Dunántúli Napló, 1987. július (44. évfolyam, 179-209. szám)

1987-07-01 / 179. szám

2 Dunántúli napló 1987. július 1., szerda Semmelweis- ünnepségek Pécsett (Folytatás az 1. oldalról) A vendégeket először dr. Szilasi Anna, az Egyesített Egészségügyi Intézmények igaz­gató-főorvosa köszöntötte, majd dr. Székely József egyetemi ta­nár, a POTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának professzora mondta el meg­emlékezését Semmelweis Ig­nácról. A két intézmény dol­gozóinak a kitüntetéseket dr. Szilasi Anna igazgató-főorvos, valamint dr. Bauer Miklós egyetemi tanár, a POTE rek­tora adta át. Az egészségügyi miniszter a Sem- melweis-nap alkalmából több évti­zedes eredményes munkájuk elisme­réséül Kiváló Orvos kitüntetést ado­mányozta dr. Nagy Ibolyának, az I. számú Belgyógyászati Klinika docensének, dr. Járai Istvánnak, a Megyei Gyermekkórház osztályveze­tő főorvosának. Kiváló Gyógyszerész kitüntetésben részesült dr. Kőhegyi Imréné, a Baranya Megyei Gyógy­szertári Központ igazgatója. Kiváló Munkáért kitüntetést kapott Molnár Istvánná, a Tüdőgyógyintézet takarí­tónője és Tihanyi Jenőné, a Szü­lészeti Klinika osztályvezető nővére. Az előbbiekben felsorolt dolgozók a kitüntetéseket a mai napon Bu­dapesten veszik át a központi Sem­melweis ünnepségen. A tegnap Pécsett megtartott ün­nepségeken Kiváló Munkáért kitün­tetésben részesültek dr. Bank József, vezető főorvos, MÉV üzeniegészség- ügyi szolgálat, dr. Bánhidi Endre osztályvezető főorvos; Megyei Kórt ház Tüdőgyógyintézet; Varga Lásx- lóné ápolónő. Megyei Kórház; dr. Györke Zsuzsanna adjunktus, Meayei Gyermekkórház; Újlaki Lászlóné csoportvezető gondozónő, mecsekjá- nosi Csecsemőotthon; dr. Tóth Len­ke osztályvezető főorvos, a Baranya Megyei KÖJÁL; dr. Keresztfalvi And­rás osztályvezető főorvos, Szigetvár Városi Tanács Kórház-Rendelőintézet; Virág Mihályné ápolónő, Mohács Kórház-Rendelőintézet; Hengl János- né ápolónő, szederkényi Szociális Otthon; dr. Mutschler Ferenc osz­tályvezető főorvos, Dombóvár Kór­ház-Rendelőintézet; dr. Brandt Má­ria körzeti orvos, Mázaszászvár; Vincié Csabáné intézetvezető, főnő- vér-helyettes, Komló, Kórház; Ocella István eqészségőr, Siklós Városi Közegészségügyi Járványügyi Szolgá­lat; dr. Brandtner Ottó körzeti or­vos, Szentlőrinc; dr. Gödé Gizella állami közegészség ügyi-járványügyi felügyelő, KÖJÁL; dr. Körosziös Va­léria körzeti orvos EEI; dr. Teme# Gyuláné megyei vezető védőnő! Mörcz Imre gyógyszertárvezető, Pécs; Andics Ferencné belső ellenőr, Megyei Kórház-Rendelőintézet; Bo* golin Elemérné belső ellenőr, Me­gyei Kórház-Rendelőintézet; Taubert Gyula gazdasági igazgató, Szigetvá­ri Kórház-Rendelőintézet; Géczi Va­léria asszisztensnő, Honvéd Kórház, égési osztály; Heid Józsefné ápoló­nő, I. sz. Belgyógyászati Klinika; dr. Kovács Ildikó adjunktus, Fo­gászati Klinika; dr. Márk Bertalan adjunktus, I. sz. Sebészeti Klinika; dr. Pupp Lajos adjunktus. Fül-Orr- Gégegyógyászati Klinika; Sinkó Ta* másné vezető óvónő. Miniszteri Dicséret kitüntetésben részesültek: Csala Imréné csecsemő­gondozó; Juhászné Turschl Paula főnővér, Idegsebészeti Klinika; Mi- sángyi Ferencné ápolónő, II. sz. Se­bészeti Klinika; Németh Istvánné laborasszisztens. Kísérletes Sebészeti Intézet; Tirk Istvánné osztályvezető ápolónő, Urológiai Klinika; dr. Ha­zafi Klára osztályvezető főorvos, Me- qyei Kórház-Rendelőintézet; Mikics Istvánné gazdasági nővér, Megyei Kórház Rendelőintézet; Tüttö János- né osztályvezető főnővér, Megyei Kórház-Rendelőintézet; Enyezdi La- josné asszisztensnő, Megyei Gyér» mekkórhúz; Császár Györgyné tele­fonközpontkezelő, Gyógyszertári Köz­pont; Lehel Ferenc gyógyszertárve­zető. Komló: Sáfár Sándorné gyógy­szertári asszisztens, Komló; dr. Stei­ner Józsefné gyógyszerész, Pécs; Hartmann Józsefné gondozónő, Bólyi Egészségügyi Gyermekotthon; Jakab Antal géplakatos, Bólyi Eqészségügyi Gyermekotthon; Tóth Józsefné gondozónő, Bólyi Egész­ségügyi Gyermekotthon; Cserveni Lajosné műtős-asszisztens, Sziaetvár Városi Tanács Kórház-Rendelőinté­zet; Siposné Dobosi Gizella intézet vezető, Mozsgói Szociális Otthon; Magony Eszter ápolónő, Mohács Kórház; Koch Vencelné gondozónő. Mohács Kórház-Rendelőintézet; Pre- dács Péter műszaki osztályvezető, Mohács Kórház-Rendelőintézet; Ser­főző Jánosné mosónő, Mohács Kór­ház-Rendelőintézet; Bódis Gyuláné áoolónő, Mohács—Újvárosi Szociális Otthon: Siroki Pálné védőnő, Ma­gyarszék; Szűcs Sándor gépkocs'- vezető, Komló Kórház-Rendelőinté­zet; dr. Bedeqi Zoltán csoportvezető szakfőorvos, Siklós Kórház-Rendelő­intézet; dr. Buzánszky Bélánk el­lenőr, a Baranya Megyei KÖJAl.; Plazzeriano Ervin autószeielő EEI; Baranyai Mária laborvezető asszisz tens. Harkány Gyógyfürdőkórház; Szabó Károly karbantartó kőműves, Görcsöny, Szociális Otthon Helyi vezetőket ítéltek el Szlovákiában Állami és pártfunkcionáriu­sokat ítéltek el kedden gaz­dasági bűncselekményért Szlo­vákiában. Az Ítélet indoklása szerint tiz vezető beosztású személy hosszú éveken át nagymértékű kárt okozott a szocialista tulajdonban. A fővádlottat - az alsókubi- ni járási iparvállalat volt igaz­gatóját, a település fogyasz­tási szövetkezetének későbbi elnökét — 14 és fél évi bör­tönre és teljes vagyonelkob­zásra ítélték. Tettestársait — többek között a nagytapolcsá- nyi sörgyár volt igazgatóját, az alsókubini járási tanács volt elnökét, a volt járási pórttit- kárt, aki később a beszterce­bányai kerületi tanács elnök- helyetteseként működött - öt évtől nyolc évig terjedő bör­tönbüntetésre ítélték. Figyelemreméltó, hogy a közelmúltban a Rudé Právo két ízben is közölt cikket állami és pártfunkcionáriusok gazda­sági bűncselekményeiről, illet­ve a törvényes hatalommal va­ló visszaélésükről. Akkor azon­ban csak pártfegyelmikről, le­váltásokról, illetve pénzbünte­tésekről tett említést. NAGYVILÁGBAN Kormányellenes összeesküvés Ghánában Kormányellenes összeesküvést lepleztek le a hét elején a gha- nai biztonsági erők. A Voice című angol nyelvű ghanai lap utgl arra, hogy az afrikai ország elleni támadást volt ghanai állampolgárokból és izraeli zsoldosokból tobor­zott csoportoknak kellett volna végrehajtaniuk. A támadás tervében szerepelt a főváros­ban lévő fontos hivatalok és lé­tesítmények megtámadása és a kormány tagjainak meggyil­kolása. Egy hónap alatt ez volt a második összeesküvés az accrai kormány ellen. 4 PÁRIZS: Párizsban három­napos nemzetközi értekezletet tartottak az UNESCO és az Egészségügyi Világszervezet rendezésében az AIDS legki­válóbb szakértőinek részvéte­lével, a ma még gyógyíthatat­lan betegség terjedésének megelőzéséről. 4 BRÜSSZEL: Az EGK idei költségvetése 36 milliárd ecu. A túlköltés a brüsszeli főbi­zottság számításai szerint az év végéig elérheti az 5 milliárdot. Ha erre nem találnak fedeze­tet, a brüsszeli központnak ok­tóberben tel kellene függeszte­nie a kifizetéseket: a mező­gazdasági, területfejlesztési, a szerkezet-átalakítást segítő és a tudományos-műszaki kuta­tásokra fordítható támogatá­sokat. 4 PÁRIZS: Pierre Truche fő­ügyész kedden fejezte be öt­órás vádbeszédét, amelyben részletesen megvilágította a „lyoni hóhér" felelősségét az lzieu-i zsidó órvaház gyerme­keinek elhurcoltatásáért, a francia izraeliták országos szö­vetsége lyoni székházán ren­dezett razziáért és a lyoni bör­tönök foglyaiból összeállított utolsó, haláltáborokba indított szerelvényért. 4 MOSZKVA: Szilárd nem­zetközi feltételeket kell terem­teni valamennyi - szocialista és kapitalista, fejlődő és fej­lett - állam egyenjogú és szé­les körű gazdasági együttmű­ködéséhez - hangsúlyozta Nyi- kolaj Rizskov az ENSZ főtit­kárával tartott megbeszélésén. A szovjet kormányfő kedden Moszkvában fogadta Javier Pé­rez de Cueltart, a világszerve­zet vezetőjét, aki hivatalos lá­togatáson tartózkodik a szov­jet fővárosban. 4 PRÁGA: Gustáv Husák csehszlovák köztársasági elnök kedden fogadta a hivatalos látogatáson Prágában tartóz­kodó Philipp Jenningert, a nyugatnémet szövetségi gyű­lés elnökét. 4 VARSÓ: A Varsói Szerző­dés tagállamainak külügymi­niszter-helyettesei kedden meg­beszélést tartottak Varsóban. Áttekintették az európai biz­tonság és együttműködés kér­déseivel foglalkozó bécsi talál­kozó eddigi munkáját, befeje­zésének kilátásait. Az össz-eu- rópai együttműködés tovább­fejlesztését előmozdító kezde­ményezéseket vitattak meg. Magyarországot Bényi József külügyminiszter-helyettes kép­viselte. Van Gogh-képek rekordösszegért Rekordösszegért kelt el egy Van Gogh-kép hétfőn a Christie's cég londoni árverésén: a „Trinquetaille-i hid" című, 1888-ban készült festményért egy ismeretlen európai műgyűjtő 12,6 millió font sterlinget (20,24 millió dollárt) fizetett. Ez a második legmagasabb összeg, amelyet vala­ha is festményért fizettek: a most eladott remekművet csak Van Gogh egy másik képe, a „Napraforgók" előzi meg, amelyért idén márciusban egy japán biztositó társaság kö­zel 40 millió dollárt adott ki. 4 PANAMAVÁROS: A pana­mai törvényhozás hétfőn egy­hangúlag „persona non gra­ta"-nak nyilvánította Arthur Davis panamavárosi amerikai nagykövetet. A határozatot még a végrehajtó hatalomnak is meg kell erősítenie. 4 PHENJAN: Az amerikai légierők stratégiai felderítésé­nek egy CP-71 típusú (Black­bird) szuperszonikus - a hang- sebesség felett repülő - gépe hétfőn a Japán-tenger parti vidéke fölött, Koszong város közelében behatolt a KNDK légterébe — jelentette a KCNA hírügynökség. Ebben a hónap­ban ilyen típusú amerikai fel­derítő gépek már 11 alkalom­mal sértették meg a KNDK légterét. 4 KAIRÓ: Az izraeli törvény- hozás egyik baloldali tagja kedden felszólította Jichak Sa­mir kormányfőt: tisztázza, hogy az orszáq kíván-e fegyvereket eladni Chilének. Jair Caban, a Mapam Párt képviselője le­szögezte, egy ilyen üzlet súlyo­san ártana Izrael nemzetközi tekintélyének. 4 BELGRAD: A IKSZ Köz­ponti Bizottságának elnöksége keddi belgrádi ülésén a tiszt­ségviselők rendszeres cseréjére vonatkozó előírásnak meglele- leőn a következő egyéves meg­bízatási időre Bosko Krunicsot, a Vajdasági Kommunisták Szö­vetségének küldöttét választot­ta meg elnökévé. Milanko Re- novicának, a KB-elnökség ed­digi elnökének egyéves man­dátuma június 28-án lejárt. Washington és Damaszkusz közeledése Kommentar Szíria és az Egyesült Ál­lamok kapcsolatának — amerikai kezdeményezésre történő - javítása olyan idő­szakban indult meg, amikor mindkét országnak szüksé­ge van az akadálytalan vé­leménycserére. A kétoldalú viszony normalizálása egyik fél részéről sem jelenti az álláspontok lényeges módo­sulását - legfeljebb annak elismerését, hogy a közel- keleti térség egy viszonylag kritikus időszakában sem Damaszkusz, sem pedig Wa­shington nem hagyatkozhat kizárólag a közvetítőkre. Ronald Reagan amerikai elnök, nem sokkal a velen­cei csúcsértekezlet és Char­les Glass amerikai újságíró nyugat-bejrúti elrablása után levélben javasolta Hafez Asszad Szíriái államfőnek a kétoldalú viszony javítását és kilátásba helyezte, hogy a Szíriái fővárosba küldi kü­lönleges megbízottját. Az Egyesült Államok szá­mára mind világosabb, hogy a közel-keleti békekonferen­cia - ha annak megrende­zésére nem is holnap kerül sor — egyre közelibb és reá­lisabb lehetőség. Simon Pe- resz izraeli külügyminiszter jelenlegi nyugat-európai kör­útja során bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok nyugat-európai szövetsége­sei ezt tartják az egyetlen járható útnak. Washingtont aggasztja a szovjet diplo­mácia térnyerése a térség­ben és tudatában van an­nak, hogy egy esetleges nemzetközi fórum előkészü­leteit a Szíriával való, vi­szonylag jó kapcsolatok ré­vén befolyásolhatja - és el­lensúlyozhatja a szovjet tö­rekvéseket. Amilyen mértékben élező­dik a feszültség az öbölben, Washingtonnak oly mérték­ben válik egyre értékesebbé a Szíriái kapcsolat. Reagan elnök közel nyolcéves kö­zel-keleti politikája - kudar­cok sorozata. A törvényho­zásban komoly ellenfelei vannak az „öbölbeli kaland” kiszélesítésének. Ennek egyik ellensúlyozása lehet a szíriai kapcsolat. Ez utóbbi összefügg a ka­tasztrofálisan alakult túsz­ügyekkel is. Az Egyesült Ál­lamok számára az lenne a kedvező, ha Szíria kerülne ellentétbe a Libanonban lé­vő Irón-barát csoportokkal és Szíria lenne az első szá­mú közvetítő az amerikai tú­szok kiszabadítása ügyében. Glass június 17-i elrablá­sa csak kiemeli a túszügy­ben folytatott amerikai poli­tika csődjét. Ugyanakkor az iráni titkos fegyverüzlettel, a nicaraguai ellenforradalmá­roknak juttatott támogatás­sal kapcsolatos kongresszu­si meghallgatósok legkénye­sebb szakasza most követke­zik, Oliver North vallomá­sával. Washington demonst­rálni szeretné, hogy közel- keleti „legális" diplomá­ciája volt mindig a legfon­tosabb, ami a nemzetbizton­sági tanácsban a színfalak mögött történt, az csak ki­siklás volt. Fodor György Parlamenti elnökök tanácskozása Varsóban Varsóban szerdán háromna­pos tanácskozást kezdenek a Varsói Szerződés tagállamai parlamentjeinek elnökei. A ta­lálkozó legfontosabb témája az lesz, milyen szerepet vállal­hatnak a tagállamok parla­mentjei a nemzetközi légkör javításában, a nemzetközi eny­hülés újjáélesztésében, Európa és a világ államai békés együttműködésének erősítésé­ben. A parlamentek elnökei meg­vizsgálják azt is, milyen új eszközökkel javíthatók a két- és többoldalú interparlamen­táris kapcsolatok, országaik eredményesebb, szorosabb együttműködése érdekébe«!. Véleményt cserélnek országaik parlamenti gyakorlatáról, an­nak továbbfejlesztéséről. Magyarországot Sarlós Ist­ván, az Országgyűlés elnöke képviseli, aki kedden megér­kezett a lengyel fővárosba. Mamaiától Mangáliáig Minden igényt kielégít Neptun fürdőtelepen az Olimpia nevű szállodai együttes Nyaralás a román tengerparton Nyaranta a magyar turisták közül is sokan keresik fel a román tengerpartot, amelynek fürdőtelep-lánca 60 km hossz partszakaszon várja a vendé­geket. A legnagyobb és leg­ismertebb üdülőtelep Mamaia, Konstancától 7 kilométerre északra. A fürdőzők főleg azért kedvelik, mert szállodai szo­bájukból kilépve egyenesen a vízpartra juthatnak. A tíz kilo­méter hosszúságú és 100-200 méter szélességű, finom szem­csés föveny kitűnő napozási lehetőséget kínál. Ugyanakkor az enyhe, egyenletés lejtő - amely hosszan folytatódik a vízben is —, gátolja a hullám­törést, így a fürdés kellemes, biztonságos, akár a legkiseb­bek számára is. A római emlékekben gaz­dag kikötővárostól délre fek­szik a két Eforia: Nord és Sud — azaz Észak és Dél. Az előb­bit főleg kiterjedt zöldöveze­téért kedvelik. Az aranyló ho­mok forrósága utón jólesik a fák zöld hűvösében megpihen­ni. Külön vonzóerőt jelent a parthoz közel fekvő melegvi­zű, erősen sós Techhirgiol-tó, a naturisták kedvelt találkozó­helye. Az Eforia Sud a tenger­part legrégibb fürdőhelye. Már a múlt század végén épültek itt villák, a legrégibb szállót 1889-ben adták át az üdülők­nek. Az Eforia Sud partszaka­sza merőben eltér a többi résztől: a 30 méter magas mészkőszikla kiépített, széles teraszokkal ereszkedik alá a hullámtörők által védett strandra. Az üdülőlánc déli vége Mon­gólia, amelyhez négy, roman­tikus elnevezésű fürdőtelep - Jupiter, Neptun, Venus és Sa­tum — csatlakozik. Mongólia a legfiatalabb üdülőtelep. Szállodáinak építése 1967-ben kezdődött és 1972-ben fejező­dött be. Itt erősebb a tenger hullámverése, amely lemossa a partról a homokot. Ezért gá­tak segítségével mesterséges öblöket és napozókat hoznak létre. A strandok homokrétegét rendszeresen feltöltik. A sokszóz szálloda, villa, kempingház mellett az egész román tengerpart hosszában létesített sátorhelyek kellemes nyaralást kínálnak a viz és a nap szerelmeseinek. Gáti István A KONZUM ÁRUHÁZ felhívja azoknak a kedves vásárlóinak figyelmét, akik 1986-os év elején Philips CD 150 tip. lézer lemezjátszót vásároltak 34 900 Ft-os áron, jelentkezzenek a műszaki osztályon A vételár különbözeiét szeretnénk visszatéríteni részükre. 0 Márvány, gránit és MŰKŐ SÍREMLÉKEK kaphatók. Harkány, Táncsics u. 18. Érdeklődni: reggeli és az esti órákban Gusztáv János kőfaragó. Telefon: 80-043 KONYHAST'JDIÓNKBA elemes konyhabútorokra, előszoba- és fürdőszoba- bútorokra kiválasztás alapján rendelést felveszünk 60 napos szállítási határidővel. Várjuk vásárlóink meg­rendelését a Sallai u. 14. sz. alatti KONYHABÚTOR­STÚDIÓBAN!

Next

/
Oldalképek
Tartalom