Dunántúli Napló, 1987. július (44. évfolyam, 179-209. szám)

1987-07-01 / 179. szám

Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Feljegyzések f egy tantestületi értekezletéi (3. oldal) is 1 e Honismeret Az irodalomtanitási napok keretében kiállítás nyilt Pécsett (6. oldal) Nagy László grafikáiból (5. oldal) Az Országos Béketanács elnökségének ülése Kedden ülést tartott az Or­szágos Béketanács elnöksége az OBT Széchenyi rakparti székházában. A testület - dr. Sztanyik B. László elnök ve­zetésével — napirendre tűzte a magyar és a nemzetközi bé­kemozgalom közötti együttmű­ködés továbbfejlesztésének időszerű kérdéseit; értékelte az idei béke- és barátság hónap rendezvényei során szerzett ta­pasztalatokat. Az elnökség megerősítette azt a korábbi, a XI. magyar békekongresszuson is megfo­galmazott állásfoglalását, hogy a békemozgalom a nemzet­közi életben a bizalomerősí­téssel, a népek közötti — így a testvérvárosokat és az egyes személyeket is egybefűző — kapcsolatok ápolásával és erő­sítésével hatékony módon tud­ja elősegíteni a helsinki folya­mat továbbvitelét. Ennek érde­kében az OBT elnöksége - Barabás Miklósnak, az Orszá­gos Béketanócs főtitkárának előterjesztése alapján — most elhatározta: az európai nem­zeti békemozgalmakkal folyta­tott konzultáció után kezde­ményezni fogja, hogy 1988- ban Budapest adjon otthont egy olyan nemzetközi béke­mozgalmi vitafórumnak, amely a helsinki folyamat további erősítésére lenne hivatott. Az idei béke- és barátság hónap értékelésekor az el­nökség megállapította, hogy a több ezer rendezvényre az el­múlt néhány évhez viszonyítva valamelyest biztatóbb világpo­litikai légkörben került sor. Ki­rajzolódni látszanak egy meg­állapodás körvonalai az euró­pai nukleáris fegyverek csök­kentéséről; Reykjavik után ér­demi tárgyalások zajlanak Genfben. Ugyanakkor a fe­szültségek nem oldódtak szá­mottevően a világban és Euró­pában. A tömegpusztító fegy­verek változatlanul fenyegetik a biztonságot és a békét, az USA törvényhozása rekord nagyságú katonai költségve­tésről tárgyal. A politikai, moz­galmi munkában hasznosítható tapasztalatok közé sorolta az elnökség, hogy a hónap ren­dezvényein a világpolitikai események mellett számotte­vően nőtt a belpolitikai, gaz­daságpolitikai, társadalmi helyzetünk iránti érdeklődés. A rendezvények résztvevőinek - tíz- és tízezreknek egyetérté­sével találkozott a nyílt, őszin­te hangvétel, fogalmazás. A Szovjetunióban zajló változá­sok minden rétegben fokozott érdeklődést váltottak ki. A hó­nap során számos új békeklub alakult; általában elmondható, hogy növekszik a kisközösségek ben zajló rendezvények iránti igény. A társadalmi szervek, szervezetek és mozgalmak szí­vesen veszik és építik be sa­ját programjaikbo a békemoz­galmi rendezvényeket. r Uj törvényeket alkotott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Egészségügyi dolgozóknak kitüntetéseket adtak át Semmelweis Ignác — az anyák megmentőjeként ismert orvos — születésének évfordulója alkalmából ünnep­ségekre került sor tegnap, a Baranya megyei tanácson és a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Minden évben a nagy magyar orvosra való megemlékezésen kivül az évforduló al­kalmából adnak át egészségügyi dolgozóknak munkájuk el­ismeréseként jutalmakat, kitüntetéseket. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa kedden befejezte ülésszakát. A második na­pon a két ház együttes ülé­sen fogadta el az állami vállalatról szóló törvényt, amely elvi jelentőségű vál­tozást hoz az üzemek, gyá­rak, sőt az ország népgaz­daságának működésében. A törvény bővíti a válla­lat jogait, az önigazgatás fejlesztését célozza. Meg­határozottá és stabillá válik a vállalat és az állami költ­ségvetés viszonya. A terme­lők sorsát nem a minisztériumi utasítások határozzák meg, hanem gazdaságilag önálló termelőegységekké válnak. A törvény értelmében a vállalat gazdálkodása az ál­lami terven alapul, de a tel­jes gazdasági önelszámolás elvei érvényesülnek. A dol­gozói kollektíva a választott vezetők irányításával maga dönt a termelési és szociá­lis fejlesztés minden kérdé­sében. A vállalat jövedelméből bizonyos részt átutal az ál­lami költségvetésnek, továb­bá fizet az államnak a ter­melőeszközök - beleértve a föld, az épület - haszná­latáért. A befizetések után fennmaradó gazdasági el­Az Egyesült Államok to­vábbra sem tágít attól a tervétől, hogy a kuvaiti tar­tályhajóknak nyújtandó vé­delem ürügyén állandósítsa és fokozza katonai jelenlé­tét a Perzsa (Arab)-öbölben. Mariin Fitzwater elnöki számolási jövedelmet a vál­lalat saját maga, a dolgo­zói kollektíva döntése alap­ján használja fel. A következő napirendi pontként a szovjet parla­ment törvényt hozott arról, hogy az ország életének leg­fontosabb kérdéseit a jövő­ben össznépi vitára kell bo­csátani. A törvényben megfogal­mazott fontos új elem, hogy egyes köztársaságokban, sőt ennél kisebb közigazgatási egységekben — területeken, városokban, járásokban — is szervezhetők általános viták. A törvény értelmében a vi­ta költségeit az állam viseli. A szovjet törvényhozás ál­tal a mostani ülésszakon el­fogadott harmadik törvény meghatározza, hogy az ál­lampolgárok milyen módon kereshetik igazukat a bíró­ságoknál a vezető beosz­tásban lévő személyek jog- j sértő cselekedeteivel szem- j ben. A törvény értelmében minden állampolgárnak jo­ga van a vezetők, illetve az általuk képviselt szervek el­len panaszt tenni, s ha az elkövetett, vitatott cseleke­det nem tíz évnél régebben történt, a bíróság köteles azt megvizsgálni. szóvivő kedden közölte: jú­lius közepétől várható, hogy a csillagos-sávos lobogó vé­delme alatt fog hajózni a kicsiny arab ország igen­csak jelentékeny - huszon­két tankhajóból álló — „olajflottájának" a fele. A megyei tanács nagyter­mében délelőtt megtartott megemlékezés ünnepélyességét emelte a rövid kis műsor, amelyben N. Szabó Sándor, a Pécsi Nemzeti Színház művé­sze Váci Mihály-verset sza­valt, valamint Vass Ágnes és Gyermán István - Leclaire: kéthegedűs C-dúr szonátájából adott elő részleteket. A meg­hívott vendégeket először dr. Kóbor József megyei főorvos, címzetes egyetemi tanár kö­szöntötte, az ünnepi megem­lékező beszédet dr. Pados Éva főorvoshelyettes mondta el. Ez a nap nemcsak egy nagy magyar orvos iránti tiszteletünk kifejezését jelenti, hanem an­nak a szellemnek elfogadását és átörökítését, amelynek egyik meghatározó egyénisége Sem­melweis volt. Egész munkássá­ga bizonyíték arra, hogy az egészségügy még a legsajáto­sabb, legbensőbbnek tűnő tu­dományos és gyakorlati kér­déseiben is össztársadalmi ügy. A szakmai konzervativizmus, va­lamint a megmerevedett tár­sadalmi szokások közepette nemcsak egy új gondolat, egy tudományos felismerés szoká­sos nehézségeit kellett átélnie, hanem a beteg emberek, a szülőanyák megmentése érde­kében saját egzisztenciájának veszélyeztetése áron is a szó szoros értelmében meg kel­lett harcolni igazáért — mond­ta dr. Pados Éva. Ezt követően a megyei fő­orvoshelyettes beszélt az egészségügy mai szinvonalá- ról, arról, hogy amíg az egyik oldalon európai viszony­latban is figyelemreméltó ered­ményeket értek el, addig, ha az egészségügyi dolgozók élet- és munkakörülményeit, objek­tív feltételeit, illetve o lakos­ság elégedettségét nézzük, nem éppen dicséretes a hely­zet. A tennivalókról szólva megemlítette, hogy tovább kell fejleszteni a leggyakrabban ha­lált okozó betegségcsoportok korai felismerését segítő szű­rővizsgálatok rendszerét. Bőví­teni kell és új formákkal gaz­dagítani az öregkori gondo­zást. Az eddigieknél átfogób­ban és következetesebben kell érvényesülni a népesedéspoli­tikai céloknak és érdekeknek. Meg kell tanítani az embere­ket arra, hogy nem elég csak jobban élni, hanem egyre in­kább egészségesebben, elfo­gadottá kell tenni az egymás iránti megbecsülést, az egy­másért érzett felelősséget. Ér­tékrendünk alapvető elemeivé kell ismét hogy váljék a munka, a rend, a tisztaság, az otthon. Környezetünkben óvni kell természeti kincsein­ket. Ezt követően röviden vázol­ta a megye egészségügyi hely- zétének jellemzőit, azt, hogy hol van fejlődés, hol lemara­dás, valamint a közeljövő konk­rét tennivalóit. Az ünnepi beszédet köve­tően Takács Gyula, a Baranya Megyei Tanács elnökhelyette­se a Kiváló Munkáért és ■ a Miniszteri Dicséret kitüntetése­ket, dr. Kóbor József pedig Megyei Főorvosi Dicséreteket adott át. * Délután a POTE aulájában az Egyesített Egészségügyi In­tézmények és az orvosegyetem közösen megtartott ünnepségé­re került sor. Itt is ünnepi mű­sorra! tisztelték meg a meghí­vottakat, amelyben az EEI böl­csődéinek kamarakórusa, Hal­mai Tünde zongoraművész, Sí­pos László színész és a Zene- művészeti Főiskola hallgatói adtak színvonalas előadást. (Folytatás a 2. oldalon) Fokozódik az amerikai katonai jelenlét a Perzsa-öbölben Ma nyitja meg kapuit a gazdaa áruválasztékkal rendelkező pécsi Agroker-áruház, melyet tegnap ünnepélyes keretek között avattak fel. (Tudósítás az 5. oldalon.) Läufer László képriportja Dr. Bánhidi Endre (jobbról) a kitüntetését veszi át Takács Gyulától Fotó: Läufer László Semmelweis-íinnepség ek Pécsett

Next

/
Oldalképek
Tartalom