Dunántúli Napló, 1987. április (44. évfolyam, 90-118. szám)

1987-04-10 / 99. szám

A Dunűntiiii napló 1987. április 10., péntek HÍREK ......................................... .. Á PRILIS 10., PÉNTEK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ZSOLT nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 4.07 — nyugszik 19.25 órakor A Hold kél 15.20 — nyugszik 4.55 órakor Olvasószolgálat Hirek, tudósítások, események közölhetők 14—16 óráig a 15-000 tetefonszámon Ügyeletes újságíró: L. CSÉPANYI KATALIN Ma délelőtt 9—11 óráig személyes problémákban útbaigazítást ad a 10-046-os telefonszámon HÁMORI ANDREA Szerkesztőségi hirügyeletes 16—19 óráig REZES ZSUZSA a 10-053-as telefonszámon CB-rádió hívójelünk „Napló—I." a 25-ös csatornán Haraszti Pál 1913-1987 Életének 74. évében elhunyt Haraszti Pál tanár-festőmű­vész, a Művészeti Alap tagja. Igazi baranyai-pécsi festőmű­vész volt, akinek témáit a ba­ranyai tájak, emberek, az Or­mánság érlelték ecsetjei alá és számtalan egyéni és cso­portos kiállításon ismerkedhe­tett munkásságával a hazai, az erdélyi, a svédországi és dániai közönség. Tanárként is jelentős az életműve: festők, műélvezők generációit tanítot­ta meg a művészet titkaira. Ismét elment egy baranyai művész, búcsúztatója április 13-án 14 órakor lesz a pécsi temetőben. Időjárás Péntek estig átmeneti, rövid időre o keleti országrészben is megszűnik az eső, kissé fölszakadozik a felhő­zet. Péntekre ismét beborul az ég, országszerte ismétlődő eső, záporeső, néhol zivatar várható. A nyugati, délnyugati szél gyakorta élénk, pén­tek délutántól a Dunántúlon időn­ként erős lesz. A legalacsonyabb éj’ szakai hőmérséklet 10 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken csupán 15 fok közelében alakul. Távolabbi kilátások szombattól keddig. Nyugat felől szombaton, ke­leten csak vasárnap szakadozik fel a zárt felhőzet és szűnik meg az is­métlődő eső. Ezt követően élénk széllel felhőátvonulások várhatók futó záporokkal. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte a borult napokon 7—12 fok, később 1—6 fok között várható, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 10—15 fok között lesz. Jelentős mennyiségű csapadék (legalább 5 mm/nap) az ország te­rületének 95 százalékán várható. Csütörtök reggeli vízállások: Mo­hács 574 cm, apadó, vízhő 7,6 fok; örtilos 160 cm, áradó, 4,0; Barcs 150 cm, apadó, 10,0 fok; Drávasza* bölcs 280 cm, áradó, 18,2 fok. Győri Imre 1924—1087 Mély megrendüléssel és fáj­dalommal tudatjuk, hogy Győri Imre elvtárs, a munkásmozga­lom régi harcosa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának volt titkára, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Ellenőrző Bizottságá­nak tagja, április 9-én, hosszan tartó betegség után elhunyt. Győri Imre elvtárs temetése április 14-én, kedden 14.00 óra­kor lesz a Mező Imre úti temető Munkásmozgalmi Panteonjában. Elhunyt elvtársunk barátai, harcostársai és volt munkatár­sai 13.30 órától róhatják le ke­gyeletüket a Mező Imre úti te­mető fedett diszravatalozójóban. Az MSZMP Központi Bizottsága az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága ♦ — Áprily-díjat kapott Csorba Győző. A Szovjet Irodalom cí­mű folyóiratban megjelent for­dításaiért Áprily-díjjal tüntették ki Csorba Győző Kossuth-díjas költőt. A díjat szerdán adták át Budapesten. — Szünetel a vízszolgáltatás. A Pécsi Vízmű értesíti a lakos­ságot, hogy április 10-én 14.00- től 15.40-ig a Rákóczi úton a Kórház tértől a Rét utcáig, va­lamint a Rét utcában a József Attila utcáig a vízszolgáltatás szünetel. Kérjük a lakosság tü­relmét és megértését. — Használt autóalkatrészek árusítása. Nagy a kereslet a pécsi Garancia Szállító és Szolgáltató Ipari Szövetkezet által értékesített használt autó- alkatrészek iránt. Ez év első negyedévében közel nyolcszáz­ezer forint értékű használt áru­cikket vásároltak a személy­gépkocsi-tulajdonosok a szö­vetkezet Megyeri úti telepén, ötven százalékkal többet, mint a tavalyi év hasonló időszaká­ban. ♦ Rendelkezés a hó végi bér- kifizetésekről A Magyar Nemzeti Bank az állami és szövetkezeti gazdálkodó szerve­zetek részére az 1987. évi munka­szüneti napok körüli munkabérfize­tések rendjét a következőképpen ha­tározta meg : Az április 28-án és 29-én esedékes béreket április 27-én; az április 30- án, a május 1-jén és 2-án esedé­kes béreket április 28-án; a május 3-án és 4-én esedékes béreket áp­rilis 29-én fizetik ki. Nem változnak az állami és szö­vetkezeti építőiparban a 9002/1987. (£p. Ért. 3.) ÉVM számú közlemény­ben megállapított bérfizetési napok. A Dunántúli Napló estjét tartottuk tegnap Babarcon, a községi könyvtárban. Az újságíró- olvasó találkozón fellépett az úttörő fúvószenekar és a nyugdíjaskárus. A baráti beszélgetésen olvasóink szóltak a lap munkájáról és a településfejlesztés terveiről is. . * ■ — ■ — Auth Iván elvtárs, a Pe­tőfi brigád volt harcosa, a Magyar Ellenállók, Antifasisz­ták Szövetségének tagja ápri­lis 2-án elhunyt. Temetése áp­rilis 15-én 15 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A Magyar Ellenállók, Antifasisz­ták Szövetsége. Mai névnap: Zsolt A mai Zsolt, bár ős- magyar név, eredete még­is az arab nyelvre nyúlik vissza. Ugyanis ebből a nyelvből alapszava a tö­rökbe került át, amelyben a „szultán", az államfő megjelölésére szolgált. Nyelvünkben - hasonlóan a főrangú méltóság meg­jelölésére használt „gyu­la" szóhoz — a népván­dorlás alatt, a bolgár­török népekkel történt érintkezés során honoso­dott meg a „szultán" szó és lett belőle a Zoltán, a Solt és a mai Zsolt férfi­név. — Fantázia női kozmetikai szalon. Ezzel az elnevezéssel nyílik meg hétfőn Pécsett, a Kossuth Lajos u. 35. szám alatt a Pécsi Fodrász Kisvállalat fel­újított üzlete, ahol három női fodrász, egy kozmetikus és egy manikűrös várja reggel hat órától a vendégeket. — Tanácsrendeletek hatály­ba lépése. Pécs Megyei Város Tanácsa 1987. évi 1. számú rendelete a házadóról, vala­mint 1987. évi 3. számú rende­lete a lakásgazdálkodásról szó­ló 1986. évi 5. számú tanács- rendelet módosításáról 1987. április 10-én hatályba lép. A rendeletek megtekinthetők az ügyfélszolgálati irodákban (Kossuth tér, Szigeti út 33., Va­sas—Hird, Nevelési Központ). — Fut a Hunor! A Hunor Kesztyűgyár dolgozóinak futó­rendezvénye miatt ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el a Városi Rendőrkapitányság szombaton Pécsett 9.00 órától 9.30-ig a Sörház utca—Ady Endre—Engels—Engel János— Vadász utca szakaszon. ♦ A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Bu­dapesten csütörtökön megtartott 15. heti lottósorsoláson a kö­vetkező nyerőszámokat húzták ki: 14, 22, 30, 54, 75 ♦ '— Könyvterjesztő kisdiákok. A SZÖVOSZ és a Könyvértéke­sítési Vállalat által meghirde­tett országos versenyben a Mohácsi ÁFÉSZ dunaszekcsői iskolaszövetkezeti csoportja di­csérő oklevél kitüntetésben ré­szesült. Az iskolaszövetkezet könyvértékesítési forgalma megközelítette az ötvenezer fo­rintot az elmúlt évben, négy iró-olvasó találkozót szervez­tek, községi rendezvényeken könyveket árusítottak és irodal­mi versenyeken vettek részt a tanulók. Hétfőn indult az a több napos tár­gyalássorozat a Megyei Bíróságon, amelynek első fordulójában — hét­főn, kedden és szerdán — a vasasi bányaszerencsétlenség első öt vádlott­ja állt dr. Oltai László tanácso előtt. Ellenük a Megyei Főügyészség halálos tömegszerencsétlenséget oko­zó, foglalkozás körében elkövetett, veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat. A vádlottak nem ismerték el bűnösségüket. Ma este Vokányiak a DOZSO-ban Új helyen folytatódik ma o Pécsi-esték népszerű német nem­zetiségi rendezvénysorozat, hogy a szereplőgárdának és o nagy­számú érdeklődőnek férőhelyet tudjanak biztosítani. Mo, pénteken este 7 órakor a vokányiak lépnek fel kétórás mű­sorral - Echo kórus, két duó, egy hattagú asszonykórus, bemutat­ják a fonót és műsort ad a gyár­városi úttörőzenekar a vókányi származású Auth Vilmos vezetésé­vel. Az estére külön is meghívják o Vokányból, Újpetréröl elszár­mazottakat. A Doktor Sándor—Zsolnay Mű­velődési Ház a gyár mögött, a ledinai elágazásnál van. Parkíroz­ni lehet. Megközelíthető a 27-es és 40-es autóbusszal. A rendezvényen minden érdek­lődőt szívesen látnak. A belépés díjtalan.- Megváltozott a Pécsi Egyetemi Színpad műsora. A Pécsi Egyetemi Színpad ér­tesíti közönségét, hogy április hónapra meghirdetett Lanford Wilson; Home free! (Végső me­nedék) és Sam Shepard: Való­di vadnyugat című előadásai helyett Majakovszkij: Gőzben című szatírája kerül bemutatás­ra április 10-én, 15-én és 16-án. Mint hírül adtuk a VI. VII. és Vili. r. vádlottak — akik ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszé­lyeztetés vétsége miatt emeltek vá­dat — ügyének elkülönítését kérte a védelem. Kérelmüket a bíróság el­utasította, fellebbezésüket a Legfel­sőbb Bíróság bírálja el. A bányaszerencsétlenség tárgyalá­sának második fordulója májusban lesz, s várhatóan nyolc napig tart a 167 tanú meghallgatása. Májusban folytatják a vasasi bányaszerencsétlenség tárgyalását KOZELET Benke Valéria, az MSZMP KB tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke tegnap Baranyába érkezett. El­kísérték a folyóirat vezető mun­katársai. A vendégeket fogadta Lukács János, az MSZMP KB tagja, o Baranya Megyei Pártbizottság első titkára. Ott voltak: Dr. Dányi Pál, dr. Jerszi István, Raj­nai József, a megyei pártbizott­ság titkárai. A tanácskozáson Lukács János az országrész tár­sadalmi, politikai és ideológiai kérdéseiről adott tájékoztatót. Délután Benke Valéria és Rajnai József vezetésével a párt elméleti folyóiratának ta­pasztalatairól, valamint a Tár­sadalmi Szemle munkájáról s a megyében történő hasznosítás eredményeiről tartottak termé­keny eszmecserét. Este a vendégek megnézték a Pécsi Nemzeti Színház műso­rát. A Társadalmi Szemle vezetői mo Mohácsra látogatnak. Dési Huber Istvánnét, o munkásmozgalom régi harco­sát 90. születésnapja alkalmá­ból csütörtököd Pál Lénárd. az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára köszöntötte, és átadta a Központi Bizottság ajándékát. A köszöntésen jelen volt Radics Katalin, a Központi Bi­zottság osztályvezetője. Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese csütörtökön Somogyba látogatott. Kapos­várott, a megyei pártbizottsá­gon Klenovics Imre első titkár és Gyenesei István, a megyei tanács elnöke tájékoztatták az országrész politikai, gazdasá­gi és társadalmi helyzetéről. Németh Károly ezután a me­gyei vezetők társaságában a Tungsram Rt kaposvári elekt­ronikai gyárát kereste fel. Programjának befejezéséül o párt főtitkárhelyettese a me­gyei pártbizottság épületében a végrehajtó bizottság tagjai­val, a társadalmi és tömeg­szervezetek képviselőivel foly­tatott eszmecserét. Környezetvédelmi hét vége horgászoknak A MOHOSZ Baranya Megyei In­téző Bizottsága, a Tanácsi Dolgo­zók HE és a Pécsi Bányász HE ér­tesíti a horgászokat, hogy április 11- én a Pécsi-tó, Herman Ottó-tó és ellendi tavak partján környezetvé­delmi napot tart. Gyülekezés 8 óra­kor a Pécsi-tó repülőtéri szakaszán. Az autós horgászok ásót és lapátot hozzanak magukkal. A Tanácsi és o Pécsi Bányász horgászai a tavaik partján találkoznak. A környezetvé­delmi napon mindhárom tavon 8—12 óráig teljes horgászati tilalom lesz. A Pécsi Horgász Egyesület is kör­nyezetvédelmi munkára várja szom­bat, vasárnap az Uszögi- és Malom­völgyi 2-es tó horgászait. Mindkét helyen a halörháznál lesz a talál­kozó reggel 7 órakor. Aki teheti, vi­gyen kerti szerszámot: gereblyét, ka­pát, baltát. Horgászni e vizeken csak 13 órától, a munkák befejezé­sével lehet az éves területi jeggyel rendelkezőknek. A napijegyes horgá­szat üszögben április 13-án, a Ma­lomvölgyi 2-es tónál április 20-án kezdődik. Egészségügyi szolgálat Információk KÓRHÁZI FELVÉTELES UCYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére. Pécs város: POTE Gyermekklinika, Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkór­ház. Gyermeksebészeti, kórházi felvé­telt igénylő gyermekfülészeti bete­gek, égett és forrázott gyermekek ré­szére páratlan napokon: POTE Gyer­mekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és o megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika. II. kerü­let: Megyei Kórház (fertőző). III. kerület: I. sz. Belgyógyászati Klini­ka. Sebészet, baleseti sebészet: II. sz. Sebészeti Klinika. Égési sérülé­sek : Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemészeti Klinika. Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága ré­szére egy helyen, a Lánc utcai ren­delőintézet földszinti ügyeleti helyi­ségeiben minden este 7 órától más­nap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Lvov-Kertváros felnőtt lakosságá­nak minden éjszaka este 7 órától másnap reggel 7 óráig, a járóbete­gek részére a Testvérvárosok terei körzeti rendelőegységben orvosi el­látást biztosítunk. A kertvárosi hívá­sokat továbbra is a Lánc utcai ren­delőintézetben kell bejelenteni. Te­lefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este > órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti fogászati ügyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felöl) este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Te­lefon: 10-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Kossuth 1. u. 81. 10/1. tz. gyógyszertár, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23., 10/14. sz. gyógyszertár. * SOS-ÉLET telefonszolgálat dijmen- (esen hívható a 12-390-es szómon, este 7-től másnap reggel 7 óráig. * At IFJÚSÁGI TELEFONSZOLGÁLAT telefonszáma: 14-550. Hivható 17-től 20 óráig. Állatorvosi ögyelet Ügyeletes állatorvos 1987. április 11-én 06 órától április 13-án 06 óráig. Pécs város és környéke számára: Pécs, Megyeri út 24. Tel.: 15-588. Mohács és a volt mohácsi járás részére: Mohács, Vörösmarty u. 4. Telefon: Mohács 10-509. Komló és a volt komlói járás ré­szére: Komló, Lenin tér 3. Telefon: Komló 61-194. Siklós és a volt siklósi járás ré­szére. Keleti részén: Siklós, Dózsa u. 19. Telefon: Siklós 32. — Nyugati részén: Sellye, tanácsháza. Telefon: Sellye 1. Szigetvár és a volt szigetvári já­rás részére. Keleti részéit: Szentlő- rinc, Marx u. 4. Telefon: Szentlőrinc 71-208. — Nyugati részén: Szigetvár, Allatkórház, Alapi G. u. 4. Telefon: Szigetvár 680. Amennyiben a fenti telefonszámok nem jelentkeznek vagy az ügyeletes állatorvos nem található, akkor üze­net hagyható Pécs város és környéke számára a 09-es telefonszámon, Komló részére pedig a 009-es tele­fonszámon, illetve az illetékes tele­fonközpontnál „állatorvosi ügyelet” címen. Rendezvények Sztárvendégek Harkányban. Aprilis 11-én, szombaton Starlight-popmeccs nonstop élő show-műsor lesz a har­kányi művelődési házban. Közremű­ködik az Edda, V'moto-rock, Bikini, Első emelet, Skorpió, Fáraó, Step együttes vezető tagjai és Révész Sándor. Műsorvezető Juhász János, Dvoracsek György és Mészáros Fe­renc (PMSC). A rendezvény 18.00- tól 01.00 óráig tart. •Se Honismereti kiállitás. Mecseksza- bolcs bányászati, népviseleti és ipa­ros emlékeiből nyílt kiállitás a pécsi József Attila Művelődési Házban (Korvin Ottó u. 20.). A fotók, újsá­gok, egyéb dokumentumok április 1#-ig tekinthetők meg, naponta 10— 18 óráig. * Szombaton 15.00 órától az újme- csekaljai PMSC-pályán az Első eme­let, Révész Sándor, Demjén Ferenc dedikálja lemezeit o Tatabánya­meccs előtt. * A sorozat véget ér. Utolsó prog­ramjához érkezett a TIT pécsi—bara­nyai személyiségeket bemutató soro­zata. A Pannónia Szálló különtermé­ben április 30-án, 19 órakor dr. Bár­di László és dr. Rojczi Péter lesznek a vendégek. A belépés díjtalan. Húsvéti meglepetés a Konzum ABC-ben! desszertkülönlegesség 195 Ft-ért. ÉS A MEGLEPETÉS EGYET FIZET, KETTŐT KAP! Minden megvásárolt desszertkülönlegesség után egy újabb desszert A Ml AJÁNDÉKUNK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom