Dunántúli Napló, 1987. április (44. évfolyam, 90-118. szám)

1987-04-10 / 99. szám

1987. április 10., péntek Dunántúli napló 5 56 produkció a zsűri előtt Megkezdődött a 34. országos amatőrfilm- és videotesztivál Az ország amatőr filmkészí­tőinek és videósainak színe-ja- vát látja vendégül néhány na­pig Pécs városa. A Magyar Amatőrfilm- és Video Szövet­ség, az Országos Művelődési Központ, a Baranya Megyei Tanács, Pécs M. Város Taná­csa, a SZOT, valamint a KISZ Megyei és Városi Bizottságá­nak közreműködésével a Dok­tor Sándor- Zsolnay Művelődé­si Központ és a pécsi Ifjúsági Ház rendezi meg a 34. orszá­gos amatőrfilm- és videofeszti- vált. A rendezvénynek az utóbb említett intézmény ad otthont a következő napokban. A fesztiválra előzetesen 147 produkciót neveztek be, az elő- zsűri elé 111 alkotás került, eb­ből 46 video-, 65 pedig hagyo­mányos mozifilm. A tájegységi szemlén 26 mű vívta ki a jo­got a versenyprogramban való részvételre, további 30 film pe­dig az előzsűri döntése alap­ján jutott el a fesztivál utolsó állomásáig. Tegnap délután az Ifjúsági Ház mozitermében Ujváriné Fűzi Áqnes, Pécs M. Város Ta­nácsa közművelődési csoport­jának vezetőie nyitotta meq a fesztivált és köszöntötte a részt­vevőket az amatőr filmezésben szép haayományokkal bíró vá­ros nevében. A megnyitó után a videoprodukciók vetítésével folytatódott a program. Dékány István, a Magyar Amatőrfilm Szövetség főtitkára, aki az előzsűrinek volt a veze­tője, adott információt kérdé­sünkre az amatőr filmezésről, videózásról és magáról a fesz­tiválról : Az amatőr filmezést én az alkotóművészetek közé sorolom. Az elkészült munkák a saját nyelvükön sokkal közvetlenebb véleményformálást tesznek lehe­tővé, mint például a képzőmű­vészet. Az idei fesztivál érde­kessége a video határozott elő­retörése. A nevezők csaknem 40 százaléka videóval jelentke­zett. Sajnálatos azonban, hogy az amatőr animációk, vagy a néprajzi jellegzetességeket, he­lyi krónikákat bemutató filmek csak nyomokban vannak jelen. A versenyfilmeket pénteken egész nap és szombat délelőtt vetítik. A zsűri — elnöke Simó Sándor rendező, tagjai Bán András művészettörténész. Bük- kösdi László rendező, Szalai András operatőr, Kovács And­rás Bálint esztéta, Kismányoki Károly képzőművész és Varga Csaba rendező — értékelése alaoján vasárnap délelőtt 11 órakor hirdetnek eredményt. A fesztivál valamennyi program­ja nyilvános. K. E. A KISZ Baranya Megyei Bizottsága ülése Napirenden a lakáshelyret és a szociálpolitika A szociálpolitikai tervekről és a lakáshelyzetről hangzott el állásfoglalás többek között tegnap Pécsett, a KISZ Bara­nya Megyei Bizottsága ülésén. Süléné Dunavölgyi Mariann, a KISZ KB munkatársa beszá­molt a Baranya Megyei Tanács VII. ötéves szociálpolitikai ter­véhez kapcsolódó KISZ MB ál­lásfoglalásáról. Felhívta a je­lenlévők figyelmét arra, hogy a család, az életmód sok terü­leten konfliktusos, labilis hely­zetbe került. Az alkoholizmus és a deviancia más formái, a rehabilitáció nemcsak anyag jellegű problémákat takarnak Ezek felderítésére, megoldásé ra egységes gondozói, ügyinté zői hálózatot kell létrehozni A lakásügyekkel kapcsolatos állásfoglalásokat dr. Horváth Csaba, a KISZ MB gazdaság- politikai titkára ismertette. El­mondta, hogy Baranya megyé­ben az épülő új lakásokból a fiatal házasok és a nagycsalá­dosok nagy arányban részesül­nek. A lakáselosztó társadalmi bizottságokban megnőtt a KISZ szerepe, sokat javult a fiatalok érdekképviselete. Garzonlakás­ban kezdheti az önállóságot sok fiatal család. Az eredmé­nyek mellett a gondok is szá­mosak. Nőnek a lakásárak, az építési költségek, a fiatalok el­adásodnak. Kevés az állami la­kás. Szükséges lenne mindezért a rászorulóknak adható vissza nem térítendő támogatás ösz- szegét növelni és módosítani a szociális bérlakásra való jogo­sultság jövedelmi-vagyoni ha­tárait. ösztönözzék anyagilag a lakásigénylők városon kívüli építkezési’ szándékát. Foglal­kozni kellene a panelból tör­ténő családi ház építéssel, és a garzon-modul sorházas tech­nológiával építés hitelezésé­nek újfajta lehetőségeivel. A. E. Nemzetközi műemléki nap A nemzetközi műemléki nap hazai programját, az idén a védett műemlék-kas­télyok és kúriák országos megmentés» programjának szentelték, E programról pénteken a nemzetközi mű­emléki napon tudományos vitaülést rendeznek az MTA Zenetudományi Intézeté­ben. A vitaülés helyszínén a posta alkalmi bélyegzőt használ felülbélyegzésre. A nemzetközi műemléki na­pon nyitják meg a hazai kastélyok és építészeti-kép­zőművészeti értékeik meg­mentésének eredményeit bemutató kiállítást az OMF székházában. Szépek az őszi vetések Műtrágyával töltik tel a belvardgyulai helikoptert Lothard határában Fotó: Kóródi G. IS millió forintos kár Postavölgyben útpadkát készítenek Javítják a pécsi utakat Az előzetesen becsültnél is nagyobb, 15 millió forintos kár keletkezett a télen Pécs útjai­ban, A városi tanács építési és közlekedési osztálya és vá­rosi útfelügyelet az idei év út­javításait és korszerűsítéseit a Pécsi Közúti Építő Vállalatnál rendelte meg. Február elejétől el is kezd­ték a sürgős, „tűzoltó” jellegű Yéget értek a magyar-NDK barátsági napok Koszorúzás Ernst Thälmann emléktáblájánál Ernst Thälmann emléktáb­lájának megkoszorúzásával zárult tegnap a Baranya me­gyei magyar NDK barátsági napok rendezvénysorozata a komlói Zobák Bányaüzem te­rületén. Már hagyomány, hogy az ország minden részéből el­jönnek erre az alkalomra az Ernst Thälmann szocialis­ta brigádok képviselői, leró­ni kegyeletüket forradalmi példaképük emlékhelyénél. Bernd Kiesewalter, az NDK Kulturális és Tájékoztatási Központ igazgatóhelyettese ünnepi beszédében Ernst Thälmann halálának tragikus körülményeiről, s arról be­szélt, hogy gyilkosa — akit a világ közvéleménye által kikényszerített, s évek óta hú­zódó bírósági tárgyaláson négy év börtönre ítéltek, majd ezt az ítéletet felfüggesztet­ték — magas nyugdíjat kap, s békésen él. — Mi az NDK-ban a bu- chenwaldi koncentrációs tá­bor kiszabadult foglyaival együtt valljuk, hogy a harcot csak akkor hagyjuk abba, ha az utolsó bűnös is a népek ítélőszéke előtt áll — mond­ta Bernd Kiesewalter. Ennek jegyében lépnek fel a szocialista közösség álfa- mai a háború és fegyverek nélküli világért. így az NDK is mindent megtesz a békés jövő biztosítása érdekében. Nemrég Erich Honecker fel­hívással fordult Helmuth Kohlhoz, melyben kérte, hogy támogassa Európa men­tesítését o közép-hatótávolsá­gú fegyverektől. Ezzel Ernst Thälmann politikáját folytat­ják, aki börtönévei alatt a következőket írta: őrült gon­dolat azt képzelni, hogy a növekvő fegyverkezéssel a jö­vő háborúja, elkerülhető. Az ünnepség végén első­ként Bernd Kiesewalter ko- szorúzta meg az emléktáblát, majd a komlói Thälmann bri­gád, a komlói pártbizottság, a Hazafias Népfront megyei és Komló városi bizottsága, a Mecseki Szénbányák, a Komlói Bányaüzem, valamint a vendég Thälmann brigádok képviselői járultak virágaik­kal a mártírt ábrázoló már- ványtáblóhoz. B. Zs. elsősorban a fő közlekedési utak balesetveszélyét elhárító munkát. Azóta javítják az uta­kat. Négy brigád, naponta 9— 12 gép és több szállítókocsi segítségével dolgozik a város egész területén. Eddig 650— 700 tonna anyag felhasználá­sával közel 5 millió forint érté­kű munkát fejeztek be. Rend- betették többek között a Tán­csics M. utca, Sörház, Felső- vámház, Pósa Lajos utcákat és befejezték a Postavölgyi út asz­faltcseréjét. A Bajcsy-Zs. utca korszerűsítésének a határideje május 1 -je. Hétfőtől nyújtott műszakban további két brigád beállításá­val megkezdik a május 1-ji fel­vonulás útvonalába eső utak, járdák, gyülekezési helyek, parkolók burkolatának javítá­sát. Szintén a jövő héten kap aszfaltszőnyeget az Alkotmány, a Fürdő és a Munkácsy M. ut­ca egy-egy szakasza. Sajnos, a folyamatos munkát gyakran hátráltatja az esős idő, illetve a hirtelen balesetveszélyessé váló útvonalak kötelezően, 48 órán belüli helyreállítása. Karoli-nyi Márton, a KÉV fő­mérnöke elmondta, hogy az utak állapotát nem tartják megfelelőnek, annak ellenére, hogy ez évben vállalt köte­lezettségük tíz százalékát a ter­veknek megfelelően teljesítet­ték. Véleményük szerint hősi- «zabb időre van szükség ah­hoz, hogy a pécsi utókat any- nyira rendbe hozzák, hogy már csak oz éppen keletkezett ká­rokat kelljen orvosolni. H. A. Hátráltatja a munkát az eső Nyújtott műszakokkal hozzák be a lemaradást A mezőgazdászok egyik sze­me sír, a másik nevet. Már ami a bőséges csapadékhullást il­leti. A múlt héten öt nap alatt 30—50 milliméter hullott a me­gyében és pár napos jó idő után tegnap ismét az eső aka­dályozta meg a gépek reggeli határba indulását.- Ez néhány nappal tovább növelte a tavaszi munkákban való lemaradást - tájékoztat dr. Halmai Endre, a Baranya Megyei Tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályának helyettes vezetője, - de vész­harangot kongatni felesleges volna. A kéthetes késés nyúj­tott műszakokkal, hétvégi mun­kával behozható. Ami a csapadék kapcsán bi­zakodásra adhat okot: az or­szágos átlagnál és a tavaly ilyenkori állapotnál lényegesen szebb képet mutatnak őszi ve­téseink. A március 31-i búzami­nősítések 60 százalékban jónak, 30 százalékban közepesnek — és csak 10 százalékban gyengé­nek — ítélték meg a vetések ál­lapotát. Az elmúlt hét csapadék hullása tovább segítette fejlő­désüket és jól jött a már elve­tett tavasziakra is. A tavaszi árpa, a zab vetése, a lucerna telepítése nagyrészt már befejeződött. A majdani feldolgozási ütemnek megfele­lően halad a konzervborsó ve­tése és a hét elején folytató­dott a cukorrépa és a lencse magjának földbe juttatása. A metszési munkák a sző­lőkben és a gyümölcsösök­ben a napokban véget érnek. Amint megfelelő lesz a talaj- hőmérséklet, megkezdődik a gazdaságokban a kukorica ve­tése is. Itt — mint ahogy a cu­korrépánál is - gyomirtószer- hiónnyal kell a nagyüzemeknek szembenézniük. A megyei taná­cson elmondták, hogy a kuko­ricához szükséges Hungazin az utolsó pillanctokban még meg­érkezhet. Gépszínben maradtak teg­nap reggel a gépek a hímes- hózi tsz-ben is.- Ha most elállna, akkor délután még kimehetnénk dol­gozni - mondja Aubert Ádám, a tsz elnöke. Az eső náluk a cukorrépa és a lencse vetését szakította meg. Ha tovább nő a munkában való lemaradás, o nyújtott műszakok mellett be­vezetik az éjszakai műszakot is. Először kerül lencse a lippói tsz földjeibe. — Jövedelmező növény és jól illeszkedik vetésszerkezetünkbe - magyarázza Mohácsi Károly növénytermesztési főágazatveze- tő. - Széthúzza a nyári munká­kat, a búzának pedig jó előve- teménye. A csapadék kedvezett a búzának. Méréseink szerint hektáronként 5-5,5 millió a tő­szám. Ez jobb mint a tavalyi, amikor 7,265 tonnás átlagot ér­tünk el. Balog N. Kukoricavetési tapasztalatcsere Egy hét alatt el kell vetni! öt-nyolc nap alatt, jó minő­ségben kell elvetni idén a ku­koricát, mihelyt a talaj hőmér­séklete meghaladja a 10 C-t - hangsúlyozták a tegnapi ku­koricavetési tapasztalatcserén a Bábolnai Iparszerű Kukoricater­melő Közös Vállalat szakembe­rei a három dél-dunántúli me­gye partnergazdaságainak kép­viselői előtt. Az előadásokra a somogyapáti művelődési ház­ban, a gyakorlati bemutatóra a mozsgói Zrínyi Tsz somogyapáti gépszíntermében került sor. A szántóföldi gépbeállítás-bemu- tató az esős időjárás miatt ma­radt el. A kukoricatermesztésben ta­lán o vetés a legfontosabb művelet, mert gondossága, mi­nősége alapvetően meghatároz­za a termés mennyiségét. Elő­ször a pontos adagolásé, kel­lően megválasztott hatóanyagú gyomirtás jelentőségéről szóltak az IKR szakértői: egy százalé­kos gyomosultság is mór 70 kg- mal csökkenti hektáronként a termést. A megfelelő gyomirtó- szerek rendelkezésre állnak. Kisebb gondot okoz még, hogy néhány alkatrész hiányzik, remélhetően a vetés tényleges megkezdéséig rendelkezésre áll­nak majd. A vetési időszakban az IKR éjjel-nappali ügyeletet tart ócsárdi telepén. Ezek után a magszám-tőszóm, vetési mélység összefüggéseit hangsúlyozták, kiemelve, az egyenletes mélységbe, kellő hő­mérsékletű talajba vetett mag még a növényvédelemben is se­gít: a gyorsan kihajtó kukorica szinte kinő a kártevők foga alól. Természetesen nagyobb lesz a termés is a gyorsan és ponto­san elvégzett vetés következté­ben. Azt is hangsúlyozták, hogy mivel az őszi—téli csapadék mennyisége kevesebb az átlag­nál, mindent meg kell tenni a nedvesség megőrzéséért - S amikor a feltételek adottak, éj­jel-nappali vetéssel kell földbe juttatni a kukorica-vetőmagot; idén még a tavalyinál is na­gyabb késésben vagyunk a hosz- szú tél miatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom