Dunántúli Napló, 1987. március (44. évfolyam, 59-89. szám)

1987-03-25 / 83. szám

Dunántúli napló 1987. március 23., szerda Információk Hagyomány Közérdekű A Pannon Volán értesíti a t. uta­zóközönséget, hogy a 41-es jelzésű, pécsi, helyi járatú autóbuszait a Nagypostavölgyi úton folyó útépítési munkák miatt 1987. március 25-én 8.00—16.00 óráig és 26-án 8.00— 13.00 óráig a Postavölgyi úton a ,.Trafóház" megállóig közlekedteti. A járatok a Postavölgyi u.—Nagy­postavölgyi u.—58-as u.—Bolgár Néphadsereg úton közlekednek, a Trafóház megálló után a (főpálya- udvar felé) érintik a két temetői megállót, és a Béke utcai megállót a Bolgár Néphadsereg úton. 25-én és 26-án reggel a főpályaudvarról 7.35 órakor, Reménypusztáról 8.00 óra­kor induló járatok még az eredeti útvo­nalon közlekednek. 25-én délután 16.05 órától, 26-án 13.00 órától a já­ratok ismét az eredeti útvonalon közlekednek. A korlátozás ideje alatt Postavölgy felől a Trafóház megál­lóból a járatok az eredeti remény­pusztai indulási időpontokban in­dulnak. * A tudományegyetemi napok kez­detét jelző diákfelvonulás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Pécsett, március 26-án 15 órától a felvonulás befejezéséig a 48-as tér, Egyetem utca, Irányi Dániel tér, Kossuth Lajos utca, Szalai András utca, Landler J. utca, Alkotmány út és Ifjúság útja útvonalon az úttest menetirány szerinti jobb oldalán. A rendező szervek kérik a lakosság szi­ves megértését. Egészségügyi szolgálat KÓRHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegck részére. Pécs város: POTE Gyermekklinika, Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkór­ház. Gyermeksebészeti, kórházi felvé­telt igénylő, gyermekfülészeti bete­gek, égett és forrázott gyermekek ré­szére páratlan napokon: POTE Gyer­mekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika. II. kerület Megyei Kórház (belgyógyá­szat). III. kerület: I. sz. Belgyógyá­szati Klinika. Sebészet, baleseti se­bészet: Megyei Kórház. Égési sérü­lések: Honvéd Kórház. Koponya- és -agysérülések: Idegsebészet. Pécs vá­ros és a csatolt községek Ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemészeti Klinika. Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-Orr-Gé* geklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága részé­re egy helyen, a Lánc utcai rende­lőintézet földszinti ügyeleti helyisé­geiben, minden este 7 órától más­nap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Lvov-Kertváros felnőtt lakosságának minden éjszaka este 7 órától más­nap reggel 7 óráig, a járóbetegek részére a Testvérvárosok terei kör­zeti rendelöegységben orvosi ellátást biztosítunk. A kertvárosi hívásokat továbbra is a Lánc utcai rendelőin­tézetben kell bejelenteni. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti fogá­szati ügyeleti helyiségeiben — gy®r- mekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felöl) este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Tele­fon: 10-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Kossuh L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon, este 7-től másnap reggel 7 óráig. AZ IFJÚSÁGI TELEFONSZOLGALAT telefonszáma: 24-550. Hívható 17-töl 20 óráig. Kocsiátvételi sorszámok Trabant Lim. Hycomat Bp. 1 227 Trabant Lim. Combi Bp. 389 Trabant Limousin Bp. 7 494 Debrecen 6 545 Győr 5 801 Trabant Combi Bp. 1 720 Debrecen 1 531 Győr 1 320 Wartburg Standard Bp. 1 322 Debrecen 610 Győr 721 Wartburg Special Bp. 1 651 Debrecen 1 937 Győr 1 148 Wartburg Special tolót. Bp. 9 981 Wartburg Tourist Bp. 1 535 Debrecen 975 Győr 801 Skoda 105 S Bp. 10 789 Debrecen 8 563 Győr 8 536 Skoda 120 L Bp. 23 973 Debrecen 13 205 Győr 16 386 Skoda 120 GLS Bp. 2 196 Lada 1200 Bp. 45 452 Debrecen 31 340 Győr 15 667 Lada 1300 S Bp. 10 909 Debrecen 16 758 Győr 6 137 Lada 1500 Bp. 15 273 Debrecen 11 735 Győr 5 356 Lada Combi Bp. 9 295 Debrecen 6 978 Moszkvics Bp. 16 691 Polski Fiat 126 P Bp. 945 Debrecen 669 Győr 25 FSO (Polski Fiat) 1500 - 6 261 Dacia Limousin Bp. 621 Debrecen * Győr 1 622 Dacia Combi Bp. 1 837 Debrecen 1 628 Győr 856 Dacia TLX Bp. Debrecen 697 Győr 287 Zastava Bp. 15 862 Rendezvények Fúvósok a Ságváriban. A Mecseki Ércbányászati Vállalat koncertfúvós- zenekara 27-én, 19 órakor tartja ta­vaszi hangversenyét Pécsett, a Ság* vári Művelődési Házban. Mű­sorukon klasszikus és kortárs magyar szerzők művei szerepelnek. * A pécsváradi Állami Zeneiskola tanári hangversenye 27-én, 17.30 érő­kor lesz a művelődési ház nagyter­mében. * Horváth István nótaénekes, Angyal János és mások részvételével vidám est lesz a szalántai művelődési házban 27-én, 18 árától. & És most lefényképezkedünk ... A TIT pécsi-baranyai személyiségeket bemutató sorozatának csütörtökön este hét órakor, a Pannónia Szálló különtermében Dévényi Sándor épí­tész, Hesz János mesterfodrász, és Pintér György, a Pannónia éttermi igazgatója lesznek vendégei. * Orvosi ismeretterjesztő előadás lesz Vasas bányaüzemben március 26-án, csütörtökön délután 2 órakor, az üzem nődolgozói részére. Előadó dr. Remsei Ernő, nőgyógyász-uroló­gus főorvos. •k Csepeli György egyetemi docens lesz a vendég az ANK Népfőiskolá­jának mai programján. Előadásának témája: A társadalmi előítéletek. A Érdi Sándor, a televízió Stúdió ,87 című műsorának főszerkesztője talál­kozik az érdeklődőkkel 26-án, csü­törtökön 17 órakor a pécsi Ifjúsági Házban, 18.30-kor pedig a harkányi művelődési házban. A Pécsi Kertbarátok és Kistenyész- tök Klubja március 26-án szőlőmet- szési bemutatót tart. Találkozás 15.00 órakor a Pannónia ÁFÉSZ sző­lőjében, a 6-os úton, Ordög-ároki megállóban. Felújításra vár Pécs első polgári emlékműve 120 éves a sétatéri Zenészemlék 1987 novemberében lesz 120 éves Pécs legöregebb köztéri emlékműve, a sétatéri Zenész­emlék. Annak idején a város közönsége — haladó gondol­kodásáról tanúbizonyságot té­ve — a polgári erénynek, Amt­mann Prosper és Weidinger Imre helybéli zeneművészek­nek állított vele emléket. Euró­pa fejlettebb országaiban már a felvilágosodás korában gya­korlattá vált, hogy nemcsak uralkodóknak, hadvezéreknek emeltek szobrokat, emlékoszlo­pokat, hanem a szellem feje­delmeinek, filozófusoknak, Írók­nak, költőknek, zeneművészek­nek is. Magyarországon — a megkésett polgárosodás miatt — csak a XIX. század köze­pén jelennek meg az ilyen em­lékművek. Ezek közé tartozik a Sétatéren álló, egyszerű kő- obeliszk is. Az ily módon meg­tisztelt két művész a pécsi bie­dermeier kora virágzó zenei életének kiemelkedő alakjai volt és nevüket külföldön is is­merték. A zeneszerzők és fú- volavirtuóz Amtmann 1809-ben született Sellyén. Hazai és bé­csi tanulmányai, s hosszabb külföldi működés után telepe­dett le Pécsett. Kedves, társa­ságszerető ember volt. 1854- ben bekövetkezett, korai halá­la után azonnal felvetődött a gondolat, hogy emlékét méltó módon kéne megörökíteni. Eh­hez a pénzt előteremtendő — művésztársai és barátai hang­versenyt rendeztek a régi szín­házban. Az ötlet Pécsett már nem volt új, hiszen csak 2 év­vel korábban készíttettek tisz­telői Lickl György székesegy­házi karnagy- és zeneszerző­nek díszes síremléket a budai külvárosi temetőben. Az Amtmann-emlék ügye — anyagi okokból — évekig hú­zódott. 1859-ben, a Pécsett 1792-ben született, fagottista Weidinger halálakor újabb tá­pot kapott a lelkesedés lángja. A pécsi zenebarátok elhatá­rozták, hogy közös emlékművet állítanak a két művésznek. Wei­dinger vaksága ellenére elis­mert mestere volt hangszeré­nek. Ö is hosszabb, sikerekben gazdag külföldi tartózkodás után költözött haza Pécsre. A helyi Casino Egyletben szobor- bizottság alakult Majláth György kancellár vezetésével, s gyűjtést kezdtek a nemes cél javára. A város tanácsa a Sé­tatérnél volt edénypiacon adott helyet az emlékműnek és ma­gára vállalta a fenntartás gondját is. Kifaragásával Bar- talits Mihály pécsi szobrászt bízták meg, aki mór a Lickl - emlék elkészítésével is jeles­kedett. Az obeliszk felavatásá­ra 1866. november 4-én került sor — az egykorú sajtótudósi- tások szerint — ünnepélyes külsőségek közepette. Az ese­mény fényét a dalárda és ka­tonazenekar szereplése is emel­te. Az avatóbeszédet Szauter Antal reáliskolai igazgató mondta, s ebben — a város öntudatos polgárainak nevében szólva — úgy nyilatkozott, hogy Pécs közönsége önmagát tisz­teli meg azzal, hogy jelesei­nek emléket állít. A ma látható Zenészemlék már nem őrzi eredeti formáját, amit csak régi fényképekről ismerünk. A századfordulóra gyenge kőanyaga annyira szét- mállott, hogy szükségessé vált renoválása. 1908-ban az em. lékművet teljesen megújították, csak a feliratos márványtób Iákat megtartva. Ekkor — anyagi okokból — elhagyták az obeliszket díszítő dombor­műveket, köztük a két zenész antikizóló portréit is. Tervezték ugyan, hogy bronzból kiöntetik őket, erre azoban nem került sor. Szerencsére a lebontott obeliszk domborműves töredé­ke megmaradt. A felújítást végző Vogel János kőfaragótól 1912-ben a múzeumba került. Ma a Janus Pannonius Mú­zeum várostörténeti kiállításán (Felsőmalom u. 9.) látható. Bár puhomészkő domborművei már eléggé rossz állapotban van­nak, segítségükkel eredeti for­májában fel lehetne újítani a Zenészemléket, amely amúgy is renoválásra szorul. A Pécsi Vá­rosvédő és Városszépítő Egye­sület megalakulása után megáévá tette ezt a szép ideát, s keresi a megvalósítás lehe­tőségét. Magától kínálkozik, hogy eleink módszereivel — stílszerűen — hangversenyek­kel és gyűjtéssel teremtsük elő a fedezetet. Segíthetne ebben a Városi Tanács is — betartva 120 évvel ezelőtt tett ígéretét. Egykor Pécs önmagát tisztelte meg a Zenészemlék állításával, megóvásával most ugyanezt ismételné meg. Sonkoly Károly Emlékezés a pécsi természettudósra, Lambrecht Kálmánra Sírja ma gondozatlanul áll a pécsi temetőben Az utókort az minősíti iga­zán, hogyan bánik az elődök emlékével. A pécsi temetőben nyugszik egy híres természet- tudós, aki most 50 éve hunyt el tudományos pályája és éle­te delén. Lambrecht Kálmánról van szó, aki Pancsovón szüle­tett 1889-ben, tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegye­temen végezte, 1913-ban dok­torált kémiából, zoológiából, paleontológiából, tudományos pályáját Herman Ottó atyai támogatása mellett kezdte, aki­nek javaslatára 1909-ben kine­vezték az Ornitológiái Központ munkatársává. Részt vett a Ter­mészettudományi Szövetség megalakításában, melynek tit­kára lett. Hozzájárult a Marx- Engels Munkásegység létreho­zásához, ezért az ellenforradal­mi rendszer 1920-ban állásá­tól megfosztotta. Ezután több napilapnak dol­gozott, míg 1926-tól a Földta­ni Intézet könyvtárosává nevez­ték ki. 1934-ben lett az Orszá­gos Széchényi Könyvtár könyv­tárosa. Ebben az évben kapott megbízást a pécsi Erzsébet Tu­dományegyetemen a tárgyi nép­rajz előadására, mint címzetes rendkívüli tanár. Haláláig a pécsi egyetemen oktatott. Tudományos pályája a ma­darak paleontológiájának ta­nulmányozásával indult, több­ször tett tanulmányútokat Eu­rópa legnevesebb egyetemein, múzeumaiban, 1912-es tanul­mányútja során állította föl a madártani intézet összehason­lító csonttani gyűjteményét, amely akkor Közép-Európa leg­nagyobb ilyen gyűjteménye volt. Részt vett a fővárosban tartott X. Nemzetközi Zoológiái Kong­resszus előkészítésében, itt az egyik ülés elnöki tisztét is el­látta. Az Amsterdamban, 1930- ban megrendezett VII. Nemzet­közi Ornitológiái Kongresszu­son ő tartotta a megnyitó be­szédet. Ezt követően- a híres berlini Borntraeger cég elfo­gadta kiadásra Handbuch der Paläornithologie c., 70 íves ké­zikönyvét. Legfontosabb tudományos munkái, szakcikkei a fossilis madarakkal, az ősember elő­deivel, és magával az ősem­berrel foglalkoztak, művelője volt az ősfötdrajznak és az et­nográfiának is. A Darwin-féle fejlődéselmélet egyik hazai képviselőjének számított! Sok hazai és külföldi tudományos társaság választotta tagjai so- lába, kitüntették a Herman Ottó Emlékéremmel is az orni­tológus szövetség részéről. A fájdalmasan korán, 1936. ja­nuár 7-én elhunvt tudóst a pé­csi egyetem saját halottiának tekintette, nagy részvéttel te­mették el a pécsi temetőben. Sajnos, azóta az utókor mint­ha megfeledkezett volna róla, siria ma gondozatlanul áll. Re­méljük, az utókor nem feledke­zik mea róla. és méltó emlé­ket állit néki! Vargha Dezső levéltáros MAI MŰSOR SZÍNHÁZ Megvételre keresünk több száz köbméter ♦ bükk, éger, gyertyán száraz fűrészárut 25, 50 m/m vastagságban. GEMENC IPARI SZÖVETKEZET 7130 Tolna, Erkel F. u. ABALIGETI KEMPINGÜNKBE lakókocsikat bérelnénk MECSEK-TOURIST, abaligeti kirendeltség, Abaliget, 7618 Telefon: 78-054 Nemzeti Színház: Lear király (este 7 óra) Csiky-bérlet. PLANETÁRIUM Planetáriumi előadás: Idegen ég boltok alatt (15.30 óra). FILM Petőfi: Ben Húr (4). Filmmúzeum: Szeretők (f8). Kossuth A gésa (10, 6). Noé bár­kái (2. 4). Park: Nő a volánnál (f4, f6, 18). Komló, Zrínyi: Fogadjunk! (4, 6, 8). Mohács: Banánhéjkeringö (6, 8). Vajszló: Hannibál tanár úr (6). RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 4.30: Jó reggelt! 8.05: Műsoris­mertetés. 8.15: Mai programok. 8.20: Gazdasági magazin. 8.50: Kis ma­gyar néprajz. 8.55: Zenekari mu­zsika. 9.20: Nóták. 9.49: Muzsika gyerekeknek. 10.05: Don Juan utol­só kalandja. Rádiójáték. 11.04: Mi ez a gyönyörű? 11.26: Fúvósmuzsi­ka. 12.45: Törvénykönyv. 13.00: Nagy mesterek, világhírű előadók. 14.05: Műsorismertetés. 14.10: A magyar széppróza századai. 14.25: Opera­slágerek. 15.00: Népzenei Hangos Újság. 15.40: Újra a társulat élén. 16.05: MR 10—14. 17.00: Tanácsok. 17.25: Hanglemez MK. 17.30: Ope­rettrészletek. 18.02: Kritikusok fó­ruma. 18.15: Hol volt, hol nem volt. 18.25: Könyvújdonságok. 18.28: Mű­sorismertetés. 18.30: Esti Magazin. 19.15: Sok hűhó Rodoszért. A ko­média rádióváltozata. 20.30: Disz- kotéka. 21.30: Hírek, érvek, vélemé­nyek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Görög népi dallamok. 22.43: „Hogyan is adhatnék neked sze­met." 23.03: Operaest. 0.15: Éjfél után. PETŐFI RADIO 4 30: Reggeli zenés műsor. 8.05: Idősebbek hullámhosszán. 8.50: Tíz perc külpolitika. 9.05: Napközben. 12.10: Joan Sutherland zenés-játék felvételeiből. 12.30: Népi zene. 12.58: Műsorismertetés. 13.05: A tegnap slágereiből. 14.00: Fényképezőgép­pel a világ körül. 14.40: Sci-fi ked­velőknek. 15.05: Diákfoci. 15.15: Szórakoztató zenés délután. 17.30: ötödik sebesség. 18.30: Gonda Já­nos szerzeményeiből. 19.05: Sport. 19.15j Nó‘ák. 19.50: Mit olvasha­tunk a Béke és a Szocializmus c. folyóiratban? 20.00: Album-ajánlat. 20.55: Tudósítás a Magyarország — Hollandia asztalitenisz Szuper Liga mérkőzésről. 21.05; Közkívánatra! 23.20: Görögország ma — a muzsi­ka tükrében. 0.15: Éjfél után. HARMADIK MŰSOR 6.05: Muzsikáló reggel. 8.05: Mű­sorismertetés. 8.12: Operarészletek. 8.55: Népdalok. 9.20: Bach-művek. 11.05: Pillanatkép. 11.10: A tisztes­ségtudó utcalány. Egyfelvonásos opera. 11.49: Kamarazene. 13.05: Tudományos magazin. 13.35: Brunsz- vik Teréz hársfái. 14.15: A Wroc- lawi Rádió gyermekkarána.k Lutos- lawski-felvételeiből. 14.25: Magnóról magnóra. 15.05: Szimfonikus zene. 16.27: Verdi-áriák. 17.00: Diákfél­óra. 17.30: összeállítás Szervánszky Endre életéről. 18.30: Az MR szlo­vák nyelvű nemzetiségi műsora. 19.03: Műsorismertetés. 19.05: Isko­larádió. 19.35: Budapesti Tavaszi Fesztivál. 20.15: Külföldi tudósoké a szó. 20.30: Versek. 20.35: A hong- versenyközvetités folytatása. 21.30: Operakettósök. 22.02: Szonáták. 23.02: Zenei panoráma. PÉCSI RÁDIÓ 6.20—6.30 és 7.20—7.30: Informá­ció Dél-Dunántúlról. 17.30: Hétköz­ben. Riportok, interjúk, zenével. 18.00: Hírek, tudósítások. 18.30: Szerbhorvát nemzetiségi műsor. 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.05: Német nemzetiségi műsor. 19.30: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.58: Műsorismertetés. 9.00: Tévé­torna nyugdíjasoknak. 9.05: Milliós tét. NSZK bűnügyi tévéfilm. 10.30: Vándorló növények. NSZK rövidfilm — ism. 11.05: Képújság. 15.40: Hár­mas „csatorna". 16.43: Műsorismer­tetés. 16.45: Hírek. 16.50: A Közön­ségszolgálat tájékoztatója. 16.55: BVSC—Spandau 04. Cooptourist Ku-\ pa vízilabdatorna. 18.00: Reklám. 18.10: Egy szó, mint száz. 18.50: A fejedelem. Dokumentumfilm. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Reklám. 19.30: Híradó. 20.00: Rek­lám. 20.05: Kék fény. 21.05: Buda­pesti Tavaszi Fesztivál ’87. Hang- sebesség. Gulyás Dénes portréja. 21.50: „Az élet él és élni akar . . ." 22.40: Híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 17.08: Műsorismertetés. 17.10: Kép­újság. 17.15: Felvételre ajánljuk! 18.05: A szegedi körzeti stúdió szlo­vák nyelvű nemzetiségi műsora. 18.25: Tévétorna. 18.30: Az olaj tit­kos története.* Francia dokumentum- film-sorozat. 19.30: Koreai látniva­lók: Phenjan. Koreai dokumentum­film. 20.00: Budapesti körzeti stú­dió. 21.00: Betűreklám. 21.05: Kék fény. 21.35: Híradó 2. 21.50: Mo­gyarorszáq—Hollandia. Szuper Liga asztalitenisz-mérkőzés. 23.00: Képúj­ság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 13.45: Elmulasztották — nézzék meg! 14.55: A rejtőzés képessége — művelődési adás. 15.15: Adás ta­nulóknak. 15.30: A nekropoliszok sö­tétjéből. 16.00: Jó napot! 16.45: Ma­gyar nyelvű tv-napló. 17.10: Króni­ka. 17.30: Adás gyerekeknek. 18.00: Szeretni tudni — művelődési adás. 18.40: Számok és betűk. 19.00: Tv- kalendárium. 19.10: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.51: Sport. 19.55: Időjárás. 20.00: Kicsi, nevetséges, piszkos háború — ar­gentin játékfilm. 22.15: Tv-napló. 22.35: A könyv ideje. 23.05: Kis koncert. 23.20. Hírek. MÁSODIK MŰSOR 18.45: Zágrábi körkép. 19.15: Mű­sorkiegészítés. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Könnyűzenei adás. 20.45: Tegnap, ma. holnap. 21.00: Dokumentumadás. 21.30: Zenei ese­mények.

Next

/
Oldalképek
Tartalom