Dunántúli Napló, 1986. december (43. évfolyam, 330-359. szám)

1986-12-01 / 330. szám

2 Dunántúli napló 1986. december 1., hétfő Városunk példa legyen határainkon innen és túl Hild-érmes Pécs Dr. Szabó János átadja a Hild-érmet (Folytatás az 1. oldalról) egyetem a hozzá .kapcsolódó templommaradványokkal együtt. Mindez Pécs megtiszteltetésé­nek az alapját képezi, aminek a város jó néhány éve a váro­mányosa volt már, a MUT el­nöksége azonban most érezte elérkezettnek az adományozás idejét, amikor a belváros reha­bilitációja olyan fordulóponthoz érkezett, amely után felgyorsul­hat ez a tevékenység. A Hild-érmet és az oklevelet a város társadalma nevében át­vevő Piti Zoltán kijelentette: „munkánkkal, törekvéseinkkel azon leszünk, hogy városunk építészete, kultúrája, várossze­rető tevékenysége példa legyen határainkon innen és túl." városhoz, hogy amit tegzek, az jó fényt vessen rá, nevem is az ő nevét idézze fel, de az ő neve is emlékezetessen az enyémre. Makacs és elszánt pécsi voltam mindig, s jóllehet a családom itteni múltja csak a századunk­kal egyidős, azonosulási törek­vésemmel talán példát adtam a később idetelepülőknek.- A város lakossága most ránk mutat, példának állít min­denki elé. Az oklevél könnyű, a vele járó megtiszteltetés öröm a számunkra, de nagy a felelős­ségünk is: a példaadás erejét, hatékonyságát úgy növeljük, hogy minél többen kövessenek. A tanácsülés résztvevői ez­után a Széchenyi tér 6-hoz vo­nultak, az ünnep következő Csorba Győző Pécs díszpolgára A november 29-i ünnepi ta­nácsülések hagyományos napi­rendi pontja következett ez­után: a város által adományo­zott elismerések átadása. Több esztendő utón ismét dísz­polgárt avattak Csorba Győző Kossuth- és József Attila-díjas költő személyében. A Pro űrbe Pécs éremmel ismerte el a város ebben az esztendőben a belvá­rosért kifejtett eredményes te­vékenységét a Pécsi Építő és Tatarozó Vállalatnak (a kitün­tetést Habó József igazgató vette át), Bezerédy Győző hely- történésznek, a Janus Pannonius Múzeum osztályvezetőjének és Hetessy László kovácsmester­nek. A kitüntetettek nevében Csorba Győző kért szót. Ezt mondta: — Alig egy hete volt kereken 70 éve annak, hogy e városnak egy ma is létező, hegyre ka­paszkodó kis utcájában elindul­tam élni, s rengeteg gyötrődés és örömök útján jutottam idáig. Megérdemeltem? Aggá­lyok hullámoznak bennem. Mindig igyekeztem hű lenni a helyszínéhez. Szép hagyomány 1968 óta, mióta a MUT Hild- érmet ítél a településeknek, hogy az elismerésben részesí­tett város valamely kitüntetett helyen, általában kapuban örö­kíti meg az adományozás té­nyét. Pécsett az említett ház újjászületett - vagyis az eredeti képét visszanyert - bejárata lett a Hild-kapu. Az erkélyen helyezték el Trischler Ferenc szobrászművész Hild Jánost áb­rázoló domborművét, a kapualj­ban pedig márványtábla hirdeti o várost ért elismerést. Az em­léktáblát "rövid beszéd kereté­ben dr. Marton István, a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egye­sület elnöke leplezte le. A pé­csiek ezután rövid időre ellep­ték az „elefántos tömb" csak­nem elkészült udvarát. Később Cernerl-Józsel építésvezető be­zárta a kovácsoltvas kapukat — az udvart a decemberben ese­dékes műszaki átadások után vehetik birtokba a város pol­gárai. H. I. A KENDERFONÓ MINTABOLTBÓL AJÁNLJUK! Zsineg, kötél, ponyva, zsák- és Zell-szövet nyers színben vásárolható! A kereskedelmi udvarban lévő KENDERFONÓ MINTABOLTBA várjuk vásárlóinkat — közületeket is — Pécsett, a Rákóczi út 5 7. sz. alatt! Felvételre keresünk telexgép kezelésében jártas, perfekt gyors- és gépírót, középiskolai végzettséggel. „1987. március” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Á DlVSZ-közgyűlés qró"" Ir (Folytatói az 1. oldalról) gólja. Ugyancsak ott lesznek képviselőik a dán ifjúsági bé- mozgalom kezdeményezésére létrehozni tervezett „'nemzet­közi békeőrség" tagjai között is, akik az Egyesült Államok­ban az atomfegyver-kísérletek elleni tiltakozó akciókon vesz­nek részt. A közgyűlés tanács­kozásainak fontos témája volt a különböző polit'kai erőkkel folytatott együttműködés erősí­tése. Ennek részeként az euró­pai ifjúsági együttműködés fejlesztésével összefüggésben számos kezdeményezés szüle­tett. így pédául a DÍVSZ ter­vei között szerepel, hogy a helsinki folyamat keretében most zajló bécsi találkozó eredményeihez kapcsolódva össz-európai ifjúsági rendez­vényt szervezzen Lengyelor­szágban, amelyen részt ven­nének különböző partnerszer­vezetei is. Ez a találkozó je­lentősen hozzájárulhatna az európai ifjúsági szervezetek kontaktusainak erősítéséhez. Igen élénk érdeklődés kí­sérte az ifjúság jogaival és a globális .problémákkal foglal­kozó tanácskozásokat, amely­nek napirendjén olyan átfogó kérdések szerepeltek, mint a fejlődő országokat sújtó éhe­zés, az eladósodás, a környe­zetvédelem és a kapitalista világ fiataljait érintő munka- nélküliség. A felszólalók fel­hívták a figyelmet arra, hogy a fegyverkezési verseny meg­fékezésével jelentős pénzössze­geket lehetne megtakarítani, és átcsoportosítani a gazdasá­gi fejlesztésre. A küldöttek foglalkoztak az imperialimus neokolonialista törekvéseivel, s a fejlődő országok törekvéseit támogatva új nemzetközi gaz­dasági rend kialakítását szor­galmazták. E kérdésekről — ugyancsak más ifjúsági szer­vezetekkel közösen — rendez­nek eszmecseréket; „Béke, globális problémák — a forra­dalmi ifjúsági szervezetek új feladatai" címmel az NSZK- ban tartanak nemzetközi kon­ferenciát, Svédország pedig egy közös környezetvédelmi szemináriumnak ad otthont. Az antiinsperialista szolida­ritás a DÍVSZ munkájának változatlanul az egyik legfon­tosabb területe. Az elkövetke­zendő esztendőkben is akciók sorával támogatják a haladó, nemzeti felszabadítási mozgal­makat. Ezek részeként fiatalok önkéntes munkabrigádjai - se­gítik Nicaraguában a kávé­szüretet; folytatódik a Nelson Mandela kiszabadításáért in­dított kampány, s a DÍVSZ is megünnepli a fajüldöző dél-afrikai rezsim ellen küzdő afrikai nemzeti kongresszus megalapításának 75. évfordu­lóját. A szolidaritási akciók szervezésekor a jövőben na­gyobb figyelmet fordítanak az egyes régiók sajátosságaira, az ott, működő ifjúsági szer­vezetekkel való szorosabb együttműködésre. A küldöttek támogatták a koreai ifjúsági szervezet javaslatát: a XIII. világifjúsági és diáktalálkozót 1989Jben a KNDK fővárosá­ban, Phenjanbön rendezzék meg. Ezután megválasztották a DÍVSZ vezető testületéit. Az elnök tisztét — Valid Moszri személyében — továbbra is, a Libanoni Demokratikus Ifjúsá­gi Szövetség tölti be, a főtit­kárét pedig - Cserveny Vil­mos személyében - a Magyar Kommunista 'Ifjúsági Szövet­ség'. A közgyűlés Valid Maszri zárszavával ért véget. Felhívás! A DÍVSZ XII. közgyűlésének záró ülésén felhívást terjesztet­tek elő antinukleáris koalíció létrehozására. „Világ fiataljai! A nukleáris megsemmisülés veszélyével nézünk szembe. A folytatódó fegyverkezési ver­seny, az új, mind bonyolultabb tömegpusztító fegyverek és a nukleáris eszközök létrehozása semmivel nem tette biztonsá­gosabbá a világot. Még inkább aláássák a biztonságot és visz- szafordíthatatlanná tehetik a fegyverkezési hajszát azok a tervek, amelyek e halált hozó versenyt a világűrre is ki akar­ják terjeszteni. Minden egyes új robbanó­fejjel, új rakétával, új bombá­zóval és minden atomkísérlet­tel egyre közelebb és közelebb jutunk ahhoz a ponthoz, ahon­nan nincs visszatérés. Az új tu­dományos eredmények nagy ré­sze nem az emberiség javát szolgálja, hanem a katonai fej­lesztést, csökkentve ezzel az emberiség fennmaradásának esélyeit. A nukleáris fenyegetés im­már világméretűvé vált. Min­den olyan háborús konfliktus, amelyben atomfegyvereket használnának, az emberiség teljes megsemmisüléséhez vezet­ne. Mindannyiunk közös és sürgető feladata ezt megaka­dályozni, az atomfegyver-kész­letet eltüntetni földünkről" - szögezi le egyebek közt a fel­hívás. „Felszólítunk minden fiatalt, politikai, ideológiai nézeteitől, vallási meggyőződésétől füg­getlenül, hogy szervezzen pár­huzamos és közös akciókat nemzeti, regionális és nemzet­közi szinten egyaránt; olyan akciókat, amelyek célja azo­nos: megszabadulni a nukleá­ris fenyegetéstől, garantálni a békét a földön és a világűr­ben.” A Demokratikus Ifjúsági Vi­lágszövetség XII. közgyűlésén részt vett küldöttség vasárnap elutaztak hazánkból. Libanon - palesztinok: „totális háború” Vasárnap hajnal óta Liba­non minden frontján teljes erő­vel dúl a síita Amal-mozgalom és a palesztinok közötti hábo­rú. A Damaszkuszban folyó po­litikai egyezkedések zsákutcá­ba jutottak. A Szíria által tá­mogatott Palesztinái Nemzeti Megmentést" Front — amely eddig Arafat ellenfeleit tömö­rítetté — most teljes egység­ben cselekszik a PFSZ VB el­nökével. Szíriára az ellene Nyugat-Európában folyó kam­pány mellett - mind nagyobb nyomás nehezedik az arab vi­lág részéről, hogy tegyen vala­mit az összecsapások megfé­kezésére. Libanonban a pa­lesztinok fokozatosan elveszítik eddigi híveiket. Húszéin Hu­szeini, a parlament (síita) el­nöke szerint az ország élethalál­harcot vív, Karami kormányfő pedig ismételten figyelmeztette a palesztinokat: Palesztina fel­szabadításához nem Dél-Liba- rfonon keresztül vezet az út. Vasárnap éjfél óta Nyugat- Bejrút mellett ismét kiújultak a harcok. A lapértékelések szerint to­tális háborúban az elmúlt 24 órában több mint negyven em­ber meghalt, a sebesültek szá­ma meghaladta a százat. Dél- Libanonban tízezer palesztin kényszerült elhagyni lakóhelyét. Nyugat-Bejrút déli részén éj­jel-nappal lövedékek‘csapód­nak be, és már egy rövid utcai tartózkodás is életveszélyes. Lengyel szakszervezeti kongresszus A szakszervezeti program el­fogadásával vasárnap Varsó­ban befejeződött a lengyel szakszervezeti kongresszus. A közel 7 millió szervezett len­gyel dolgozó nevében 1480 küldött Allred Miodowiczot, a szervezet eddigi elnökét válasz­totta meg újabb 4 évre az or­szágos tanács elnökévé. A 4 napig tartó tanácskozáson a tervezettnél jóval többen, kö­zel 480-an fejtették ki vélemé­nyüket és felszólalt az ország párt- és állami vezetésének nevében Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, majd vasárnap Zbigniew Messner kormányfő is. A kormányfő beszédének nagy részét gazdasági kérdé­seknek szentelte, de foglalko­zott a kormány és a szakszer­vezetek viszonyával is. A kongresszus vasárnap ha­tározatokat fogadott el, ame­lyekben megfogalmazta a mozgalom indítványait a lakás- helyzet és a környezetvédelem megjavítására. Az 1986—90. kö­zötti ötéves tervjavaslatról szó­ló kongresszusi határozat meg­ismétli a szakszervezetek által már korábban ikfejtett kritikus álláspontot. A szakszervezetek elutasítják a bérek és az árak tervezett növekedését, mert az végeredményben a reálbérek csökkenését eredményezi, s úgy vélekednek, hogy a beruházá­si politika nem szolgálja az iparszerkezet modernizálását, ellentétes a reform széliemé­vel. /F A GÖDÖLLŐI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZUZEMMÉRNOKI FŐISKOLAI KARA (Mezőtúr, Petőfi tér 1.) 1986. december 1—7. közötti időben,- valamint 1986. december 13-án és 20-án, szombati napokon naponta 8—16 óráig NYÍLT NAPOKA T szervez, melynek keretében a mezőgazdaság gépesítése szak­irányában továbbtanulni szándékozó fiatalok számára tájékoztatást és bemutatót tart az intézményben folytatott oktatásról és annak tárgyi feltételeiről. örömmel vesszük szüleikkel együtt érkező pályázók láto­gatását is. A szombati napokon látogatók és távolról érkezők számára kedvezményes szállást biztositunk. Minden érdeklődőt szívesen lát a szervező bizottság Értesítjük ügyfeleinket, hogy vállalatunk könyvkötészetében rövid határidővel vállaljuk: • könyvek, üzleti könyvek kötését kemény és egészvázas kivitelben, szakdolgozatok, disszertációk kötését, fotóalbumok, díszdobozok készitését. PÉCSI ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÓ KISVÁLLALAT, PÉCS, ENDRESZ GY. U. 2. 7633.---------------- * ———— Tö meg­gyilkosság Indiában Szélsőséges szikh terroristák szörnyű tömeggyilkosságot kö­vettek el vasárnap Pandzsáb indiai, szövetségi államban. Négy fegyveres egy autóbusz vezetőjét megállásra kénysze­rítette, majd a félreeső úton az utasokat kiszállította a jár­műből és géppisztolyokból tü­zet nyitottak rájuk. < A Kudda falunál történt me­rényletben a PTI hírügynökség szerint tizenöt^ az UNI hírügy­nökség nem hivatalos közlések­re hivatkozó jelentése szerint pedig huszonkét embert mészá­roltak le a támadók. Valameny- nyi áldozat hindu. A fegyvere­sek elmenekültek a helyszín­ről. Függetlenséget Namíbiának! — ezzel a jelszóval vonult fel Bonn utcáin ötezer afrikai és NSZK-beli fiatal (Telafotá-AP MTI KS—DN)---------------------------------- * ---------------------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom