Dunántúli Napló, 1986. november (43. évfolyam, 301-329. szám)

1986-11-28 / 327. szám

A Dunámon napló * 1986. november 28., péntek Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából STEFÁNIA nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 7.06 — nyugszik 15.58 órakor A Hold kél 2.45 — nyugszik 13.59 órakor 1986. NOVEMBER PENTEK Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-től 16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: DUCSO CSILLA Ma délelőtt 9—11 óráig személyes problémákban útbaigazítást ad a 10-t)46 telefonszámon HÁMORI ANDREA Szerkesztőségi hirügyeletes 16—19 óráig REZES ZSUZSA a 10-053-as telefonszámon CB-rádió hívójelünk ,.Napló I." 16-tól 19 óráig a 25-ös csatornán. Felhívás! Pécs Megyei Város Tanácsa Vég­rehajtó Bizottsága felhívja a város lakossága, a vállalatok, intézmények vezetőinek figyelmét, hogy 1986. no- vember 29-én, Pécs város felszaba­dulásának 42. évfordulója alkalmá­ból a lakóházakat, intézményeket nemzetiszinű és vörös zászlókkal lo­bogózzák fel. — Közvilágítás. A DÉDÁSZ Pécsi üzemigazgatósága Pé­csett a Rodostó és a Tettye ut­cában, a Mária és a Sas dűlő­ben, valamint Patacson közel 300 ezer forintos költséggel összesen 150 darab higanygőz lámpát szerelt fel a közelmúlt­ban. Várható időjárás péntek estig: eleinte még az ország nagy részén erősen felhős idő lesz, néhány he­lyen kisebb esővel. Pénteken vi­szont már általában kevés felhő várható. Átmenetileg megélén­kül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet plusz 1 és — 4 fok, a legmagasabb nappa­li 5 és 9 fok között várható. Távolabbi kilátások szombattól keddig: csendes, ősz végi időre számíthatunk. A reggeli pára egyre több helyen és egyre hosszabb idő­re napközben is megmarad. Vasár­naptól gyenge ködszitálás lehetsé­ges. Ezenkívül más csapadék nem várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet — 3 és plusz 2 fok kö­zött várható, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 2 és 7 fok között lesz. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm/nap) csapadék az ország te­rületén nem várható. ic Csütörtök reggeli vízállások: őr­tilos 90 cm, áradó, vizhő 5,0 fok; Barcs — 10 cm, apadó, vizhő 6,2 fok; Drávaszabolcs 120 cm, áradó, vizhő 6,8 fok; Mohács 176 cm, ára­dó, vizhő 6,8 fok. Kanadai professzorok a JPTE-n Két kanadai professzor tar­tott előadásokat a Pécsi JPTE Tanárképző Kar francia szakos hallgatóinak, Jean-Marcel Paquette és Jaques Maurais tegnap fejezte be irodalmi és nyelvészeti előadássorozatát. A kanadai Québec tartomány­ból, francia nyelvterületről ér­kezett professzorok ottani ki­adású könyvekkel és nyelvlec­kéket is tartalmazó video­kazettákkal ajándékozták meg a JPTE Tanárképző Kar francia szemináriumát (tanszékét), amelynek jelenleg 23 hallga­tója van, két évfolyamon. A sikeres előadásorozaton Jean-Marcel Paquette, a Laval Egyetem professzora a québeci irodalomról (kanadai francia nyelvű irodalom) beszélt. Jacques Maurais, a Québeci Tartományi Kormány francia nyelvi tanácsának munkatársa pedig a kanadai francia nyelv sajátosságairól szólt, összesen 18 tanórában. — Bőrszoknyák az NSZK­ba. A Diamant Finomkonfek­ció Ipari Szövetkezet pécsi üzemének több ezer tételes exportjából a hónap első felé­ben 300 db juhmappából ké­szült szoknyát szállítottak az NSZK-ba. Ebben a hónapban még több száz sertésvelúr szoknyát varrnak nyugati part­nerük részére. — Számitógépes bemutató, játékprogram. Szombaton 9-től 17 óráiq Pécsett a DOZSO- ban ATARI—Skála bemutatót tartanak a hazai forgalomban kapható személyi számítógé­pekből. Közben a DOZSO Commodore-csoportja segítsé­gével az érdeklődők különböző játékprogramokat kipróbálhat­nak .ismerkedhetnek a kezelé­sükkel. — Dióbéi-felvásárlás. Rend­kívüli dióbél-felvásárlási akciót hirdet a Pécsi ÁFÉSZ Nagyár- pádi úti telepén. Egységes és ipari dióbelet magas áron vesznek át szombat kivételével mindennap reggel 8 órától déli 12-ig. — Télapó a Konzumban. A pécsi Konzum Áruházban de­cember 6-ig délután 3-tól este 6-ig télapó kedveskedik apró ajándékokkal a kisgyerekeknek, okik elmondhatják kívánságai­kat is. Szovjet barátsági délutánt tartottak tegnap Pécsett, a Ságvári Endre Művelődési Házban. A Hazafias Népfront Pécs Városi Bizottsága és a Mecseki Ércbányászati Vállalat párt, gazdasági és társadalmi szervei által szervezett programon Jurij Alekszejevics Akimov, a Szovjet Kultúra és Tudomány Házának főmunkatársa tartott előadást. A műsort a Bánki Donát utcai Általános Is­kola énekkara adta. Fotó: Läufer László--------------------------------------------------------- * — ■ ------------------­— Rendezik a vizparti tere­pet. Kedvez az időjárás a Ma­lomvölgyben folyó munkáknak, ahol a többhetes bozótirtás után már a vízparti terep ren­dezését végzik a Pécsi Hor­gász Egyesület tagjai. Év vé­géig a földmunkák befejezését és a tavakat tápláló források kitisztítását tervezik. A társa­dalmi munka, amely az ez éves jegyes horgászat előfeltétele, minden szombaton és vasár­nap 8—13 óráig tart. Mai névnap: Stefánia Stefánia az István név női alakja, jelentése a gö­rög „Stephanos" révén annyi, mint koszorú. Nyel­vünkben az eredetileg ma­gyarosított alakja, az Ist- vánka nem vert gyökeret. Rudolf osztrák—magyar trónörökösnek, a mayer- lingi tragédia áldozatának feleségét hívták Stefániá­nak és hajdan róla nevez­ték el Budapest híres út­ját, a Kálmán Imre híres operettiében, a „Csárdós- királynő"-beh megénekelt kocsikorzót, a mai Nép­stadion utat Stefániának. Még a cukrászatban is helyet kapott e név: a Stefánia-torta ma is nép­szerű sütemény. K. A.- Kabáttisztitási szezon a Patyolatnál. A tél közeledtét bizonyítja, hogy a Patyolat Perczel utcai gyorstisztitó sza­lonjában napi 60—70 kabátot tisztítanak. Amellett még so­kan kérik a megkopott bélések cseréjét, ö koptatófelvarrást, gombozást és a cipzárjavítást is. Kerekasztal­beszélgetés Pécs-Baranya harmincéves fejlődéséről tartottak kerekasz- tal-beszélgetést tegnap Pé­csett, az Apáczai Csere Já­nos Nevelési Központ Művelő­dési Házában. A Magyar For­radalmi Munkás—Paraszt Kor­mány és az MSZMP megala­kulása 30. évfordulója, alkal­mából rendezett programon Czégény József, Právicz Lajos, Pusztai József és Kovács István vett részt. A beszélgetést Né­meth Károly, a Nevelési Köz­pont munkatársa vezette. — Gyermekorvost kap Má- zaszászvár. A Mázaszászvár Nagyközségi Közös Tanács november 27-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy a megüresedett 2. sz. felnőtt körzet helyett, gyermekorvosi körzetet alakít ki. A gyermek- orvos 1250 gyermek ellátását végzi majd. Eddig Mázaszász- várról és a hozzá tartozó te­lepülésekről, Kárászról és Vé- kényröl a szülőknek Komlóra kellett utaztatnia vizsgálatra beteg gyermekeiket. A Pécsi Szikra Nyomda szb nyug­I díjas-bizottsága értesíti tagjait, hogy a szakszervezeti tagsági köny­vek betétlappal történő meghoszab- bitósát 1986. december 1-jén, hétfőn délután 3 és 4 óra között végzik a Lapkiadó Vállalat Hunyadi út 11. alatt lévő klubhelyiségében. — Országos minőségügyi konferencia. Az MTESZ, a Ma­gyar Kereskedelmi Kamara és a Magyar Szabványügyi Hiva­tal csütörtökön, a Budapest Kongresszusi Központban or­szágos konferenciát rendezett, amelyen csaknem ezer gazda­sági szakember vitatta meg a minőség, a szervezettség és a munkafegyelem kölcsönhatásá- nok kérdéseit. Csorba Győző köszöntése a színházban Csorba Győző hetvenedik születésnapja alkalmából ün­nepi estet rendeztek tegnap a Pécsi Nemzeti Színház Stúdió- színházában. A színművészek, Labancz Borbála, Sólyom Kata­lin, Maronka Csilla, Csuja Im­re, Gergely Róbert, Helyey László, a költő verseiből össze­állított műsorral köszöntötték Csorba Győzőt. Berták László, Pákolitz István, Makay Ida sa­ját költeményeikkel gratuláltak költőtársuknak. Az irodalmi es­ten, amelyet Moravetz Levente rendezett, közreműködött Gy. Vass Ágnes, a Mecsek Fúvós­ötös, valamint Lencsés Károly és Karácsony Angéla táncosok. Csorba Győző Padlás Odüsz- szeia című versének elmondá­sával köszönte meg a szép estet. — Faluház épül Bicsérden. Községi összefogással, mintegy 14 millió forintos költséggel, faluházat építenek Bicsérden. A sajátos stílusú épületben kap majd helyet többek között az öregek napközi otthona, a fogorvosi rendelő, a könyvtár és a társadalmi szervezetek. A létesítmény kivitelezéséhez a helyi tsz több mint 10 millió forinttal, a tanács 2,5 millió­val, a takarékszövetkezet egy­millió forinttal járult hozzá. — Egyetemek közötti kap­csolat. Doktor Heinz Pöhlmann, a Bayreuth-i Egyetem külügyi osztályának vezetője három napig Pécsett, a. Janus Panno­nius Tudományegyetemen tar­tózkodik. A JPTE vezetőivel tárgyalja meg a két egyetem két évre szóló tudományos, oktatási és kulturális együtt­működésének tervét. Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára a KB székházában találkozott Bogumil Ferensztajn-nal, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt KB Politikai Bizottságának póttag­jával, a katowicei pártbizottság első titkárával, aki testvérme^ gyei küldöttség élén tartózko­dik hazánkban. A találkozón részt vett Fejti György, a Központi Bizottság tagja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pártbizottság első tit­kára és Tadeusz Czechowicz, a Lengyel Népköztársaság buda­pesti nagykövete. A lengyel vendégek a talál­kozó után Miskolcra utaztak. László Emil őrnagyot, • az MHSZ Baranya Megyei Szer­vezetének titkárát ötvenedik születésnapja alkalmából Bu­dapesten fogadta Kéri György vezérőrnagy, az MHSZ főtitká­ra, s emléktárgyat adott ót az ünnepeltnek. * Milovcn Zidar, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársa­ság budapesti nagykövete ha­zája nemzeti ünnepe alkalmá­ból fogadást adott csütörtökön a nagykövetségen. A fogadá­son részt vett Szabó István, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöke, Pál Lénárd, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Cserven- ka Ferencné, az Országgyűlés alelnöke, Marjai József, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese. Hetényi István pénzügyminisz­ter, Urbán Lajos közlekedési miniszter, Őszi István, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője, Barity Mik­lós külügyminiszter-helyettes, valamint a politikai, társadalmi és kulturális élet számos ve­zetője. Ott volt a diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja is. Kapolyi László ipari minisz­ter meghívására Li Tie-jing mi­niszter vezetésével november 21. és 27. között kínai elektro­nikai ipari delegáció tartózko­dott hazánkban. A tárgyaláso­kon a miniszterek áttekintették a kétoldalú együttműködés je­lenlegi helyzetét. A kölcsönös előnyök alapján megállapod­tak a gazdasági, kereskedelmi és műszaki kapcsolatok bővíté­sében. Tie-jinget fogadta Mar­jai József, a Minisztertanács'el- nökhelyettese. A kínai delegáció , csütörtö­kön elutazott hazánkból. A Közúti Gépellátó Vállalat (KÖZGÉP) 2. számú ceglédi gyáregységének dolgozóitól csapatzászlót kapott csütörtö­kön, megalakulásának 20. év­fordulója alkalmából a Ma­gyar Néphadsereg ceglédi se­regtest parancsnoksága. Egészségügyi szolgálat KORHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére Pécs város: POTE Gyermekklinika, Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkór­ház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti bete­gek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Me­gyei Gyermekkórház Pécs és a me­gye egész területéről. Felnőtt belgvógvászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika. II. kerület: Megyei Kórház (fertőző). III. kerület: I. sz. Belgyógyászati Klinika. Sebészet, baleseti sebé­szet: II. sz. Sebészeti Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Kopo­nya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek ideg- és elmebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Felnőtt fül- orr-qégészet: POTE Fül-, Orr-, Gé­geklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemészeti Klinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága ré­szére egy helyen a Lánc utcai ren­delőintézet földszinti ügyeleti helyi­ségeiben, minden este 7 órától más­nap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Lvov-Kertváros felnőtt lakosságának minden éjszaka este 7 órától máv Információk nap reggel 7 óráig a járó betegek részére a Testvérvárosok terei körzeti rendelő egységben orvosi ellátást biztosítunk. A kertvárosi hívásokat továbbra is a Lánc utcai rendelőin­tézetben kell bejelenteni. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet mindén este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintéret földszinti fogászati ügyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére; a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől) este 7 órától másnap reggel 7 óráig. "Tele­fon: 10-938. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, a beteghez hivást a 09-nek (Posta) is be lehet jelenteni. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Kossuth L. u. 81., 10/8. sz. gyógyszertár, ' Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u 23., 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díj­mentesen hívható a 12-390-es szá­mon, este 7-től másnap reggel 7 óráig. Állatorvosi ügyelet ügyeletes állatorvos 1986. no­vember 29-én 06 órától december 1- jén 06 óráig. Pécs város és környéke számára: Pécs, Mező I. u. 35. Telefon: 22-184. Mohács és a volt mohácsi járás részére: Mohács, Vörösmarty u. 4. Telefon: Mohács 10-509. Komló és a volt komlói járás ró-, .szére: Komló, Lenin tér 3. Telefon: Komló 81-194. Siklós és a volt siklósi járás ré* szére: keleti részén: Siklós, C£ózsa Gy. u. 19. Telefon: Siklós 32. Nyu­gati részen: Sellye, tanácsháza. Te­lefon: Sellye 1. Szigetvár és a volt szigetvári já­rás részére, keleti részen: Szentlő- rinc, Munkácsy u. 20. Telefon: Szent- lőrinc 71-388. Nyugati részen: Szi­getvár, Allatkórház, Alapi G. u. 4. Telefon: Szigetvár 680. Amennyiben a fenti telefonszámok nem jelentkeznek, vagy az ügyeletes állatorvos nem található, akkor üze­net hagyható Pécs város és környéke számára a 09-es telefonszámon, Komló részére pedig a 009-es tele­fonszámon, illetve az illetékes tele­fonközpontnál ,,állatorvosi ügyelet” címen. Rendezvények Trischler Ferenc szobrászművész kiállítása nyílik ma, délután négy­kor a Pécsi Kisgalériában, meg­nyitja Chikán Bálint művészettörté­nész. Szülőföld címmel látható Brigo- vich Lajos kiállítása a Délszláv Klub­ban (Pécs, Esze Tamás u.). A tár­latot ma 17 órakor Frankovics György, a klub alelnöke nyitja meg. Kiállítás. Szabó Ferenc, a Meruker grafikusa festményeiből a napokban nyílt kiállítás Magyarszéken, a mű­velődési házban. A kiállítás decem­ber 6-ig tekinthető meg. Elmarad a koncert. A pécsi Ifjú­sági Házban meghirdetett EDDA- koncert ma délután elmarad. Közérdekű A Pannon Volán értesíti a t. uta­zóközönséget, hogy 1986. november 29-én üzemkezdettől a Kálvin utcá­ból induló járatait változatlan me­netrend szerint a Lenin térről in­dítja, így: a 30-as jelzésű járatok a 4-cs ko­csiállásról, a 31 és 31/Y jelzésű járatok az 5- ös kocsiállásról, a 17-es jelzésű járatok a 8-as ko­csiállásról, a 40-es jelzésű járatok, valamint a főpályaudvart érintő távolsági já­ratok Üjmecsekalja felé a vasút- igazgatóság déli oldalán létesített megállóból (a régi helyen), a 40-es jelzésű járatok a Kossuth tér felé, a 16, 39, 47, 116, 139 és 147-es jelzésű járatok, valamint a távolsági járatok a 2-es postahiva­tal előtti megállóból indulnak. NDK-áruk hete a műszaki osztályon • Mosógép (VM—66 tip.) 2510 Ft-ért, • Hőpárna (HK—900 tip.) 220 Ft-ért, • Konyhai robotgép állvány (RG—28 tip.) 285 Ft-ért, • Konyhai robotgép 2590 Ft-ért, • Vízmelegítő (N — 561 tip.) 1490 Ft-ért, 6 Hajszárító 590 Ft-ért, • Hi-Fi-torony 19 800 Ft-ért. Várjuk szíves érdeklődésüket a AKONZUM SKALA COOP ÁRUHÁZBAN PECS. KOSSUTH TER

Next

/
Oldalképek
Tartalom