Dunántúli Napló, 1986. november (43. évfolyam, 301-329. szám)

1986-11-28 / 327. szám

1986. november 28., péntek Dunántúli napló © fi nemzetközi bekeeu alkalmából Fodor István köszöntötte a vetélkedő résztvevőit Fotó: Läufer László Gmk-tagozat a KlOSZ-ban Fö feladat az érdekképviselet Fontos eseményre, gyűltek össze tegnap a pécsi és me­gyei gmk-k közös képviselői Pécsett, a Mozgalmi Ház­ban. Hajós Ferenc, a KIOSZ Baranya Megyei “Szervezeté­nek titkára és Borsós István, a KIOSZ Pécsi Alapszerve- zeténe'k elnöke tartott tájé­koztatót számukra a szerve­zetbe való belépés lehető­ségeiről, jelentőségéről, elő­nyeiről. A cél: a KlOSZ-hoz tartozó gazdasági munkakö­zösségek érdekképviseleté­nek és érdekvédelmének el­látására a szervezeten belüji külön tagozat létrehozása. A tagozat szükségessége napjainkban már nem kér­déses. A gmk-k szétszórt, kis egységekben tevékeny­kednek, s közös gondjaik­kal, problémáikkal nem tud­nak hova fordulni. Ezt tudva ellentmondásnak tűnik az a tény, hogy — országos vi­szonylatban is — eddig meg­lehetősen kevesen szánták rá magukat a KI ŐSZ-tag ságra. Mi ennek az oka? Magyar- országon a gmk maga is viszonylag fiatal intézmény, korunk jelensége, ezért a számára fenntartott érdek- védelmi szervezetnek sincs nogy hagyománya. A gaz­dasági munkaközösségek azonban egyre inkább szük­ségét érzik egy olyan fórum­nak, amelyen együtt képvi­selhetik érdekeiket. Ezt a célt szolgálja majd a tagozat, amelynek létrehozását ja­nuárra .tervezik. A tegnapi tájékoztatón három közös képviselővel és két KIOSZ- dolgozóval előkészítő bizott­ság alakult, amely jövő hét elején vitatja meg a maj­dani tagozathoz tartozó gmk-k tevékenységi körébe tartozó kérdéseket. Ó. Zs. Békédéi utcán a KlSZÖU-ben Fejlesztés bankhitelből Komló és a város környéki települések beruházásai Az ENSZ 1986-ot nemzetközi békeévnek nyilvánította. Or­szágosan is, megyénkben is megannyi rendezvény, de­monstráció kapcsolódott a fel­híváshoz, megannyi fórumon nyilvánította ki állampolgá­raink nagy része: alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy béke legyen. Ez feltétele min­dennapi munkánknak s zálo­ga vágyaink-eletcéljaink meg­valósulásának. Tegnap délután köszöntve a nemzetközi béke­évet és városunk felszabadu­lásának 42.-dik évfordulóját, a K1SZÖV székházában amolyan békedélutánt tartottak. Az ipari, szolgáltató és há­ziipari szövetkezetek gazdasá­gi-politikai vezetése, MSZMP és KISZ-bizottságai, -szervezetei meghívták ez alkalomra töb­bek között Fodor Istvánt, az Országos Béketanács titkárát is, aki az esemény megnyitá­saként néhány szót szólt a ha­zai békemozgalomról, mind- azonról, amit bevezetőnkben is említettünk. Mint mondotta: nyilvánvalóan a békeév meg­hirdetői nem arra gondoltak, hogy megfordíthatják a világ kerekét, amikor programjukat megfoqclmazták. A szándék csak annyi volt: segíteni a né­pek együttgondolkodását, a napi politikában való eliga­zodást, hogy higgyenek ab­ban: mindenkinek része van a jövő alakításában-alakulá- sában. Mindenkinek része van a világ békéjének megóvásá­ban, s egyben felelőssége is, a maga és a jövő generáció­jának érdekében. A békedélután alkalmat adott arra is, hogy gyermek- rajz-kiállítást rendezzenek. A szövetkezeti KISZ-fiatalok évek óta jó kapcsolatban vannak a Felsővámház utcai Általános Iskolával, patronálják az isko­la úttörőcsapatát. Most őket hívták meg, s a kisdiákok ,,bé- ke”-témájú rajzai-alkotásai nemcsak szépek, a naphoz il- lőek, hanem elgondolkoztatóak is voltak. A kritikus szerepét fölvállalva mondhatjuk; a raj- zolt-ragasztott alkotások a mozgalom leghívebb tükrei­ként szóltak a résztvevőkhöz. Fellépett a délután műsorá­ban Disztl Gábor és Bogiári Ágota; mindketten pol-beat énekesek. Végül vetélkedőre került sor, melyen 10 bara­nyai szövetkezet 14 csapata vett részt. Több csapat pont­előnnyel indult, hiszen akik hazánkban dolgozó vagy ta­nuló külföldi fiatalt hoztak magukkal, külön elismerésben részesültek. A zsűri — melynek elnöke Fodor István volt —, legalább clycn jó munkát végzett, mint a résztvevő csapatok. A fel­adat nem volt könnyű: a napi politikával, a békemozgalom­mal kapcsolatos kérdésekre kellett írásban-szában megfe­lelni. Végül is az első három helyezés sorsa így alakult: első lett a Pécsi Faipari Szö­vetkezet csapata, második a Pécsi Cipőipari Szövetkezet, harmadik pedig a Pécsi Épí­tőipari Szövetkezet csapata. K. F. Pisztoly, géppisztoly, golyó­szóró, géppuska, kézigránát és természetesen sisak, távcső és gyalogsági ásó — mindez egy kiállítás kelléke volt tegnap a Kővágószőlősi Általános Is­kolában. A pécsi Landler Jenő mun- kásőregység Pécs felszabadu­lásának tiszteletére rendezett itt videovetítéssel egybekötött fegyverzeti és technikai bemu­tatót a munkásőrség életéről és munkájáról. Ez az egység már tíz éve szoros kapcsola­tot tart a városi úttörőelnök­ségei, és 16 iskolában vezet­nek úttörő munkásőr szak­alegységet. Németh Gyula egységpa­rancsnok-helyettes vezetésével tegnap nyolc társadalmi állo­mányú munkásőr segített ab­ban, hogy a gyerekek az ed­dig többnyire csak filmekben látott tárgyak közelébe kerül­hessenek. Volt, aki a géppisztolyok használatáról igyekezett minél többet megtudni, mások a grá­nátokat nézegették és elmesél­ték, hogy ilyent már ők is lát­tak. Pejov Mihály fegyvermes­ter felhívta a figyelmüket arra, hogy ha piros csíkozásé kézi­gránáttal találkoznak, ne nyúl­janak hozzá, hanem azonnal jelentsék. Híradástechnikai eszközöket is kipróbáltak az „ifjú harco­sok”: két kis ötödikes egy asz­tal két végén képzeletbeli harcállásokból beszélgetett egymással, a hetedikes Király Laci kisrádión hívta az iskola udvarán felállított parancsnoki kocsit, ahonnan Újvári Veroni­ka, mint parancsnok jelentke­zett. A tegnapihoz hasonló ta­pasztalatokat és élményeket a Testnevelési Általános és Sportiskola tanulói is szerez­hetnek, mert a kiállítás anya­gát ma ott mutatják be az egység tagjai. Hámori A. StduuJIttyBJBaMMBWMMMWBBggWIIIPT1 HIIIIIW111—1 A tervidőszak első évének legfontosabb tennivalóiról, az eddigi eredményekről és a to­vábbi feladatok összehango­lásáról tanácskoztak tegnap Komlón. A városi tanácson megrendezett koordinációs ér­tekezleten, a beruházások, a kivitelezők képviselői mellett ctt voltak a város környéki te­lepülések és a helyi tanács ve­zetői is. A félnapos munka- megbeszélésen megvitatták a tanácsi felújítások és beruhá­zások helyzetét, értékelték a gazdálkodás tapasztalatait. Komlón idén több mint 2 millió forintot költöttek a kór­ház- és rendelőintézeti egység felújítására. A rendelkezésre álló pénzből befejezték a Kossuth L. utcai rendelőinté­zet korszerűsítését, elkészült a kórházi konyha szigetelése. Jö­vőre — mintegy 7,5 millió fo­rintos költséggel — megkezdő­dik a kórházi rekonstrukció el­ső üteme. A körtvélyesi városrészben év végéig 188 új lakást adnak át, 61 építését készítették elő. A bányászlakásprogram kere­tében 280 új otthon létesítésé­re lesz lehetőség, elkészültek a szükséges közművek. Bővül az új lakótelep kereskedelmi hálózata is, jövőre egy 80 négyzetméter alapterületű zöldségboltot is átadnak. A mecsekjánosi szennyvízte­lep kivitelezési munkálataira idén 40 millió forintot költ a komlói tanács. A komlói erőműben olajtü­zelésű kazán megépítésével növelik a kapacitást, vízlágyí­tó és sótalanitó berendezést, sőt egy új kéményt is létesíte­nek. A 170 millió forintos össz­költségből ebben az évben 30 milliót használnak fel. A városi vízhálózat tovább­fejlesztésére 61,5 milliót fordí­tanak q. következő években. A Mélyépterv még az idén el­készíti a szükséges terveket, a munka jövőre kezdődik. A há­rom jelentős beruházást több mint 100 millió forinttal támo­gatja a megyei tanács, ennek ellenére a komlóiak 50 milliós bankhitelt is igénybe vesznek. A város környéki települések legfontosabb törekvése a szék­hely- és társközségek megfele­lő ivóvízellátásának biztosítá­sa. Vásárosdombón, Baranya- jenőn és Gödrén megkezdték a feltételek kialakítását. Ma­gyarszéken négy tantermes is­kola épül. Sásdon bölcsődét, Mágocson szolgáltatóházat és szolgálati lakásokat, Ófalun jelentős társadalmi összefo­gással óvodát létesítenek. Má- zaszószváron jövőre egymillió forintot költenek szolgálati la­kások kialakítására. F. D. 9,5 milliós lakossági hozzájárulás Bemutatták az új premixgyártó üzemet / ISV partnertalálkozó Bikaion Egészséges ivóvíz a Harkány környéki községeknek Kiállítással egybekötött part­nertalálkozót rendezett tegnap a Bikali Állami Gazdaságban az Iparszerű Hústermelést Szer­vező Közös Vállalat, az ISV, abból az alkalomból, hogy Al- sómocsoládon felépült az or­szág első komplex premixgyár­tó üzeme, amely a legkorsze­rűbb SALVANA—Biogál pre- mixekkel látja el Baranya— Tolna megye környező ISV partner üzemeit. Az óránként 10 tonna kapacitású üzemet a termelési rendszer anyagi tá­mogatásával - fejlesztési ala­pot utalt át Bikáinak az ISV — létesítette a gazdaság. A legtöbb termelési rend­szer- saját keverőjéből utaztatja az országban a premixeket. Az ISV, amely nem rendelkezik saját keverővei,, a debreceni Biogál Gyógyszergyárral gyár­tatja le tápszereit, premixeit NSZK, SALVANA licenc alap­ján. Felesleges és túf drága is 400 kilométer távolságról szál­lítani a komplett premixet - mutatott rá tegnap felszólalá­sában Szilágyi Sándor, az ISV igazgatója —, amikor a gyár­tást közel lehet hozni a fel­használókhoz. Decsen és Kecs­keméten is létesítenek hason­ló premix üzemeket, ezáltal tudják megtartani olcsóságukat a rendszerek versenyében. Az új takarmányok bevezetésénél a kockázatot is megosztják partnereikkel, ami szinte egye­dülálló. Amint a tegnapi rendezvé­nyen kiderült, az ISV felké­szülten várja az újabb sertés­telepi rekonstrukciós hullámot, amely az 50 százalékos állami támogatás kilátásba helyezé­sével 1987-ben országszerte megindul. Nemcsak partnereik­nek, de kívülállóknak is vál­lalnak tervezést telep korsze­rűsítésre csakúgy, mint a hoz­zá kapcsolódó trágyatelepre, hígtrágya kiváltását almosra, takarmánykeverőre, kis vágó­hídra, szociális épületekre. Ba­ranyából eddig a szalántai, a sellyei, a sombereki, .a bicsér- di, a vajszlói tsz és a Bikali Állami Gazdaság jelentette be az ISV-nél fejlesztési igényét, amennyiben valóban megkap­ják az állami támogatást. A gazdaság pénzügyi helyzetétől függően egy-egy beruházását több évre is le lehet szakaszol­ni. Az ISV arra biztatja part- nerqazdaságait, éljenek a le- - hetőséggel, hisz nem valószí­nű, hogy a támogatás örökér­vényű lenne. Tegnap Bikaion többféle malacnevelő batté­riát és fiaztató kutricát. muta­tott be a rendszer, amelyeket a mohácsi KEBAVIT-tal - a Kelet-bqrq^iyái Vízgazdálkodá­si és Talajvédelmi Társulat la­katosüzemével gyártanak le. Zabó Árpád, a Bikali Állami Gazdaság igazgatója rámuta­tott: az állami ösztönzők ná­luk megteremtették a sertés- tartás érdekeltségét. Tavaly még fel akarták számolni az állományt, s jó hogy nem tet­ték, az idén már 100 millió termelést és 14,6 millió forint nyereséget produkál a sertés Bikaion, ezért fejleszteni akar­ják. A partnertalálkozó színvona­lát egy sor előadás emelte. Dr. Kovács József, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem taná­ra az ISV tenyésztési program­járól, Kovács Károly, a debre­ceni Biogál főgyógyszerésze, a legújabb tápszerekről, tejpót­lókról és hozamfokozókról, Bá­lint: Zsuzsa az osztrák ELANCO cég készítményeiről, Petrovics Béla, a Baranya Megyei GMV igazgatóhelyettese a SALVA­NA—Biogál—ISV tápsorok, komplett premixek saját háló­zatban történő forgalmazásá­nak beindításáról tájékoztatta a résztvevőket. Ez a vállalat látja el egyébként alapanyag­gal a most beinduló bikali komplett premixgyártó üzemet is. — Rné — A Diósviszló—Márfa—Harkány —Terehegy kisregionális vízmű­rendszer .műszaki átadása volt tegnap délelőtt Diósviszló ha­tárában. A 20 és fél milliós be­ruházás, mintegy 900 . lakó egészséges ivóvízellátását biz­tosítja. Az 1985 elején megalakult harkányi Vízpiűtársulás jóvoltá­ból a költségekhez 9 és fél mil­lió forinttal a helyi lakosság is hozzájárult. Ez családonként 35 ezer forintot jelent. Az ösz- szeg nagyobb részét a megyei tanács és a helyi tanács biz­tosította. A Vízmű- terveit a Baranya­ién/ készítette, míg a kivitelező a Baranya Megyei Vízmű volt. Közös munkájuk tette lehetővé, hogy másfél év alatt megépült a napi 1100 köbméter vizet adó vezeték. Jelenleg folyik a próbaüze­melés, melyet a KÖJÁL szak­vizsgálata követ. Ezután remél­hetőleg egészséges, vezetékes víz folyik majd a környék telke­in, az eddigi nitráttal szennye­zett ásott kutas víz helyett. Emellett van még egy haszna a vízműrendszer megépítésének: a harkányi termálvíz védelme. A megmaradó többletviz ugyan­is Harkány területének ellátá­sát is segíti és ezzel mentesíti az értékes termálvizet. • A későbbi tervek szerint ez a rendszer két tározóval, illetve vezetékekkel kiegészítve csatla­kozik a pécsi és a drávazsabol- csi vízrendszerekhez. Ez lehető­vé teszi majd azt is, hogy a drávaszabolcsin, — várhatóan a napi több 10 ezer köbméteres — víztermelésből származó több­letviz, szükség esetén eljusson Pécsre, illetve a Harkány kör­nyéki településekre. H. A. Munkásőr nyílt nap

Next

/
Oldalképek
Tartalom