Dunántúli Napló, 1986. november (43. évfolyam, 301-329. szám)

1986-11-27 / 326. szám

1986. november 27., csütörtök Punomon napló 9 NSZK-beli gyártmányú gépsoron tasakoiják és dobozolják o magokat. Fotó: Läufer László Nyugat-Európába indulnak a kamionok Tudományos diákköri konferencia a PMMF-en Házi tudományos diákköri konferenciát tartottak tegnap a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. A hallgatók tanórán , kívüli tevékenységét példázó dolgozatokat műszaki és társa­dalomtudományi szekciókra osztották. A műszaki főiskolá­sok 38 dolgozata mellett a PMMF külföldi testvérintézmé- nyeí közül az eszéki, a pozso­nyi, a weimari és a cottbusi felsőoktatási intézmények ösz- szesen nyolc dolgozattal képvi­seltették magukat. Valamennyi magyar felsőok­tatási intézményben hagyomá­nyosan évente rendeznek ha­sonló konferenciákat, kétéven­ként pedig országos tudomá­nyos diákköri konferenciákra (OTDK) kerül sor, így lesz ez 1987-ben is, amikor egyébként a humán jellegű hallgatói munkák országos konferenciáját a JPTE Tanárképző Kara ren­dezheti. A PMMF konferenciáján el­hangzott dolgozatoknak kettős díjazása van. Pénzjutalmat kapnak a legeredményesebb szerzők és lehetőséget a XVIII. OTDK-n való részvételre. A műszaki szekción belül az építéstudományi gépészeti és villamosságtani, alkalmazott számítástechnikai, míg a tár­sadalomtudományi szekcióban marxizmus és pedagógiai al- szekciókban értékelhette a kül­ső szakemberekből is álló zsűri a dolgozatokat, amelyeket már előzetesen is értékelt egy külső és egy, a PMMF-en tanító szak­ember. A sorrend ezek alapján alakult ki. Valamennyi dolgo­zatnak, illetve szerzőnek a munkálatait a műszaki főiskola egy oktatója, úgynevezett kon­zulens is segítette. Első díjat kapott a társada­lomtudományi szekcióban (zá­rójelben a konzulensek): Kiss Erika (Kéri Nagy Béla), Agócs Attila (Kajdy Sarolta), a műsza­ki szekcióban Markovics Emif- Cifra Károly-Buschl Józsel-Föl- di Tibor, Felföldi Éva-Berecz Tibor (Máté Jenő), Ékes Ildikó -Nagy lenö (Csizi Csaba), Vá­gó Árpád (Schubert József), Tóth Tibor-Kollár Tibor (Vida Csaba), Paragi László (Bársony János) és Beregszászi Róbert (dr. Novotny Iván és Hangyái András). Bozsik L. Madáreleség exportra - Görcsönyböl Babot, mákot, diót, lencsét csomagol a Hassia Éppen finn kamiont rakodtak a TSZKER görcsönyi magtisztí­tójában, amikor ott jártunk. „Iregi csíkos” napraforgóból vitt vagy két vagonnyit, ma- dáreleségnek. A látvány egyre gyakoribb; Nyugat-Európa csaknem valamennyi országába viszik a különféle tisztított ma­gokat, vagy dollárért vagy áru­ért cserébe, s csak az a furcsa benne, amikor az ellentételt rakodják ki: márkás italokat, videokazettákat, sztereó-rádió­kat és egyebeket. Mert mindezt egy „magtisztító" fogadja. Hat éve alakult a TSZKER, nem titkolt céllal: segíteni a termelőszövetkezetek exportte­vékenységét. Soós János áru­forgalmi előadóval erről beszél­gettünk, s eredményeik tükré­ben érdemes e magtisztítóról is szólni. Az első évben 195 milliós forgalmat értek el, 4,7 milliós nyereséget realizáltak, az idén közel milliárdos lesz a TSZKER, s úgyszólván nyereségük is megötszöröződött. Persze mind­ezt korántsem a görcsönyi mag­üzem hozza: mezőgazdasági és műszaki főosztályuk közös ered­ményéről van szó. A húszegynéhány fővel dolgozó Görcsöny külön figyel­met érdemel. Bel- és külföldi piacra dolgoznak. Eredendően megtisztításból éltek, de rövide­sen beindul az NSZK-ból vásá­rolt Hassia csomagológép nagy­üzeme, s egy „házi + koope­rációs" újítás, a hántoló beren­dezés, s ezzel lehetőségeik bő­vülnek. Külpiacokra, főleg oszt­rák, NSZK-s, olasz, jugoszláv, holland, svéd, finn megrende­lőknek nagy tételben borsót és dióbelet szállítanak, s ezen túl a madóreleségnek való napra­forgót, kölest, repcemagot, va­lamint humán célra mustárma­got és hántolatlan hajdinát. A görcsönyi termelés 90-95 száza­léka nyugati relációban kel el, s ez az idén várhatóan 63 millió forint — ez a terv — felett hoz a konyhára. A hazai ellá­tásra fóliacsomagolásban, ki­lós, félkilós kiszerelésben babot, mákot, dióbelet, lencsét forgal­maznak, s megjelentek a pia­con a hántolt hajdinával — ez megyénkben a Sallai utcai bolt­jukban kapható -, és a köles­sel, ami főleg az Alföldön ke­lendő. Mint megtudtuk: minden té­tel a telepről a KERMI enge­délyével megy ki, jó minőség­ben, zsizsikmentesítve. Munkájukat minősíti a kül­piaci partnerek elégedettsége is:» a visszajelzések egyértel­műen azt tanúsítják, hogy a konkurenciával állják a ver­senyt. Természetesen sokunk­ban felmerülhet a kérdés: va­jon a külpiacokra szállított por­tékákkal találkozhatunk-e itt­hon? Egyelőre a kereskedelem ódzkodik ettől, s a „madaras" magánkereskedők maguk tasa­koiják a magvakat, s adják - bizony drágábban —, mint azt a TSZKER teszi. Sallai utcai boltjukban már kapható pél­dául az aprószemű napraforgó, lesz köles is, egyéb is, egészen olcsón. S ha már a boltnál tartunk, mondjuk el: a teljes élelmiszerskálán túl kapható itt c TSZKER által külföldről ho­zott holmik nagy része, s a lisztérzékenyeknek, cukorbete­geknek szánt száraz tészták nagy családja. Kozma Ferenc Merész, rövid, nőies frizura a divat A „fej, aki mindent tud a hajról", a Hans Schwarzkopf GmbH Hamburg cég világ­szerte ismert jelmondata. Női fejet ábrázoló árnyképük a keresett és kedvelt hajápoló szerek védjegye. A cég a fod­rász szakemberek részére gyártott készítmények megis­mertetésére egyedülálló okta­tóprogramot szervezett Ma­gyarországon, amelynek teg­napi állomása Pécs volt. A nemzetközi fogyasztói adatok azt mutatják, hogy mind nagyobb szerephez jut­nak a különféle hajápolók. Míg Magyarországon a sham- pon szinte a kizárólagos, a tőkés országokban mindinkább elterjedt a hajöblitők, balzsa­mok, ionizálók, bemosok hasz­nálata. Várhatóan hazánkban ■is ez a tendencia jelentkezik, és erről tenni 'is kíván a Schwarzkopf cég. Magyaror­szágon 1985-iben alakult meg a Schwarzkopf Kozmetikai Kft. Ez tulajdonképpen egy vegyes­vállalat, amelyet a Hans Schwarzkopf GmbH Hamburg, a Caola Kozmetikai és Ház­tartó svegy ipari Vállalat és a CHEMO-CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Külkereske­delmi Közös Vállalat alapí­tott. Termelését ez év február­jában kezdte meg, profilja a hajápoló készítmények előállí­tása. A hogyanról kérdeztük Gyermekkézzel írt meghívók Rendhagyó teadélután A meghívót a gyerekektől kaptuk a teadélutánra, ün­neplőbe öltöztek tegnap, er­re a szerdára hetek óta készültek, megmutatni anyu­nak, apunak, a nagymamá­nak, a néniknek és a bá­csiknak, no meg a kisöcsi- nek, hogy mennyi szépet tudnak ők itt együtt. Három hónapja járnak a pécsi mozgásjavító napközi­be, itt volt az ideje elmon­dani versben, énekben, mi­lyen jól érzik magukat, meny­nyire örülnek egymásnak, mennyi mindent tanultak rö­vid idő alatt. Ezért küldték el a gyerekkézzel írt meg­hívókat. Szép tud lenni Weöres Sándor verse, még akkor is, Sokat tanultak, jól érzik magukat, örülnek egymásnak ha a szavakon elcsuklik a hang, megbotlik a nyelv, de a gondosan formált hangok­ról érződik, sokat gyakorol­ták a logopédus nénivel. Körbe ülnek, egymás után sorolják a vásári mondókát, 'és milyen jó, hogy közben mozogni is lehet, megmutat­ni a pár csizmát, a hímzett vállú ködmönt. Míg a követ­kező vers-játékhoz készülnek, Csaba kigurul a kerekes székkel a harmonikaajtó elé, népdalokat, régi táncokat fu­rulyázik, felnőttesen, komo­lyan látja el tisztét, össze­köti a műsorszámokat. Ami­kor Lívia néni halkan kiko­pog az ajtó mögül, odébb kerekezik a székkel. A kari­kagyakorlatban ő is részt vesz, a fiatal gondozónők ki­emelik őket a kerekes szék­ből, és amíg a szőnyegen hajlanak-forognak a kariká­val, a többiek mögül ébe­ren kísérik a mozdulatokat, a zene ütemét. Egyszerű ötlet, a kerekes szék karfája is lehet para­vántartó. Andrea, Csaba, Marika olyan ízesen pörgetik az „Egyszeregy királyfi” trallaláit, hogy felnevetnek a szüleik, akik a műsor alatt néha bólintással, szemük vil­lanásával jelzik örömüket. Felbolydul a terem, min­denki süteményt majszol, bögréből issza a teát. A gye­rekek először a szüleik kezét keresik, majd újra együtt vannak, a tanárnénikkel táncolnak, énekelnek. Az egyik nagymama figyeli őket csak el-elmerengve, míg az anyukák, apukák közös dol­gaikról beszélgetnek. Azt hi­szem, nem tévedek, a szü­lőknek ez az első teadél­utánja így együtt, a gyere­keikkel. Valamelyikük meg­jegyzi: belesült a kislány a versbe, hiába készült annyit, de nem volt még gyerek- közösségben, most szerepelt először. G. M. Hitelt ad a szövetkezet Eredményes tizenöt hónap A falusi lakosság és a szö­vetkezeti tagság régi óhaja teljesült, amikor tehetővé vált, hogy a takarékszövetkezetek is nyújtsanak hosszúlejáratú hiteleket, kedvezményes építé­si kölcsönöket. A tavaly beve­zetett új pénzügyi szolgálta­tásról a MÉSZÖV elnökségé­nek tegnapi ülésén megálla­pították, hogy az a rövid idő ellenére máris eredményesnek bizonyult. Az eltelt közel másfél év alatt a kilenc baranyai taka­rékszövetkezetnél 130 új csa­ládi ház építéséhez 52 millió forint kedvezményes hitelt en­gedélyeztek. Egyéb építési célra 1593 esetben, összesen 110 millió forint kölcsönt fo­lyósítottak. Mohácson 49, Bolyban 28, Siklóson 17, Má- gocson 15 új lakóház létesíté­séhez kértek és kaptak támo­gatást az építkezők. A takarékszövetkezetek az általuk biztosított kölcsön mel­lé a 15 hónap alatt 8 millió forintot meghaladó szociálpo­litikai kedvezményt folyósítot­tak, illetve 4 millió forint ösz- szegű kedvezményt megelőle­geztek. Az építési célok meg­valósításához a szövetkezeti pénzintézetek kiegészítő bank­kölcsönt is nyújtottak, kezel­ték a tanácsi és munkáltatói támogatásból származó forin­tokat. Az új pénzügyi szolgáltatást múlt év közepétől a megye va­lamennyi takarékszövetkezeté­nél bevezették. Új családi ház, toldalék 'építéséhez, felújítás­hoz, lakáskoszerűsítésekhez az OTP-vel egyező feltételekkel nyújtanak hosszúlejáratú hitelt. A takarékszövetkezetek a ko­rábbi gyakorlattal ellentétben, 1985. július 1-jétől 3 százalé­kos kamatra adnak kedvezmé­nyes építési kölcsönt. Az új feladatot a szövetke­zetek a munkakörök és az en­gedélyezési jogkörök átcsopor­tosításával oldották meg. A jelenlegi formák mellett fog­lalkoznak újabb lehetőségek kimunkálásával is. A baranyai lakásszövetkezetek tervezik, hogy részt vesznek a lakások visszavásárlásában és újraérté­kesítésében, hitelt adnak a lakásszövetkezetek részére, saját beruházású lakár lkat építenek, bekapcsolódna a terület előkészítésbe. A kedvező tapasztalatok és a biztató perspektíva ellenére azonban bizonyos gondok is jelentkeznek. Nehezíti a kibon­takozást az együttműködő szervek, a társintézmények lassú ügyintézése. Időnként gátolják a gyors munkát a nyomtatványellátás hiányos­ságai és a gyakori jogszabály­változások is. Az új tevékeny­ség megkezdését pedig a számviteli előírások késedel­mes megjelenése -akadályozza. F. D. » Bemutatkozott a Schwarzkopf cég Új termék az Igora Royal hajfesték W. Michael Priesst, a kft ügy­intézőjét. — A hazai gyártáshoz mind­össze negyedannyi valutára van szükség, mintha készter­méket hoznának be az or­szágba. A tervek szerint a kft a gyártáshoz szükséges im­portanyagot a magyar export­tal ellentételezi, így a kölcsö­nös felelősségű társaság meg­alakulása népgazdasági szem­pontból rendkívül előnyös. Profilunk a hajápoláson belül két fő területre'* oszlik. Az egyik a nagyközönségnek szánt, a fodrász szakemberek számára gyártott termékek. Újdonság az Igora Royal haj­festék a hozzátartozó Oxigen- tával. A pécsi Ifjúsági Ház szín­házterme, ahol a cég bemu­tatóját tartották, zsúfolásig megtelt kíváncsi szakemberek­kel. öt magyar és egy nyu­gatnémet fodrász a szemünk előtt varázsolt az öt modell — talán kissé szándékosan összekuszált — hajából min­denki számára« irigylésre méltó frizurákat. A kellemes háttér­zene hullámhosszán Werner Schuman, a Schwarzkopf GmbH vezető fodrásza kom­mentálta a hazánkban még kevéssé elterjedt új technikai fogásokat. A gyakorlatban mutatták be legújabb termé­küket, a már említett Igora Royal hajfestéket, amely egyedülálló a magyar piacon. Huszonöt színben gyártják, s ebből negyvenöt újabb szín keverhető ki. Januártól Pécsett is használják. E hajfesték használatáról videofilmét is készítettek, amelyet be is mu­tattak a vendégeknek. S hogy milyen a legújabb frizuradivat? Schwarzkopfék a több árnyalatú, nőies, rövid, merész stílust ajánlják a höl­gyeknek. Óvári Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom