Dunántúli Napló, 1986. november (43. évfolyam, 301-329. szám)

1986-11-27 / 326. szám

© Dunántúli napló 1986. november 27., csütörtök Információk XI. magyar propagandafilm­szemle Szerdán, a Magyar Kereskedelmi Kamara székhazában kihirdették a XI. magyár propagandafilm-szemle eredményét, átadták a díjakat és bemutatták a szakembereknek a díj­nyertes alkotásokat. Az idei filmszemlére 67 propagan- dafilmet neveztek be három kate­góriában, gazdasági, idegenforgal­mi és társadalompolitikai témakö­rökben. A propagandafilmek 5—25 percesek, az alkotások fele a leg­modernebb videotechnikával készült. A filmeket előzsűrizték, majd a vá­logatás után 28 filmet értékeltek. Két alkotás kapott első dijot, az egyik a Magyar Optikai Müvek ter­mékeit reklámozza, a másik Veszp­rém megye elhagyott falvainak mai életét mutatja be. Az Országos Egészségnevelési Intézet „Miért do- hányzunk?" című filmje, mint a legjobb tórsodalmi célú reklámot szolgáló propagandafilm, ötletdijat kapott. A zsűri két alkotásnak má­sodik díjat, 4 további filmnek pedig harmadik díjat ítélt oda. Több al­kotás oklevelet kapott. • Jótékony célú hangverseny A nemzetközi orvosmozgalom a békéért, a nukleáris háború meg­előzéséért magyar nemzeti bizottsá­ga jótékony célú hangversenyt ren­dez november 28-án, pénteken a Magyar Néphadsereg Művelődési Házában abból az alkalomból, hogy a mozgalom egy esztendeje elnyerte a Nobel Békedijat. A moz­galom minden lehetőséget megragad arra, hogy felhívja a világ figyel­mét a nukleáris háború veszélyére; a többi között a világ több városá­ban rendeztek jótékony célú hang­versenyeket. Ezek példájára rende­zik meg hazánkban is az évforduló alkalmából a koncertet, amelyen a Magyar Állami Hangversenyzenekart Kobajasi Kenicsiro vezényli. A mű­sorban Kodály: Galántai táncok, Haydn: Trombitaverseny és Beetho­ven VII. szimfónia című műve hang­zik el Inhoff Ede trombitaművész közreműködésével. A hangverseny teljes bevételét a mozgalom céljai­ra ajánlják fel a közreműködők. KÓRHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére Pécs város: POTE Gyermekklinika, Szi­getvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebészeti, kór­házi. felvételt igénylő gyermekfülé­szeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napo­kon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területé­ről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika. II. kerület: Megyei Kórház (Belgyógyászat). III. kerület: I. sz. Belgyógyászati Klini­ka. Sebészet, baleseti sebészet: I. sz. Sebészeti Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agy­sérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek ideg- és el­mebetegei részére: POTE Ideg- és Elmeklinika. Felnőtt fül-orr-gégé- szét: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. Szemészeti betegek: POTE Szemé­szeti Klinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága részé­re egy helyen, a Lánc utcai rendelő- intézet földszinti ügyeleti helyiségei­Rendezvények Kapcsolatlélektani tanácsadás. Egyéni és páros beszélgetések a Családi Intéz- iben (Váradi Antal u. 11.) ma 17.00 órától 19.00 óráig. Tanácsadó: Laki Zsuzsa. Révész Sándor a közönségtalálko­zó vendége ma este 6 órakor a Ne­velési Központ Művelődési Házá­ban tartandó discóban. Tűzzománc képekből kiállítás nyí­lik november 27-én 16 órakor Pé­csett, a Planetáriumban. A JPTE Ta­nárképző Kar rajztanszékének hall­gatói mutatják be munkáikat. A tár­lat egy hónapon keresztül, hétköz­napokon 9-től 16 óráig tekinthető meg. Közlemények A komp menetrendjének változá­sa. December 1-től március 1-ig a mohácsi-szigeti kompátkelőnél a téli menetrend lesz érvényes. Reggel az első két kompjárat 5.20-kor és 6.00 órakor indul, majd ezután óránként nyílik lehetőség az átkelésre. A sze­mélyforgalmat lebonyolító kishajó pedig reggel 6.30-tól délután 17.30- ig óránként jár. A Dunaszekcső— Dunafalva útvonalon, illetve az éj­szakai menetrendben nincs változás. Elmarad az előadás. A Helyőrségi Művelődési Otthon sajnálattal ér­tesíti az érdeklődőket, hogy Bálint András november 28-án 20 órára meghirdetett Budapest Anno című műsora technikai okok miatt elma­rad. Az előadást a későbbiekben, más időpontban tartják meg. • Felvételi i a Zeneművészeti Főiskolára A Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola előkészítő tagozata felvételt hirdet az 1987/'88-as tanévre zongora, hegedű, gordonka szakra, olyan te­hetséges gyermekek részére, akik 8. életévüket betöltötték, és az álta­lános iskola 8. osztályát még nem kezdték meg. Jelentkezési határidő: 1987. január 31. A felvételi vizsgák márciusban lesznek. Jelentkezési lap igényelhető a főiskola tanul­mányi osztályán: Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8. ben, minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Lvov-Kertváros felnőtt lakosságának minden éjszaka, este 7 órától más­nap reggel 7 óráig a járóbetegek részére a Testvérvárosok terei kör­zeti rendelőegységben orvosi ellá­tást biztosítunk. A kertvárosi híváso­dat továbbra is a Lánc utcai ren­delőintézetben kell bejelenteni. Tele­fon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti, fogászati ügyeleti helyiségeiben — gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: a Gyer­mekklinikán, Pécs, József A. u. 7., (bejárat a Bajnok u. felől), este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Te­lefon: 10-938. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, a beteghez hívást a 09-nek (posta) is be lehet jelenteni. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár. Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat dijmeti- •«sen hívható a 12-390-es számon este 7-től másnap reggel 7 óráig. A szerkesztőség postájából S e • Üzen a szerkesztő G. I. pécsi olvasónk kér­dezte, hogy mikor nem köteles a dolgozó az utasitást teljesí­tenii A Munka Törvénykönyv 34. paraarafusa (3) bekezdésének előúása értelmében nem kö­teles teljesíteni a dolgozó az utasítást, ha annak végrehaj­tása az egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy egyébként az érdekeit védő jogszabályba ütközik. Meg kell tagadni az utasítás végrehajtását, ha an­nak teljesítésével bűncselek­ményt követne el. Ha az uta­sítás - az előbbi eseteken kí- vü’ — jogszabályba ütközik, vagy a végrehajtása kárt idéz­het elő, és a dolgozó a követ­kezményekkel számolhat, kö­teles erre az utasítást adó, il­letve a felettese figyelmét fel­hívni. Vidéki olvasónk kérdezte, szombaton is nyitva tart-e Pécs egyik új üzlete, a Rákóczi úti S-modell szalon. A vála­szunk: az üzlet hétfőtől pénte­kig 10-18 óráig, szombaton 9- 13 óráig várja a vásárlókat. Kontraszt Sokan és sokat felszedünk, egyesek koplalnak, mások csak koplalgatnak, és sok mindent megteszünk annak ér­dekében, hogy bájainkat el­tüntető súlyunk csökkenjen. így vagyok ezzel én is, el­határoztam, hogy fogyókúrá­zom.“ Ennek érdekében be­mentem a pécsi, újmecsekal- jai hentesüzletbe, és a szo­kásos adagról lemondva, csak 10 deka párizsit akartam ven­ni — három napra reggelihez elosztva, egy fél zsemlén két szelet. Majdnem a pulthoz ér­tem, amikor egy jóiöltözött, szépen dekorált, 110-120 kilo­grammos hölgy előzött meg, a következőket rendelve: „Mér­jen nekem kedves egy grill­csirkét, két kiló friss kolbászt, három karika hurkát és 60 de­ka felvágottat". Leüsöttt szemmel, halkan kértem a 10 deka párizsit. Az előbbi hölgy táskájában ma­tatva még előttem állt, te­kintetünk összetalálkozott és kissé ironikus mosollyal végig­mért. A pénztárnál utolértem, 300 forinton felül fizetett, za­vartan pislogtam, éreztem megrovó tekintetét, amit hol rém, hol a 7 forintos blok­komra vetett és most először szégyelltem magam azért, hogy csak 88 kilós vagyok . . . F. B.-né Pécs Öröm, hogy rendbeteszik □ pécsi intézményközpontban, a me­gyei tanács székhaza melletti parkolót. Sajnos a kivitelezésbe hiba csúszott, mert körbebetonozták a fákat, halálra ítélve ezzel őket. Olvasóink bejelentésére a Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat intézkedett, és jelzése nyomán kiszabadítják a növénye­ket, sőt korláttal kerítik be a fákat. Läufer László felvétele Elkészült az Anna utcai támfal Szeptember 25-i számunk­ban adtunk hírt a pécsi Anna utca 13-15-ös számú házak közös udvarát elválasztó bal­esetveszélyes támfalról. Ennek átadási határidejét október 15-re ígérte a PIK és a mun­kát végző kisiparos. Egy hónapja megkérdeztük Kiss Kálmánt, a PIK műszaki ellenőrét, elkészültek-e a mun­kával? Szeptember 25-e után felül­vizsgálták a támfal többi ré­szét, és úgy döntöttek, hogy azt is rendbe hozatják. Erede­tileg csak két-három méterről volt szó. A munkaterület meg­növekedésének következménye, hogy több időre van szükség. Az új határidő október 30. Ismét feltettük a kérdést: kész-e. a támfal? November 15-re befejezték. Közben a melléképület tűzfa­lát is megépítették. Ki téríti meg az Anna utca 15-ös számú magánház udva­rán okozott károkat? Tamás József kisiparos vál­lalta a kártérítést. Az ott lakó néni kitépett fáit tavasszal pótolja, az öntöttvas korlát már eredeti állapotában van. A néninek eltörték az olaj­pumpáját is, s így nem tud fűteni. Ezért ki a felelős? A kisiparos, aki most be­teg. Ha meggyógyul, remél­jük, orvosolja a néni pana­szait. Addig mi lesz a jéghi­deg lakásban élő nénivel? H. A. Intézkedtek A pécsi nyugdíjasház la­kóitól több bejelentés érke­zett, hogy az épület közelé­ben lévő építkezés területén rendszeresen égetnek külön­böző hulladékokat és ez nagy­fokú légszennyezéssel jár és zavarja a nyugdíjasház lakóit. A felügyelet ellenőrzése so­rán megállapította,“ hogy a bejelentésben foglaltak helyt­állóak és felhívta az építés- vezető figyelmét a keletkezett hulladék szállítás útján törté­nő megsemmisítésére. Ennek ellenére ismételten égetések­re került sor. Mivel az elköve­tő személy ismert, a szabály­sértési feljelentés nem ma­rad el. Segített a MÉV Mozgás- korlátozott sportolók sikere Szabó Tamás pécsi olvasónk­tól kaptunk kedves levelet, amelyben arról tudósít, hogy a pécsi Lendület Sport Egyesü­let hatvan sportolója a közel­múltban vett részt a Kanizsa Kupa nemzetközi versenyen, amelyen a hét hazai csapat mellett egy holland és jugo­szláviai is indult. A pécsiek szép sikert értek el a negye­dik helyezéssel. A sportolók úgy érzik, hogy sikerükhöz hozzájárult a Me­cseki Ércbánya Vállalat is, amely vállalta a résztvevők szállítását. Hálásak a két gépkocsivezetőnek, Maszlavér Lászlónak és Bokros Józsefnek az áldozatos segítségért. Szemétszállítás Mindszent­godisán Sörösné aláírással kaptunk levelet Mindszentgodisáról, amelyben a levélíró arról pa­naszkodik, hogy nem tartja méltányosnak a szemétszállítás díját. A panasszal kapcsolatban Varga Dezsönétöl, a Mind- szentgodisai Községi Közös Ta­nács végrehajtó bizottságának megbízott titkárától kaptunk választ, amelyből azonban ki­derült, hogy a levél aláírása sajnos álnév volt. Ettől függet­lenül bizonyára a község la­kóit is érdeklő tájékoztatást kaptunk szemétszállításról: Területünkön 1986. október 2-án indult be a lakossági és intézményes szemétszállítás. A vonatkozó tanácsrendelet a községi tanács egész területé­re kötelező érvényű. A szemét- szállítást a sásdi Költségve­tési özem végzi, a díj mértékét a felügyeleti árhatóság álla­pítja meg, ez lakóhelyiségen­ként 9 forint. Egyedülálló személy szemét- szállítási díját mérsékelhetik, ha tudomásuk van róla, ezért a panaszosnak a községi ta­nácshoz, illetve a költségveté­si üzemhez kell fordulnia ké­relmével. Vízvezeték­felújítás Siklóson Még ebben az évben megol­dódik a siklósi Táncsics utcai vízvezetékhálózat felújítása. A városi tanács és a Baranya Megyei Vízmű között megálla­podás született: a munkát a vállalat siklósi üzemmérnök­sége végzi. A rekonstrukcióval sikerül az utca féltett fasorát is megmenteni a további pusz­tulástól. MAI MŰSOR SZÍNHÁZ Szilveszter Keszthelyen Pécsről autóbusszal december 31.—január 1. Részvételi díj: 1480 Ft. JELENTKEZÉS: COOPTOURIST, Pécs, Bem u. 22. sz. alatti irodájában. PELLCRDI OLCSO ARUK BOLTJA Dózsa u. 49. NYITVA: hétfőtől csütörtökig 9—17 óráig,^ pénteken 9—19 óráig. November 28-án nagy mennyiségű áruval feltöltve várom kedves vásárlóimat. 0 pulóverek, garbók 70 Ft/db, 0 ingek, blúzok 70 Ft/db, 0 zakók, kiskabátok, nagykabátok 100 Ft-tól 500 Ft-ig, # turkólósruhák 35 Ft/db. Nemzeti Színház: Hawaii rózsája (este 7 óra). Katona-bérlet. Harmadik Színház (Ságvári Műv. Ház): Emigránsok (este 7 óra). Stúdiószínház: ünnepi est — a 70 éves Csorba Győző köszöntése (du. 5 óra). Bóbita Bábszínház: Május 35. (du. 3 óra) HANGVERSENY Liszt Terem: Ált. Isk. bérlet III.—IV. sorozat 1. hangversenye (11.30 és 12.30 óra). PLANETÁRIUM Planetáriumi előadás: A sk-vpió csillagkép jegyében (15.30 óra). FILM Petőfi: Megáll az idő (f4, f6), Te­kintetek és mosolyok (f8). Kossuth: Mária szerelmei (10, 12), Jézus Krisztus Szupersztár (2), Gyil­kosság a nemzeti szenátusban (n7, n9). Park: Mária szerelmei (f4, fő, f8). Jószerencsét: Ben Húr (5). Fekete Gyémánt: A negyvenegyedik (6). Komló, Zrínyi: Macskafogó (4, 6, 8). Mohács: Az ember, aki túl sokat tudott (6, 8). Szigetvár: Vabank II. (6, 8). Siklós: A Nagy Generáció (7). Beremend: Hajókkal a bástyák ellen (6). Boly: Szerelem és galam­bok (7). Dunaszekcső: BMX-bandi- ták (7). Harkány: Egy bolond százat csinál (7). Pécsvárad: Redl ezredes (7). Sásd: Lenni, vagy nem lenni (7). Sellye: Aranygyapjú (7). Szent- lőrinc: Elfújta a szél (4, 8). Villány: A Sárkány útja (7). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Jó reggelt! Zenés műsor. 8.05: Műsorismertetés. Kb. 8.15: Mai kulturális programok. 8.20: Darvasi István jegyzete. 8.30: Ope­rarészletek. 9.20: Népizene. 9.42: Dallal üzen Ázsia. 10.05: Diákfélóra. 10.35: Gyernekzenei magazin. 11.05: Operettdalok. 11.19: A kölcsönkért gyufa esete. Rádiójáték. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Intermikrofon. 13.00: Barokk szonáták. 13.40: Kapcsoljuk a győri körzeti stúdiót. 14.10: A magyar «zéppróza századai. 14.24­Népdalok. 15.00: A csodák birodal­mában. 15.30: Fúvósmuzsika. 16.05: Révkalauz. 17.00: Irodalmi kompo­zíció. 17.49: Zenekari muzsika, 18.15: Hol volt, hol nem volt . . . 18.25: Könyvújdonságok. 18.30: Esti Magazin. 19.15: Sorshelyzetek. 19.52: Könnyűzene. 20.15: Kedves zeneműveim. 21.34: Nyomozás az AIDS ellenszere után. 22.15: Sport. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Az MR és TV énekkara énekel. 22.48: Peres, poros iratok. 22.58: Operaest. 0.15: Ejfél után . . . PETŐFI RÁDIÓ­4.30: Reggeli, zenés műsor. 8.05: Nóták. 8.20: A Szabó család. 8.50: Tíz perc külpolitika. 9.05: Napköz­ben. Zenés délelőtt. 12.10: Fúvós nyitányok. 12.25: Néhány szó zene közben. 12.30: Nemzetiségeink zené­jéből. 13.05: Nosztalgiahullám. 14.00: Trió. 15.05: Tudományos köny­vespolc. 15.10: Operaslágerek. 15.45: Törvénykönyv. 16.00: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 16.15: A Prognózis együttes hangversenye. 17.08: A Bu­dapest Ragtime Band játszik. 17.30: Visszaadni az emberek hitét . . . Do­kumentumműsor. 18.23: Versek. 18.30: Slágerlista. 19.05: Tudósítás a sakkolimpiáról. 19.10: Operett­részletek. 20.05: Reklámparádé. 20.08: A Poptarisznya dalaiból. 21.10: Sikerlista '86. 22.22: Zenés beszélgetés Keresztes Mihály nóta­szerzővel. 23.15: Sport. 23.20: Rock­panoráma. 0.15: Ejfél után . . HARMADIK MŰSOR 9.08: Magyarán szólva. 9.23: Mahler: VI. szimfónia. 10.41: Ope­ranégyesek. 11.05: Pillanatkép. 11.10: Kamarazene. 11.56: Bergeni Fesztivál. 13.05: Hírek, érvek, véle­mények. 13.35: Madarász Iván kó­rusaiból. 13.48: Jós van Immerseel hangverseny. 14.56: Pophullám. 16.00: Két kantáta. 16.21: Zenekari operarészletek. 17.00: Diákfélóra. 17.30: Zeneközeiben a magnósok. 18.30: Az MR román nyelvű nemzeti­ségi műsora. 19.05: Dmitrij Soszta- kovics műveiből. 20.30: Lapozgató. 21.00: Cliff Richard összes felvé­tele. 21.40: Romantikus kamaramu­zsika. 22.29: Napjaink zenéje. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Bédekker. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.30: Szerbhorvát nemzetiségi műsor. 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.05: Német nemzetiségi műsor. 19.35: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.28: Műsorismertetés. 9.30: Tévé­torna. 9.35: Nagyon különleges ügy­osztály. Amerikai tévéfilmsorozat (ism.). 10.00: A zöldköves gyűrű. Tévéfilm (ism.). 11.20: Képújság. 16.38: Műsprismertetés. 16.40: Hí­rek. Szovjet est. 16.45: Bevezető. 16.50: Korcsolyázik a cirkusz. 17.40: Blohim, Beloglazova, Bubka és so­kan mások . . . 18.20: Dinamizmus. Dokumentumösszeállítás. 18.50: Mó­kás mesék. 19.30: Híradó. 20.00: Az est folytatása. 20.05: Kék hegyek. Szovjet film. 21.35: Évek és napok. Dokumentumfilm. 22.10: Moszkvai koncert. 23.15: Híradó 3. 23.25: Him­nusz. MÁSODIK MŰSOR 17.23: Műsorismertetés. 17.25: Képújság. 17.30: Pedagógusok fóru­ma. 18.05: Történetek a kiskertekről. NDK tévéfilmsorozat. 19.05: Tele­sport. 19.30: Barangolás Észak-Ma- gyarország történelmi tájain. Rö­vidfilm. 20.00: Kapcsoljuk Moszkvát. Balettgála az UNESCO tiszteletére. 21.00: Híradó 2. 21.20: Reklám. 21.35: Mint az életben. NSZK tévé­film. 22.40: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 13.40: Elmulasztották, nézzék meg! 14.55: Művelődési adás. 15.10: Fizika a hajógyárban. 15.30: Természetvédelem. 16.00: Tájékozta­tó-mozaik adás. 17.00: Magyar nyelvű tv-napló. 17.25: Krónika. 17.45: A győzelem napja. 18.15: Tu­domány. 18.45: Tv-kalendárium. 18.55: Számok és betűk. 19.15: Ri­port. 19.27: Ma este. 19.30: Tv- napló. 20.00: Politikai magazin. 21.00: Kiválasztott pillanat. 21.10: Szórakoztató adás. 22.15: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 18.30: Zágrábi körkép. 19.00: If­júsági . televízió. J9.27; Ma este. ~'T9.3Ó: Tv-napló. 20.00:" Apák és fiúk — filmsorozat. 20.55: Hírek. 21.05: Művészeti est.

Next

/
Oldalképek
Tartalom