Dunántúli Napló, 1986. november (43. évfolyam, 301-329. szám)

1986-11-27 / 326. szám

EHinontüi! napló 19M. november 27., 1986. NOVEMBER CSÜTÖRTÖK Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából VIRGIL nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 7.03 — nyugnik 15.30 érakor A Hold kél 1.29 — nyugszik 13.42 órakor Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-től 16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: DUCSÖ CSILLA Ma délelőtt 9—12 óráig panaszügyekben fogad, telefonon hívható a 10-046-os telefonszámon HETÉNYI JANOSNÉ Szerkesztőségi hírügyeletes NAGY ISTVÁN a 10-053-as teiefonszámon CB-rádió hívójelünk „Napló I." 16-tól 19 óráig a 25-ös csatornán. Esküvő HUSZAR HAJNALKA és GYURKOVICS JANOS szeretettel értesítjük kedves isme­rőseinket és barátainkat, hogy no­vember 29-én 15.30 órakor házassá­got kötünk a pécsi központi házas­ságkötő teremben. (Hunyadi út 2.) MOLNÁR ANDREA é* • LÁBADI RÓBERT szeretettel értesítjük kedves ba­rátainkat és ismerőseinket, hogy no­vember 29-én 15 órakor házasságot kötünk a Komló Városi Tanács nagy­termében. Névadó Szeretettel értesítjük kedves isme­rőseinket, hogy gyermekünk, WALNER ÁKOS névadóünnepsége 1986. november 29-én délután 3 órakor lesz a Szi­getvári Városi Tanács dísztermében. LÖRINCZ ANDREA és HORVATH PÉTER szeretettel értesítjük kedves isme­rőseinket, barátainkat, hogy ANDRAS, PÉTER nevű gyermekünk névadóünnepsé­gét november 29-én 11 órakor tartjuk a központi házasságkötő teremben. (Hunyadi út 2.) Várható időjárás csütörtök estig: éjszakától nyugat felől megnövek­szik a felhőzet, északon egy-két he­lyen kisebb eső is előfordulhat, a köd lassanként megszűnik. Csütörtö­kön keleten csökken a felhőzet és derült, száraz időre számíthatunk. A déli szél időnként kissé meg­élénkül, s az északnyugatira for­duló szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet nyugaton plusz 2 fok, kele­ten — 2 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 6 és 10 fok között várható. * Szerda reggeli vízállások: Ortilos 80 cm, apadó, vízhő 5,0 fok; Barcs 79 cm, áradó, vízhő 6,2 fok; Drá- vaszabolcs 82 cm, áradó, vizhő 6,8 fok; Mohács 170 cm, áradó, vizhő 7,0 fok. Ünnepi tanácsülés Pécsett Pécs Megyei Város Tanácso a város felszabadulásának 42. évfordulója alkalmából novem­ber 29-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel ünnepi ülést tart a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Az ülés napirendjén szerepel: ünnepi megemlékezés, a Hild-érem át adása, valamint díszpolgár cím és a Pro űrbe Pécs emlék érmek adományozása. A ta nácsülés nyilvános, azon bár mely pécsi polgár részt vehet Elkészült a napfolt­katalógus Naprendszerünk őstörténeté­nek jobb megértéséhez járul­tak hozzá újabb adatokkal Kun Mária és Balázs Lajos, a Magyar Tudományos Akadé­mia Csillagászati Kutató Inté­zetének csillagászai. A kutatók a Földünktől 2500 fényévnyi távolságra lévő Cepheus csil­lagkép OB 2 csillagtársulását vizsgálták. Ezen a területen a csillagászok az intézet Schmidt- teleszkópjának segítségével már korábban észleltek egy 350—400 fényév átmérőjű, bu­borék alakú képződményt. A jelenség tüzetesebb megfigye­lésére azonban technikai aka­dályok miatt nem volt módjuk. Ebben az esztendőben meg­kapták az IRAS elnevezésű (USA, angol, holland együtt­működéssel felbocsátottl infra­vörös tartományban működő mesterséges hold mágnessza­lagon tárolt felvételeit. A ké­peket vizsgálva megállapítot­ták, hogy a képződményt 2—3 millió évvel ezelőtt egy felrob­bant szupernóva hozta létre. A buborék délkeleti részén felfedeztek egy nagyon gyors mozgású csillagot, amelynek mozgása alapján rájöttek, hogy 2,5 millió évvel ezelőtt a csillag .éppen a buborék kö­zéppontjában helyezkedett el. Ez a felfedezés újabb adalék annak igazolására, hogy a Nap kialakulását is egy szu- pernova-robbanás során ke­letkező lökéshullám indíthat­ta el. Az MTA Csillagászati Kuta­tó Intézetének debreceni Nap­fizikai Obszervatóriumában az idén elkészítették a hazánk­ban első alkalommal összeál­lított napfoltkatalógust, mely a jövő év elején jelenik meg angol nyelven. A gyerekek akár személyesen is elmondhatják kívánságaikat a Télapónak a pécsi Centrum Áruházban, aki minden hétköznap 15 és 18 óra között vár rájuk. Fotó: Läufer László- Meleg víz az ásott kút- bon. 'Szolkatlan esemény tör­tént Zalaszentiván községben: Lukács Károly Hunyadi utcai portóján gőz tört fel az ásott ■kútból. Nyomban értesítették a helyi tanácsot, majd a tűz­oltókat és a megyei Köjált. A vizsgálat (megállapította, hogy 35 fokosra hevüft fel a kút vize, de a laboratórium­ban elemzett vízminta káros vagy robbanásveszélyes anya­got, például metánt nem tar­talmazott. A jelenségre eddig nem találtak magyarázatot, okát valószínűleg csak geoló­giai vizsgálat tudná felderíte­ni!. A Ihelyi önkéntes tűzoltó­ság állandó ügyeletet tart a kút mellett, hogy figyelemmel kísérjék a fejleményeket.- Kodály-lemez Franciaor­szágban. A Pécsi Nevelők Háza Kamarakórusának a BNL céggel készült Kodály Compact lemeze megjelent Franciaországban. Ebből az alkalomból Kodály Zoltán szü­letésnapján, december 16-án 18 órakor a Pécsi Nevelők 'Házában a zenebarátoknak és érdeklődőknek Lukin László mutatja be a felvételt.- Meghosszabbított ügyfél- fogadás. A pécsi, Szalai And­rás úti Társadalombiztosítási Igazgatóság székházában az állampolgárok részére decem­ber 1 -tői Iheti egy alkalommal meghosszabbított ügyfélfoga­dást tartanak minden csütör­tökön, első alkalommal de­cember 4-én. A meghosszab­bított ügyelet azt jelenti, hogy az ügyfeleket 7.30-tól 18 óráig vágják.- Mestervizsgák. A KIOSZ Baranya megyei titkársága 24 szakmában végez mestervizs­gáztatást. A vizsgára azok je­lentkezhetnek, akik legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, s egyúttal iga­zolniuk kell szakmai képesíté­süket is. A mestervizsgára való jelentkezéseket Pécsett, az En­gel J. u. 5. szám alatt, illetve a 11-961-es telefonszámon fo­gadják. Új képzőművészeti alkotások Budapesten Emlékművekkel, szobrokkal, emlékmegőrző, illetve helytör­téneti témájú alkotásokkal, dí­szítő plasztikákkal gyarapodik jövőre Budapest. A Fővárosi Tanáís művelő­désügyi főosztályán elkészült képzőművészeti terv kiemeli: ezúttal is olyan művek alkotá­sának segítését, ösztönzését tűzték célul, amelyek kedvező­en alakítják a főváros esztétikai arculatát, s hozzájárulnak a lakosság ízlésének fejlesztésé­hez. A művelődésügyi főosztály az irányítása alatt működő Bu­dapest Galériával főleg a kül­ső kerületekben, illetve a pe­remterületeken kíván szobrokat felállítani, s fokozottabb figyel­met fordít a lakótelepek kép­zőművészeti gazdagítására is. A spanyol polgárháború hő­se, Zalka Máté halálának 50. évfordulója alkalmából mell­szobrot avatnak a nevét viselő téren, Kőbányán. E kerületben a Béke és Barátság Parkban sétányt létesítenek, ahol azok­nak a mellszobrait helyezik el, akik sokat tettek a magyar és a szovjet nép barátságáért. Az első szobor Malinovszkij mar­sall halálának 20. évforduló­jára készül. Az emlékmegőrző alkotók sorában a IX. kerület­ben a József Attila lakótele­pen Metky Ödön: Mama című kompozícióját állítják fel. A művész Tersánszky Józsi Jenő­ről mintázott mellszobrát Kis­pesten, a Szabó Ervin Könyv­tár előtt leplezik le. A VI. ke­rületi Hunyadi téren Derkovits Gyulának, a XI. kerületi Ka­rinthy Frigyes úton az írónak állítanak szobrot. A díszítő plasztikák sorában Makrisz Agamemnon díszkútját a Vili. kerületi, a Kulich Gyula téren, a Józsefvárosi Színház előtt. Varga Imre: Várakozók- Rétessütés a rendelőben. Érdekes módszert választottak az egészséges táplálkozás népszerűsítésére: Pécsett, a Veress Endre utcai rendelőin­tézetben a területi vöröske­resztes alapszervezet vezeté­sével rétest süthetnek mind­azok, akik kíváncsiak* arra, hogyan lehet ízletesen, mégis egészségesen elkészíteni a sü­teményt. A rendezvény ma délután 3 órától lesz a ren­delőintézetben a réteseket a Ságvári Művelődési Ház kony­háján sütik ki, és helyben el is fogyasztják a résztvevők. Tv-lottó tárgynyeremény­iegyzék az 1986. november 25-én megtar­tott novemberi tv-iottó jutalomsor­solásáról, melyen a tv-lottószelvé- nyek és a november havi előfizeté­ses szelvények vettek részt. A nye­reményjegyzékben az alábbi rövidi- téseket használtuk: A Vásárlási utalv. (3000 Ft), B Lada 1200 S tip. személygép­kocsira szálé utalvány, C Skoda 120 L tip. személygép­kocsira száló utalvány, D Szerencse-utalvány (30 000 Ft), E Vásárlási utalvány (10 000 Ft), F Vásárlási utalvány (9000 Ft), G Vásárlási utalvány (7000 Ft), H Vásárlási utalvány (5000 Ft), I Vásárlási utalvány (4000 Ft), A nyertes szelvényeket 1986. de­cember 14-ig kell a totó-lottó kiren­deltségek, az OTr-fiókok, vagy pos­ta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest V., MUnnich Ferenc u. IS.) eljut­tatni. I 034- Gondtalan karácsonya lesz annak a pécsi totózónak, aki az elmúlt 47. játékhéten a Rákóczi úti totózában adta le B 11 456 333 számú kollek­tív szelvényét, amely 13+1 ta- lólatos lett. Emellett még nyolc darab 12-ese és 56 da­rab 10-ese i'rs van. Nyeremé­nye tehát összesen: 1 millió 877 ezer 271 forint. A szeren­csés nyertes eddig még nem jelentkezett meglehetősen nagy összegű nyereményéért.- Hálózatkorszerűsités Pécs- váradon. A DÉDÁSZ Pécsi üzemigazgatósága Pécsvára- don 2,5 kilométer hosszúságú elektromos vezetéket és 65 oszlopot cserél ki, 80 csatla­kozót épít át és 40 modern higanygőzlámpát szerel föl a régi izzók helyett az év vé­géig.- Bővül a művelődési ott­hon. Két és fél milliós költ­séggel átalakítják és bővítik a báni művelődési házat. A dunaszekcsői tanács megbízá­sából a kivitelező a bólyi költségvetési üzem. A munkát várhatóan jövő év októberé­ben fejezik be. 2 419 5 618 3 331 3 817 t 550 4 283 H 79 137 482 1 1 79 145 215 1 E 79 168 414 | H 79 176 147 1 1 79 191 613 H 1 79 199 346 D 1 H 79 207 079 F 79 214 812 H H 79 222 545 F 1 79 245 744 | 1 79 261 210 H F 79 268 943 E H 79 284 409 1 D 79 292 142 1 D G 79 299 875 F 79 933 981 1 ! 79 949 447 G A Pécsi Kisgrafikai Barátok Köre most nyitotta meg Pé­csett, a BÉV könyvtárában a 79 éves Varga Antal grafikus kiállítását, melyet — szerda ki­vételével — naponta 11 — 19 óra között lehet megtekinteni. A kiállításon elsősorban ex libriseket, grafikákat láthatnak az érdeklődők. című díszkfitját pedig Óbudán, a Hajógyár utcában helyezik el: A lakótelepek képzőművé­szeti alkotásokkal való gyara­pítására nyílt pályázatot hirdet­tek ez év júniusában, a mű­vészeknek e hónap végéig kell beadniuk pályamunkáikat. A nyertes műveket a jövő eszten­dő elején, a III. kerületi, Lajos utcai kiállítóteremben mutat­ják be. A pályázat kiírói meg­határozták a kompozíció el­helyezésére kijelölt területeket. Eszerint a művészeknek a gaz­dagréti, az újpalotai, a káposz­tásmegyeri és a XX. kerületi, Vágóhíd utcai lakótelepre kel­lett tervezniük alkotásokat. A kiírásban szerepelt egy-egy XVIII. kerületi, illetve XXI. kerü­leti lakótelep is. Egy korábbi pályázat alapján a Római úti lakótelepen Fekete Tamás szob­rászművész figurális ivókútját helyezik el. OLCSÓBBAN A KONZUMBAN! Karácsonyra ajánljuk: ♦ Lézer DISK lemezjátszó 34 500 Ft helyett 19 500 Ft, ♦ DX 50/100 W-os HANGDOBOZ 13 500 Ft helyett 8 500 Ft/pár, ♦ Painkiller elektromos házi FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ készülék, 3190 Ft helyett 990 Ft. Kínzó .fejfájás, idegzsába, izomfájdalom, reuma, műtét utáni ponaszok enyhítésére javallott készülék. A fenti áruk levélben is megrendelhetők, utánvéttel postán megküldjük, amíg a készlet tart! Szíves megrendelésüket az alábbi címen várjuk: KONZUM ÁRUHÁZ műszaki osztálya, 7601 Pécs, Pf.: 322. A KONZUM SKÁLA-COOP ÁRUHÁZBAN PÉCS. KOSSUTH TÉR KÖZELET A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására szerdán dél­előtt hazánkba érkezett a Dár Szociáldemokrata Párt küldött­sége. A delegációt Svene Auker, a párt alelnöke vezeti Kíséretében van Steen Chris­tensen, a DSZP külügyi titká­ra és Lasse Bud(z, a pórtkül- és biztonságpolitikai szóvivője Németh Károly, az MSZMF főtitkárhelyettese szerdán dél­után fogadta a vendégeket. A szívélyes légkörű megbeszélé­sen tájékoztatták egymást c két ország helyzetéről és párt­jaik tevékenységéről. Áttekin­tették a nemzetközi élet és c kétoldalú kapcsolatok időszerű kérdéseit. Hangsúlyozták, hogy a jelenlegi helyzetben különös jelentősége van a nemzetközi béke és biztonság erősítésé­nek, a kölcsönös bizalom meg­teremtésének. A két párt kép­viselői állást foglaltak a köl­csönösen előnyös együttműkö­dés továbbfejlesztése mellett. A találkozón részt vett Gecse Attila, a KB Külügyi Osztályá­nak helyettes vezetője. Dr. Jürgen Woithe, a Némel Szocialista Egységpárt Közpon­ti Bizottságának előadója, ok a Baranya Megyei Pártbizott­ság vendégeként megyénkben tartózkodik, tegnap Visegrád y Tamásnak, a megyei pártbizott­ság osztályvezetőjének társasá­gában felkereste a Magyar Rá­dió Pécsi Stúdiójának nemzeti­ségi szerkesztőségét, ahol Ker­ner Lőrinc stúdióvezető-helyet­tes ismertette a munkájukat, további feladataikat. Ezt kö­vetően a vendég Pécs neveze­tességeivel ismerkedett. Dél­után Komlón, a városi pártbi­zottságon Somssich Lászlóné első titkár beszélt a városban végzett pártmunka tapasztala­tairól és az időszerű tenniva­lókról. Dr. Jürgen Woithe az ide­ológiai munka tapasztalatairól előadást tartott Komló üzemei, intézményei, párttitkárainak, aktivistáinak és propagandistái­nak. Az NDK-beli vendég tegnap délután elutazott Baranyából. * A KISZ Baranya Megyei Bi­zottsága testületének és mun­katársainak tartott tegnap Pé­csett, a Mozgalmi Házban tá­jékoztatót Lukács János, az MSZMP KB tagja, a Baranya Megyei Pártbizottság első tit­kára. A megjelentekkel ismer­tette az MSZMP Központi Bi­zottsága november 19-i ülésén elhangzottakat. * Ülést tartott tegnap Bara­nya Megye Tanácsának vég­rehajtó bizottsága. Az ülésen többek között megvitatták az adóigazgatás és -ellenőrzés ta­pasztalatait, a jövő évi munka­tervet, az időszerű gazdasági kérdéseket, a környezetvédelmi célú beruházások pénzügyi tá­mogatását. A végrehajtó bizott­ság tegnapi ülésén előkészítet­ték a tanácsülést is. Mohács felszabadulásának 42. évfordulója alkalmából tegnap délután a Hősök tere parkjában a szovjet és bolgár katonák síremlékénél rendez­tek koszorúzási ünnepséget. A hála és kegyelet virágait he­lyezte el az MSZMP Mohács Városi Bizottsága, a városi ta­nács, a KISZ városi bizottsága, a HNF, a Városgazdálkodási Vállalat, az Építőipari Szövet­kezet, a kórház, és az oktatási intézmények képviselője.- Lakóházfelújítások. A Mo­hácsi Városgazdálkodási Vál­lalat befejezte az idei cím­jegyzékben vállalt lakóház­felújításait Mohácson, a Dó­zsa György és a Szabadság utcában. A rekonstrukció hét­millió forintba került.

Next

/
Oldalképek
Tartalom