Dunántúli Napló, 1986. október (43. évfolyam, 270-300. szám)

1986-10-18 / 287. szám

Részletek Aezél Györgynek a pécsi kamaraszínház megnyitásán mondott ünnepi beszédéből Az első szó legyen a köszö­neté azok munkájáért, akik nél­kül a legnemesebb művészi tö­rekvések is hiábavalóak marad­nának. Kívánhatunk-e jogosab­bat e pillanatban, mint azt, hogy váljék ez a színház olyan művek bemutatóhelyévé, amelyben létrehozói magukra ismerhetnek. Legyen otthonává olyan művészi munkának, amely segít az ország építői­nek, hogy tudjanak szebbre is, többre is, másra is vállalkozni. A szocialista társadalmat ön­maguknak csak olyan embe­rek képesek berendezni, akik össze tudják kötni egyéni cél­jaikat a közösség érdekeivel és céljaival: ehhez pedig nélkülöz­hetetlen a művészet. A művészet - életszükséglet Napjaink visszatérő kérdése, hogy nehéz gazdasági helyze­tünkben nem fényűzés-e a mű­vészetre költeni? Maguk az al­kotók kérdezik olykor: van-e szükség ránk? Csorba Győző szép verse is feltette ezt a kérdést: nem luxus-e a művészet? A választ hisszük, de nem mindig tudjuk eléggé. Életünk nehézségei gyakran azt az érzést keltik, (hogy mostanában fontosabb dolgaink vannak. Pedig tudni kell, hogy javuló gazdasági élet, öntudatosodó társadalom, emberibb együttélés lehetetlen kultúra, művészet nélkül: a bensőséges kapcsolat a művé­szettel mélyen emberi szükség­let. A világban való eligazodás­nak ez a sajátos útja nem arra vezeti az embert, hogy mindent fogadjon el, úgy, ahogy van, hanem arra, hogy, tegye a dolgát a jobb, az igazibb vi­lágért. Kell-e sorolni a történelmi példákat, a hazai és nemzetkö­zi progresszió nagy időszakai­ból? Ma is fordulóponthoz ér­tünk, s ahhoz, hogy a nehéz­ségekkel szembeszegülök le­gyünk, szükségünk van az em­berhez méltó célok ébrentartá­sára. Mégis, nem fényűzés-e színházat csinálni? De igen. Csakhogy az ilyen fényt űzés — József Attila művészetről mon­dott szavaival szólva — „az em­ber nélkülözhetetlen szükség­letévé lett". Csakúgy, mint ma­ga a fény. Meggyőződésem, hogy ezt az igényt sikerült tö­megméretekben felkelteni, ter­mékeny feszültséget teremtve fölfokozni, a szocializmus évti­zedei alatt Magyarországon és ez megnövekedett felelősséget ró mindenkire, aki az alkotás­ban, a terjesztésben, a közön­ség szemléletének alakításában részt vesz. Olyan korszakban élünk, amikor a nagy társadalmi „földmozgások" egyenlőtlenül érnek el bennüket. Vannak több évtizeddel ezelőtti történések, amelyek mai konfliktusok mé­lyén fejtik ki hatásukat. Ebben az országban milliók változtat­tak lakóhelyet, foglalkozást, életmódot egyetlen bő ember­öltő alatt. Még a zsigereinkben érezzük a megélt próbatétele­ket, a konfliktusokat önmagunk­kal, a környezetünkkel, társa­dalmunkkal, de a mindig újra­születő bizakodást is. Érezzük, hogy drámákba születtünk be­le. S érzik fiaink és leányaink, unokáink is. De nem elég érez­ni, érteni is kell, egyre mé­lyebben érteni. A színháznak is dolga, hogy ezt a maga eszkö­zeivel elősegítse. A sokat meg­élt vagy a bizonytalanná lett ember gyakran pusztán feled­ni akar, van igénye az illúziók­ra. Mégis tarthatatlan azok szemlélete, akik közönségükben nem szellemi közösséget, csak zsöllyéket elfoglaló jegyvásár­lókat látnak. Az eleve silány produkció megalázza a színészt, szétzülleszti a színházat, félre- - neveli a közönséget. Gyakran van bennünk kész­tetés arra, hogy kikapcsolód­junk olykor nehezen elviselhető mindennapjainkból. Mégis, arra is vágyunk mindannyian, hogy sikerüljön átkapcsolódni olyan szellemi világba, amelyik táv­latot kínál olykor kicsinyes na­pi küszködéseinknek, s amely bekapcsol társadalmunk jó vál­lalkozásaiba, igaz ügyek vonzó áramkörébe, s ezekhez adhat új látásmódot a színházban el­töltött néhány óra. Ebben min­denkinek, aki mű és a közön­ség egymásra találósát szolgál­ni hivatott, megvan a maga kötelessége. Ne higgyük, hogy a művészet iránti igényt köz­ponti intézkedésekkel fel lehet kelteni. De bennünket, embe­reket, mint Brecht mondotta, el lehet csábítani a jó és az iga­zi keresésére. A színház olyan vállalkozássá lehet, ahol a díszletmunkást és a rendezőt, a világosítót és a művészt elvá­lasztó különbségeknél erősebb a közös alkotásban való, nél­külözhetetlen, odaadó részvétel élménye. A Lear király időszerűsége A mű, amelynek bemutatásá­ra a színház ma készül —, mint minden klasszikus alkotás - aktuális, mának szóló: A Lear király a világirodalom egyik legnagyobb drámája. Jobban és élesebben láthatunk általa. Lear tragédiájához nem kell uralkodói cím és királyi udvar. Rólunk szól a dráma, amely be­folyásolhatja egyéni magatar­tásunkat. Úgy gondolom, nemcsak a hűtlenség, hanem a hűség tra­gédiájáról is szól ez a dráma. A való életben a Gonerileik, a Regnek az Edmundok, tehát az álnokok ugyanúgy megtalálha­tók, mint a hű Cordeliák, a Kentek, a Glosterek és Edgárok. De bennünk is fellelhető együtt a jó és rossz. Életünk a hűtlen­ség és a hűség harca, is, még­ha nem is követeli minden egyes nap Cordelia halálát, miként a tragédiában, ahol, ha elindul a rossz lavinája, maga alá temeti az embere­ket. Mit mond nekünk a nagy an­gol költő? Többek közt azt, hogy a hamis és önös ambíciók, alattomos cselek nem maguktól lepleződnek le, hogy a naiv hitnek, a hízelgés elfogadásá­nak elkerülhetetlenek a napi áldozatai. Figyeljünk jobban az emberre! Tanuljuk megkülön­böztetni az élni akarást, a ten­ni akarást törtetésből, az ego­ista cselekvéstől, is különböz­tessük meg a tiszta ügyért szó­lót az álságtól. Cordeliának azért kell elvesznie a színpa­don, hogy önökben, nézőkben erősödjék az eltökéltség: az életben ne hagyjuk elveszni a Cordeliákat, megvakítani a Glostereket! Azt is sugallja Shakespeare, hogy nem a hangosság a hű­ség biztosítéka, hogy figyel­jünk, a mézédes szavak el ne takarják a tettek hűtlenségét. Nemcsak Learnek, mindenkinek fizetni kell, ha a Cordéliák csendes szeretetében, hangot nehezen találó ragaszkodásá­ban nem értjük meg az igazi vonzalmat. Shakespeare figyelmeztet: az élet minden területén kárt tesz­nek a hatalomra szomjazó Go- nerilek és Reganok. Vigyázni kell a zavarosban halászó Ed- mundokra: ne lehessen kiszorí­tani méltó helyükről az Edgáro­kat, álöltözetbe kényszeríteni a Kentek igaz hűségét. A tragédi­ákban nem történhet semmi sú­lyos következmények nélkül: A való élet küzdelmeiben pedig a színpadi tragédiák leckéire is szükségünk van, hogy legyen erő, amely megakadályozza — kemény shakespeari szóval él­ve -, hogy „szörnyen megcsal­ják" az embereket. I A színház küldetéséről A színház — tpint minden mű­vészet - az emberben lakozó közösségi lénylíez szól, mégpe­dig közvetlenül. A maradandó műveket katartikus hatásuk tart­ja fenn. Ezek a művek ma is érvényesek, az igazi színházi él­mény ma tisztulást jelent, meg­szabadulást a pusztán egyéni lét szűkösségétől, fölemelkedést egy tágabb, az egyénit megőr­ző közösségi látásig. Olyan magaslatra emelnek, ahonnan látható az, amit a hétköznapok szegletéből nem láthatunk: A ma emberének — ha nem is mindig tudja — talán a korábbi­nál is nagyobb szüksége volna e megrendítő élményre, amely képes feloldani a magányt, s enyhíteni a bánatot, azáltal, hogy József Attila szavaival szólva „elkeveri milliókéval". De ez az élmény segít kifelé mozdulni a reménytelenségből, a belenyugvásból, a közömbös­ségből is. Igaz, nem idilli tájak, hanem olyan önvizsgálat felé, amely a lét nagy kérdéseivel kapcsolja össze a néző, a mi személyes életünket. A drámá­ban az élet hatalmas a szenve­désekkel együtt, Aki kapcsolatot talál ezzel a nagysággal, an­nak számára jobban megte­remthető az élet feltárásának, kritikájának, igenlésének egy­sége. És amennyire igaz — mi­ként Lukács György írta -, hogy nincs ártatlan világnézet, annyira igaz az is/ fiogy nincs ártatlan színház. Hiszen' min­den nagy művészet azáltal van az emberért, hogy bírál is, hogy fölmutatja, ami elégtelen, hogy szembesít bennünket elszalasz­tott lehetőségeinkkel, lehetsé­ges esélyeinkkel. A bibliai Isten, miután meg­teremtette a világot, „látó, hogy az jó”. De az ember mindig azt látja — azt kell, hogy lássa —, hogy nem elég jó, amit alko­tott, és ac cselekvésre készteti. Ha arról beszélek, hogy a színház a jelenhez szóljon, ezen Viem a szűkén vett most — időt értem, hanem a történelmi je­lenlétet, amelyben ott van a múlt következménye és a jövő távlata. A mához szólás, az ak­tualitás nem a sanda céloz­gatás, nem az olcsó kétértelmű­ség, hanem a művészet hatal­mának mozgósítása az emberi igazságok katarzison átvezető érvényesüléséért. Az ember olyan lény - írja Marx —, aki csak egy másik ember sorsában képes önmagá­ra ismerni: ha csak magába fordul, képtelen igazi mivoltát felderíteni. A színház, a színész- szel-szereppel teremtett eleve kapcsolat, a szinte kézzel fog­ható másik ember jelenléte tud­ja a legközvetlenebb módon adni a másik ember élményét. Mások sorsát látjuk, s közben — akarva-akaratlapu^ — többet tudunk meg önmagunkról: A színház nemcsak izgalmas tör­téneteket kínál, hanem tudato­sítja értékeinket, szembeállít gyengeségeinkkel. Másban élünk igazán, és mások sorsa él bennünk: ezt az örömet is nyújthatja számunkra a jó szín­ház, a jó művészet. Színházi eszményeikről A szocializmus a mindig jobbért küzdés társadalma, ezért a színháza nem lehet a meglévő feltétlen dicsérője. Szocialista, haladó ember — Ember — nem képzelhető el kri­tikai szemlélet nélkül: Érvényes ez minden előadásra is, amely­nek jelentése — legyen bár té­mája leghétköznapibb, legben­sőbb —, sosem nyilatkozik meg úgy, mint egy tantételben, a tan. Az egészséges színházi élet nagy szolgálatot tehet az ér­tékek megfogalmazásáért, meg­valósításáért. De ennek felté­tele, hogy a színházban is ér­vényesüljenek a valódi érté­kek. A színház legelső dolga jó művek, értékes előadások ki­hordása és romlatlan állapot­ban színpadon tartása. Az ilyen színház segítője a társadalom­nak. Eligazító értékeket, minő­séggel szerzett tekintélyt, fele­lős és tiszta gondolatot meg­becsülő intézmény. A színház a gondokkal küsz­ködő embernek, a közösség szolgálatának, a helytállásá­nak, a jó ügyek vállalásának, a jogos tiltakozásnak és értelmes lelkesedésnek a fóruma, amely nem létezhet a hazugsággal való békés együttélésben. Élet­igazság nélküli figurák nem le­hetnek gondolkodó, felelősen cselekvő emberek eszményei. Sokszor találkozunk még a köznapi életben féligazságok­kal, frázisok félhazugságaival. De a színháztól azt várjuk, hogy az álság ilyen formái ellenében is legyen támasza a mai embernek. Kívánjuk, hogy a színház szóljon bele társa­dalmunk arculatának alakulá­sába. Mi tudjuk, hogy a valóságnak többféle művészileg érvényes, értelmezése lehetséges, több­féle, de nem bármiféle! A való­ság különféle művészi képmá­saihoz juthat el ugyanannak a kornak a művészete, sőt egy­azon színházon belül is helye van a stiláris sokféleségnek, de kell, hogy az eszmei rokonság, a nagy kérdésekben való egyetértés tegye szükségessé egy-egy műhely szellemét. Az igazság kifejezési módja a művészetben nagyon sokféle lehet, de jó volna, ha a szín­házak arculata határozottabban elhatárolódna egymástól: ver­senytársak is csak így lehetnek igazán. Legyen inspiráló a ve­télkedés I Egymástól tanulni tu­dó műhelyek lendítsék fel a magyar színjátszást! Védjük értékeinket! A színház, a nemzeti színját­szás jelentősége egy olyan országban, mint a mienk, külö­nösen kiemelkedő. Már létre­jöttekor a magyar nyelv ünnepi megszólalásának lehetőségét jelentette, s azóta is a nyelv- ápolás egyik fő nemzeti intéz­ményének számít. Ma újra felemelő feladat vár a színházra, e tekintetben is: segíteni kell nyelvünk védelmé­ben. Romlik a hétköznapi szó­kincs, fölöslegesen telitődik nél­külözhető idegen szavakkal, hí­gul, bürokratizólódik, s legki­vált, durvul a beszéd. Hiába emelte fel szavát a politika, az irodalom, a tudomány: öncé­lú divatként terjed a mocskos nyelv, sajnos, még némely szín­házban is. Szörnyűségekben, el­adósodásban is gazdag korunk ábrázolása megkövetelheti az éles, olykor a jellemzés kedvé- ért a durva szavakat is, deezek ^halmozása nem válhat öncélú­vá, hem pótolhatja az eredeti­séget, nem válhat provokatív nyelvi környezetszennyezéssé. Színházaink kötelessége szem­beszállni e lehangoló irányzat­tal. A magyar nyelv, amelyet naqy költőink, íróink emeltek a mai magaslatra, amely népünk történeti fejlődésének is tükre, nemzeti kincsünk, méltó védel­met érdemel. S ha már az értékvédelemről szólunk, óvjuk az értékeket az élet, a művészet minden más területén is. Ne engedjük el­homályosítani a magyar múlt nagy alakjainak jelentőségét, s azt sem, hogy a legutóbbi négy évtized kiemelkedő sze­mélyiségeit az elemző, szükség esetén bíráló, de elemző érté­kelés helyett fitymáló, ócsárlás kezdje ki. A jó szoborra nem azoknak van szükségük, akikről mintázzák, hanem az élőknek, az új nemzedéknek, s főleg a fiataloknak, akiknek egyszerre szolgál egy emlékmű találkozó- helyül és példaképül is. A ha­mis eszményítés és tudatos ér­tékrombolás vészes véglete­it elkerülve, segítsen a színház á magyar múlt értékeinek mél­tó oltalmazásában. beruházás Új vető­magüzem létesül Bolyban Még messze van az év vége, a vállalati eredmé­nyeket még a mezőgaz­daságban is sok minden alakíthatja, pedig a ter­més zöme már a magtá­rakban. Oe a költségekre még hatással van a szá­raz időjárás is, változhat kedvezően vagy hátrányo­san a piaci helyzet, s nem érdektelen, hogy az állat- tenyésztés milyen ered­ményeket produkál. így van ez a Bólyi Me­zőgazdasági Kombinát esetében is, ahol Szabó János vezérigazgató így fogalmaz:- Optimista vagyok a helyzet megítélésében, mert a! termésátlagok alapján — s ebben ki­emelném a vetőmagprog­ram keretében termelt búza-, borsó-, szója- és kukoricaátlagokat — jól zárhatjuk ezt az évet is. Búzából például az aszá­lyos év ellenére is máso­dik legjobb termésünket takaríthattuk be, s jó át­lagokat produkál a kuko­rica is. Ha a termésátla­gokhoz hozzáveszem az eddigi értékesítési mun­kát, s ha szem előtt tar­tom a vetőmagprogram mögött levő magas szintű állattenyésztés eredmé­nyeit, akkor elmondhatom, hogy idén is nehéz évet zárunk — eredményesen. Ez a tartósan jó gaz­dálkodás az alapja an­nak, hogy a 'Bólyi Mező- gazdasági Kombinát ex­portfejlesztő beruházás­ba kezdett, melynek ered­ményeképpen 33 millió forinttal kívánják emelni a külpiacokra szánt vető­magvak értékét. A tíz- százalékos exportbővítés 80 milliós beruházást kí­ván, s ezen belül 20 mil­liós tőkés gépimportot — ezért indult a kombinát azon a pályázaton, mely- lyel a minden piacon el­adható termékek nyerhet­nek kedvező hitelfeltétele­ket. A minisztériumok struktúrafejlesztési bizott­sága — mérlegre téve a bólyiak eredményeit, ed­digi exporttevékenységét — 22 milliós hitelt szava­zott meg a vetőmagfel­dolgozáshoz szükséges gépi berendezések meg­vásárlásé ra. A nyolcvanmilliós be­ruházás 60 milliós építési részét a kombinát saját erőből valósítja meg, a tervek már készülnek az 1987-es építkezésekre. Ám kihasználva, hogy idén a mezőgazdasági munkák két-három héttel előbb megtörténhetnek - ennyi­vel korábban értek be a termények — az ily mó­don felszabaduló gépi ka­pacitással már az idén megkezdik a talajmunká­kat, tereprendezést az' építkezés számára. Szük­ség is van a gyors épít­kezésre: a jövő évi ter­més egy részét már az új vetőmagüzemben kí­vánják feldolgozni: tisztí­tani, csávázni, csomagolni. A Bólyi Mezőgazdasági Kombinát ötféle vetőmag­gal vívta 'ki országos és világhírét: a bab, borsó, búza, kukorica és szója jó terméseredményei sok­helyütt dicsérik a bólyiak munkáját is. Ezt a kivívott hitelt és rangot gyarapít­hatja az exportfejlesztő beruházás. B. L. Exportfejlesztő HÉTVÉGE 3. isior 5®^ «* *&* eUN&'J »** '"■ •'• S® “* ^EKS nV Sípí '"^^M8 8h j®P^» %r$L jS'flfíSB Ty emmge iMygfd ■T’lrwri r' n '-^wnF HUHj |K^ ^Ar- ~ fyv .••- tv

Next

/
Oldalképek
Tartalom