Dunántúli Napló, 1986. október (43. évfolyam, 270-300. szám)

1986-10-15 / 284. szám

2 Dunántúlt napló 1986. október 15:, szerda Mihail Gorbacsov beszéde a szovjet televízióban „Minőségileg új helyzet jött létre” Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára kedden este be­szédet mondott a Szovjet Te­levízió Vremja című adásában, s beszámolt Ronald Reagan­nal, az Amerikai Egyesült Ál­lamok elnökével Reykjavíkban tartott találkozójáról. Jó estét, kedves elvtársak! Vasárnap befejeződött Izlan- don tartott találkozóm Ronald Reagannal, az Amerikai Egye­sült Államok elnökével. A ta­lálkozó eredményeiről televí­ziós sajtókonferenciára került sor. Az ott elhangzottak és az újságírók kérdéseire adott vá­laszaim megjelentek a sajtó­ban. Hazatérve kötelességemnek tartom, hogy beszámoljak a történtekről és arról, hogyan értékeljük a reykjavíki talál­kozót. Az SZKP KB Politikai Bizottsága most végétért ülé­sén megvitatta az izlandi fő­városban tartott találkozó eredményeit. Szerdán jelenik meg a közlemény arról, ho­gyan értékelte pártunk veze­tése ezt a nagy politikai ese­ményt. Arra törekedtünk, hogy a reykjavíki találkozó közép­pontjában a világpolitika leg­fontosabb kérdései álljanak — a fegyverkezési hajsza meg­szüntetése, a nukleáris lesze­relés. Pontosan így is történt. Mi az oka, hogy olyan szi­lárdan eltökéltek vagyunk ezekben a kérdésekben. Kül­földön gyakran elhangzik, hogy ez az eltökéltség belső nehézségeinkből fakad. Nyu­gaton az az elmélet, hogy a Szovjetunió végül is gazdasá­gilag képtelen lesz elviselni a fegyverkezési hajsza terhét, összeomlik és meghajlik a Nyugat előtt. Elegendő tehát további nyomóst gyakorolni rá és szilárdítani az erő pozíció­ját. Ez a vélemény egyébként elhangzott az Egyesült Álla­mok elnökének találkozónk után tett nyilatkozatában is. A Szovjetuniónak megvan rá a képessége, hogy választ ad­jon bármilyen kihívásra, ha ez szükségessé válik. Arra törekedtünk, hogy elvi tartalmat adjunk a találkozó­nak, s messze előremutató ja­vaslatokat kívántunk tenni. Most pedig magáról a talál­kozóról. Hogyan zajlottak le ott az események? Erről nem csak azért kell szólni, hogy el­mondjuk az igazságot, amely­nek elferdítését máris meg­kezdték reykjavíki tárgyalópart­nereink, hanem főleg azért, hogy ismertessük önökkel, mit akarunk tenni ezután. Ronald Reagan elnökikel megtartott első tárgyalásom szombaton 10 óra 30 perckor kezdődött. Jelentős lépések egész cso­magtervét helyeztük a tár­Kommentár Irán, ez a közép-keleti or­szág egyik legifontosa'bb gazdasági partnerünk a fej­lődő világban. Kormányfőjé­nek mostani látogatása a legmagasabb szintű politikai érintkezés a két állam között az iráni forradalom győzelme óta. Magyarország az elsők között ismerte el az új rend­szert, majd kikiáltása után az Iráni Iszlám Köztársasá­got. Ősi állam Irán, történelme több évezredes. Az elmúlt év­századokban sokszor támad­tak rá idegen hódítók, ám si­került megóvnia eredeti 'kul­túráját. Területe 1 648 000 négyzetkilométer, lakóinak számát egy korábbi becslés 34 millióra teszi. Hamarosan újabb népszámlálást tarta­nak, ami majd pontosabb adatokat szolgáltat. Nyilván­gyalóasztalra. E javaslatok, ha elfogadják őket, új korszak kezdetét jelentették volna az emberiség életében. Első javaslatunk a hadászati támadófegyverekre vonatkozott. A hadászati fegyverekről szóló javaslatot úgy fogalmaztuk meg, bogy közben szem előtt tartottuk e fegyverek teljes fel­számolását, ahogy ez év ja­nuár 15-én javasoltuk. Második javaslatunk a köze­pes hatótávolságú rakétákra vo­natkozott. Eleve számítva az esetleges ellenvetésekre, kije­lentettük, hogy az ezer kilomé­ternél kisebb hatótávolságú ra­kéták számát készek vagyunk befagyasztani.. A harmadik kérdés, amelyet első találkozónkon felvetettem az elnöknek, s amely javaslat- csomag szerves részét ké­pezte, a rakétaelhárító rend­szerekről kötött (ABM) szerző­dés és c nukleáris kísérletek beszüntetése. Határozottan ki­jelentettük, hogy szigorúan be kell tartani az 19^2-es határ­idő nélküli ABM szerződést. A nap második felében új­ból találkoztunk. Világossá vált, hogy az ame­rikaiak teljesen üres kézzel ér­keztek Reykjavíkba. Az volt a benyomásunk, csak azért jöttek a találkozóra, hogy beseper­jék az ellenszolgáltatás nélküli engedményeket. Drámai helyzet alakult ki. Az amerikai elnök nem állt készen az elvi kérdések nagy formátumú megoldására, nem volt hajlandó válaszlépéseket tenni annak érdekében, hogy valóban ösztönzést adjunk az eredményes és reményt keltő tá rgyalásokhoz. Az a megbeszélés, amelyről azt terveztük, hogy végül is záró tanácskozás lesz, időza­varba került. Nyilvánvaló, hogy az amerikai vezetésnek bizo­nyos időre van szüksége. Ezeknek a zsúfolt őszi na­poknak rövid mérlegét megvon­va, a következőket mondanám. A találkozó nagy esemény volt. Megtörtént az átértékelés. Minőségileg új helyzet jött lét­re. Most már senki sem csele­kedhet úgy, mint korábban. A találkozó hasznos volt. A nép új körülmények kö­zött végzett munkája lehetővé teszi az ország gazdasági tel­jesítőképességének gyorsabb növelését, s ezzel együtt vé­delmi lehetőségeinek fokozá­sát. A szovjet nép, a szovjet ve­zetés egységes abban a hit­ben, hogy a szocializmus poli­tikája kizárólag a béke és a leszerelés politikája lehet és kell is, hogy legyen. Az SZKP XXVII. kongresszusának irány­vonaláról nem térünk le. valóan változott a lakosság száma: jelentős a népszapo­rulat, s ugyanakkor a több mint hat éve tartó 'háború a szomszédos Irakkal sok em­beréletet követel. Iránt a má­sodik világháború előtt Per­zsiaként emlegették. Tény, 'hogy a lakosság mintegy fele perzsa, s ez az ország hiva­talos nyelve is. Az iszlám köz­társaság azonban lehetővé tette, hogy a többi nemzeti­ség és törzs is saját anya­nyelvét használhassa. Az iráni iszlám forradalom velejéig romlott imperialista­barát rendszert buktatott meg. A mozgalomban meg­határozó szerepet töltött be az iszlám itt uralkodó síita ágának papsága. A köztár­sasági alkotmány államval­lássá tette a síita hitet, az ■ország vezetőjévé a legna­Viktor Karpov, vezető szovjet diplomata Londonban tájékoztatta Margaret Thatcher brit kormányfőt a reykjavíki szovjet—amerikai csúcstalálkozóról (Telefoto—AP—MTI—KS—DN) Szovjet-argentin tárgyalások A moszkvai Kremlben ked­den megkezdődtek a szovjet- argentin tárgyalások Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tag­ja, a Legfelsőbb Tanács El­nökségének elnöke és Raul Alfonsin argentin köztársasági elnök között. Az argentin ál­lamfő hétfőn érkezett hivata­los látogatásra a szovjet fő­városba a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a szovjet kor­mány meghívására. • ♦ BUDAPEST: Kedden Buda­pesten a TOT Szállóban meg­kezdte munkáját az Interszput- nyik Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Tanácsának XV. ülé­se. Az ötnapos tanácskozáson a szervezet tagországainak képviselői, valamint a szolgál­tatásokat igénybe vevő orszá­gok szakemberei vesznek részt. Az ülést Doros Béla, a Magyar Posta általános elnökhelyettese nyitotta meg. ♦ ÚJ-DELHI: Caspar Wein­berger amerikai hadügyminisz­ter kedden indiai tárgyalásai befejeztével továbbutazott Pa­kisztánba. Weinberger négy­napos indiai tartózkodása so­rán találkozott Radzsiv Gandhi miniszterelnökkel és Árun Szingh hadügyi államminiszter­rel. 4 SAN SALVADOR: Újabb, közepes erősségű földrengés volt hétfőn Salvadorban, ahol a múlt pénteken erős földlöké­sek majdnem ezer ember ha­lálát okozták. Hétfő éjjelig hu­szonöt, sátrakkal, gyógyszerek­kel és élelmiszerrel megrakott repülőgép szállt le Salvador­ban. A Közös Piac hétfőn úgy határozott, hogy 250 ezer dol­lár értékben juttat el a termé­szeti katasztrófa sújtotta or­szágba sátrat és gyógyszereket. ♦ KABUL: Az afganisztáni kormány bizik abban, hogy mindazok, akik támogatják az ellenforradalmat, az ország el­leni fegyveres támadásokat, kellően értékelik majd az or­szágban ideiglenesen állomá­sozó szovjet katonai egységek létszámának csökkentését - mondta kedden Kabulban nemzetközi sajtóértekezleten Sah Muhammed Doszt algán külügyminiszter. + ALBACETE: Két ember halt meg a Spanyolország dél­keleti részében tomboló ítélet­idő következtében — jelentették be hétfőn a hatóságok. A hir­telen lezúduló nagy mennyisé­gű csapadék sok helyütt lerom­bolta a vasúti síneket, tönkre­tette az autóutakat. Az orkán­erejű szél letépte az elektro­mos- és távbeszélő vezetékeket, súlyos károk keletkeztek a mezőgazdaságban is. 4 GOIANIA: Súlyos buszbal­eset történt a brazíliai Goiania várostól 200 kilométerre — je­lentette be hétfőn a rendőrség. Egy marhaszállító teherautó eddig ismeretlen okokból bele­szaladt egy zsúfolt távolsági buszba. 21 ember meghalt, há­rom súlyosan megsebesült. A teherautó vezetője életben ma­radt. ♦ ISZTAMBUL: A Földközi - tengeren hétfőn befejeződött a NATO „ Display Determination '86" elnevezésű llottagyakorla- ta. A nagyszabású katonai ma­nőverekben Görögország nem vett részt. Nobel-békedíj odaítélése Az amerikai Elie Wiesel- nek ítélte oda kedden az idei Nobel-békedíjat az il­letékes norvég parlamenti bizottság. A bizottság az­zal indokolta döntését, hogy a zsidók második vi­lágháború alatti szenve­déseinek leírásával, illetve napjaink emberi jogi kér­déseivel foglalkozó ame­rikai író-publicista „a bé­ke és az emberi méltóság szószólójává vált” tevé­kenységével. A bizottság „erőszakkal és faji gyűlö­lettel terhes korunk egyik legjelentősebb szellemi vezetőjeként” jellemzi Wieselt. 4 MOSZKVA: Kim Ir Szén, a Koreai Munkapárt KB főtitkára, a KNDK elnöke október utolsó harmadában baráti látogatást tesz a Szovjetunióban Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB fő­titkárának meghívására. Az országgyűlés mezőgazdasági és kulturális bizottságának ülése Kedden Gödöllőn — Horn Péter elnökletével - ülést tar­tott az országgyűlés mezőgaz­dasági és kulturális bizottsá­ga. A tanácskozáson részt vett és felszólalt Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese. A napi­renden a biotechnológia hazai helyzete és fejlesztési lehető­ségei szerepeltek. + GENF: Egy nappal elha­lasztották a nukleáris és űrfegy­verzetekkel foglalkozó szovjet- amerikai tárgyalások kedden esedékes fordulóját - közölték kedden Genfben a szovjet ENSZ-képviseleten. 4 VANCOUVER: Mintegy 3,4 millió látogató kereste fel a magyar pavilont a kanadai Vancouverben megtartott köz­lekedési világkiállításon, amely hétfőn ünnepélyesen bezárta kapuit. A nagy sikerű világkiál­lításnak öt és fél hónap alatt több mint 22 millió látogatója volt. ♦ LONDON: Sűrű köd borí­totta be hétfőn Nagy-Britannia jelentős részét. A rossz látási viszonyok miatt a rendőrség se­bességkorlátozásokat rendelt el az autóutakon. Az időjárás nem kímélte a légiforgalmat sem. A Heathrow repülőtér szó­vivője közölte, hogy a légikikö­tő nem fogadta az Egyesült Ál­lamokból, az Afrikából és az Ausztráliából érkező járatokat. Ingvar Carlsson fogadta Szűrös Mátyást Ingvar Carlsson miniszterei, nők kedden fogadta a svéd kormány meghívására Stock­holmban tartózkodó Szűrös Mátyást, az MSZMP Központi Bizottságának titkárát, az or­szággyűlés külügyi bizottságá­nak elnökét. A szívélyes lég­körű megbeszélésen áttekin­tették a nemzetközi helyzet néhány időszerű kérdését, és megvitatták a kétoldalú kap­csolatok fejlesztésének lehe­tőségeit. 4 BRÜSSZEL: A Közös Piac Reykjavik után is a már koráb­ban elhatározott menetrend szerint folytatja tárgyalásait a KGST-vel a kapcsolatok ren­dezéséről — jelentette ki Willy de Clercq, az Európai Gazda­sági Közösség brüsszeli bizott­ságának nemzetközi kapcsola­tokért felelős tagja. 4- PÁRIZS: A francia Nem­zetgyűlés hétfőn késő este — ezúttal hatodszor - bizalmat szavazott Jacques Chirac kor­mányának egy törvényjavaslat ügyében. A választókerületek új kijelöléséről volt szó és a Szocialista Párt bizalmatlansá­gi indítványára csak 281 sza­vazat jutott, míg a kormány bukásához 288-ra lett volna szükség. A törvényjavaslat ez­zel első olvasásban elfogadott­nak tekinthető és a szenátus elé kerülhet. • Lemondott a belga kormány Wilfried Martens belga mi­niszterelnök kedden benyújtot­ta kormánya lemondását. A király függőben tartotta, elfo­gadja-e ezt — közölte a pa­lota kabinetfőnöke. A kormány- válság oka: a leváltott fouroni polgármester ügye, amely egy 'hónapja tartja mozgásban a belga belpolitikát. 4 LONDON: A csillaghábo­rús program és a hadászati fegyverzetkorlátozás egymást kizáró alternatívák, amelyek nem létezhetnek együtt — jelen­tette ki Paul Warnke, a SALT—II. tárgyalásokon részt vett amerikai delegáció egyko­ri vezetője a brit ITN televízió híradójának adott nyilatkozatá­ban. gyobb tekintéllyel rendelkező hittudóst téve meg. 'Khomeini Ajatolla'h, aki azóta Irán el­ső számú embere, nevezi ki az elnököt, és kormányfőt, fel­oszlathatja a nemzetgyűlést, népszavazást írhat ki. Az isz­lám köztársaság alkotmánya számos olyan jogot biztosí­tott a néptömege'knek, ame­lyet a korábbi monarchia nem adott meg. Az iráni gazdaság a sah uralmának éveiben kizárólag a kőolajon alapult. Akkor nagyarányú fejlesztéseket kezdtek, s egy sor ipari léte­sítményt vásároltak, nyugati licenszeket honosítottak meg. A forradalom után változott a gazdaság fejlesztésének stratégiája, nagyobb hang­súlyt kapott a mezőgazda­ság, hiszen a lakosság túl­nyomó része továbbra is fa­lun él, életkörülményeinek ja­vítása elengedhetetlen. Az ország fő jövedelmi forrása azonban az olaj maradt an­nak ellenére, hogy az Irakkal folytatott há'ború okozta ká­rok, valamint az utóbbi idő­szak negatív árrobbanása je­lentősen meg csappan tóttá a bevételeket. Az Jráni Iszlám Köztársa­ság kormánya antiimperialis- ta külpolitikai irányvonalat követ. Részt vesz az el nem kötelezett országok mozgal­mában, támogatja a nemzeti jogaiért küzdő palesztin né- ' pet. Irán érdeklődést mutató | szocialista országokkal való j kapcsolatok iránt is. I A SIKLÓSI KÖZPONTI ARUHÁZ őszi—téli divat­ajánlata : női és bakfis télikabátok 1500-3000 Ft-ig, férfi és kamasz téliesített anorákok 1090-4220 Ft-ig, férfi im­port flanelingek divat- színekben 286-397 Ft-ig, férfi pamut dzsörzéingek 385 Ft-ért vásárolhatók! Árukészletünk megtekintése segit a választásban! Pellérdi OLCSÓ ARUK BOLTJA, Dózsa u. 49. Nyitva: hétfőtől péntekig. Október 16-án, nagy mennyiségű áruval várom kedves vásárlóimat. Ingek, blúzok, garbók, pulóverek 140,- Ft/db és 70 Ft/db, dzsekik, kabátok zakók. Turkálós ruhák 35 Ft/db. Értesítem tiszteit megrendelőimet, hogy tető-toronyfedést, kémények felújítását, béléscsövezését, műkőlépcsők csúszásmentesítése szemcsézéssel és egyéb kőműves munkálatokat vállalok. 1987. évre megrendeléseket levélben is felveszek. Új címem: Pécs, 7626 Béla u. 12/1., Wolf László, tető-toronyfedő, szigetelő kőműves kisiparos. Ország portré: Irán

Next

/
Oldalképek
Tartalom