Dunántúli Napló, 1986. október (43. évfolyam, 270-300. szám)

1986-10-13 / 282. szám

Magyar—szovjet gázipari tárgyalások Viktor Csernomirgyin szovjet gázipari miniszter, aki Kapo- lyi László ipari miniszter meg­hívására látogatott hazánkba, vasárnap elutazott Budapest­ről. Magyarországi tartózkodá­sa alatt tárgyalásokat folytatott vendéglátójával, a gázipar te­rületén megvalósitott gazdasá­gi és tudományos-műszaki együttműködés továbbfejleszté­sének lehetőségeiről. Ellátoga­tott az MMG Automatika Mű­vekbe, a Videoton Elektronikai Vállalathoz, a Ganz-MÁVAG- ba, a Telefongyárba, a Taurus Gumiipari Vállalathoz és meg­tekintette az algyői gázüzemet, a Békés II. mélyfúrást, valamint a vecsési gázelosztó diszpécser- központot. Befejeződött Gorbacsov és Reagan találkozója Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Rea­gan, az Egyesült Államok el­nöke vasárnap ismét összeült, hogy folytassa és befejezze a két államot érintő fegyverzet­korlátozási és biztonsági kér­dések, a szovjet—amerikai kap­csolatokban fennálló problé­mák, a főbb regionális konf­liktusok és bizonyos humanitá­rius kérdések megvitatását. Ezekben a témakörökben szom­baton estétől vasárnap hajna­lig munkacsoportok dolgoztak, hasonlóan ahhoz, ahogy az 1985. novemberi csúcstalálkozó ide­jén szintén munkacsoportok végezték az eredmények ösz- szegezését. Az akkori szovjet­amerikai nyilatkozat, mint is­meretes, nem tért ki azokra a kérdésekre, amelyekben a fe­lek nem jutottak legalább rész­leges megegyezésre. A két vezető vasárnapi ta­lálkozója reykjavíki idő szerint délelőtt tíz órakor kezdődött, fél órával korábban, mint ere­detileg tervezték. A tárgyalá­sok színhelyére a két vezető a külügyminiszterek és a szakér­tők társaságában érkezett. A reykjavíki szovjet-ameri­kai csúcstalálkozó vasárnapi első ülése több mint három és fél óráig tartott. Az eredetileg zárómegbeszélésnek tervezett ülés után a felek meglepő köz­léssel éltek: helyi idő szerint délután három órakor folytat­ják tanácskozásukat. A vasárnap délutánra meg­hirdetett két sajtóértekezletet, Mihail Gorbacsov, illetve George Shultz találkozását a Shultz amerikai külügyminisz­ter a találkozó befejeztével megtartott sajtókonferenciáján - amelyet az amerikai televí­ziós hálózatok adásukat meg­szakítva közvetítettek —, a két­napos tanácskozás amerikai szemszögből „csalódást keltő" mérlegét vonta meg és a Szov­jetuniónak az űrfegyverkezéssel kapcsolatos magatartását igye­sajtó képviselőivel, az esti órákra halasztották. A moszkvai rádió a TASZSZ gyorshíre alapján 22.00 órakor (közép-európai idő szerint 20 órakor) jelentette: Reykjavik ­ban befejeződött Mihail Gor­bacsov és Ronald Reagan ta­lálkozója. Mint a rádió hang­súlyozta, a két vezető a nuk­leáris leszerelés alapvető kér­déseit és a nemzetközi bizton­ság szavatolásának módjait vi­tatta meg. kezett felelőssé tenni a meg­állapodások elmaradásáért. „A Szovjetunió célja az volt, hogy megölje a hadászati vé­delmi kezdeményezés program­ját" - tette szóvá az amerikai külügyminiszter. „Ezt azzal akarta elérni, hogy változást - a szovjet megfogalmazás szerint erősítést akart elérni (Folytatás a 2. oldalon) Az amerikai külügyminiszter a tárgyalások folytatását várja A magyar—szovjet barátság nem újkeletű: a történelem vi­harában edződött. Mindenki előtt világos: érdekeink, cél­jaink, elveink azonossága né­peinket szorosan összekapcsol­ja. A magyar-szovjet barátság, egymás kultúrájának ápolása, népszerűsítése a 41 éve alakult MSZBT mozgalom legfőbb fel­adata - akkor Magyar Szovjet Művelődési Társaság —, s me­gyénkben ma 75 tagcsoportban több tízezren tevékenykednek a változatlan cél érdekében. Szombaton az MSZMP Bara­nya Megyei Oktatási Igazga­tóságán Kiss György, az MSZMP Baranya Megyei Bi­zottsága osztályvezetőjének el­nökletével tartották az elmúlt öt év munkáját, a jövő felada­tait meghatározó értekezletüket megyénk intézményeinél-válla- latainál dolgozó ügyvezető el­nökök, aktivisták és társadalmi munkások. Az értekezleten részt vett Rajnai lózset, az MSZMP Ba­ranya Megyei Bizottságának titkára, Bocz József és dr. Schwarz József, az MSZBT Or­szágos ügyvezető Elnökségének tagjai. Földes Andrásné, a megyei munkacsoport vezetője tartal­mas munkáról adhatott számot. Mint említette, ma a társada­lom szinte valamennyi rétegé­hez kapcsolódó- mozgalomról beszélhetünk, mely változatos munkamódszerrel, rendezvé­nyekkel, kiállításokkal, ünnep­ségekkel veteti észre magát, ápolja a két nép barátságát, segít a kölcsönös megismerés­ben. Példamutató Baranya és Lvov terület testvérkapcsolata, mely nyomán megannyi intéz­mény és vállalat foghatott ke­zet. Külön kiemelésre érdemes például a Mecseki Szénbányák és Cservonográd bányászainak, a POTE és a Ivovi egyetemek kapcsolata, de az élenjárók között ott a MÉV, o Bólyi Me­zőgazdasági Kombinát, a Pan­nónia Sörgyár, a Mohácsi ön­töde, a pécsi Leöwey Klára Gimnázium. A vitában 11 -en szólaltak föl: Nagy László, Májer Béla, Szücsné Szombathy Ottilia, dr. Setényi Géza, Fekete Tibor, Kozma Lászlóné, Gyökér And­rásné, Bocz József, az MSZBT Országos ügyvezető Elnöksé­gének tagja, Halas Ilona, a iHNF Baranya megyei titkárhe­lyettese, Fekete Sándor és Wirth László. Bocz József az MSZBT Or­szágos ügyvezető Elnökségé­nek nevében szólt elismerően a mozgalom*baranyai eredmé­nyeiről, kiemelve napjainkban a Szovjetunióban folyó társa­dalmi változások ismertetését, népszerűsítését fel kell vállal­nia az MSZBT aktivistáinak is. Halas Ilona a mozgalom és a népfront kapcsolatáról beszélt, kiemelve: a békemozgalom, az évente megrendezésre kerülő szolidaritási hónap, a magyar- szovjet barátsági napok — melyhez a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza nagy segítsé­get nyújt — nagy tartaléka a mozgalomnak. A beszámoló és a vitaösz- szegző elfogadása után az ér­tekezlet megválasztotta az MSZBT Vili. országos értekez­letének — mely november 22-én lesz — küldötteit és az országos elnökség baranyai tagjait. A küldöttek: Kis Katos János, Nagy Józselné, Kislali József, Kása József, dr. Setényi Géza, Grál István, Szücsné Szombathy Ottilia, Nagyági Lászlóné, Má­jer Béla, Gervin Miklós, Fekete Tibor, Matán István, Szilágyi Imre és Radnóti Ilona. Az or­szágos elnökség tagjaira tett javaslat alapján megválasztot­ták dr. Schwarz Józsefet, Kozma Lászlónét, Nagy lózselnét, Nagyági Lászlónét és Májer Bélát. K. F. Dr. Richard von Weizsäcker magyarországi látogatása Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására hétfőn hivatalos látogatásra hazánkba érkezik dr. Richard von Weizsäcker, a Német Szö­vetségi Köztársaság szövetségi elnöke. Fejlődött Baranyában a magyar­szovjet barátsági mozgalom MSZBT­értekezlet Pécsett A tartalomból: Sokat ígérő kezdet, elmaradt megegyezés Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan négyszemközti megbeszélése Reykjavikban A plakátragasztásról (3. oldal) Számítógépek olcsón (3. oldal) A tabletták mellett ne feledkezzünk meg a gyógynövényekről (3. oldal) A karatézó „csodalány” (7. oldal) Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XLIII. évfolyam, 282. szám 1986. október 13., hétfő Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja A színházi bemutató után a Corso kávéházban volt találkozó. (Tudósítás az 5. oldalon) Sikeres bemutatkozás a délnémet városban Pécs és Fellbach kézfogása Az NSZK államelnökének jelenlétében írják alá • a téstéérvárosi szerződést- szerdán Pécsett (Kiküldött munkatársunk jelentése) Több mint ezer kilométerre fekszik Pécstől Felfbach városa, ám a messzeség nem jelenthet akadályt, az elmúlt héten ez a nagy-nagy távolság egyszeri­ben összezsugorodott. Mint ar­ról helyszíni tudósításomban beszámoltam, a Stuttgart mel­letti, 44 ezer lelket számláló sváb város kongresszusi palo­tájában október 8-án 20 pécsi vállalat és szövetkezet termé­keiből bemutató nyílott, viszon­zásaként a fellbachi cégek ta­valyi Pécsi Ipari Vásáron való szereplésének, egyszersmind tovább lépkedve a kapcsolat- építésnek azon az útján, mely — fontos mérföldkőként — elve­zetett a két város közötti kap­csolatok immár testvérvárosi rangra való emelkedéséig. Röviden megvonva fellbachi szereplésünk mérlegét: sikeres •bemutatkozás, hasznos találko­zók és üzlefl tárgyalások, rend­kívül szívélyes és figyelmes fo­gadtatás a helyi tanácsvezetés részéről. A házigazdák közül külön és kitüntetetten meg kell említeni a gerényesi születésű, tizenöt éves korában a magyar hazából kitelepülni kényszerült Becht Jánost, aki építési vál­lalkozó, tulajdonképpen ő kez­deményezte már évekkel ez­előtt a baráti közeledést, kulcsszerepe volt és van a kap­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom