Dunántúli Napló, 1986. augusztus (43. évfolyam, 210-239. szám)

1986-08-01 / 210. szám

napló XLIII. évfolyam, 210. szám 1986. augusztus 1., péntek Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságáhak lapja A tartalomból: Egy nagyon erős asszony (3. oldal) Hétfőtől szezon végi vásár (3. oldal) Autóparkolási gondok és könnyítési törekvések Pé­csett. (5. oldal) Ülést tartott a Miniszter- tanács Tartósítás három műszakban A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtö­ki ülésén — figyelemmel az Országgyűlés ügyrendjére - határozatot hozott arról, hogy az államigazgatási szervek­nek' milyen módon kell segít­séget nyújtaniuk a képviselői feladatok ellátásához. Ennek keretében részletesen szabá­lyozta az államigazgatási szervek tájékoztatási, adat­szolgáltatási kötelezettségét, a képviselők által tett javasla­tok, bejelentések elintézésé­nek rendjét. A minisztertanács jelentést Körrepülő modellek világbajnoksága Pécsett 'Tegnap késő délután hivata­losan megkezdődött Pécsett, a körrepülő modellek vidékbaj­noksága. Az ünnepélyes meg­nyitót a városi műjégpályán tartották. Az egyes országok válogatottjainak bevonulása és a vb szignáljának elhangzása után Mohai István, a vb főren­dezője külön üdvözölte a vi­lágbajnokság jelen lévő fő­védnökeit: Lukács Jánost, az MSZMP KB tagját, a Baranya Megyei Pártbizottság első titká­rát, Kéri György vezérőrnagyot, az MHSZ főtitkárát és Piti Zol­tánt, Pécs Város Tanácsának elnökét. Ezután Kéri György méltatta a vb jelentőségét, majd dr. Laird Jackson, a Nemzetközi Repülő ‘ Szövetség körrepülő bizottságának elnöke köszöntötte a vb házigazdáit és a versenyzőket. Ezt követő­en ünnepélyesen felhúzták a Nemzetközi Repülő Szövetség zászlaját, aztán Piti Zoltán hi­vatalosan is megnyitottnak nyil­vánította a vb-t. Az ünnepélyes megnyitó hivatalos rés2e á csapatok elvonulásával ért vé­get. Később a városi műjégpá­lyán gálaműsor következett a világbajnokság résztvevőinek tiszteletére. Ezen a Zengövár- konyi néptáncegyüttes, a MÉV fúvószenekara és a Ságvári Művelődési Ház diszkótónc együttese lépett fel. A szocialista országok konzultációja az ENSZ-közgyűlés előtt A szocialista országok kül­ügyminisztériumainak vezető képviselői az ENSZ-közgyűlés 41. ülésszakára való felkészü­lés jegyében július 29—31. kö­zött konzultációt tartottak Bu­dapesten. A konstruktív légkörű meg­beszélésen részt vett a Belo­rusz Szovjet Szocialista Köz­társaság, a Bolgár Népköztár­saság, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, a Laoszi Népi Demokratikus Köz­társaság, a Lengyel Népköz- társaság, a Magyar Népköz- társaság, a Mongol Népköz- társaság, a Német Demokra­tikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársasá­gok Szövetsége, az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársa­ság, a Vietnami Szocialista Köztársaság, valamint , a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsának küldöttsége. A magyar delegációt Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár vezette. A konzultáció résztvevői ki­fejezték reményüket, hogy az ENSZ-közgyűlés 41. ülésszaka hozzájárul a világszervezet ko­runk fő problémái megoldásá­ban betöltött szerepének és tekintélyének növeléséhez — ezzel is előmozdítva a béke és a nemzetközi biztonság ügyét. A küldöttségek vezetőit fogad­ta Várkonyi Péter külügymi­niszter. Sarlós István és Mieczyslaw Rakowski tárgyalása Sarlós István, az Országgyű­lés elnöke csütörtökön az Or­szágházban fogadta az átuta­zóban Budapesten tartózkodó Mieczyslaw Rakowskit, a len­gyel SZEJM alelnökét. A szívé­lyes, baráti légkörű megbeszé­lésen áttekintették a két or­szág törvényhozó testületéi közötti együttműködés helyze­tét, fejlesztésének lehetősé­geit, s köcsönösen tájékoztat­ták egymást az Országgyűlés, illetve a lengyel parlament előtt álló időszerű feladatok­ról. Líbia - Fehér Ház A Fehér Ház szerdán a kép­viselőhöz elé terjesztette jelen­tését az Egyesült Államok Líbia elleni szankcióiról. A dokumen­tum elismeri, hogy az amerikai adófizetőknek eddig milliós nagyságrendű összegbe kerül­tek a kormány Libia-ellenes in­tézkedései. A jelentés szerint „Líbia továbbra is rendkívüli mértékben veszélyezteti az Egyesült Államok nemzetbiz­tonsági érdekeit és közel-keleti, politikáját". hallgatott meg a munkaidő-, alap védelmére és a munka- fegyelem javítására az utób­bi években tett intézkedések végrehajtásáról. Megállapí­totta, hogy a helyzet valame­lyest javult, de az előreha­ladás nem kielégítő. Ezért to­vábbi, a munkaidőalap vé­delmét szolgáló központi és helyi intézkedések kidolgozá­sára és életbe léptetésére adott utasítást. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottságnak az építőipar eredményesebb mű­ködése érdekében teendő in­tézkedésekre vonatkozó hatá­rozatát. Ennek értelmében rendezni kell a veszteséges és alaphiányos vállalatok helyzetét, az alacsony haté­konysággal működő vállala­toknak pedig programot kell kidolgozniok gazdálkodósuk megjavítására. Gorbacsov Moszkvában Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, aki a napokban látogatást tett a szovjet távol­keleten, csütörtökön visszaérke­zett a szovjet fővárosba. A Szovjetunióba kerül az ötliteres üvegekbe csomagolt zöldbab. Fotó: Läufer L. Bab- és uborkaszezon a Szigetvári Konzervgyárban Exportra dobozos uborka készül A tavalyinál több a bel- és külföldi megrendelés Termelési csúcsok követik egymást a Szigetvári Konzerv­gyárban. Szerdán véget ért a borsószezon, most javában tan a bab- és az uborkafeldolgo­zás. Teljes az üzem, három műszakban dolgozik az egész munkásállomány. Mivel úgy is kevés a munkáskéz, kénytele­nek voltak a szentlőrinci kis­üzem dolgozóit is átirányítani. Augusztus közepén, amikor te­tőzik a gyümölcs-, uborka-, pa­radicsom- és paprikafeldolgo­Bekötö utat épített a Közúti Épitő Vállalat Pécsett, a déli városrészben, a Vll-es tömbházhoz. Kiss István útépítő brigádja csütörtökön fejezte be a háromszáz méteres útszakaszt. zási időszak, még több ember­re lesz szükség. Teherautók hozzák a sárga vajbabot elsősorban Belvárd- gyuláról, Mozsgóról, Kocsolá- ról, Kétújfaluból. Naponta 100-150 tonnát fogadnak. Egy szakban 25-30 asszony és lány szorqoskodik. Uborkára a nyugatnémet Manz cég na­gyon jó üzletet ígért. 2200 ton­nára kötöttek szerződést. Fű­szerek, aromák különleges il­lata fogadja az embert, mint­ha egy óriási konyhában jár­nánk. Az extra ízesítőket Biki Károlyné, a segédanyagraktár vezetője mutatja. Látható ott fokhagymás fűszerolaj, hagy­maaroma, kapor, tormalevél, koriander, fekete bors, mustár­mag és cukor. Bárhová né­zünk, dolgoznak a szalagok, 10-15 targonca szállít, a nagyüzem megszokott képei fogadnak. Uborkából elegendő terem. Más megyékből is szállít a konzervgyár. így például a Győr megyei Szanyból és kör­nyékéről. A Manz cég igénye mellett a belkereskedelem, a Szovjetunió, a TSZKER, vala­mint a Generálimpex Külke­reskedelmi Vállalat 3010 ton­na uborkát rendelt, többet -a tavalyinál. A gyümölcsök közül a szilva ígérkezik sikeresnek. Ősziba­rackból szerényebb zárás vár­ható. A barackkiesés nem annyira jelentős, mint a bor­sóé. Borsóból 1850 vagonnal terveztek a szigetváriak, meg­valósult 1740 vagon a szeré­nyebb terméshozamok .miatt. Csuti J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom