Dunántúli Napló, 1986. július (43. évfolyam, 179-209. szám)

1986-07-29 / 207. szám

1986. július 29., kedd Dunántúli napló 5 Zsúfolásig meglelt a Népstadion Budapest két óra alatt behódolt a Királynőnek Tavaszi szél vizet áraszt... „Tisztelt szerkesztőség! Egy 16. életéve felé közeledő QUIN (kvin) - (lehet, hogy nem jól tudom leírni) — rajongó fiú édesanyja vagyok. Tudom, hogy nem kellene ekkora fel­hajtást csinálnom, hogy a geresdlaki ifjúság nem kapott sehol jegyet a „királynő" koncertjére, de azért bosszant éppen engem, mert én magam jártam a jegyek ügyében sok helyen. Persze nem kaptam . .. önök talán tudják, hogy hol lehet, vagy lehetett Pécsett erre a bizonyos koncertre je­gyet kapni. De erről már úgyis lekéstünk." * Vasárnap este 19.40-től 23.50-ip a rocké volt a Népsta­dion. A négy óra, s a monstre műsor semmi kívánni valót nem hagyott maga után, annak ellenére, hogy az előzetes fel­hajtás ritka magas mércét ál­lított az előadók elé. A három együttes: a magyar Z’Zi Labor, a nyugatnémet Craaft és nap­jaink sztórzenekara, az angol Queen igazán profi munkát végzett. A magyarok kezdtek, kik a veresegyházi asszonykórus se­gítségével — mert a siófoki In- terpop fesztiválon ez nem iga­zán sikerült - most egy ország előtt bemutatkoztak. Kitűnően. (Végre fellélegezhet a Hang­lemezgyártó Vállalat...) A Craaft következett. Stílusuk leginkább a Bostonéhoz ha­sonló populáris rockzene. Energikus, érzelemdús, spontán és „őszinte" melódiáik moz­gásba hozták a Queenre éhes csápolók nagy részét, de a tri­bünön ülők sem fukarkodtak a tetszésnyilvánítással. Aztán bevonult a BANDA. Tapasztalt koncertre járók né­ha bizony már unják o görög- tüzet, a füstöt, s nem külön­ben a villámokat, de az ango­lok mindezt olyan lenyűgöző színvonalon és monumentali­tással varázsolták a színpadra, hogy arra kevés a „profi" jel­ző. Már ekkor biztos volt, hogy a közönség azt kapja, amit várt az esetenként bizony bor­sos áron beszerzett jegyeiért. (Főleg azok izgulhattak, akik feketén 1000—1500 forintot is megadtak érte.) A kezdőkép után mintha két szám erejéig leült volna a nagyérdemű lel­kesedése, de az „It's a kind of magic''-kal Freddie Mercury (becenevén Pluto) talpraállí­tott mindent. A szám végén — bár az ováció miatt keveset le­hetett érteni az összekötő szö­vegekből — mintha azt mondta volna az énekes: „We will back again", ami magyarul annyit tesz: „Visszajövünk még". Ez­után az „Aki örökké akar él­ni" lírai betétjét „húzták", s a Népstadion ekkor úgy fes­tett, mintha vezényszóra kará­csonyi fényekbe öltözött volna. Elkészült az Ikarus- Volkswagen autóbusz prototípusa Az Ikarus székesfehérvá­ri gyárának kísérleti üze­mében megépítették az Ikarus—Volkswagen kooperációban készült autóbusz első mintapéldá­nyát. A cél az volt, hogy a Volkswagen Művekben nagy sorozatban gyártott LT 55—TD típusú tehergép­kocsi alvázon, az Ikarus karosszériájával olyan kis önköltségű autóbuszt ala­kítsanak ki, amely különö­sen alkalmas gyermekek és idős emberek utazta­tására. A járművet augusztus­ban Hannoverbe szállítják, ahol a megrendelő tesz­teli. Az Ikarusnál remélik, hogy a tesztvizsgálat eredményei alapján újabb megrendeléseket kapnak. „l/lle infill back again** Sok száz gyertyával és ön­gyújtóval „előállított" apró láng jelzett vissza a közönség soraiból, s a hangulat, ha le­het, még fokozódott, amikor az együttes meglepetésként ma­gyarul adta elő a „Tavaszi szél vizet áraszt" című „örök­zöldünket". Hazafias érzésein­ket növelendő, kis idő után Freddie még egy magyar zász­lót is végighordozott a színpa­don, s mint Londonban, most is egy rock and roll betét követ­kezett. Azután mintha elvágták volna, - bár mindenki tudta, hogy a ráadás garantált -, a legények véget vetettek a mu­latságnak. Hangorkán, majd befejezésül egy végső blokk a Radio Ga-Ga-val. Tapsvihar, fütyülő, integető tízezrek, né­hány végső akkord és aztán tényleg „vége a dalnak". Százhét percet játszott a Queen. * (A Queen tagjai címszavak­ban: Freddie Mercury — pol­gári nevén Frederick Bulsara. Született: Zanzibár, 1946. szep­tember. 176 cm, haja színe fe­kete, szeme barna. Nőtlen. Diplomája: művészet, tervezés. Lakásai: London, New York, München. Kedvenc itala a pezsgő. Brian May. Szül.: Lon­don, 1947. VII. 19. 180 cm, ha­ja színe sötétbarna, szeme zöl­desbarna. Polgári foglalkozása: fizikus. Nős. Kedvenc itala a Guiness sör. Roger Taylor. Szül.: Norfolk, 1949. VII. 26. 178 cm, szőke, szeme színe kék. Nős. Végzettsége: bioló­gus. Kedvenc itala a vodka. John Deacon. Szül.: Leicester, 1951. VII. 19. 183 cm, haja színe barna, szeme színe szür­készöld. Nős. Iskolája: London Univ. Kedvenc itala a tea.) Pauska Zsolt Nemzetközi úttörőtábor nyílt Sikondán öt ország himnusza hang­zott el tegnap Sikondán a nemzetközi úttörőtábor ünne­pélyes megnyitóján. A hetve­nes évek óta fokozatosan szé­lesedő testvérmegyei kapcso­latok keretében idén a mint­egy 100 magyar úttörő mellett 1—20 fős csoportok jöttek Szliven, Eszék, Schwerin me­gyéből és a Ivovi területről. A nemzetközi zászló felvo­nása után Tóth László, a Ma­gyar Úttörők Szövetsége Bara­nya Megyei elnökségének elnö­ke nyitotta meg a tábort. A gyerekeknek lehetőségük van egymást és népeik folklórját, úttörőmozgalmát megismerni — mondta. Azt kívánta a pajtá­soknak, hogy a tábor élete a „béke, barátság, szolidaritás" jegyében teljék és érezzék magukat jól a résztvevők. A kéthetes tábor legkiemel­kedőbb eseményének az au­gusztus 6-i szolidaritási est ígérkezik, amelyen az 1945-ös Japán elleni atomtámadásra emlékeznek. Az úttörők kirándulnak majd Balatonfenyvesre, Pécsre és Baranya nevezetesebb tájaira, de a szellemi vetélkedő sem marad el. Érdekesnek ígérkez­nek a nemzeti napok is, ame­lyeken egy-egy ország úttörői mutatják be népük dalait, tán­cait, s egy kis kóstolót készíte­nek ételeikből. A nemzeti na­pokat táncházzal és discóval zárják. P. E. A közélet ; J/:.; hitei Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvö­zölte Alan Garcia Pérezt, a Perui Köztársaság elnökét az ország nemzeti ünnepe alkal­mából. * Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke táviratban üdvö­zölte Felipe Gonzalezt, Spa­nyolország miniszterelnökévé történt újbóli kinevezése alkal­mából. * Csehák Judit, a Miniszter- tanács elnökhelyettese hétfőn elutazott Magyarországról, hogy a Magyar Népköztársa­ság képviseletében részt ve­gyen Bayreuthban, a Liszt Fe­renc halálának 100. évfordu­lója alkalmából rendezendő emlékünnepségen. * Hazaérkezett Moszkvából a Műszaki és Természettudomá­nyi Egyesületek Szövetségének küldöttsége, amely Tóth János főtitkár vezetésével július 2.1. és 26. között részt vett a Tudo­mányos Dolgozók Világszövet­ségének nemzetközi tudósfóru- món és XIV. közgyűlésén. A plénumon nagy érdeklődéssel fogadták a magyar álláspon­tot, melyet az MTESZ főtitkára fejtett ki. Hangsúlyozta, hogy a magyar reálértelmiség a nemzetközi együttműködés hí­ve és fellép a tudományos in­formációcserét akadályozó diszkrimináció minden formája ellen. Mint mondotta a tudo­mányos-technikai fejlődésnek az emberiség felemelkedését és békéiét kell szolqálnia. A XIV. tisztújító közgyűlésen a Végrehajtó Tanács tagiává választották Lengyel Sándort, az MTA Központi Kémiai Ku­tatóintézetének nyugalmazott igazgatóhelyettesét, és Tóth Jánost. A tanácskozás ideje alatt több kétoldalú tárgyaláson vett részt a delegáció vezetője. Je­lentős találkozás zajlott le az MTESZ testvérszervezetével, a szovjet Tudományos Műszaki Társaságok Központi Tanácsa (VSZNTO) vezetőivel. „Fekete dobozok” az NSZK-ba Szalagos magnókhoz való, speciális rendeltetésű, újfajta lejátszófejet fejlesztettek ki a Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti üzemének szak­emberei. Az új típusú leját­szófej 24 sávon képes egy­mástól független információk rögzítésére. A kecskeméti gyár jelentéstárolához kapcsolódó, ezzel a fejjel szerelt adat­magnója az NSZK piacán is vásárlóra talált. A BRG pro­fesszionális berendezését a nyugatnémet légiközlekedési vállalatok a földi repülésirá­nyításban, mint „földön lévő fekete dobozt" fogják hasz­nálni a döntések rögzítésére. Kempingcikkek a pécsi Centrum Áruházban. A szezon liege előtt Kempingcikkek a boltokban Mérsékelt érdeklődés, hiányos kínálat Hiába van nyár, meleg, üdülésre és nyaralásra 'kivá­lóan alkalmas időjárás, mégis hibát követ el, aki ilyenkor akar kempingcikkeket besze­rezni. Nyár közepén ugyanis szinte mindenütt fogyóban a készletek, hiányos a boltok rí­ná la ta. A gyakorlott sátrazók jól tud­ják, hogy a szükséges felsze­relést célszerűbb még a sze­zon elején összegyűjteni. Hiánycikkek persze így is ne­hezítik a vásárt, például háló­zsákot vagy épp a hétvégi há­zak berendezéséhez szükséges olcsó kertibútort nem mindig kap az ember. A szállodai szobaárak, a nö­vekvő üdülési költségek miatt pedig egyre többen vállalják, •hogy komfortos otthonukat feladva, valahol a szabadban „nosztalgiázzanak”. Csakhogy menetközben is kiderülhet, hogy valami hiányzik, vagy pótlásra szorul. A baranyai üz­letekben, ha nincs is teljes vá­laszték, a legtöbb holmi mégis megtalálható, bár mint a ke­reskedők tegnap elmondták, igencsak mérsékelt az érdek­lődés. A Mecsek Árúház sportosztá­lyán két- és négyszemélyes sát­rak, néhány kempingágy és napernyő alkotja a készletet. A héten még várnak új árut, a megrendelő szerint csütörtö­kön, vagy pénteken kerti bú­torok, nyugágyak és egyszemé­lyes gumimatracok érkeznek. A kempingcikkeket egyébként a Trióitól, és a Skála-Cooptól szerzik be. A költözködés miatt viszony­lag nagyobb készlet vár a ve­vőkre a Szalai András úti volt alkatrészbolt helyén rövidesen megnyíló sportüzletben. Kü­lönféle nagyságú sátrak, vala­mint székek, asztalok, kem­pingágyak mellé a jövő héten új áru is érkezik. A Nimród vadászboltban kempingágyat, széket, nyugágyat, hátizsákot lehet kapni, sőt, az időnként hűvösre forduló időjárásra való tekintettel különféle mé­retű melegítőruhákat is. Tavasszal nagy sikere volt a pécsi Centrum Áruház kem­pingkiállításának. A közkívá­natra meghosszabbított bemu­tatón 2,2 millió forintot forgal­maztak. Tegnap ugyan még csak a leltározásnál tartottak, de a hétfőre elkészülő, újjá­alakított műszaki osztályon már a teljes kínálatot felvonultat­ják. Ebben pedig a nyugágyak, kempingsátrak, székek mellett a csónakok is szerepelnek. F. D.

Next

/
Oldalképek
Tartalom