Dunántúli Napló, 1986. július (43. évfolyam, 179-209. szám)

1986-07-01 / 179. szám

2 Dunántúli napló 1986. július 1., kedd Folytatódott a LEMP kongresszusa (Folytatás ai 1. oldalról) melés, a tudomány, a techni­ka, a kultúra, az emberi sze­mélyiség fejlődése új követel­ményeket támaszt a társada­lom megszervezésével szem­ben. Az SZKP KB főtitkára hang­súlyozta, hogy most a szocia­lizmus saját alapjain történő, fokozatos megújítása szerepel a napirenden. Ezzel kapcso­latban részletesen szólt az SZKP XXVII. kongresszusán megfogalmazott feladatokról, a határozatok végrehajtásának kezdeti tapasztalatairól. „Pártjaink előtt az a tör­ténelmi feladat áll, hogy a szocializmus természetéből fa­kadó társadalmi igazságossá­got összekapcsoljuk a legna­gyobb fokú gazdasági haté­konysággal. A szocializmust erő­sebbé, dinamikusabban fej­lődővé, a kapitalista társada­lommal minden mutató tekin­tetében sikeresen vetélkedővé kell tennünk” — mondta a to­vábbiakban Mihail Gorbacsov. Ehhez a tudományos-műszaki forradalom lehetőségeinek tel­jes és hatékony kihasználásá­ra van szükség. „Érthető, hogy ezen a téren közösen, erőinket egyesítve kell cselekednünk. Ezt követe­lik meg országaink népgazda­sági érdekei, a nemzetközi színtéren kialakult politikai helyzet, s nem utolsósorban a gazdasági biztonsági meg­fontolások" - tette hozzá. „Feltétlen elsőbbséget kell biztosítanunk a baráti orszá­gokkal meglévő kooperációs kapcsolatoknak, a szocialista gazdasági integráció felgyor­sításának. Ezen a téren a leg­nagyobb jelentőségű a tudo­mányos-műszaki haladás kér­déseire kidolgozott komplex KGST-program végrehajtása lesz” — hangsúlyozta az SZKP KB főtitkára. Külpolitikai kérdésekre át­térve az SZKP KB főtitkára emlékeztetett rá, hogy a Var­sói Szerződés Politikai Tanács­kozó Testületének júniusi ülé­sén a résztvevők közösen ele­mezték a nemzetközi helyzetet, s megállapodtak a közös cse­lekvés irányaiban. Januárban a Szovjetunió közzétette nagyszabású prog­ramját a nukleáris fegyverek­nek az évezred végéig történő felszámolásáról, az SZKP XXVII. kongresszusán pedig elhang­zott az átfogó nemzetközi biz­tonsági rendszer kialakítására vonatkozó elképzelés. „Ezeket olyan konkrét javas­latok követték, amelyek meg­könnyítették annak lehetősé­gét, hogy megállapodás szü­lessen a közepes hatótávolsá­gú rakéták eltávolításáról Eu­rópából. Nem maradt figyel­men kívül annak lehetősége sem, hogy külön megállapodás megkötésére kerülhessen sor a nyugrít-európai nukleáris ha­talmakkal — Franciaországgal és Nagy-Britanniával." A vegyi fegyverek felszámolására lett indítványt, és a nukleáris rob­bantások minden fajtájára au­gusztus 6-ig meghosszabbított egyoldalú szovjet moratóriumot követte a VSZ tagállamainak részletes javaslata az európai haderők és hagyományos fegy­verzet csökkentésére. „A leszerelés ügye azonban egy centit sem jutott előre az amerikai kormányzat nyíltan obstrukciós magatartása mi­att. S ami még ennél is rosz- szabb, Washington meg akar­ja semmisíteni a fegyverkezési hajszát még visszafogó utolsó fékeket — a SALT-2. szerződést és más szovjet—amerikai meg­állapodásokat” — mutatott rá Gorbacsov. Ez az álláspont — állapítot­ta meg a szónok — ellentétes a világközösség alapvető érde­keivel, s nincs összhangban a múlt évben Genfben elért megállapodások szellemével. A Szovjetunió a párbeszéd híve. Ennek a párbeszédnek azonban olyannak kell lennie, amelyben mindkét fél reális eredmények elérésére törek­szik. Nem szabad megenged­ni, hogy a tárgyalások a fegy­verkezési hajsza álcázását szol­gálják. A Szovjetunió nem működik együtt az Egyesült Ál­lamokkal abban, hogy ilyen módon félrevezessék a világot. „A békét csak valamennyi ország és nép közös erőfeszíté­seinek eredményeként lehet megóvni. Arra van szükség, hogy Nyugaton mindenki meg­értse: nukleáris töltettel fel­szerelt rakéta indítása lénye­gében nem csupán gyilkosság, hanem öngyilkos akció is egy­idejűleg.” A továbbiakban a Szovjet­unió Kommunista Pártjának főtitkára szólt a csernobili atomerőműben bekövetkezett szerencsétlenségről, amely újólag felhívta a figyelmet ar­ra, milyen hatalmas erő rejtő­zik az atomenergiában. Gor­bacsov egyúttal megköszönte azt a szolidaritást, amit a lengyel nép tanúsított a Szov­jetuniót ért baj idején. A beszédet, amelyet a len­gyel televízió egyenes adás­ban közvetített, többször sza­kította meg a kongresszusi kül­döttek hosszan tartó tapsa. A LEMP kongresszusát egyébként is jellemző szívélyes légkört, a Lengyel Egyesült Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti testvéri kapcso­latokat demonstrálta a beszéd meleg fogadtatása, a véget érni nem akaró taps és Woj- ciech Jaruzelski és Mihail Gorbacsov meleg baráti össze- ölelkezése a kongresszusi emelvényen. A beszéd utáni kedves jelenet volt, amikor a lódzi szövőnők egy kis csoport­ja Lenint ábrázoló faliszőnye­get nyújtott át Gorbacsovnak. Az SZKP főtitkára a munkás­asszonyokat megölelve köszön­te meg a kedves ajándékot. Mihail Gorbacsov beszéde után a tanácskozás soros el­nöke mondott köszönetét a kongresszushoz intézett meleg szavakért és a küldöttek nevé­ben sok sikert kívánt a szovjet népnek az SZKP XXVII. kong­resszusán kitűzött célok megva­lósításához. Ezt követően folytatódott a Központi Bizottság beszámoló­jának megvitatása. A Lengyel Egyesült Munkás­párt X. kongresszusának má­sodik napján, hétfőn délután 6 küldött fejtette ki vélemé­nyét a Központi Bizottság va­sárnap előterjesztett beszámo­lójáról. Az ebédszünetet köve­tően elsőként Zbigniew Mess­ner, a Minisztertanács elnöke, a LEMP KB PB tagja emelke­dett szólásra. Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, lengyel államfő (jobbról) és Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a LEMP kongresszusán. Zbigniew Hessner ismertette a kormány célkitűzéseit Beszéde további részében Mihail Gorbacsov rámutatott arra, hogy ameddig létezik az imperialista agresszió veszélye, addig a szocialista országok kénytelenek gondoskodni biz­tonságukról. Ezt a célt szolgál­ja a Varsói Szerződés Szerve­zete, amelynek keretében a szovjet katonák fegyverbará­taikkal együtt őrzik a békét, egyebek között egész sor szö­vetséges ország területén. Újabb témára áttérve az SZKP KB főtitkára kijelentette: az emberi civilizáció nem csu­pán a háború és béke kérdé­sében érkezett válaszúthoz. Az emberiség fejlődésének olyan századába lépett, amikor egy­re élesebben látszik az élethez való jog szoros összefüggése a fejlődéshez való joggal. Nem szabad belenyugodni abba, hogy hatalmas pénzösz- szegeket fordítanak fegyverke­zésre, miközben emberek száz­milliói éheznek, s naponta milliók halnak éhen. Ez min­denekelőtt a fejlődő világ ál­lamait sújtja, de a szegénység nem kerüte el az imperialista államokat sem, beleértve az Egyesült Államokat. Beszéde befejező részében a főtitkár megállapította, hogy olyan korban élünk, amikor globális méretekben fonódtak össze az ellentmondásos ten­denciák. A történelmi fejlődés jelenlegi felelősségteljes sza­kaszában pártjaink jelszavává vált az útkereső gondolat és annak ellenőrzése a társadal­mi-politikai gyakorlatban. „Tá­mogatunk mindent, ami a né­pek tényleges érdekeit, a bé­két és társadalmi igazságossá­got, az emberi haladást szol­gálja. Elutasítjuk viszont mind­azt, ami ellentétes ezekkel a célokkal." Forradalmi tanításunk a megismerés nagyszerű eszkö­ze. Lehetővé teszi, hogy a ma­guk egészében és összefüggé­seiben értékeljük a korszak el­lentmondásait, feltárjuk okait, s megleljük az igaz választ a legfontosabb problémákra. Azonban a forradalmi tanítást is állandóan fejleszteni kell. Ma kijelenthetjük, hogy a kommunisták teljes mértékben tisztában vannak a legfonto­sabb tanulsággal: bátran kell fejleszteni elméletünket, s ál­landóan előre kell haladni — mondotta befejezésül Mihail Gorbacsov. A LEMP X. kongressz'usának második napján, hétfőn Zbig­niew Messner kormányfő, a LEMP KB PB tagja részletesen ismertette a jelenlegi tervidő­szak és a kilencvenes évek legfontosabb társadalmi és gazdaságpolitikai célkitűzéseit. A IX. kongresszus óta eltelt öt évet jellemezve Messner ki­jelentette: „A gazdasági és társadalmi élet zűrzavarának felszámolása után sikerült is­mét fejlődési pályára állítani Lengyelországot. Jelentősen nőtt a nemzeti jövedelem, ja­vult az áruellátás és kedvező­en változtak a lakosság élet- körülményei. Radikálisan át­szerveztük a gazdasági rend­szert. Az ország visszanyerte megérdemelt helyét a szocia­lista országok közösségében és javultak pozíciói nemzetközi téren is." „A kormány - mondotta ez­után - a kedvező irányzatok kiszélesítésére és megerősíté­sére törekszik, de ehhez mély és minőségileg új, tartós vál­tozásokra van szükség. Csak így érhető el, hogy a gazda­ság valóban intenzív fejlődési pályára álljon." A legfontosabb stratégiai célok között a kormányfő mindenek előtt a gazdaság szerkezetének átalakítását, a termelés korszerűsítését, a ter­melékenység növelését, a kül- és a belgazdasági egyensúly javítását és a lakosság élet- színvonalának emelését hang­súlyozta. Az ötéves terv részleteiről szólva elmondta, hogy a nem­zeti jövedelem 16—19 százalé­kos növekedésével számolnak. Ez a rendkívül megnövekedett beruházási igény teljes kielé­gítésére nem elég, de lehetővé teszi, hogy az előző öt évhez képest a fejlesztésekre fordít­ható összegek mintegy 17 szá­zalékkal nőjenek. A nemzeti jövedelem tervezett növekedési üteme fele részben az anyag­takarékosságból ered majd. A miniszterelnök a IX. kong­resszuson 1981-ben elhatáro­zott gazdasági reform tovább­fejlesztését helyezte kilátásba. Az egészséges gazdasági légkör kialakítása érdekében a kormány az eddiginél is na­gyobb figyelmet szentel az infláció megfékezésének. Ezért következetesebb és határozot­tabb politikát kíván folytatni a piaci kínálat, az árak és a lakossági jövedelmek terüle­tén. Várható a jegyrendszer megszüntetése a hús- és hús- készítmények forgalmában. A fedezet nélküli lakossági jöve­delemkiáramlás megfékezésére progresszív adót kívánunk al­kalmazni. Ennek ellenére 1986. és 1990 között még nem vár­ható a lakossági jövedelmek és az árukínálat közötti egyensúly megteremtése. A rossz munkaszervezés és a látszatszervezetekben folyó im­produktív munka okozta vesz­teségek felszámolására a 1EMP Központi Bizottságának javaslatára széles körű lét­számfelülvizsgálatot határozott el a kormány, mindenek előtt a nem termelő ágazatokban. Mindez megköveteli a Munka Törvénykönyv módosítását is. Zbigniew Messner ezután vázolta azokat az intézkedé­seket, amelyeket az egészség- ügyi ellátás és a környezetvé­delem helyzetének javítására tervez a kormány. Külön szólt arról, hogy folytatni kívánják a nyugdíjasok anyagi helyzeté­nek fokozatos javítását. A miniszterelnök végezetül arról 'szólt, hogy az elkövetke­ző évek nagy és összetett fel­adatai megkövetelik a köz­ponti államapparátus átalakí­tását is. Ezek a változtatások a kormány politikájának kö­vetkezetes, egységes megvaló­sítását szolgálják majd. A hétfői plenáris vita közben üdvözölte a kongresszust Willi Stoph, a Német Szocialista Egységpárt KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Miniszterta­nácselnöke, Jozef Lenárt, Cseh­szlovákra Kommunista Pártja KB elnökségének tagja, a Szlovák Kommunista Párt KB első titkára. A nyugat-európai kommunis­ta pártok közül a Portugál KP vezetője, Alvaro Cunhal főtit­kár szólalt fel. 24 NAGYVILÁGBAN Hu Jao-pang, a Kínai Kommunista Párt főtitkára Pekingben fo­gadta a világhírű, nálunk is járt olasz tenoristát, Luciano Pava- rottit.- - — — i * ■ ♦ MOSZKVA: A soknemze­tiségű szovjet irodalom válto­zatlanul a szocialista realiz­muson alapszik, következetes célja a társadalomban végbe­menő folyamatok hű tükrözése, elmélyült elemzése. Ez az iro­dalmi folyamat a hét végén befejeződött írókongresszuson új aspektusokkal gazdagodott, hiszen a tanácskozás hasonló változásokat hozott az írók éle­tében, mint a legutóbbi párt- kongresszus a szovjet társada­lomban — hangsúlyozták a kongresszust követő sajtókon­ferencián az írószövetség kép­viselői. Olasz kormány­alakítási tárgyalások Francesco Cossiga olasz ál­lamfő hétfőn megkezdte kor­mányalakítási tanácskozásait a közélet vezető személyisé­geivel. E tanácskozások kere­tében tárgyalt a volt köztár­sasági elnökökkel, így Sandro Pertinivel, majd a parlament két házának elnökeit fogadta. Cossiga elnök kedden talál­kozik a parlamentben képvi­selt pártok küldöttségeivel, s várhatóan szerdán adja ki a kormányalakítási megbízást. Rómában a három legna­gyobb párt, a keresztényde­mokrata, a Kommunista és a Szocialista Párt vezetősége hétfőn rendkívüli tanácskozá­son vitatta meg az országban kialakult súlyos politikai hely­zetet. KädärJános üduözlö távirata Kádár János, az MSZMP fő­titkára táviratbon üdvözölte Milanko Renovicát abból az alkalomból, hogy a JKSZ XIII. kongresszusán a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Köz­ponti bizottsága elnökévé vá­lasztották. 4 LONDON: Növekvő he­vességgel folytatódott hétfőn a konzervatív kormány és munkáspárti ellenzékének nyi­latkozat-párviadala a brit kül­ügyminiszter tervezett preto­riai „közvetítő missziója" ügyében. Sir Geoffrey Huwe külügyminiszter küldetésének „európai felhatalmazására" helyezte a hangsúlyt vasárna­pi nyilatkozatában, a hat na­pos dél-afrikai és zambiai lá­togatásáról hétfőn reggel ha­zatért Denis Healey munkás­párti „árnyékkülügyminiszter" viszont kijelentette, hogy a fe­kete többség képviselői „a Thatcher-kormány egyetlen tagjával sem hajlandók szó- baállni". I LAPZÁRTA Elhunyt Lékai László bíboros Hétfőn délután életének 77. évében, szívroham következté­ben Esztergomban elhunyt dr. Lékai László bíboros, esz­tergomi érsek, a magyar ka­tolikus püspöki kar elnöke. INGATLANKÖZVETÍTÉS! ELADÓ: 0 Hold utcában ház 1 000 000 Ft-ért, 0 Berek u.-ban, 3 szobás szöv. lakás 700 000 Ft -f OTP. 0 Kacsótán, gazdálkodásra alkalmas ház 800 000 Ft. 0 Zöldfa utcában 3 szobás ház 850 000 Ft. t 0 Szülészeti Klinikánál minden profilra alkalmas pavilon 240 000 Ft-ért. 0 Nap utcában másfél szobás öröklakás 510 000 Ft. 0 FelsŐ-Gyükésben kétszintes ház, 850 000 Ft. 0 Lellén nagyméretű ház 1 200 000 Ft. CSERE: 0 Olga utcai háromszobás öröklakást 1 1/2-esre + kp-t kérünk. 9 Mezőszél utcai 47 m?-es öröklakást garzonra -j- kp-t kérünk, vagy f eladnánk. 0 Hétemeletesben kétszobás-étkezős tanácsit másfeles szövetkezetire. 0 Másfeles kertvárosi szövetkezeti lakást simán, 2,5 szobás tanácsira. 0 Palahegyen 397 n-öl építési telek 150 000 Ft. 0 Vasasi házrészt simán cserélnénk belvárosi tanácsi lakásra. ÜGYINTÉZÉS: 3. SZ. UMK, PÉCS, KOSSUTH L. U. 23. TELEFON: 10-326. Ma nyílik Máriagyűdön a Pincebár Nyitva: 23—04 óráig. Zene: Berta Zoltán. Olcsó áruk boltja nyílott! PELLÉRD, DÓZSA ÚT 49. SZ. ALATT. Jó minőség, olcsó ár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom