Dunántúli Napló, 1986. július (43. évfolyam, 179-209. szám)

1986-07-01 / 179. szám

I Világ proletárjai, egyesüljetek Dunántúli napló XLIII. évfolyam, 179. szám 1986. július 1., kedd Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Kiútkeresés az építő­iparban (3. oldal) Értelmiségi fórum (5. oldal) Legyen több barack Bara­nyában (3. oldal) Egészségügyi dolgozókat tüntettek ki Horváth Lajos kitüntetést ad át Egyenletesen fejlődött Baranya egészségügyi ellátása dalmat. Rámutatott, Hogy ez a válság ugyanakkor nem csak a belső ellentmondáso­kat tükrözte, hanem magá­ban foglalta a két rendszer mai harcának minden bonyo­lultságát, kiélezett formában vetette fel mindazokat a prob­lémákat, amelyekkel a szocia­lizmus fejlődésének mostani nagyon összetett, döntő sza­kaszában szembe kerül. ,,A lengyelországi válság tanulsá­gai éppen ezért nem csak a lengyel kommunisták számára fontosak" — hangsúlyozta Mi­hail Gorbacsov. „A leglényegesebb tapasz­talat az, hogy a lengyel ese­mények — minden bonyolult­ságuk és sokrétűségük elle­nére — világosan bebizonyí­tották: a szocializmus mély gyökereket vert, országaink dolgozói életüket nem a szo­cializmuson kívül képzelik el. Ez pedig azt jelenti, hogy c szocializmusban elért előre­haladás visszafordíthatatlan" — hangsúlyozta Mihail Gorba­csov. Ugyancsak beigazolódott, hogy a szocializmus ma már nemzetközi valóság, mint olyan államok szövetsége, amelyeket szoros politikai, gazdasági, kulturális és védelmi érdekek fűznek össze. A szocialista rendszert kívülről ért támadá­sok, azok a törekvések, hogy ezt vagy azt az országot ki­szakítsák a szocialista közös­ségből, azt jelentik, hogy nem csak a nép akaratára, hanem a háború után kialakult egész rendezésre törnek, végső so- , ron a békét fenyegetik — ál­lapította meg az SZKP KB főtitkára. Az események azt is meg­mutatták, hogy csak a mun­kásosztály lehet a szocialista építés fő mozgató ereje és csak a munkásosztály pártja tudja megszervezni és az új társadalom létrehozására irá­nyítani a néptömegek ener­giáját. A lengyel válság nem a munkásosztály tiltakozása volt a szocializmus ellen. A vál­ság mindenekelőtt a szocia­lizmus gyakorlatban való el­ferdítésével szembeni elége­detlenség volt. A szocialista Lengyelország belső és külső ellenségei saját céljaikra tud­ták kihasználni ezt az elége­detlenséget. „Végezetül az elmúlt idő­szak tapasztalata ismét hatá­rozottan bizonyította, hogy milyen veszélyesek a hibák, a szocializmus politikai rendsze­rének alapjait jelentő elvek­től való szubjektív elhajlások, a párt- és az állami élet nor­máinak megsértése, a szociá­lis-gazdasági politikában elkö­vetett számítási tévedések” — mondta az SZKP KB főtitká­ra. A szocialista forradalom tág teret nyit a társadalom mindenoldalú haladásának. De ez a haladás távolról sem következik be automatikusan, nem lehet a termelési viszo­nyok és a termelő erők kér­dését egyszer s mindenkorra elintézettnek tekinteni. A ter­(Folytatás a 2. oldalon) Tegnap délelőtt a Megyei Tanácson rendezték meg a Baranya megyei egészségügyi dolgozók Semmelweis-ünnep- ségét. Dr. Sebők Tünde, az egészségügyi osztály személy­zeti vezetője köszöntötte a vendégeket, majd ünnepi mű­sor következett. Sólyom Kata­lin előadásában Szabó Mag­da Köszöntők című írását hal­lottuk, Szabóné Faragó Ágnes vers-csokrát Borosi Judit, a Pécsi Nemzeti Színház művé­sze zenésítette meg és adta elő. Dr. Kóbor József osztályve­zető ünnepi beszédében el­mondta: Baranya megye egészségügyi ellátása az utób­bi évtizedben egyenletesen fejlődött. Az országos átlag­nál alacsonyabb az egy kör­zeti orvosra jutó lakossági lét­szám, jelentős a fejlődés az üzemegészségügyi ellátásban. A legdinamikusabban azon­ban a járóbeteg szakellátás színvonala fejlődött. Az anya:, gyermek- és nővédelem te én is sokat javult a helyzet. A korszerű terhesgondozás meg­szervezésével jelentősen csök­kent a csecsemőhalálozás. A Semmelweis-ünnepség al­kalmából kitüntetések átadá­sára került sor. A budapesti központi ünnepségen vette ót Kiváló Orvos kitüntetését dr. Schmidt József dunaszekcsői körzeti orvos és dr, Csaba Imre egyetemi tanár, a POTE Szülészeti Klinikájának vezető­je. A Munka Érdemrend arany fokozatát kapta Fábián Dé- nesné, egyetemi főnővér. Bu­dapesten vette át a Kiváló Munkáért kitüntetést Dolgos Béláné, a Pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmények pénzgazdálkodási osztályveze. tője. A megyei ünnepségen Hor­váth Lajos, a Baranya Me­gyei Tanács elnöke az egész­ségügyi miniszter nevében nyújtott át Kiváló Munkáért kitüntetéseket és Miniszteri Dicséreteket. Kiváló Munkáért kitüntetést kaptak: Bonyai Lajos, a Me­gyei Kórház főigazgatóJhelyet- tese, Deli Viktor, a Megyei Kórház gépkocsivezetője, dr. Sélley Elek, a KÖJÁL osztály- vezető főorvosa, dr. Muha Cecília, EEI Pécs, szakrende­lésvezető főorvos, dr. Straka Anna, EEI osztályvezető, dr. Kis Huba Komló, belgyógyász adjunktus, dr. Pereszlényi László Mohács, osztályvezető, főorvos, dr. Könyves Zoltán Mohács, vezető főorvos, Nő­be/ Józsefné, a Megyei Kór­ház takarítónője, Kovács Ká- rolyné, a Megyei Kórház sza­kácsa, Romhányi Lászlóné, az EEI intézeti gondnoka, dr. Hu­tás Zsuzsanna, EEI szakfőor­vos, dr. Visegrád y Lajos, a Siklósi Kórház—Rl. röntgen- osztály adjunktusának posz­tumusz kitüntetését özve­gye vette át. Miniszteri Dicséret kitünte­tésben részesültek: Simon Zsuzsanna, Megyei Kórház sebészet, vezető műtősasszisz­tens, Ocskó Lajosné, a Me­gyei Kórház takarítónője dr. Hegedűs János, a MÉV üzem­egészségügyi szolgálatának üzemorvosa, Mecseki Péterné, a Tüdőgyógyintézet ápolónő­je, dr. Jobban Zsuzsanna, a Megyei Gyermekkórház ad­junktusa, dr. György Anna, a Harkányi Fürdőkórház alorvo­sa, Nagymegyeriné dr. Me­gyeri Mária, Baranya Megyei KÖJÁL, Novak Julianna, B. M. Tanács Gyógyszertári Köz­pont, Matuz Lászlóné, Komló Egyesített Szociális Intézeté­nek mosónője, Piski Jánosné Siklós, bölcsődei gondozónő, Schindlné Menyhárt Éva, Mo­hács, osztályvezető ápolónő, Pallós Lajos, a Mohácsi Kór­ház ideg-elme osztály ápoló­ja, Vincze Antalné, a Mohá­csi Kórház szülésznője, Blum Jánosné, a Mohácsi Kórház adminisztrátora, dr. Peti Pi­roska, a Szigetvári Kórház adjunktusa, dr. Papp Endre, kétújfalusi körzeti orvos, dr. Kisvári András, a Pécsi Szo­ciális Foglalkoztató igazgató­ja, Bende Mária, a Nevelési Központ gyermekápolónője, dr. Kiss Zoltán, pécsi körzeti orvos, Rohr Mihályné városi vezető védőnő, Pauskáné Né­meth Edit, a mohácsi Egye­sített Szociális Intézmények igazgatóhelyettese, Javasi Mi­hály, élelmezésegészségügyi ellenőr, Mohács, Papp Julian­na, a mohácsi Szociális Ott­hon gondozója, Czingellyi Im­Hétfőn Varsóban a Lengyel Egyesült Munkáspárt X. kong­resszusának második napján folytatódott a vita a Központi Bizottság vasárnap elhang­zott beszámolójáról. A délelőtti órákban kilenc küldött szólalt fel. Ezután került sor a nap leg­nagyobb érdeklődéssel várt eseményére, Mihail Gorbacsov- nak, a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja főtitkárának felszó­lalására. A szovjet pártküldöttség ve­zetője az SZKP KB nevében szívből üdvözölte a lengyel kommunisták tanácskozását, az egész baráti lengyel né­pet. A LEMP X. kongresszusá­ra az ország történelmének felelősségteljes szakaszában került sor. Ez a tanácskozás összegzi egy olyan periódus­nak a tapasztalatait, amelyet az éles eszmei-politikai össze­tűzések, a helyzet normalizá­lásáért folytatott nehéz harc, a kibontakozás perspektívái­nak feltárása jellemzett — hangsúlyozta Mihail Gorba­csov. „A történtek osztálytartal­ma közel sem volt mindig és mindenki számára nyilvánvaló. De ez nem változtat a lénye­gen. Végső soron magáért a szocializmus létezéséért folyt a harc Lengyelországban. A szocialista Lengyelország ki­állta a próbát - ez a leg­fontosabb eredmény, amellyel a küldöttek erre a kongresz- szusra érkeztek, s amihez ma teljes joggal gratulálhatunk önöknek" — mondta az SZKP KB főtitkára. „Lengyelország és a Szov­jetunió - a két legnagyobb európai szocialista állam — szoros együttműködése, szö­vetsége elengedhetetlen felté­tele országaink sikeres fejlő­désének, Európa stabilitásá­nak és békéjének” — mondta. A továbbiakban Mihail Gorbacsov részletesen elemez­te azt a válságot, amely a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején meg­rázta az egész lengyel társa­Üj kempinget adtak át tegnap ’ Magyarhertelenden. (Tudósítás az 5. oldalon). Proksza László felvétele réné, Szociális Otthon, Heles- fa, Bozsér Lajosné Boly, Egész­ségügyi Gyermekotthon, Végn Gáborné Siklós-'Gyűdi Szociá­lis Intézmény, dr. Papp Béla siklósi körzeti orvos, Kovács István siklósi kórház gépko­csivezetője. Megyei Főorvosi Dicséretet hatvanon vehettek át. * A POTE és az Egyesített Egészségügyi Intézmények az egyetem aulájában közösen rendezték a Semmelweis-ün- nepséget, amelyet dr. Harsá­ny i László rektorhelyettes nyi­tott meg. Dr. Czeglédi József főorvos ünnepi beszédét, a JPTE Tanárképző Kar hallga­tóinak műsora követte, utána a POTE dolgozói részére dr. Harsányi László kitüntetése­ket adott át. Kiváló Munkáért kitüntetést kapott Bánovics Györgyné fő­műtősnő, II. számú Sebészeti Klinika, Büki József vízvezeték­szerelő központi épület, Kut- nyánszki Alajosné segédápo­lónő, Füll-Orr-Gégeklinika, Mi- lotta József élelmezési üzem­vezető, dr. Nádor Györgyi ta­(Folytatás a 2. oldalon) Magyar-szovjet műszaki­tudományos ülésszak — A Magyar—Szovjet Gazdasági és Műszaki-tu­dományos Együttműködési Kormányközi Bizottság hét­főn, Moszkvában, a KGST székházában megkezdte 35. ülésszakát. Az ülés­szakon részt vevő tárgya­lóküldöttségeket Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese és Alek- szej Antonov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnökhelyettese, a bizott­ság két társelnöke vezeti. A magyar küldöttség tag­ja Kapolyi László ipari miniszter. A ülésszak mun­kájában részt vesznek a központi irányító szervek vezető munkatársai, szov­jet nagyvállalatok vezetői. Az ülésszak központi feladata, konkrét intézke­dések kidolgozása az ez év júniusi budapesti leg­felső szintű megbeszélése­ken megfogalmazott cél­kitűzések megvalósítására. Tárgyalások Makaóról Pekingben hétfőn meg­kezdődött a Makao jövő­jéről szóló kínai—portugál tárgyalások első forduló­ja. A kétnaposra terve­zett fordulón a kínai kor­mányt Csou Nan külügy­miniszter-helyettes, a por­tugált pedig Ruy Barbosa Medina, az ország ENSZ- nagykövete képviseli. Megfigyelők zökkenő- mentes tárgyalásokra szá­mítanak. Idézik a kínai küldöttségvezetőt, aki kije­lentette: nagyon jók a kapcsolatok Kína és Por­tugália között, s bízik benne, hogy a tárgyalá­sokon, amelyek harmoni­kusnak és simának ígér­keznek, megoldják Makao „történelemből visszama­radt" problémáját. A tár­gyaláson nem ellenfelek, hanem partnerek vesznek részt, és. az nyilván hasz­nos lesz mindkét fél szá­mára. Semmelweis-iinnepségek Folytatódott a LEMP kongresszusa Mihail Gorbacsov felszólalása A lengyel kormányfő vázolta a társadalmi-gazdaságpolitikai célkitűzéseket

Next

/
Oldalképek
Tartalom