Dunántúli Napló, 1986. május (43. évfolyam, 119-148. szám)

1986-05-05 / 122. szám

1986. május 5., hétfő Dunántúli napló 5 Bemutatóterem, szabadpolcos rendszer A Kossuth Könyvkiadó megyei kirendeltségének bemutatóterme a Rákóczi úton Fotó: Proksza László Varroda és növény- védőszer-ra ktá r Két új létesítményt avat­tak május 4-én a mindszent- godisai tsz-ben. Elkészült több mint két millió forintért saját kivitelezésben a varro­da és a növényvédőszer-rak- tár. A pénz döntő részét a tsz teremtette elő. A varrodában a mai nap­tól, tehát hétfőtől kezdődik a munka: 25 asszony és lány végez bérmunkát a kom­lói Carbon Könnyűipari Vál­lalatnak. Egyebek között blúzokat, szoknyákat, dzseki­ket varrnak, ikonfekcionálnak kész vagy félkész állapotra. — A begyakorlás most kö­vetkezik nagy odafigyeléssel — mondja Bánfalvi Antalné üzemvezető. — bár tíz napig tanultunk a Carbonnál. Ott folyt a képzés, a komlói szak­emberek mint - tanácsadók pár hétig még itt lesznek. Egy dolgozó sem hátrált meg, mindenki jól vette a startot. Nagyon bízunk önmagunk­ban, annyira, hogy év végé­re már harmincon leszünk. A tsz ipari tevékenysége ezzel újabb profillal gazda­godott. A varrás idei nyere­sége még szerény, mindösz- sze 100 000 forint, de jövőre már fél millió forint a cé1. A szövetkezetben a legtöbb nyereséget az ipari üzemek hozzák, így a textilválogató, a műanyag- és fafeldolgozó. Az idei 3,5 milliós nyereség- terv jelentős részét teszik ki. Az ipari ága.zat előrelátha­tóan két millió forintot pro­dukál. A másik létesítmény, a fél hektáros növényvédőszerrak- tár a 'környezetvédelmi elő­írások figyelembevételével épült. Szakszerűen kezelik a 20-féle növényvédőszert, a 3—»4-féle gyenge- és közepes mérget. Kényelmes, szépen felszerelt a tároló és a szik­kasztó. Ezentúl sor kerülhet a növényvédőgépek rendsze­res mosására, tisztítására is. Cs. J. jr Uj helyen a Kossuth Kiadó megyei kirendeltsége Sikerkönyvek és újdonságok Tegnaptól új helyen, a Rá­kóczi út 30-ban várja ügyfele­it és vásárlóit a Kossuth Könyv­kiadó megyei kirendeltsége. Nem sok kirendeltség büszkél­kedhet különálló helyiségekkel: a többségük a pártbizottságok épületeiben találhatók. Az épü­letrész kialakítása több mint 2 millió forintba került. Az új ki- rendeltség 20 négyzetméterrel nagyobb a réginél, jobb a he­lyiségek elrendezése is. Kultu­rált környezet, bemutató te­rem és szabadpolcos rendszer fogadja a betérőket. A kirendeltség hagyományo­san legfontosabb feladata, a pártszerve'zetek munkáját ideológiai témájú könyvekkel segíteni. Több mint ezer bizo­mányos terjeszti az alapszerve­zetekben a könyveket. Munká­jukat dicséri, a tavalyi, 6,5 mil­lió forintos forgalmat jelentő terv teljesítése. Köztük és a kiadó központja között közvetí­ti az igényeket és az ajánlato­kat a kirendeltség. Rendszeres akciójuk a politikai könyvna­pok megyei szervezése, és a bányásznapi árusítás. Néhány éves szünet után az 1985/86- os tanévben újra meghirdették az Egy dák — egy könyv ak­ciót, melyet a május 20-ig tör­tént vásárlások alapján érté­kelnek. A cél az iskolai tanul­mányi és mozgalmi munka se­gítése. — Az egyik legsikeresebb kiadványunk volt tavaly a Marx és Engels aforizmáit tar­talmazó kötet — mondja Ko­vács Ferenc, a kirendeltség ve­zetője. (Már elfogyott). Sokan keresték Kádár János 1981 és 1985 közötti írásainak és be­szédeinek gyűjteményét. Siker­könyv a Szivárvány sorozatban megjelent Szabó Miklós: Zöld­sapkások című kötete, a Nép­szerű Történelem sorozatban pedig A Károlyi per. A Magyar Nők Országos Tanácsával kö­zösen kiadott Kötés, horgolás című könyv szinte hetek alatt fogyott ej. Újdonságként tudom emlí­teni a nemrég mejelent helyi vonatkozású könyvet, a Válto­zó Baranyát, amely megyénk 1945—1985 közötti történeté­ből közöl tanulmányokat. A tervek között szerepel az 1956- os magyarországi események­kel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, egy árnyaltabb történelemszemlélet kialakítása érdekében. A közeljövőben je­lenik meg elsősorban fiatalok számára Gemkov: Kettős élet­rajz című munkája, sok kora­beli dokumentum felhasználá­sával. Hasznos kézikönyvnek ígérkezik a Kulturális kisencik­lopédia, mely az egzakt tudo­mányokat és a mindennapi életben megjelenő kultúrát is magába foglalja. Érdeklődés­re tarthat számot a Huszár Ti­bor szerkesztette -A magyar ér­telmiség a nyolcvanas években című mű és Halók László könyve az Együttéléstan. P. E. A tavalyinál több kórus neuezett A leöwey Klóra Gimnázium kórusa Liszt Ferenc Húsvéti oratóriumából ad elő részletet Tóth László felvétele Éneklő Iffusap Az Éneklő Ifjúság mozgal­mának kezdeményezés» Bár­dos Lajos, Agócsy László, Ke- rényi György nevéhez fűződik. Az Éneklő Ifjúság hangverse­nyeit Baranyában, Pécsett min­den év tavaszán megrendezik, bemutatkozási, szereplési le­hetőséget biztosítva az álta­lános és a középiskolai kóru­soknak. Szombaton az általános is­kolások, tegnap este pedig a középiskolások gálaműsorát láthattuk a pécsi Liszt Terem­ben. A Nagy Lajos Gimnázium férfi vokálegyüttese, vezényelt (Ivasivka Mátyás), a Széche­nyi István Gimnázium és Szakközépiskola fiúkara (Nagy Ernő), a Janus Pannonius Gim­názium és Szakközépiskola le­ánykara (Ivasivka Mátyás), a Leöwey Klára Gimnázium le­ánykara (dr. Szabó Szabolcs), a Kodály Zoltán Gimnázium ,,Bartók" leánykara (Kertész Attila), a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola vegyeskara (Nagy Ernő) és a Nagy Lajos Gimnázium ve­gyeskara (Ivasivka Mátyás) adott vasárnapi hangversenyt, amely előtt Róna' Géza városi középiskolai tanulmányi fel­ügyelő mondott köszöntőt, Várnai Ferencet, az ének­zenei szakfelügyelői munkabi­zottság vezetőjét arra kértük, mondja el véleményét, tapasz­talatait a baranyai, pécsi Éneklő Ifjúság hangverse­nyekről : — Évek óta emelkedik a mozgalomba benevező kóru­sok színvonala. A kórusvezetők igényes műveket választanak, bátrabban fordulnak mai szer­zők kompozícióihoz is, nemcsak bevált sikerdarabokat adnak elő, amellett, hogy Kodály, Bartók, Bárdos műveihez sem hűtlenek. Előrelépést tapasz­taltam a művek megszólalta­tásában, formálásában is. Ja­vult a tiszta éneklés — ért­hetőek a dalszövegek, nem hamisak a hangok —, bár még van tennivaló ezen a téren. Egyre több kórus mel­lőzi a modoros éneklést. Ápol­ják a népdalvilágot. A tava­lyihoz képest több kórus ne­vezett be a területi hangver­senyekre. Alakul kórus a Zi- pernovszky Szakközépiskolá­ban és újjászervezik a Zrínyi Kereskedelmi Szakközépiskola kórusát is. — A kórusirodalom elegen­dő választékot nyújt? — A választék igen bősé­ges, de még több, kortórs szerzők által komponált, vi­dám hangvételű kórusműre lenne szükség. Az utóbbi idő­ben kissé paradoxhelyzet is kialakult: a mai szerzők mű­veinek kódrendszere eléggé sajátos, a közönség nehezeb­ben érti, a kórusvezetők is fél­nek tőlük. Viszont, ha mégis vállalkoznak igényes előadá­sukra, a közönség legtöbbször értékeli, az új hangvételű mű­veket. B. A. Lassan elcsöndesedett a nézőtér, tegnap délelőtt a pé- legalább négyszáz kisgyermek esi DOZSO nagytermében suttogásától, zörgésétől hangos mert a kivilágított színpadon megjelent három fehér pa- rasztinges, farmernadrágba öltözött fiatalember. Egy pilla­nat alatt rájuk irányult minden tekintet. „Jön a kocsi, eltéved­tünk . .kezdték a vidám be­mutatkozást. Majd: Szeretettel köszöntünk benneteket az ,,ÁI- lalosdi” című műsorunkkal, melynek segítségével megis­mertetünk benneteket az álla­tokkal. Akarjátok? — Igen. És kedves versikékkel bemu­tatták a kakast, az egeret, a vízilovat, a legyet, a medvét, csikót, malacot, baglyot, békát, zsiráfot, kiskacsát, katicaboga­rat. Hogy a gyerekek maguk elé is képzelhessék valamennyit — színes képeken bemutatták őket. A műsor gyorsan pergett: tapsviharok, közös éneklések, önfeledt kiabálások jelezték, hogy a kis nézők közül egyik sem unatkozik, sőt a kísérő fel­nőttek figyelmét is teljesen le­kötötték: senki nem pislogott az órájára. A műsor végén felkerestük a triót. Az „Állatosdi" kiötlő­je Németh János, a Pécsi Nem­zeti Színház tagja: — Tulajdonképpen az ötlet úgy született, hogy nagyon sok művelődési ház • keresi a ze­nés-verses gyermekműsorokat, így próbálják megszerettetni a jövendő nézőkkej a színházat. Beültem a könyvtárakba, ke­restem a megfelelő verseket. Legalább két hónapig bön­gésztem, míg ráakadtam a legszebb, legtündéribb és leg­játékosabb versekré — Koszto­lányitól Milne-ig. A Bütykös együttest jól ismertem, így őket kértem fel a zenei anyag ösz- szeállítására. A várakozásom­nak megfelelően hozták ösz- sze1... Simára László és Marton Miklós (Bütykös együttes) he­lyeslőén bólogatott. Aztán Si­mára László hozzátette:- ügyeltünk arra is, hogy az utolsó harminc perc moz­galmasabb legyen - dobolhas­sanak, kiabálhassanak, éne­kelhessenek a gyermekek. Tu­lajdonképpen a mai fellépé­sünk a harmadik: május 1-én mutatkoztunk be vele először. E hónapban többször is lesz fellépésünk Pécsett, és a me­gyében is.- Sőt - teszi hozzá Marton Miklós — úgy tervezzük, hogy nyáron az úttörőtáborokban is előadjuk.- Emellett pedig gondolko­dunk a kamaszoknak, és a fel­nőtteknek szóló műsor össze­állításán - mondta búcsúzóul Németh János. Adóm Erika Marjai Józsefnek, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének meghívására vasárnap hivata­los látogatásra Budapestre ér­kezett Kaya Érdem, a Török Köztársaság miniszterelnök-he­lyettese. A vendéget a Ferihe­gyi repülőtéren Marjai József fogadta. Jelen volt Asaf Inhan, a Török Köztársaság budapesti nagykövete is. * Sajgó Jenő, a Baranya és Tolna Megyei Tégla- és Cse­répipari Vállalat rokkantsági nyugdíjba vonult igazgatója helyére a tröszt vezérigazgató­ja Harag Józsefet, a Somogy Megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat műszaki osztályvezető­jét nevezte ki pályázat alap­ján. A kinevezési ünnepségre a tegnapi napon került sor, a vállalat pécsi központjában. A KNDK Újságíró Szövetsé­ge meghívására Megyeri Ká- rolynak, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége főtitkárá­nak vezetésével magyar újság­íróküldöttség tett hivatalos lá­togatást a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaságban. A delegáció tárgyalásokat folyta­tott Li Szong Bok-kal, a Ro- dong Színműn főszerkesztőjé­vel, a KNDK Újságíró Szövetsé­ge elnökével. Phenjanban alá­írták a két szervezet ötéves együttműködési egyezményét. * Megyeri Károly, a KNDK-be- li hivatalos látogatás befejez­tével, útban hazafelé a Kínai Újságíró Szövetség meghívásá­ra rövid látogatást tett Peking- ben, ahol a két ország újság­író szervezetei közti kapcsola­tok fejlesztéséről tárgyalt. * A MOM komlói gyárában Füsz Tibor, a gyár vezetője ki­tüntetéseket nyújtott át május elseje alkalmából. Kiváló Mun­káért miniszteri kitüntetésben Kovács Rudolf részesült. Kiváló Dolgozó: Bergovesz József, Bérezés Györgyné, Faragó Andrósné, Fuchs József, Mercz Józsefné, Selmenczki Ferenc és Szarka Imre lett. Kovács, József az MSZMP Baranya Megyei Bi­zottságának oklevelét kapta. SZOT oklevelet Kovácsné Eger- szeai Mária, Kiváló Társadalmi Munkáért oklevelet Ambrus Sándor kapott, a Krupszkája szocialista briqád pedig kong­resszusi zászlót. Allergológiai és immunoló­giai konferencia kezdődött vasárnap Budapesten a Ví­gadóban. A Magyar Allerqoló- qiai és Klinikai Immunológiai Társasáq, valamint az Európai Allergológiai és Klinikai Im­munológiai Akadémia XIII. kongresszusát dr. Medve Lász­ló egészségügyi miniszter nyi­totta meg. Az ötnapos eseményen több mint 1300 szakember vesz részt a világ^ 37 országából. Hatvan neves személyiség tart továbbképző jellegű referátu­mot az allergiás, valamint az immunológiai megbetegedések kezelésének időszerű kérdései­ről. Vidám zenés- verses gyermekműsor az 99Müafosdi”

Next

/
Oldalképek
Tartalom