Dunántúli Napló, 1986. május (43. évfolyam, 119-148. szám)

1986-05-01 / 119. szám

2 Dunántúli napló 1986. május 1., csütörtök A Baranya Megyei Tanács VB-ülése Kérdések és válaszok Boranya Megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága Horváth Lajos elnökletével tegnap ülést tartott. A testület tárgyalt az állami magángyűjtemények védelméről, a magánvállalko­zók termelői szolgáltató tevé­kenységéről, és tájékoztatót hallgatott meg a tűzvédelem­ről. Sok volt az előterjesztőkhöz a kérdés és hosszú a vita,' omikor a végrehajtó bizottság a magánvállalkozók tevé­kenységét tárgyalta. Néhány jellemző kérdés: Minek tulaj­donítható a bizonylati fegye­lem hiánya? (dr. Bognár Zol­tán), Lépést tud-e tartani az adóhatóság a magánvállalko­zásban szerzett jövedelmek fel­futásával? (dr. Kisvári And­rás), A peremterületeken és a kistelepüléseken miért nincs fokozottabban jelen a magán- vállalkozás, várható-e ebben változás? Gondolnak-e a vá­rosképre az engedélyeket ki­adók, amikor apró bódék-bol- tocskák működését teszik le­hetővé? (dr. Jerszi István) A válaszok: a tapasztalatok szerint a bizonylati fegyelem javul, de nem olyan ütemben, mint ahogy a magánvállalko­zások száma nő, vagyis első­sorban a kezdő, a még tapasz­talatlan vállalkozóknál fordul / elő. Az adózás rendszere ugyan már kialakult, de inkább a for­galom kerül megadóztatásra, s nem a jövedelem, vagyis a tényleges jövedelemmozgást az ■adók nem feltétlenül tükrözik. Peremterületek, kistelepülések: az állami szektor kezd innen visszavonulni, a magánvállal­kozás azonban a rést nem tölti be. Remélhető, hogy tanácsi és központi eszközök révén a közeli években javul a helyzet. Végül a városképhez: a ta­nács figyel arra, hogy Pécs történelmi belvárosának, ki­emelt területeinek képét ideig­lenes bódék ne csúfítsák. Az állandó építményeket részesí­tik előnyben. 1985-ben 8038 magánvállalkozó, közöttük 6267 kisiparos működött. Ár­bevételük a múlt évben meg­közelítette a 850 millió forin­tot. Többen hangsúlyozták, fi­gyelni kell az árnyoldalakra is. Dr. Lusztig Péter: a vámbűn­cselekményeknek közül 1/3-át kiskereskedők követik el Bara­nyában, a szerződés alapján üzemeltetett egységek ellenőr­zése nem megoldott, a ven­déglátóhelyek gyakran rövid idő alatt ,,lerobbannak", ám osztálybasorolásuk marad. Dr. Jerszi István: a vállalkozásra adott lehetőségek jelentős am­bíciókat szabadítottak fel, ám ezeknek nem mindegyike a jó irányt célozta. Dr. Kisvári And­rás: a megyei élelmiszerkeres­kedelmi vállalat 89 szerződést volt kénytelen felbontani, ezek közül 49-et nagy összegű tar­tozás miatt. A vállalat volt partnereivel szembeni követe­lése több millió forint. Határozottabb serkentés a jó irányok felé, illetve hatá­rozottabb fellépés a magán- vállalkozás vadhajtásaival szemben - ez a két fő feladat, fogalmazta meg. a vita összeg­zéseként Horváth Lajos elnök. Mészáros Attila Kis János a szigetvári munkásőr parancsnok Parancsnoki értekezletet tartott tegnap délelőtt Szabad­szentkirályon a Munkásőrség Baranya Megyei Parancsnok­sága. Az értekezleten búcsúz­tatták parancsnoktársai Kulcsár Sándort, a szigetvári munkás- őrzászlóalj nyugalomba vonu­ló parancsnokát. Kulcsár Sán­dort, — akit nyugalombavonu- lása alkalmából az országos parancsnok munkásőr alezre­dessé léptetett elő — Czil- ják József megyei parancsnok, valamint parancsnoktársai ne­vében Krivicz Gyula, a pécsi zászlóalj parancsnoka búcsúz­tatta. A szigetvári munkásőr- zászlóalj új parancsnoka Kis János, akit az országos pa­rancsnok munkásőr főhadnagy- gyá léptetett elő. Az egység új gazdálkodási parancsnok­helyettese Peidl János. A mun- kásőrparancsnoki értekezleten az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága képviseletében Ró­zsahegyi István osztályvezető, az MSZMP Szigetvár Városi Bizottsága képviseletében Ko­vács Tibor titkár vett részt. ÜBést tartott a TOT elnöksége A Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsának elnöksége szerdán Szabó István elnökle­tével ülést tartott. A testület a mezőgazdasági szövetkezetek V. kongresszusának előkészíté­sével kapcsolatos feladatokat vitatta meg. A kongresszus mérleget készít majd_ az elmúlt öt esztendő szövetkezeti tevé­kenységéről, és meghatározza a tsz-mozgalom előtt álló fel­adatokat. A kongresszus állás- foglalásának kialakításához szükséges elemzéseket, ame­lyek egyebek között a tsz-ek gazdasági és mozgalmi tevé­kenységét értékelik, a TOT szervezetten foglalja majd ösz- sze. Az elnökség fölkérte a mezőgazdasági szövetkezetek testületéit, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék a kongresszus előkészítő munká­ját. Kobajasi Kenicsiro a Magyar Állami Hangverseny- zenekar vezető karmestere Az Országos Filharmónia megállapodást kötött Kobajasi Kenicsiróval: 1987. januári- jé- től a Magyar Állami Hangver­senyzenekar vezető karmeste­reként dolgozik. Kobajasi Ke­nicsiro vállalta a feladatot, de mivel még szerződések kötik hazájában. Japánban, s ha­sonló kötelezettségei vannak Európában is, egyelőre csak úgy tudja teljesíteni magyar szerződését, hogy évadonként háromszor egy hónapot dolgo­zik a zenekarral. Ez évente 18—20 koncertet jelent, mint­egy egyharmadát az ÁHZ hangversenyeinek. A Magyar Állami Hangver­senyzenekar vezető karmeste­rének posztja Ferencsik János halálával üresedett meg. Két esztendeje vendégkarnagyok­kal dolgozott a zenekar. A Szovjetunió Miniszter- tanácsának közleménye Befejeződtek a magyar—NSZK gazdasági tárgyalások A Szovjetunió Minisztertaná­csának a TASZSZ által szer­dán ismertetett közleménye szerint a Csernobili Atomerő­műben folytatódik a baleset következményeinek felszámo­lása. A végrehajtott intézkedé­seknek köszönhetően az utolsó 24 órában csökkent a radio­aktív anyag kiválása, a sugár­zás erőssége az atomerőmű körzetében, s a hozzá tartozó településen mérséklődött. Á szakemberek által végre­hajtott ellenőrző mérések azt bizonyítják, hogy a nukleáris fűtőanyag hasadási lánkreak- ciója nem folyik, a reaktor le­fojtott állapotban van. Megkezdődött, a környező, szennyezett területek megtisz­títása. A munkákban különle­ges, korszerű és hatékony mű­szaki eszközökkel felszerelt alakulatok vesznek részt. Néhány nyugati hírügynök­ség olyan híreket terjeszt, hogy az atomerőműben bekövetke­zett baleset során emberek Elbái veteránok Kéthetes körutat tett az Egyesült Államokban az elbai találkozó szovjet veteránjainak nyolctagú csoportja. Az egy­kori szovjet katonák részesei voltak annak a történelmi pil- lalotnak, amikor a szovjet és az amerikai csapatok a fasisz­ta Németországra mért vereség befejező szakaszában az Elba folyónál találkoztak. A szovjet veteránok -egykori amerikai bajtársaik meghívá­sára látogattak az Egyesült Ál­lamokba. A múlt évben az amerikai veteránok jártak ha­sonló körúton a Szovjetunió­ban. A szovjet csoport tagjai több városban találkoztak az egykori harcok résztvevőivel, az Elbához eljutott 69. amerikai ezred katonáival. A szívélyes találkozókon,- gyűléseken a két ország egykori katonái a szov­jet-amerikai kapcsolatok ren­dezésére, a fegyverkezés meg­szüntetésére, az egykori Fegy­verbarátság szellemének fel­újítására szólítottak fel. Ezt hangoztatták a szovjet veterá­nok szerdán Washingtonban megtartott sajtókonferenciáju­kon is. ♦ WASHINGTON: A líbiai állampolgárokkal szemben fo­ganatosított nyugat-európai intézkedésekre válaszul Tripo- liban újabb külföldi állampol­gárokat szólítottak lel Libia elhagyására — derült ki szer­dán nyugat-európai források­ból. ezrei haltak meg. M'int arról már a korábbi híradások be­számoltak, valójában két em­ber vesztette életét. 197 sze­mélyt szállítottak (kórházba, s közülük negyvenkilencen a megfelelő orvosi vizsgálat után távoztak a kórházból. A körzetben tevő vállalatok, kol­hozok, szovhozok és intézmé­nyek folytatják normális tevé­kenységüket. Az ukrán minisztertanács kö­zölte, hogy a baleset körül­ményeinek kivizsgálására lét­rehozott kormánybizottság je­lentése szerint a Csernobili Atomerőműben és a környező területeken javulnak a sugár­zási viszonyok. A kijevi terület többi részén és Kijevben az atmoszférikus közeg állapota nem ad okot nyugtalanságra. Az ivóvíznek, valamint a fo­lyók és a víztározók vizének minősége megfelel az előírt normáknak. A természeti kör­nyezet állapotát állandó, meg­figyelés alatt tartják. Ausztriában finiséhez érkezett az elnökválasztási kampány. Ä képen Kurt Waldheim, az el­lenzéki Néppárt jelöltje hívei körében Zistersdorfban. Damaszkusz kedvezően vá-i laszolt Moamer Kadhafi líbiai vezető ama javaslatára, hogy a rendkívüli arab csúcsérte­kezletet a líbiai sivatagban fekvő Szabha városában tart­sák meg. Ezt a szíriai diplo­mácia vezetője mondta mi­után elkísérte jugoszláviai útjára Háfez Asszad elnököt és ott nyilatkozott a KUNA ku­vaiti hírügynökségnek. Szíria nem lelkesedik a marokkói Fezben tervezett csúcstalálko­Budapesti látogatásának második napján befejezte hi­vatalos tárgyalásait dr. Martin Bangemann. Az NSZK gazda­sági miniszterét szerdán for gadta Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke, Havasi Fe­renc, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, valamint Mar­jai József, a Minisztertanács elnökhelyettese. A nyugatnémet vendég a nap folyamán talál­kozott dr. Várkonyi Péter kül- ügy- és dr. Kapolyi László ipa­ri miniszterrel is. A megbeszé- --------------------------------- » E redménytelenül végződött az osztrák mezőgazdasági és erdészeti miniszter, Günter Haiden tárgyalása a burgen­landi parasztokkal, akik ezután mezőgazdasági gépeikkel Ni- ckelsdorfnál újra elzárták a magyar határhoz, Hegyesha­lomra vezető nemzetközi főút­vonalat. A tüntető gazdák Klin- genbachnál a soproni határ­átkelőhelyhez vezető utat is el­zárták. Günter Haiden délután három órán át tárgyalt a bur­genlandi gazdákkal, akik a hét végén egy napra már meg­bénították a Nickelsdorf—He­-f BRÜSSZEL: Bejelentették, hogy a Közös Piac tagállamai felfüggesztették Líbiába irányu­ló vajszállításaikat. Líbia eddig Nyugot-Európából szerezte be vajszükségleteinek 80 százalé­kát, , amely évente mintegy 9 ezer tonnát tett ki. Ezen kívül további élelmiszertermékek lí­biai exportjának felfüggeszté­sét is fontolgatják. + BÁLI: George Shultz amerikai külügyminiszter —aki Reagan elnök kíséretében szer­dán érkezett négynapos láto­gatásra Indonéziába— szerdán Báli szigetén külön-külön tár­gyalt az ASEAN-tagállamok külügyminisztereivel. Shultz ta­lálkozott Salvador Laurel Fü- löp-szigeteki alelnökkel is, aki külügyminiszteri minőségében vett részt az értekezleten. zóért — állapítják meg meg­figyelők. Faruk sa-SarSaa külügymi­niszter korábban már kijelen­tette, hogy Szíria „bármikor és bárhol" részt vesz arab csúcs- találkozón, ha ott az arab or­szágok a Líbia elleni amerikai .légitámadás ügyiét vitatják meg. Az arab országok több­sége azonban minden vitás arab ügyet meg kíván tárgyal­ni, márpedig a korábbi tapasz­talatok alapján ez aligha le­hetséges. léseken részt vett dr. Ernst- Friedrich Jung, az NSZK buda­pesti nagykövete. Dr. Hetényi István pénzügy- miniszter és dr. Martin Bange- mann aláírta a két ország úgy­nevezett beruházásvédelmi — a beruházásokat ösztönző és kölcsönösen garantáló — meg­állapodását. A megállapodás várhatóan újabb lendületet ad a nyugatnémet működő tőke magyarországi bevonásának és termelő vegyesvállalatok alapí­tásának. gyeshalom átkelőhely forgal­mát. A gazdák az érdekeikre nézve károsnak ítélt új, szigo­rú bortörvény módosítását igénylik, továbbá állami ked­vezményeket, juttatásokat kü­lönböző termelési ágazatok­ban. Az osztrák—magyar határon jelenleg valamennyi többi ha­tárátkelőhelyen zavartalan a forgalom: így Kopháza— Deutschkreutznál, Kőszegnél, Búcsúnál, Toronynál és Rába- füzesnél. Bécs felé lehetőség van Pozsony érintésével átjut­ni Ausztriába. Támadások az Irak—iráni fronton Bagdadi közlés szerint iraki repülőgépek kedden az iráni Baktharan város repülőterét bombázták, jelentékeny vesz­teségeket okozva a repülőtéri berendezésekben. Az ÍRNA irá­ni hírügynökség szerint a bom­bázás a város külvárosait ér­te. A támadásnak egy halálos áldozata, és harminc sebesült­je van. A támadó repülőgépek „biztonságosan visszatértek támaszpontjukra” - jelentette be egy bagdadi katonai szó­vivő. A teheráni rádió beszámolója szerint iráni egységek nagy­szabású támadást hajtottak végre a Fáó-félszigetén állo­másozó iraki csapatok ellen, 5 mintegy 4600 ellenséges ka­tonát öltek meg, illetve tettek harcképtelenné. Iraki részről cáfolták az iráni állításokat. A harci sikerekről szóló je­lentésekkel, a szembenálló fél cáfolataival összefüggésben az UPI hírügynökség megjegyzi: a jelentéseket nehéz ellenőriz­ni, mivel egyik fél sem enge­délyezi, hogy külföldi tudósí­tók hosszabb időt töltsenek a frontvonalon. Arab csúcsértekezlet kétségekkel Burgenlandi parasztok határzára AZ ALLAM! FEJLESZTÉSI BANK pályázaioi a bank kibővülő feladatkörű pécsi fiókjában a vezetői munkakör betöltésére. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: • közgazdasági egyetem, vagy számviteli főiskolai végzettség, • néhány éves vezetői gyakorlat. Elsősorban beruházási, illetve pénzügyi területen gyakorlattal rendelkező, jó tárgyaíóképességü szakemberek jelentkezését várjuk. A PÁLYÁZATOKAT 1986. MÁJUS 14-IG AZ ÁLLAMI FEJLESZTÉSI BANK SZEMÉLYZETI ES MUNKAÜGYI FŐOSZTÁLYÁHOZ KÉRJÜK BENYÚJTANI. CÍM: 1909 BUDAPEST, PF.: 216. 1IVM iHMlfväntsi iyára líffi ByirMipí»* ♦ betonelemgyártókat, Jférft, nő}, ♦ anyaggazdálkodót (számítógép kezelésében való jártasság előnyben}, ♦ emelőgép-ügyintézőt, nyugdíjast, naví 64 órában, ♦ udvartakaritát (nyugdíjast) ♦ automatikában jártas karbantartó műszerészt, ♦ csőszerelő! felueszlink JELENTKEZÉS: A BVM hirdi gyártelepén, vasútállomás mellett. Telefon: 12-744. Jó kereseti lehetőség I

Next

/
Oldalképek
Tartalom