Dunántúli Napló, 1986. május (43. évfolyam, 119-148. szám)

1986-05-01 / 119. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XLIII. évfolyam, 119. sióm 1986. május 1., csütörtök Ara: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Éljen május elseje! Május elsejei köszöntő Baranyai Tibor, a SZOT főtitkárának beszéde A nemzetközi munkásmoz­galom nagy ünnepe, május elseje alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa és kormánya, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében szeretettel köszöntőm dolgozó népün­ket, országunk minden ál­lampolgárát. Az emberiséget gazdagító munka idei ünnepén a világ dolgozóival együtt tisztelettel emlékezünk azokra a chica­gói munkásokra, akiknek ép­pen száz esztendővel ezelőtt oltotta ki életét a tőkés ha­talom sortüze. Emberek hal­tak meg, mert megélheté­sükért, emberibb munkakö­rülményekért, rövidebb mun­kanapért tüntettek. Ez a chi­cagói vérengzés indította út­jára és emelte a nemzetközi munkásosztály harcának, szolidaritásának jelképévé május elsejét. A Szakszervezeti Világszö­vetség is felhívással fordult néhány hete a világ dolgo­zóihoz, 'hogy ápolják május elseje eszméjét, fogjanak össze, védjék, gyarapítsák értékeiket. A magyar dolgo­zók magukénak vallják má­jus elseje üzenetét. Sorsformáló küzdelmek so­rozatán keresztül jutott el a világ munkásosztálya ahhoz a felismeréshez, hogy nem­csak az országhatárokon be­lül, hanem azokon is átlépő, internacionalista összefo­gással veheti fel eredménye­sen a küzdelmet jogaiért, életének javításáért 'és egy igazságos, szocialista társa­dalomért. A munkásosztály nagy ereje harci céljának igazságában, összefogásá­ban és szolidaritásában gyö­kerezik. Mindenkor ezek vit­ték győzelemre a munkások ügyét. Ez ma is óriási érték, változatlanul az eredmények, a sikerek forrása. A mostani május elsején értékeink létrehozóját, a dol­gozó embert és magát a munkát ünnepeljük, ugyan­akkor hitet teszünk eszméink igazsága, jövőnk biztonsága mellett is. Köszöntjük a gondolkod > és cselekvő emberek millióit hazánkban. Köszöntjük a munkásokat, parasztokat, ér­telmiségieket és alkalmazot­takat, akik nagy nemzeti cél­jaink megvalósításán fára­doznak, akiknek tettei nyo­mán egy ország gyarapodik, új anyagi és szellemi javak születnek. Holnap 41 esztendő mun­kájának eredményeit is ün­nepeljük. Népünk szorgalma, tehetsége négy évtized alatt egy új országot teremtett. A munkásosztály megalkotta, majd megvédte és megerősí­tette hatalmát, a korábbi május elsejék harci céljait nemzeti összefogással való­sággá .változtatta. Szocialista vívmányaink ma megmásíthatatlanul je­len vannak és hatnak éle­tünkben. A fiatalabb nemze­dékek számára ezek már természetesek. A munka ün­nepén a dolgozó nemzedé­keket értékeink gyarapításá­ra kérjük, és tisztelettel for­dulunk azokhoz, akik az új társadalom életének indítá­sával, az elmúlt évtizedek munkájával a ma színvona­lára fejlesztették országun­kat. Követendő példaként tekintünk rájuk. Küzdelmeik biztatói, buzdítói az utánuk jövő nemzedékeknek. Nem kis büszkeség szá­munkra, hogy eredményein­ket elismeri népünk, és azok­ra határainkon túl is felfi­gyelnek. Munkánkkal itthon is és a világ előtt is napon­ta vizsgázunk. Ez egyszerre ad örömet, biztonságot és ébreszti fel felelősségérze­tünket. Ennek a felelősség­nek súlya csak egyetlen irányt szabhat számunkra: ma jobban, gondosabban kell dolgoznunk mint tegnap, holnap felül kell múlni mai önmagunkat. Naponta kell megújulnunk, gondosan kell keresnünk az ehhez vezető utakat, módokat. A többre, a jobbra törek­vésnek reális feltételei van­nak. E feltételek sorában nagyszerű lendítő erőként szerepelnek a szocialista tár­sadalomért és az egymásért érzett felelősségnek, a köl­csönös szolidaritásnak orszá­gos és munkahelyi értékei. ,A d.olgozó, a szocializmúst építő embert optimizmus, de­rűlátás jellemzi. Munkás év­tizedek tapasztalatára, ered­ményeinkre épül jövőbe ve­tett hitünk és szilárd elvi alapokon nyugszik: a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt ■helyes politikáján és reális döntésein. A jelenlegi és az elkövetkező évekre is telje­síthető célokat tűzött • elénk a XIII. pártkongresszus, mely­nek határozata ma már va­lóságos nemzeti programmá vált. Ma az igazi forradalmi- ság és hazafiság mércéje: ennek a programnak meg­valósításán becsülettel, elkö­telezetten dolgozni. A Magyar Szakszervezetek XXV. kongresszusa támogat­ja a pártkongresszuson elha­tározóitok megvalósítását, és a munka ünnepe alkalmából is ezeknek a céloknak telje­sítésére hívunk, kérünk min­den szervezett dolgozót, mert ebben van sorsunk, holna­punk biztonsága. Megkezdtük az ország és népünk boldogulását szol­gáló reális tervek végrehaj­tását. Tudjuk mindannyian, hogy a múlt évi és az idei első negyedévi terveink több vonatkozásban nem teljesül­tek. Jó, hogy emiatt nem be­letörődés, nem ikesergés lett úrrá rajtunk, hanem a jobb munka lehetőségeinek kere­sése. Éppen a munka ünne­pén kell nyíltan szólni arról, hogy az eddiginél többet és jobban kel! dolgoznunk. Sen­ki nem lehet passzív szemlé­lője a helyzetnek, viszont mindenki részese kell hogy legyen a gazdaságunkat ja­vító munkának. Szocialista társadalmunk mindenkor és ma is milliók cselekedeteire, gondolataira épít, várja, sőt elvárja, hogy amit közösen elhatároztunk, azt következe­tesen, együttes munkával va­lósítsuk meg. Mindenkinek tudnia kell, hogy életszínvo­nalunk javításához csakis egy, a jelenleginél dinamiku­sabban fejlődő gazdaság ad­hat alapot. Nem csupán a párt, a kor­mány és a szakszervezetek ügye ez. Aki ma az országot, q munkahelyeket járja, azt tapasztalja, hogy a jobb munka igenlése mindenütt központi gondolata az em­bereknek. Mindenütt érezhe­tő a tettrekészség. Zöld utat 'kell adni a dolgozni, a tel­jesíteni akaró, a többre tö­rekvő embereknek és kollek­tíváknak. De azt is látni kell, hogy a zöld út önmagában nem elegendő. A feltételek biztosításával, jól szervezett munkával, nagyobb figye­lemmel és ösztönző elisme­réssel segíteni is kell a dol­gozókat. A társadalomért felelőssé­get érzők ma sürgetik és megteszik a munkát javító lépéseket, de jól tudják, hogy semmilyen intézkedés nem pótolhatja a dolgozók ön­ként vállalt szorgalmát, elkö­telezettségét. Csak a felelős­ségtől áthatott munka hoz­hat tartósan jobb minőséget, í nagyobb takarékosságot, ér­demibb hatékonyságot. Évti­zedeken át ezt bizonyították a munkayerseny-mozgalmak, a szocialista brigádok élen­járói. ödvözöljük azokat a vállű- latokat, munkahelyi kollektí­vákat, dolgozókat, akik az elmúlt napokban kaptak ma­gas kitüntetést jó munkáju­kért. Példájukkal bizonyítot­ták, hogy változatlanul eb­ben van a mi igazi — és jog- ,gal mondhatjuk, hogy felbe­csülhetetlen — tartalékunk. Olyan érték ez, amelyre mél­tán számíthat pártunk és társadalmunk egésze. A nemzetközi munkásszoli­daritás nagy napján együtt ünnepelünk a világ munká­saival, haladó erőivel, a szo­cialista országok, a Szovjet­unió dolgozóival. Társadalmi előrehaladást, erősödő de­mokratizmust, elnyomástól mentes világot és békét kí­vánnak a munkások, a dol­gozók a Földön és hazánk­ban is. A Szovjetunió és a szocialista országok e küzde­lemben élenjárnak, példájuk követésre talál a világ népei előtt. Mi békében ünnepelhe­tünk. Számunkra a munka ünnepe a béke ünnepe is. Elhatározott törekvésünk, hogy minden erőnkkel küz­dünk Európa és a világ bé­kéjéért. Támogatjuk a Szov­jetunió békekezdeményezé­seit, mert azok megvalósulá­sával az emberiség megsza­badulhat a háborúk fenye­gető rémétől. Életünkben az alkotó munka és a békéért folytatott harc elválasztha­tatlan egymástól. Holnap, május, elsején a munka és a béke ünnepének jegyében várunk mindenkit a felvonulásokra, a nagygyűlé­sekre, a majálisokra. Kérem, hogy ünnepeljünk együtt ezen a tavaszi napon. Kívánom míndannyiunknak, hogy a természet megújulá­sát hozó tavasz dolgos éle­tünk, egyéni és családi bol­dogságunk számára is új ér­tékeket, új szépségeket és örömöket hozzon. (A beszéd elhangzott tegnap a rádióban és a televízióban) Száztízmillió forint értékű társadalmi munka Oklevél Mohácsnak Büszke iehet Mohács: az el­múlt évben vállalatok, intéz­mények és egyének 110 millió forint értékű társadalmi mun- gát végeztek. Szemléltetésül: egész Baranya, Pécs városával egyetemben 650 millió forint társadalmi értékkel gyarapo­dott az elmúlt évben. Tegnap a városi tanácson ün­nepi összejövetelen értékelték az 1985. évi településfejlesz­tést és -fenntartást segítő munkát, melyen a legtöbbet nyújtó vállalatok képviselői, a legtöbbet dolgozó kollektívák és egyének vettek részt. Az ünnepségen ott volt Zámbó István, az MSZMP Baranya Me­gyei Bizottságának tagja és Borsos János, az MSZMP Mo­hács Városi Bizottságának el­ső titkára. Dr. Németh Elemér tanács­elnök nem kis örömmel emlí­tette meg: a mohácsiak, a leg- ifjabbaktól a legidősebbekig bezárólag fejenként 5140 (!) forinttal gazdagították városu­kat, s.ezzel az eddigi legszebb eredményt érték el. Ez a vál­lalatoktól, intézményektől, a helyi gazdálkodóktól és ter­mészetesen az egyénektől be­jött pénzösszeg a város egész évi költségvetésének egyhar- ■mada. Enélkül nem valósulha­tott volna meg a gázprogram, ■hiszen a gerincvezeték építé­sének költsége 105 millió forint volt, s a vállalati-szövetkezeti befizetések 70 milliót tették ki, kevesebb út és csatorna épült volna, nem lenne ilyen szép a városkép. Alig vitatható — mondotta a tanácselnök —, hogy magunkért a legtöbbet helyben tehetünk, s mi nem a sopánkodókat, a másra váró­kat, hanem a tenni vágyó em­berek ezreit tekintjük igazi partnernek. A bbvezető után dr. Ádám Antal, a HNF Országos Taná­csok Elnökségének tagja, a HNF Baranya megyei elnöke mondott köszönetét a sikeres évért, s átadta a szép mun­káért járó elismerést, a HNF Országos Tanácsa Elnökségé­nek oklevelét, melyet a Du­nántúlon összesen három vá­ros érdemelt ki a település­fenntartást és -fejlesztést se­gítő társadalmi munkavégzés alapján. Az oklevéllel termé­szetesen anyagiak is járnak; 500 000 forintot kapott a vá­ros, melyet újabb fejlesztések­re fordítanak. Dr. Horváth End­re, Baranya Megye Tanácsá­nak osztályvezetője ezt a fél­milliót további 800 000-reI tol­dotta meg, mondván: ,,A me­gyei tanács és a HNF Bara­nya Megyei Bizottsága továb­bi forintokkal gratulálnak a győztesnek”. Az ünnepség végén okleve­leket, emlékplaketteket és el­ismeréseket osztottak ki a leg­jobbak között. A földgázprog­ramért legtöbbet a MOFA, az Új Barázda Termelőszövetke­zet és a PéTáV adott plusz­ként, az üzemek és vállalatok sorában a településfejlesztést kiemelkedően segítette a Bályi Mezőgazdasági Kombinát és a Dunavölgye Termelőszövetke­zet, a szocialista brigádok kö­zött élen járt a Mohácsi öntö­de Kossuth Lajos szocialista brigádja, a Közúti Igazgatóság mohácsi üzemmérnökségének Simon Imre szocialista brigád­ja és a Dunavölgye Termelő- szövetkezet Petőfi Sándor bri­gádja. A város lakóinak sorá­ban a társadalmi munkák szer­vezése és végzése terén nyúj­tott kiemelkedő teljesítmé­nyéért Sipos Imréné, Prakatur István és Mojzes József kaptak oklevelet. Több intézmény, vállalat és egyén kapott még különféle elismerést, köztük a kulturális és szellemi tevékenységben ki­magaslót nyújtó Újvári And­rás, aki a helytörténettel fog­lalkozik; Bauholfer József, aki a városvédő egyesületben te­vékenykedik és Kulutácz Má­tyás, aki a busójárások aktív szervezője és résztvevője hosz- szú esztendők óta. Mindhár­man a „Mohácsért" bronzpla­kett kitüntetést vethették át. K. F. A JPTE Tanárképző Karának 375 végzős hallgatója ballagott tegnap. Az összesen 22 szakpáro­sításban végző leendő tanárok államvizsgáikat június másodikátó! teszik le, a tanáravatóra jú­nius 17-én kerül sor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom