Dunántúli Napló, 1986. március (43. évfolyam, 59-88. szám)

1986-03-01 / 59. szám

\\ 'r Tartalékos hadkötelesek elbocsátása Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja Fotó: Proksza László Ünnepség a pécsi HEMO-ban A felső korhatárt elért tar­talékos hadkötelezettek ünne­pélyes elbocsátása történt tegnap délelőtt Pécsett, a Helyőrségi Művelődési Otthon­ban. Az 1926-ban született tisztek és az 1930-as tiszthe­lyettesek, tisztesek, honvédok központi állománygyűlésén az elöljáró fogadása, a Himnusz, majd egy szavalat után Balogh Kálmáa ezredes, a Baranya megyei Hadkiegészítési és Te­rületvédelmi parancsnokság parancsnoka köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Halas Ilona, a HNF Baranya Megyei Bizottságának titkár­helyettese mondott beszédet. Szólt arról, hogy azok, akik1 most formálisan meqválnak a fegyveres testületektől, jól tud­ják, miért volt érdemes szemé­lyes áldozatot vállalni hazánk békéjének védelméért, a szo­cialista társadalom nyugodt feltételeinek biztosításáért. Ta­pasztalhatták, hogyan fejlő­dött, korszerűsödött fegyveres erőink felszereltsége, melyék kezelésének folyamatos megis­merése és elsajátítása nem volt könnyű feladat. Beszédének végén Halas Ilona, a HNF me­gyei bizottsága és az ünnepsé­get rendező szervek nevében megköszönte az obsitosoknak azt a magatartást, áldozatvál­lalást, helytállást, amelyet ed­digi életük során tanúsítottak. Ezután Facskó István száza­dos ismertette a honvédelmi miniszter ebből az alkalomból kiadott parancsát, majd Ba­logh Kálmán ezredes kitünte­téseket nyújtott át. A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatában dr. Telkes József, a Megyei Kórház főorvosa, a Honvédelmi Érdemérem 20 év után kitüntetésben Pintér Fe­renc, a nagypeterdi tanács el­nökhelyettese részesült. Az ünnepség hátralévő ré­szében Balogh Kátmán ezredes búcsúzott a tartalékos kato­náktól, hangsúlyozva, most csak az egyik kötelezettségük, a fegyveres szolgálat alól kap­nak felmentést, a munkában továbbra is együtt dolgoznak a szocializmus építéséért. Az ünnepi állománygyűlés az Internacionáléval fejeződött be. R. N. Egyre mélyebbre kell menni az uránércért (5. oldal) Hogyan autózunk Magyarországon ? (6. oldal) Ülést tartott az Elnöki Tanács Március 20-ra összehívták az Országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott. Az alkotmány 22. paragrafu­sának (2) bek. alapján már­cius 20-án, csütörtökön 10 órá­ra összehívta az Országgyű­lést. A Minisztertanács indítvá­nyozza, hogy az Országgyűlés tűzze az ülésszak napirendjére az illetékekről, továbbá a saj­tóról szóló törvényjavaslatokat, valamint a beszámolót az épí­tő- és építőanyagipar helyzeté­ről. Az Elnöki Tanács, a kormány előterjesztése alapján, módo­sította a társadalombiztosítás­ról szóló törvény egyes rendel­kezéseit. Az új jogszabály szi­gorítja az üzemi baleset meg­állapításának feltételeit. Nem tekinthető a jövőben üzeminek az olyan baleset, amely a sé­rült ittassága folytán vagy a munkahelyi feladathoz nem tartozó, engedély nélkül vég­zett munka során következik be. A testület a szabálysértési felelősségrevonás gyorsítása és hatékonyabbá tétele céljából módosította a szabálysértések­ről szóló törvény eljárási sza­bályait, s felemelte néhány — a társadalomra fokozottan ve­szélyes — szabálysértés esetén kiszabható pénzbírság felső határát. Az Elnöki Tanács a továb­biakban személyi kérdésben határozott, bírákat mentett fel és választott meg. Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XLIII. évfolyam, 59. szám 1986. március 1., szombat Ara: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Tanácskozik az SZKP XXVII. kongresszusa Kádár János megtekinti Moszkvában a Kongresszusi Palota csarnokában rendezett kiállítást (Telefoto—TASZSZ—MTI—KS—DN) Mihail Gorbacsov és Kádár János megbeszélései Moszkvában Magyarország és a Szovjetunió egyaránt arra törekszik, hogy erősödjön valamennyi haladó és békeszerető erő együttműködése Lázár György beszédet mondott Uljanovszkban Kádár János, az MSZMP fő­titkára és Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára pénteken Moszkvában baráti találkozót tartott. A megbeszélésen Kádár Já­nos nagyra értékelte az SZKP XXVII. kongresszusának munká­ját, azoknak a programdoku­mentumoknak alkotó vitáját, amelyek megerősítik a Szovjet­unió társadalmi-gazdasági fej­lődése meggyorsításának, a párt vezető szerepe növelésé­nek, a szovjet nép szocialista önigazgatása továbbfejleszté­sének, a béke és a nemzetközi biztonság megszilárdításáért vívott harcnak irányvonalát. Kádár János és Mihail Gor­bacsov fontosnak nevezte a Varsói Szerződés tagállamai­nak aktív, egyeztetett lépéseit, amelyek célja Európa és a vi­lág helyzetének gyökeres meg­javítása, amire lehetőséget ad­nak a Mihail Gorbacsov ez év január 15-1 nyilatkozatában szereplő szovjet javaslatok. Ki­jelentették: Magyarország és a Szovjetunió egyaránt arra tö­rekszik, hogy a nemzetközi biz­tonság és a szilárd béke érde­kében erősödjék a szocialista közösséq országainak egybe- forrottsága, valamennyi haladó és békeszerető erő együttmű­ködése. A magyar—szovjet kapcsola­tok néhány kérdését áttekintve Kádár János és Mihail Gorba­csov megerősítette, hogy a ■marxizmus—leninizmus és a szocialista internacionalizmus elveire támaszkodva mindkét részről tovább akarják fejlesz­teni az-MSZMP és az SZKP, Magyarország és a Szovjetunió elvtársi együttműködését, aktí­vabbá akarják tenni az együtt­működés új formáinak és mód­szereinek bevezetését, különö­sen a tudományos—műszaki haladás kiemelt területein. A találkozót az MSZMP és az SZKP kapcsolatait jellemző egység, szívélyesség és testvéri barátság légkörében tartották meg. Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke és Rajnai $ándor, 0z MSZMP KB tagja, moszkvai magyar nagy­követ — az SZKP XXVII. kong- reszusán részt vevő magyar pártküldöttség tagjai — pén­teken kétnapos látogatásra Uljanovszkba érkeztek. Pénteken délután a küldött­ség virágkosarat helyezett el az uljanovszki Lenin-emlékmű- nél. Ezután az SZKP ulja­novszki területi bizottságának székházóban Alekszandr Bolsov tájékoztatta a magyar vendé­geket a közép-volgavidéki te­Tanácskozik a kongresszus rület politikai és gazdasági életéről. Lázár György tájékoztatást adott a szocialista építőmunka magyarországi tapasztalatairól. A magyar pártküldöttség tag­jai ezután a hazánkkal is kap­csolatban álló uljanovszki egyedi nehézszerszámgépgyár­ba látogattak, majd ugyanott barátsági gyűlésen vettek részt. Alekszandr Martinov vezér- igazgató a vendégeknek tájé­koztatást adott a i<5 országba — köztük Magyarországra is — szállító gyár tevékenységé­ről. A gyár egyik szerelőcsarno­kában tartott barátsági gyűlé­sen Alekszandr Bolsov beszé­dében hangsúlyozta, hogy az uljanovszki terület lakosságát örömmel töltik el a szocialista Magyarország eredményei. Meggyőződését fejezte ki, hogy a magyar dolgozók az MSZMP XIII. kongresszusán hozott ha­tározatokat, a VII. ötéves terv céljait is valóraváltják. Beszé­de végén további sikereket kí­vánt a magyar népnek a fejlett szocialista társadalom építésé­hez. A nagygyűlés részvevőinek nagy tapsa közepette lépett a szónoki emelvényre Lázár György. Lázár György bevezetőben átadta a Szovjetunió Kommu­nista Pártja XXVII. kongresszu­sára érkezett magyar küldött­ség és személy szerint Kádár János szívélyes üdvözletét. — Ezekben a napokban a viláq közvéleményének figyelme Moszkva felé fordul, ahol az SZKP XXVII. kongresszusa vég­zi történelmi jelentőségű mun­káját — mondotta. — A Köz­ponti Bizottság politikai beszá­molója, amelyet Mihail Gor­bacsov elvtárs terjesztett elő, az eddig meghallgatott felszó­lalások mély benyomást tettek ránk. A beszámoló és a kül­döttek igényes marxista—le­ninista elemzései nagy felelős­séggel szólnak a Szovjetunió belső életéről, külpolitiká­járól, a világ mai helyzetéről. Meggyőző képet adnak arról, hogy a szovjet nép lenini párt­ja vezetésével az elmúlt öt esz­tendőben is tovább haladt a hét évtizede megkezdett úton, és a korábbinál nehezebb kö­rülmények között is olyan ered­ményeket ért el a szocializmus építésében, amelyekre méltán büszke lehet. A kongresszus ugyanakkor hűen tükrözi az élet minden területére kiter­jedő megújulás igényét, az em­berek tenniakarását, vonzó és lelkesítő programot ad a jövő számára. Küldöttségünk nagy figyelem­mel kísérte és teljes egyetértés­sel fogadta a Szovjetunió bél­és külpolitikájáról a kongresz- szuson adott elemzést, állás- foglalást és programot, amely számunkra is fontos tanulsá­gokkal szolgál, bíztatást és re- iményíj nyújt a társadalmi ha­ladás és a béke erői számára szerte a világon. Az önök városában tett lá­togatás alkalmat ad számunk­ra, hogy itt, a szülőhelyén is lerójuk tiszteletünket a nemzet­közi proletariátus halhatatlan vezére, Vlagyimir lljics Lenin emléke előtt. Lenin életműve új (Folytatás a 2. oldalon) (Telefoto—TASZSZ—MTI—KS—DN)

Next

/
Oldalképek
Tartalom