Dunántúli Napló, 1986. január (43. évfolyam, 1-30. szám)

1986-01-12 / 11. szám

Pécsi operaénekes — tv-főszerepben Mozart: Márk László Adás január 12-én 22 órakor az I. műsorban Mindenkinek van valami­lyen Mozart-képe. Legtöbbet a muzsikája mond el, de szá­mos levél, visszaemlékezés, dokumentum is vall róla. Iz­galmas feladat lehet öt szín­padon, még izgalmasabb a tv-kamerák szigorú optikája előtt életre kelteni. Ez mo­toszkált bennem, amikor megismerkedtem azzal a fia­tal pécsi operaénekessel, aki a nagy zeneköltőt alakít­ja ma este a tv Zenés Szín­házában, Rimszkij-Korzakov Mozart és Salieri című ka­maraoperájában. (A RTV-új- sógtól eltérően: 22 órai kez­dettel). Márk Lászlónak hívják, s legalább tíz évvel fiatalabb- nak látszik tényleges korá­nál. Karcsú, ruganyos test­alkatú, ami tenoristáknál nagy előny ezen a pályán. Gyerekkorát, diákkorát Pé­csett élte, a korán fölismert zenei tehetség szerencsés helyzetében. Zeneiskola, ze­nei gimnáziumi tanulmányok után szolfézs-ének szakon végzett a Főiskola pécsi ki­helyezett tagozatán, miköz­ben énekelt a Liszt Kórusban, s jeles operaelőadások sta­tiszta- és kardalosként (Ál­arcosbál, Hoffmann meséi stb.) belekóstolt a színház világába. Diplomázása után néhány évig oroszt, testne­velést, éneket tanít Mecsek- nádasdon, majd elindul a zenei pálya lassan, de szé­pen ívelő útján. Három évig g Honvéd Mű­vészegyüttesben, majd csak­nem egy évtizedig a Magyar Rádió Énekkarában működik. Közben magánéneket tanul, csöndben érlelve szólista ál­mait, amelyekről soha nem tett le. S nyolc—kilenc év utón eljött a pillanat, amikor meghívták próbát énekelni az Erfurti Zenés Színházba. Há­rom fontos és tanulságos évadot tölt itt 1980-tól, elein­te kisebb szerepekben —, a a színháznál 6 (hat!) teno­rista működik —, sokat ta­nulva a rendkívül precíz, ap­rólékos műgondot követelő színházkultúra hagyományai­ból. Amikor már olyan fősze­repek is „bejöttek”, mint például Ravel Pásztorórájá- ban a csábító vagy a Boc­caccio Leonettája, végül is jelentősebb szerepek remé­nyében hazavágyott. 1984 őszétől a Pécsi Nem­zeti Színház operatársulatá­nál működik. Több sikeres szereppel a háta mögött, mint Tamino (Varázsfuvola), Alfréd (Denevér), Lámpaol- togató (Manón Lescaut) vagy, mint Ernesto a Don Pasqualeban. Egyébként Bu­dapesten lakik, de Pécsre — hazajár.., Mozarttól dalokat énekelt eddig. Főképp Erfurtban, ahol önálló dalestet is adott. Most a bőrébe kellett bele­bújnia. Hogyan is történt mindez? — Nyugat-Berlinből, a De­nevér-előadásról tértünk visz- sza —, emlékezik, még min­dig egy kis elfogódottság­gal —, s Ruitner Sándor hí­vott a tv-től: vállaljam el Mo­zart szerepét a kamaraope­rában ... Ma is úgy érzem, hogy váratlan ajándék ez a sorstól, ami ritkán adatik meg. A szerepre nagyon tu­datosan, sok előtanulmány­nyal készültem, mind erőseb­ben érezve a Mozartot ját- szani-feladat nyomasztó fe­lelősségét. Arra jutottam, hogy nem a külső dominál, s hogy a saját emberi ter­mészetemből, a saját egyéni­ségemből kell kiindulnom, hozzátéve mindazt, amit tu­dunk, ami fennmaradt róla. Végül is: én nemcsak „csip­keszerű zenék” mesterét, ha­nem a hétköznapokban élő, érző embert szerettem vol­na megformálni, aki —, erre ösztönzött a zenei anyag is —, nagyon színes egyéniség lehetett. Ezt az embert próbál­tam visszaadni... W. E. Márk László Mozart ás Polgár László Salieri szerepében Magyar Média Műgyűjtők Galériája Menedzselni kell a festőt Aukció lesz a vidéki városokban is Madárvédelmi kiállítás Dombóváron A Magyar Madártani Egyesület dombóvári helyi csoportja és szakköre által készített kiállítás ja­nuár 4-én nyílt meg. A nagy alapterületen elhelyezkedő anyag január 15-ig megtekinthető. A kiállítás legfőbb célja, hogy az érdeklődők figyelmét felhívja hazánk védett értékeire, azok védelmére s környezetünket, az élővilágot, így az embert is fenyegető veszélyekre. Az 1982. és 1984. évi kiállításhoz képest anyagában változottés tartalmában gazdagodott a bemutatott anyag. A kiállítás naponta 19 óráig tart nyitva. Képünkön diarámában elhelyezett vizparti életközösség. (Spengler Mária felvétele) Végy egy Polimert... Műsoros műkazetták A Lapkiadó Vállalat néhány hónappal ezelőtt létrehozott egy műkereskedelmi szerveze­tet, amely a Magyar Média Műgyűjtők Galériája néven működik jelenleg. Hogy lapki­adó műkereskedéssel foglal­kozzék, az csak nálunk és mos­tanában számít újdonságnak: azokban az országokban, ahol eleven a műkereskedelem, gya­kori, hogy a galériák egy-egy nagy kiadóvállalathoz kapcso­lódnak. A könyv-, folyóirat-, vagy heti- és napilapkiadással fog­lalkozó vállalatoknál ugyanis nemcsak szakember van a rek­lámhoz és a propagandához, hanem az eszközök is kézben vannak a public relationshoz, a közönség igényeinek megis­meréséhez és ezeknek az igé­nyeknek a befolyásolásához. A műkereskedelem ugyanis nem egyenlő azzal, hogy kitesszük a műtárgyat a kirakatba. A művészt be kell vezetni a köz­tudatba, megismertetni, nép­szerűsíteni, egyszóval: „meg­csinálni”. Ez az, ami ma még itthon is hiányzik, nem szólva a magyar művészek külföldi menedzseléséről. — Mi éppen ezt vállaltuk - mondja Rideg Gábor, aki a Műgyűjtők Galériájában művé­szeti tanácsadóként működik. - Nem akarunk konkurálni a hazai műkereskedelmi szervek­kel, bár itthon is megjelenünk majd a piacon: mi a kortárs festőkkel külföldön indulunk. — Hogyan jegyzik a magyar festészetet ma a határokon túl? — Pillanatnyilag áron alul. A külföldi gyűjtők arra töreksze­nek, hogy minél olcsóbban ve­gyék meg a kvalitásos magyar műveket, és nem eqy jó mű­vész gyakran festék-óron ad el. Ennek oka nem az általá­nos qazdasáqi nehézségeink­ben keresendő, hanem művé­szetünk jelenlegi hírével, pon­tosabban: művészeink ismeret­lenségével van összefüggés­ben. Pedig a jó művekért megadiák a rendes árat is. — Kiket menedzselnek önök? — Tizenöt-húsz művészt vá­lasztunk ki, tőlük kérünk egy művet, vetíthető dokumentációt és három rajzot, majd szelek­tálunk. A Lapkiadó a társulás ren­delkezésére bocsátotta a Pest megyei Ácsán helyreállított kastélyát, amely a Műgyűjtők Háza lesz. Itt bemutatják az árut a meghívott külföldi mű­kereskedőknek. Bizományi árusítást vállal és árveréseket is rendez a cég, mégpedig nemcsak Budapes­ten, hanem a vidéki városok­ban is. Pécsett márciusban vagy áprilisban kerül sor a Műgyűjtők Galériája által szervezendő árverésre. Modern Talking! Hát per­sze, akikor vevő vagyok! És a slágeregyüttes slágerdala vonz­za a tizenéveseket — ami azt illeti, engem is! —, mint a mágnes a vasat. Tudja ezt Tarlós Mihály is — komoly kis stúdiója van otthon, jó leme­zekkel —, támadt egy ötlete: műsoros kazettákat árulni — mondjuk a Modern Taliking - ét - a vásárokban. — Rendszeresen jártam a pécsi, a komlói, a szentlőrinci vásárokra — mondja. Megérte. A recept a követ­kező (gyorsan hozzátesszük: nem érdemes hallgatni rá!): végy a Konzwm Áruházban, vagy bárhol, ahol ilyet kapni lehet, lehetőleg minél olcsób­ban kazettákat. Van egy faj­ta, amelyiknek az ára nem éri el a 60 forintot, ez éppen jó. Utána az üres kazettákra másold át a műsorokat, neves együttesektől, mindegy, hogy éppen a top-lista élén van­nak-e, vagy valamivel koráb­ban voltaik a spiccen, a lé­nyeg : híresek, közismertek le­gyenek. S tulajdonképpen a műfaj is mindegy: van akinek az Uriah Heep a heppje, má­sok viszont a magyar nótát, azokból sem a szép népdalo­kat kedvelik, vagyis igyekezzél j minél szélesebb skálán áru[ni a zenét. Éspedig azért, mert egy műsoros kazetta ára jóval több, mint egy üresé, különö­sen akkor, ha kellő a borítá­sa, azaz ott a borítón az együttes képe. Ezt pedig a következőképpen érheted el: a Konzumban vásárolt mondjuk Polimer — kazettához fotós eljárással lemásolod az eredeti műsoros kazetták bo­rítóját, ha szükséges, színes filctollal ki is színezed, s bár fércmunkához hasonlatos a végeredmény, 'bízzál a vevőid­ben, a Modern Talking vará­zsa téged minden gyanún fe­lülivé tesz. Legalábbis így csinálta Tar­lós Mihály pécsi műszerész is, akinek egyébként kereskedői engedélye van használt mű­szaki cikkekre. Ez azért érde­kes, mert üzletvitele során óhatatlanul súrolta a zenét, valamint a vásárok világát, s itt azt tapasztalta, hogy a fia­talok tűvé teszik a vásárokat egy-egy jó műsoros kazettáért. Január 5-én azonban feltűnt az ellenőrzőknek: mintha ezek a kazetták nem eredetiek len­nének. Egy sem a sok tucatból. Nem is voltak azok. Az árult sem: Tarlós egy-egyet 150- 200-250 forintért adott el ve­vőinek, tartalmától függően. Otthon, Akai-lemezjátszójáról készítette a másolatokat, sok időt szánhatott rá, legalábbis a „műsoros kazettáinak” szá­ma alapján. Mindenesetre — már a Pécsi Rendőrkapitány­ságon — 75 000 forintos bevé­telt, mintegy 50 000 forintos tiszta nyereséget ismert el, egy év munkájának gyümöl­cseként.- Mások is csinálják... — védekezett, hozzátéve: — Az én áraim aránylag még ala­csonyak voltak, többen hülyé­nek is tartottak, hogy ilyen olcsó vagyok. Pedig az árai - ugyancsak az ő előadása szerint - a többiekéhez igazodtak. Kinek mennyit ér egy-egy ilyen ka­zetta, végül is az ő dolga, Tarlós azonban mintegy 50 ezer forintnyi haszna azt mu­tatja: meg lehet lovagolni a tinédzserek zeneszeretetét. Goombay Dance, James Last, Iron Maiden, Elvis Presley - többet le sem írunk a több mint 400, lefoglalt, nyugodtan primitívnek mondható kazetta- borítóból. Valószínűleg még hosszan szárnyalt volna a dal "Sarlós műsoros műkazettáiról, ha le nem bukik, üzérkedés alapos gyanúja miatt áill eljárás alatt. M. A. Panoráma Spagetti Linda Montena olasz film­színésznő élete első tévéfősze­repét alakítja a Spagetti című tévéfilmsorozatban. A képün­kön látható Linda minden je­lenetben több adag spagettit eszik meg, hogy így álljon bosszút a kövér nőket utáló, s tőle elválni akaró férjén. Londoni rock­mérleg ’85 A rockzene világfővárosában, Londonban kiadták az 1985-ös zenei év abszolút sikerlistá­ját. Eszerint az év sztárjai: Madonna és Bruce Spring­steen. Az év embere a „Live Aid” koncert miatt — Bob Gel- dof. Az év zenekara pedig a kéttagú „Wham”. A listát 3,5 milliónyi közönség szavazatai alapján állították össze. Bolondrevü Helmut Baumann, aki négy éve a „Jézus Krisztus Szuper­sztár” bécsi előadását kissé brechtes felfogásban rendezte, most színházában, a nyugat­berlini Theater des Westen- ben megrendezi a „Bolondre- vüt". Ezt a musicalt Harvey Fierstein írta, zenéjét pedig a „Hello, Dolly" komponistája, Jerry Herman szerezte. Lénye­gében a homoszexuálisok ki­gúnyolása. A világ legnagyobb kutyája A ZDF nevű NSZK televíziós társaság új gyermeksorozatot vetít. Címe: „A világ legna­gyobb kutyája". A filmtrükkter- vezők sikere, hogy a kutyának csupán a feje is embernagy- sógú, s a műállat mozgása, játéka teljesen hiteles — ku­tyaszerű. G. T. Irhabőruasar A PÉCSI MINŐSÉGI RUHÁZATI SZÖVETKEZET, Pécs, Színház tér 1. sz. alatti szűcs részlegében, 1986. JANUAR 31 -IG. AJÁNLATAINK: • irhabőrből férfi- és női sapkák, • dzsekik, kabátok. • Irhabörök különböző barna színekben, bútor-, falvédő és gépkocsiülé... „malmos. NAGY VÁLASZTÉKBAN, AMÍG A KÉSZLET TART. ^M^^U\U\^\U\\\\\\\U\\U\U\UUUUUUUUUUU(((((((((f vasárnapi

Next

/
Oldalképek
Tartalom