Dunántúli Napló, 1985. november (42. évfolyam, 300-328. szám)

1985-11-01 / 300. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ülésezett Pécs Város Tanácsa Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A Lvovban megrendezésre kerülő magyar—szovjet barátsági hét rendezvényeire utazó Baranya megyei küldöttség teg­nap délben indult el Pécsről Erb János felvétele A tanácsülés szünetében Az MSZMP főtitkára Londonba érkezett Megkezdődtek a tárgyalások Margaret Thatcher és Kádár János között Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára csütörtökön a brit kor­mány meghívására hivatalos látogatásra Nagy-Britanniába érkezett. Kíséretében van Vár- konyi Péter külügyminiszter, Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Kovács László, az MSZMP KB külügyi és Karvalics László, a KB agi- tációs és propaganda osztá­lyának helyettes vezetője, Me- lega Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes, valamint Domokos Mátyás, hazánk lon­doni nagykövete, aki itt csat­lakozott a kísérethez. A magyar különrepülőgép délelőtt 11 óra után néhány perccel szállt le a londoni Heathrow repülőtérre, ahol katonai tiszteletadással fogad­ták a párt főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját. Kádár János szívélyes kézfogással köszön­tötte a vendéglátók képvisele­tében üdvözlésére megjelent Malcolm Rifkind külügyi ál­lamminisztert és Peter William Unwint, Nagy-Britannia buda­pesti nagykövetét, majd a kí­séret tagjaival együtt elha­ladt a brit királyi légierő dísz­őrségének sorfala között. A repülőtéri fogadtatás után a magyar vendégek és a társaságukban levő személyi­ségek szállásukra — a sok év­százados, közkedvelt óriáspark déli peremén álló Hyde Park Hotelbe haitattak. Délután Kádár János és kí­sérete elsőként a British Muse- umba látogatott. A klasszicista palota hatalmas oszlopcsarno­kából nyíló főbejáratnál Ken­neth Cooper, a múzeumban működő brit nemzeti könyvtár, a British Library főigazgatója fogadta a látogatókat, s vezet­te őket be a történelmi neveze­tességű „kerek” olvasóterembe. A több, mint 40 méter átmérő­jű kupolacsarnokban, amelyben egykor Kossuth, Marx, Engels és Lenin is dolgozott, a főigaz­gató adott tájékoztatást a mint­egy 15 millió kötetet (könyvet, iratot, újságot) őrző könyvtárról. Annál az asztalnál álltak meg a vendégek, ahol Marx Károly több művét írta, így a Tőkét is. Kádár János itt megtekintette a Tőke egy korabeli példányát, történetesen azt, amelyet Marx a múzeumnak ajándékozott. Ezután rögtönzött tárlaton a Hivatalos látogatásra Londonba érkezett Kádár János. Az MSZMP főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját a repülőtéren Malcolm Rifkind külüqyminisztériumi államtitkár üdvözölte, (Telefotó—AP—MTI— KS—DN) könyvtár Hungarica-gyűjtemé- nyének néhány darabját mutat­ták be. Közöttük Mátyás király egy 1488-ban kelt levelét, egy Corvinát, valamint a legkoráb­ban, magyar nyelven kinyomta­tott könyvek egyikét. Végül a könyvtár a British Museumban őrzött Magna Char­ta egy hasonmás-példányával ajándékozta meg az MSZMP főtitkárát, aki a szíves gesztust megköszönve, elismerő sorokat írt a vendégkönyvbe. A múzeumi séta után Kádár János Sir Alan TraiIInéi, London főpolgármesterénél tett látoga­tást a XVIII. századi Mansion House-ban, Traill hivatalában. Csütörtökön délután a brit miniszterelnök hivatalában meg­kezdődtek a hivatalos tárgyalá­sok Margaret Thatcher kor­mányfő és Kádár János között. Mielőtt a hivatalként és lak­helyül szolgáló Downing street 10. számú épületbe kalauzolta volna vendégét, Thatcher asz- szony a bejárat előtt várta és szívélyesen üdvözölte az MSZMP főtitkárát. A késő délutáni órákban Kádár János és Margaret Thatcher megbeszélést folyta­tott a Dawning Street 10-ben, a brit miniszterelnökség épü­letében. A négyszemközti tár­gyaláson beható véleménycse­rét folytattak a nemzetközi helyzet legfontosabb kérdései­ről, különösen a fegyverkezés veszélyeiről. Bár a nemzetközi feszültség okainak megítélé­sében eltért a véleményük, né­zeteik egybeestek arról, hogy valamennyi országnak erőfe­szítéseket kell tennie az em­beriséget fenyegető veszélyek elhárítása végett. Reményüket fejezték ki, hogy a világ sor­sáért különleges felelősséget viselő Szovjetunió és az Egyesült Államok közelgő gen­fi csúcstalálkozója előmozdít­ja a nemzetközi légkör javulá­sát. Megállapították, hogy az emberek békét és biztonságot akarnak, s a különböző társa­dalmi rendszerű országok kö­zötti kapcsolatokat ennek szol­gálatába kell állítani. Margaret Thatcher rendkívül meleg szavakkal emlékezett vissza múlt évi magyarországi látogatására. Kádár Jánossal együtt elégedetten állapítot­ták meg, hogy a magyar-brit kapcsolatok a közös erőfeszí­tések eredményeként — külö­nösen gazdasági és kulturális téren — sikeresen fejlődnek. Ügy ítélték meg, hogy a köl­csönös érdekek figyelmbevéte­(Folytatás a 2. oldalon) Ifjúsági és környezetvédelmi témát tárgyalt egyebek mellett Pécs Megyei Város Tanácsa. A 90 tagú testület tegnap Piti Zoltán elnök előterjesztésében először rendeletet fogadott el a Tanácsi Munkáért 1950— 1985 elnevezésű jubileumi em­lékérem alapításáról. Ismeretes, hogy 1950 októberében alakul­tak meg hazánkban a tanácsok. A rendelet elfogadása után az emlékérmet átnyújtották Kárpá­ti Ferenc tanácstagnak, aki 35 évig megszakítás nélkül tagja a városi tanácsnak, munkáját ma is közmegelégedésre végzi. A testület ezután — időszerű kérdésekkel foglalkozó napiren­di pontok mellett — megtár­gyalta és elfogadta Az Ifjúsá­gi Törvény végrehajtásáról és a város ifjúságának helyzetéről szóló jelentést és a városi ta­nács és a KISZ Pécs Városi Bi­zottsága együttműködési meg­állapodását az elkövetkezendő öt évre Komlódi Józsefné el­nökhelyettes és Burgmann György városi KISZ-titkár elő­terjesztésében. Az ifjúsággal kapcsolatos részletes anyagokhoz 16-an szóltak hozzá. A téma fontos­ságát jelzi az érdeklődés, és utal arra is, hogy manapság különösen nem lehet az ifjúság örömeit, gondjait csupán „ré­tegfeladatnak" tekinteni; a fia­talok viselkedése, tudása és ennek megítélése elválasztha­tatlan a felnőttek gondolkodás- módjától, törődésétől, munkájá­tól. Hasonló gondolatokat fogal­mazott meg Komlódi Józsefné elnökhelyettes is tegnap, az előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében. Az elnökhelyet­tes elsősorban a családi háttér szerepét és a családi nevelés fontosságát, felelősségét hang­súlyozta. Felhívta ugyanakkor a munkáltatók figyelmét arra, hogy az eddigieknél is több, képességüknek és képzettségük­nek megfelelő feladatot adja­nak a 35 év alattiaknak. A fia­taloknak pedig azt tanácsolta, hogy — a nehezedő körülmé­nyek ellenére is — próbálják meg öntevékenyen kihasználni a társadalom által nyújtott lehe­tőségeket, igényesen, legjobb tudásuk szerint dolgozva. Az előterjesztésből feltétlen ki kell emelni néhány — az előző időszakokhoz mért — ténybeli változást; ma már va­lamennyi óvodai kérelmet ki tudnak elégíteni. A tanácsi elosztású lakások ötven száza­lékát 35 év alatti házaspárok és gyermeküket egyedül nevelő szülők kapják. Több, közműve­lődési és a szabadidő hasznos eltöltéséhez segítséget adó in­tézmény épült a városban a kö­zeli években. Ugyanakkor to­vábbra sem csökkent az álta­lános iskolák zsúfoltsága. Las­san, fokozatosan tovább rosz- szabbodott a korosztály egész­ségi állapota, és romlottak a pályakezdők, elsősorban a fia­tal értelmiségiek életkörülmé- nyie. A hozzászólások is pontosan mutatták, hogy az utóbbi évek­ben nemcsak a „felnőtt-társa­dalom” polarizálódott nagy­mértékben, anyagi és erkölcsi tekintetben egyaránt, ugyanez a különbözőség mondható el a fiatalokról is. így a fiatalok megítélése sem mentes a vé­leményeltérésektől társadal­munkban. A 16 hozzászóló többsége oktatási szakember volt, mégis sokszor homlokegye­nest ellenkező véleményt han­goztattak. A következő ülésen véglege­sítendő határozati javaslatból és a városi tanács és a KISZ megállapodásából feltétlen ki­emelendő egy-egy konkrét ja­vaslat; a nagyobb létszámú korosztályok 1988-tól kezdődően érik el a középfokú tanintézmé­nyeket, ebből következően fej­leszteni kell ezen iskolafok sze­mélyi és tárgyi feltételeit. A mai pedagógushiányban az általá­nos iskolai igazgatók nem szí­vesen engedik továbbtanulni fiatal kollegáikat. Ha ez a hely­zet nem változik, néhány éven (Folytatás a 2. oldalon) Üdvözlő távirat Az Algériai Demokra­tikus és Népi Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmá­ból Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt főtitkára és Losonczi Pál, az Elnöki Tanács el­nöke táviratban fejezte ki jókívánságait Sadli Bendzsedidnek, a Nemzeti Felszabadítási Front Párt­ja főtitkárának, köztársa­sági elnöknek. Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke Abdelhamid Brahimi miniszterelnöknek küldött táviratot. Grósz Károly a budapesti orvos- tudományi egyetemen Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Po­litikai Bizottságának tag­ja, a Budapesti Pártbizott­ság első titkára csütörtö­kön a Semmelweis Orvos- tudományi Egyetemre láto­gatott. Társaságában volt dr. Medve László egész­ségügyi miniszter. A ven­dégeket dr. Magyar Kál­mán, a SOTE pártbizottsá­gának titkára, dr. Somo­gyi Endre, a SOTE rekto­ra, valamint az egyetemi szakszervezeti és KISZ-bi- zottságok vezetői fogadták. Kuvaiti újságírók látogatása hazánkban Ahmed Behbehani fő­titkár vezetésével október 28. és 31. között Magyar- országon tartózkodott a Kuvaiti Újságíró Szövetség delegációja. A delegációt fogadta Bányász Rezső államtitkár, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivata­lának elnöke és Nagy Gábor külügyminiszter­helyettes. Dunántúli nanio XLII. évfolyam, 300. szám 1985. november 1., péntek Ara: 1,80 Ft Ifjúsági és környezet- védelmi témák a napirenden

Next

/
Oldalképek
Tartalom