Dunántúli Napló, 1985. november (42. évfolyam, 300-328. szám)

1985-11-01 / 300. szám

2 Dunántúli napló 1985. november 1., péntek @ ÓRA A NAGYVILÁGBAN Ülésezett Pécs Város Tanácsa Ifjúsági és környezetvédelmi témák a napirenden Az MSZMP főtitkára Londonban A Szovjetunió több városában rendeztek békemegmozdutásokat. A képen szovjet Moldávia fővárosában, Kisinyovban tüntetnek a há­ború ellen. (Telefotó-TASZSZ -MTI-KS-DN) (Folytatás az 1. oldalról) belül középiskolákban is talál­kozhatunk a képesítés nélküliek vagy legalábbis a nem-megfe­lelő képesítésű tanárok problé­májával. A két testület — több, az ifjúság jövőjét, a pécsi fia­talok mindennapjait javítani próbáló konkrét közös intézke­dése mellett — elhatározta, hogy fokozott figyelmet fordít a fiatal tanácstagok és pótta­nácstagok munkájának támoga­tására; a mostani választások után emelkedett a fiatalok ará­nya a városi tanácsban, létszá­muk megközelíti a 15 százalé­kot. A közelgő korosztályi vál­tás miatt ezt a lépést különösen üdvözölhetjük. A Pécsett lakó több mint 175 ezer ember 53,9 százaléka 35 éven aluli. Gondjaik és örömeik vizsgálata nem napi feladat. Mindannyiunk folyamatos tevé­kenysége kell hogy legyen. B. L. * A környezetvédelem és a településtisztaság helyzete, feladatai Pécsett — ez is na­pirenden szerepelt a tegnapi tanácsülésen. Hogy a témával egyre több fórumon, gondjait, az előrelépés lehetőségeit mind mélyebben taglaló vitá- kon-megbeszéléseken talál­kozhatunk, a lépéskényszert jelzi. Nincs ez másképpen Pé­csett sem — az ország egyik legszennyezettebb levegőjű városában, ahol gyakran buk­kanhatunk az itt élők környe­zetsértő magatartásának nyo­maira is. A tanácsülés elé ter­jesztett anyagot széles körű társadalmi vita előzte meg, amelyek tapasztalata: haté­konyabb intézkedéseket vár a közvélemény a környezet vé­delme, a település tisztasága érdekében. — Talán először a város le­vegőjéről beszéljünk. Ezer­tonnákban mérhető az egy- egy évben Pécsre hulló por mennyisége.- A város levegőjének mi­nősége mérsékelten romló tendenciát mutat — kaptuk a választ a téma előterjesztőjé­től, Szabó Nándor tanácsel­nök-helyettestől. — Nőtt az utóbbi években a lehullott por mennyisége, jelentősnek-mondható a kéndioxid- és a nitrogénoxid-szennyezés. És persze nem szabad figyelmen kívül hagyni a rengeteg gép­jármű által okozott légszeny- nyezést. Ami mégis jelent előrelé­pést: a Mecseki Szénbányák külszíni fejtéseinek porkibo­csátását csökkentették, meg­szűnt az István-ak.nai meddő­hányó öngyulladásból eredő égésé, s mérsékelte a lég- szennyezést a Hőerőmű is — bár ez utóbbi esetében jelen­tősebb javulás csak a re­konstrukció után várható. Jó­tékony hatással van a város levegőjére az, hogy számos helyen már földgázzal fűte- nek. Visszatérő gond - és sok lakossági panasz oka - a Pé­csi Bőrqyár, a Húsipari Válla­lat, a BIVIMPEX-raktár, a Ke­ményítőgyár, a Pécsi-víz és a Megyeri úti szennyvíztelep ál­tal okozott bűz. A források feltárására tanulmány készült, ennek alapján az érintett váI­— 4 MOSZKVA: Az államot különösen nagy mértékben megkárosító gazdasági bűn­cselekmény elkövetése miatt a Kirgiz Köztársaság leglelső bírósága a közelmúltban ha­lálos Ítéletet szabott ki két személyre. A per két lő vád­lottja, Bosztanov, a kombinát átvevőtelepének vezetője és Nogobajev áilotátvevő, a bi­zonylatok meghamisításával, saját hasznukra történő tiltott felvásárlással és értékesítéssel mintegy egymillió rubel kárt okoztak a szovjet népgazda­ságnak. lalatok intézkedési tervet dol­goztak ki, ennek VII. ötéves tervi végrehajtását még ez évben előkészítjük. Ez - úgy vélem — jelentős előrelépés­nek minősíthető a város leve­gőjének védelmében.- Említette a Megyeri úti szennyvíztelepet. De akad a városnak ezenkívül is ■ olyan része, ahol a szennyvíz gon­dot okoz.- Részlegesen hiányzik a szennyvízcsatorna Patacson, Kovácstelepen, ürögön, a Tettye-völgyben, a Havihe­gyen és a Budai városrész­ben, de Vasason is. Az ellá­tatlanság mértékéhez egy adat: a városban a szennyvíz- hálózatba 41 898 lakás van bekötve, valamivel több mint 70 százalékuk. Ez nem elég. A Megyeri úti szennyvízte­lep nem kielégítő kapacitású súlyos gondot jelent: ide át­lagosan egy-egy nap 55 000 köbméter szennyvíz érkezik, de csak 40 000 feldolgozására képes. A többlet - mechani­kai tisztítás után — a Pécsi­vízbe kerül, környezetszennye­ző hatása egyértelmű. A Pécsi Vízmű 10 000 köbméteres ka­pacitásbővítést tervez, a be­ruházás a tanácsi környezet- védelmi alapból is támogatást kap. Elkészül a jövő évben a város új szennyvíztisztító-tele­pének tanácsi beruházásában megkezdett l/A üteme. Az l/B ütem beruházását az OVH át­vette, a naponta 80 000 köb­méter kapacitású létesítmény befejezése a VII. ötéves terv­időszak végére várható, teljes kiépítése esetén pedig napon­ta 120 000 köbméter szennyvi­zet lesz képes feldolgozni. Ez jelentené a pécsi szennyvíz­gondok teljes megoldását. Egy-egy utcai séta során is kiderül: vannak a városnak a tisztaság - pontosabban a nem kellő tisztaság - szem­pontjából neuralgikus pont­jai.- Például a történelmi bel­város! A magyarázat: kevés az utcaseprő... Ez így „mo­som kezeim”-nek is tűnhet, de tudni kell: a kézi munka­erő egyre fokozódó hiányának pótlására az utcák gép! mo­sására fordított óraszám az utóbbi években csaknem 50 százalékkal nőtt. Ám a gépi mosás nem pótolja teljes mér­tékben a kézi munkaerőt — ez pedig elsősorban a történelmi belvárosban okoz gondot. Az­után a járdák tisztán tartása - állandóan ismétlődő vita: kinek a feladata? Fokozni kell az ellenőrzést, a szeme­telés megelőzését, mérséklé­sét, a közterület-felügyelettől ezen a téren is előrelépést vá­runk, tehát végső soron: cé­lunk: legyen tisztább a város. A tanácsülés személyi kér­désekben is döntött. Vokó Já­nost -, akit az UNIBER igaz­gatójának választottak meg-, az építési és közlekedési osz­tály vezetőjét felmentette, s az osztály vezetésével november 15-től megbízta dr. Somlai Csabát. A munkaügyi osztály vezetője a tanács megbízása alapján november 1-től Kras- sói József lett. M. A. ♦ MANAGUA: Nicaraguá­ban szerdán megkezdték a 25 és 40 év közötti férfiak tarta­lékos állományba való össze­írását. Hivatalos nicaraguai közlés szerint az intézkedést a külső agresszió veszélye tette szükségessé. 4 BERLIN: A Német Szocia­lista Egységpárt KB Politikai Bizottsága és az NDK Minisz­tertanácsa teljes egészében jóváhagyta a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületé­nek szófiai ülésén elfogadott nyilatkozatot. (Folytatás az 1. oldalról) lével tovább lehet lépni az együttműködés útján. Kádár János hangsúlyozta, Magyar- orszáq mindent megtesz, hogy gazdasági téren könnyebbé te­gye ezt. Egyetértés volt a két vezető között abban, hogy a maqyar—brit kapcsolatok fej­lődése részét képezi a kelet­nyugati párbeszéd folyamatos- sóqának megőrzésére, a köl­csönös bizalom építésére irá­nyuló erőfeszítéseknek. A szívélyes, kötetlen légkörű megbeszélés második szaka­szában a brit miniszterelnök­höz és az MSZMP főtitkárához csatlakozott a két külügymi­niszter, Várkonyi Péter és Geoffrey Howe, valamint Do­mokos Mátyás londoni ma­qyar, illetve Peter Unwin bu­dapesti brit nagykövet. Kádár Jánost csütörtökön este szállásán felkereste Neil Kinnook, a brit munkáspárt vezére és Denis Healey, a párt vezető külügyi szóvivője („árnyékkülügyminisztere”). Áttekintették a nemzetközi helyzet és a világqazdasóq néhány időszerű kérdését, köl­csönösen tájékoztatták egy­mást pártja i k helyzetéről és soron levő tennivalóiról. Meg­elégedéssel szóltak a pártközi kapcsolatok alakulásáról, kife­jezték szándékukat azok to­vábbfejlesztésére Marqaret Thatcher csü­törtökön este a miniszterelnöki rezidencián díszvacsorát adott Kádár János tiszteletére. A va­csorán részt vettek az MSZMP főtitkárának kíséretében érke­zett maqyar politikusok, és. ott volt a brit közélet számos ki­emelkedő képviselője is. A díszvacsorán Margaret Thatcher és Kádár János pohárköszöntőt mondott. A nap folvamán Kádár Já­nos képviseletében Bányász Rezső és Karvalics László ko­szorút helyezett el Marx Ká- rolynak a hiqhgate-i temető­ben lévő sírján, tisztelegve ez­zel a tudományos szocializmus megalapítója előtt. A naqy nemzetközi hírügy­nökségek csütörtökön beszá­moltak arról, hogy Kádár Já­nos, az MSZMP főtitkára há­romnapos látogatást kezdett Nagy-Britanniában, ismertet­ték a magyar küldöttség prog­ramját és röviden áttekintették 0 két ország kapcsolatait. A francia hírügynökség brit kor­mánykörökre hivatkozva úgy vélte, hogy a látogatás a két­oldalú — elsősorban gazdasági és kereskedelmi — kapcsolatok fejlesztési lehetőségeinek meg­vitatására is alkalmat ad a magyar és a brit vezetőknek. Berecz János hazaérkezett Varsóból Berecz János, az MSZMP KB titkára október 29. és 31. kö­zött, pártküldöttség élén Var­sóban tartózkodott a LEMP KB meghívására. Lengyel vendég­látóival tapasztalatcserét foly­tatott az MSZMP és a LEMP ideológiai, agitációs és propa­ganda-, valamint tömegtájé­koztatási munkájáról. Berecz Jánost csütörtökön fogadta Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára. Berecz János csütörtökön este hazaérkezett varsói látogatásáról. 4 BÉCS: ,,Románkori egy­házi építészet Nyugat-Ponnó- niában" cimmel jelent meg dr. Valter Ilona kötete Eisenstadt- ban a Rötzer kiadónál. Ai osztrák és szlovén szakembe­rek közreműködésével készült kötetet szerda este mutatták be a burgenlandi főváros­ban. 4 OTTAWA: Marjai József miniszterelnökhelyettes befe­jezte hivatalos kanadai láto­gatását. Útjának utolsó sza­kaszában Ottawában a szö­vetségi kormány több tagjával és a parlament elnökével foly­tatott megbeszéléseket. ♦ BEJ RÚT: A Szovjetunió bejrúti nagykövetsége szerdán az éjszakai órákban rövid köz­leményben mondott köszönetét mindazoknak, akik részt vettek a három szovjet állampolgár kiszabadításában. A szovjet külképviselethez közeli források megerősítették, hogy a diplo­maták jó egészségben vannak, de egyelőre pihenniük kell. 4 MOSZKVA: A Pinochet- rendszer politikai és gazdasá­gi csődbe juttatta Chilét. A ki­alakult strukturális válság el­engedhetetlenné teszi, hogy alapvető változásokat hajtsa­nak végre az ország életének minden területén — állapítja meg a Pravda csütörtöki szá­mában megjelent cikkében Luis Corvalán, a Chilei Kom­munista Párt főtitkára. 4 MOSZKVA: Szovjet tudó­sok véleménye szerint a ho­lográfia hamarosan több terü­letről kiszorítja a megszokott röntgenberendezéseket a gyó­gyászatban. A leningrádi orvo­si szakegyetem laboratóriu­maiban lézersugár segítségével a bonyolult törésekről sikerült pontos, térbeli képet kapniuk a tudósoknak. 4 BRASILIA: Csao Ce-jang kínai kormányfő szerdán — négy latin-amerikai országot érintő kőrútjának második ál­lomására — Brazíliába érke­zett. 4 MOSZKVA: Az SZKP Köz­ponti Bizottságának, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének és a Szovjetunió Minisztertanácsának meghívá­sára csütörtökön baráti mun­kalátogatásra Moszkvába érke­zett Mengisztu Hailé Mariam, az Etióp Dolgozók Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkára, az Ideiglenes Katonai Kor­mányzó Tanács elnöke. Lukács-emlék­szeminárium A delhi egyetem és a Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ közös szervezésében Lukács György születésének szá­zadik évfordulóján emlék­szeminárium kezdődött Új- Delhiben. A világhírű filo­zófus, irodalmár és eszté­ta munkásságát felölelő előadásokon a több na­pos rendezvény keretében mintegy száz indiai tudós vesz részt. Az évforduló kapcsán jelent meg elő­ször Indiában a Lukács György különböző tanul­mányait tartalmazó kötet. 4 BERLIN: Kádár János és Erich Honecker budapesti ta­lálkozóján megteremtették an­nak a lehetőségét, hogy a két ország gazdasági és tudomá­nyos-műszaki együttműködését új, magasabb szintre emeljék. A két párt és a két állam kapcsolatai, amelyek az utób­bi években minden területen jól fejlődtek, szilárd alapot nyújtanak ehhez — állapítja meg csütörtöki vezércikkében a Neues Deutschland. Dr. Hans Stercken elutazása Csütörtökön befejezte négy­napos magyarországi prog­ramját és elutazott Budapest­ről dr. Hans Strecken, az IPU elnöke, a Bundestag külügyi bizottságának elnöke. A ven­déget a Ferihegyi repülőtéren Barcs Sándor, Szentágothai János és Réger Antal ország­gyűlési képviselők búcsúztat­ták. Kinevezés A Minisztertanács dr. Do- bóczky Istvánt mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhe­lyettessé kinevezte. o Hámori Csaba Szabolcs- Szatmár megyében Hámori Csaba, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ KB első titkára szer­dán és csütörtökön Szabolcs- Szatmár megyébe látogatott. Hámori Csaba Szabolcs-Szat- már megyei látogatása Nyír­egyházán, a Megyei Pártbi­zottság székházában tartott aktívaüléssel ért véget. A PÉCSI ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET jó kereseti lehetőséggel felvesz ♦ kőműves, ♦ ács, ♦ tetőfedő, ♦ fűtésszerelő, ♦ gázszerelő, ♦ és épületasztalos szakmunkásokat. JELENTKEZÉS: A SZEMÉLYZETI ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLYON, Pécs, Felszabadulás u. 16. Bejárat Tüskésréti útról. DIVATOSAN AKAR JÁRNI? KERESSE FEL CIPŐBOLTUNKAT! Pécs, Petőfi u. 8. elegáns kényelmes cipők nagy választékban Jelszavunk: divat és kényelem. PÉCSI CIPŐIPARI SZÖVETKEZET. V V V V V V V V V V I s • • • • • ' • • • ' • • Szentlőrinc, Erzsébet u. 4. szám alatti, ipari tevékenység végzésére alkalmas, 1253 m--es teleknagyságú, 215 m- alapterületű, beépített résszel rendelkező, a közeimül ban felújított, komplett szociális létesítménnyel felszereli inga.lanát, melyhez gondnoki lakásnak alkalmas szolgálati lakás tartozik, térítés ellenében használatra átengedi ÉRDEKLŐDNI: BARANYA MEGYEI CIPŐIPARI SZÖVETKEZET, PÉCS, GYÖRGY-AKNA Telefon: 15-866, Horsónyi József. * « i • <» « • • » I w • 4» •

Next

/
Oldalképek
Tartalom