Dunántúli Napló, 1985. szeptember (42. évfolyam, 240-269. szám)

1985-09-01 / 240. szám

Ünnepségek, megemlékezések (Folytatás az 1. oldalról) gyón kevésnek tartják. Kérem, higgyék el. ennyire sem volt most lehetőség, Népgazdasá­gunk pillanatnyilag ennyire képes. A többi intézkedés ké­sőbb érezteti hatását, kell, hogy éreztesse hatását. Igaz az is, hogy a nem a szénbá­nyák területén dolgozó bá­nyászok nehezen fogadják el még ma is, hogy ezen határo­zat őket nem érinti. Deák László végezetül a jö­vőbe pillantva aláhúzta, Ba­ranya fejlődésében nagy sze­repet játszik, hogy a bányá­szat miképpen teljesíti felada­tát. Túl jól nem megy mosta­nában, de azért épül a jövő is, befejezéshez közeledik az Ércbánya V-ös üzemének épí­tése, ott magasodik már a Mecsek oldalán István lll-as akna tornya is, átadásra ke­rül az Aknamélyítő Vállalat új központja is. Az ünnepi beszéd után ki­tüntetésekre került sor. A Munka Érdemrend arany foko­zatát kapta Nagy Zsigmond, a MÉV lll-as Bányaüzemének csoportvezető vájára, ezüst fokozatát Csekó Józsel, a MÉV 11-es üzemének főkönyve­lője, bronz fokozatát Hartai Ferenc, a Szénbányák köz­ponti gépüzemének lakatosa és Kovács Árpád, a Szénbá­nyák anyagellátó üzemének darukezelő csoportvezetője. A kitüntetéseket Deák Andrea, az Ipari Minisztérium ipargaz­dasági főcsoportjának főnöke, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja adta át. Többen ezen az ünnepségen vették át a Bányász Szolgálati Érdem­érem, a Bányamentő Szolgá­lati Érdemérem különböző fo­kozatait és a Kiváló Bányász kitüntetést. Ezt követően a Belügyminisztérium Duna Mű­vészegyüttese adott gálamű­sort. Este került sor a hagyomá­nyos csertetői zenés, lampiono; felvonulásra, ünnepi megem­lékezésre és koszorúzásra. Me­re/ Emil, a Mecseki Szénbá­nyák vezérigazgatója, ország- gyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, majd Czip- per Gyula ipari miniszterhe­lyettes mondott ünnepi beszé­det. Kegyelettel emlékezett meg a pécsi bányászok felszabadu­lás előtti küzdelmeiről, a cser­tetői csendőrsortűz áldozatai­ról, majd visszatekintett a fel- szabadulás utáni fejlődésre, foglalkozott a jelennel, jövő vei. A bányászsócj" jövője, meg­élhetése biztosított, s ami a Mecseket illeti, a liászprogram még az itt élők unokáinak is biztos kenyeret ad - mondta az ipari miniszterhelyettes. A megemlékezés után a bá­nyász mártírok emlékművénél koszorúzásra került sor. El he | lyezte koszorúját a Mecseki j Szénbányák, az Ipari Minisz­térium, a Bányaipari Dolgozók ; Szakszervezete, a megyei és j városi párt- és tanácsi vezetés, élén Lukács János megyei első I titkárral és Horváth Lajos me­gyei tanácselnökkel, továbbá a többi bányavállalat, az ün­nepségre érkezett külföldi test­vér delegációk, a fegyveres testületek képviselői és a már­tírok hozzátartozói. A munkásőrök díszsortüze, az Internacionálé hangjai, majd a hagyományos, szín­pompás tűzijáték zárta a cser­tetői megemlékezést. M. Z. Á 35. bányásznap Komlón Az osztrák fúvószenekar a komlói bányásznapon Fotó: Läufer L. A tavalyinál gazdagabb és változatosabb program fogadta oz idei komlói bányásznap résztvevőit. Az ünnep alkalmá­ból egyszerre három kiállítás is nyílt a városban. Az alkotók valamennyien kiskunhalasiak. A szilvási munkásklubban Diószegi Balázs, Munkácsy- díjas festőművész sajátos alföl­di hangulatot idéző képeiből, a Kossuth klubban Bodnár Miklós grafikus rajzaiból ren­deztek tárlatot. A Május 1. Művelődési Házban OszLogo- nácz Péter népi ihletésű fa­szobrai, idősebb és ifjabb Tóth Abonyi Balázs népi iparművé­szek lószerszámai, bőrdíszmű­ves munkái, valamint a kiskun- halasi díszítőművészeti szakkör hímzett térítői, párnái szerepel­nek a bemutatón. A 35. bányásznap hivatalos programja szombaton délután fúvószenekari bemutatóval kez­dődött a Lenin téren. Utána koszorúzási ünnepséqre került sor. A Bányász emlékműnél Somssich Lászlóné, az MSZMP Komló Városi Bizottságának el­ső titkára, Bogdán László és Alföldi János, a pártbizottság titkárai, valamint Morber Já­nos, Komló város Tanácsának elnöke és Hartmann János, a tanács elnökhelyettese, továb­bá a helyi tömegszervezetek és a bányavállalat képviselői he­lyezték el az emlékezés virá­gait. Este sokezren tekintették meg a város főterén rendezett szo­kásos szabadtéri műsort és a tűzijátékot. 'A hagyományos bányásznapi bazársoron, ahol az idén 102 körhintás, mutat­ványos, kiskereskedő és alkal­mi áttrs kapott letelepedési en­gedélyt, kora délutántól haj­nalig folyt a vigasság. Az ünnepi eseménysorozat ma népművészeti vásárral foly­tatódik, Sikondán délután fél 2-től repülőbemutató lesz, a népi együttesek előadása pedig 15 órakor kezdődik a Tószínpa­don. F. D. Százeues a pécsi Ágoston téri iskola A kisharang, amellyel száz évvel ezelőtt az új iskola első tanórájára hívta a gyerekeket a pedellus, most itt van az üveg alatt. Az intézmény kulcsával, ré­gi palatábláival, palavesszőivel együtt egy a sok-sok régi tárgyi és írott emlék sorában, amelyeket a centenáriumra készülve összegyűjtöttek, és kiállításon mutatnak be a pécsi Ágoston Téri Ál­talános Iskola tanárai, tanulói. Tegnap' délelőtt három kiállítás nyílt az iskolában. Az egyik az intézmény fej­lődésének történetét a másik az úttö­rőcsapat életét, a harmadik pedig az alkotó pedagógusok munkáit mutatja be. Köztük az iskola egykori diákjaiból lett művészekét: Gádor Emilét, Bencze Györgyét, Dani Sándorét. Mindezt már a Park moziban rendezett jubileumi tan­évnyitó után tekintették meg az iskola egykori, jelenlegi diákjai, tanárai és a szülők. A Park moziban az iskola ének­kara és tanulói műsorának keretében köszöntötték Gáspár Sándor költőt, aki az ünnep alkalmából Száz éves az is­kola című versét kifejezetten az Ágos­ton térieknek írta. Itt méltatta az el­múlt évtizedek tevékenységét Csorba Tivadar, a Pécs Városi Tanács művelő­dési osztályának vezetője, átadva azt a 60 000 forintot, amelyet szemléltető eszközök vagy más hasznos tárgyak vá­sárlására fordíthatnak, s itt emlékezett ez iskola történetére dr. Faust Fülöpné igazgató. Dráb Ivánná, a Pedagógusok Szakszervezete Pécs Városi Bizottságá­nak titkára pedig arany, gyémánt, vas és rubin okleveleket adott át nyugdíjas pedagógusoknak, A centenárium alkal­mából márványból készült emléktáblát avattak tegnap az intézményben. Dráb György volt az első jelentkező Gitárosok, dalosok, bűvészek Óné a pódium Ma délelőtt a Sétatéren: amatőrök műsora öné a pódium címmel hir­dette a Televízió pécsi stúdiója és a Dunántúli Napló azt a tehetségkutató matinét, amely­nek legjobbjait ma délelőtt láthatják a bányásznapi ün­nepségek résztvevői a pécsi Sétatéren. A válogató tegnap délután volt a Napló szerkesz­tőségében, Sokan olvasták a felhívást, még többen érdeklődtek szemé­lyesen és telefonon, de többen meggondolták magukat. így is sokak számára vonzó volt a fellépési lehetőség, s különö­sen az, hogy a tv-stúdió mű­sort is szerkeszt a látott-hallott produkciókból. A követelmény itt természetesen magasabb, mint amit egy-egy iskolai klub­napon vagy brigádösszejövete­len támaszt a hallgatóság a magyar nóta, netán vicc iránt; néhány jelentkezőnk csalódot­tan vette tudomásul, hogy a baráti társaságban aratott ,,meglehetősen nagy siker" nem biztos, hogy elegendő. Mint ahogyan magyar nótát, operettet sem vállalhattunk kí­séret nélkül. A jelentkezők mezőnye elég változatos: volt aki szombaton még nem tudta a dalt, de megígérte, hogy vasárnapra már tudni fogja, más viccekkel szórakoztatta a zsűrit vagy az életét mesélte el. Mindeneset­re a válogatás félidejében any- nyi már bizonyos volt, hogy fel­lép Dráb György, Czukor László és Vajda Józsel (ének, gitár), Gazsa Szilvia (politikai dal), Pánczél Józsel (szavalat), Böhl- né Wollart Margit jódlizik, há­rom fiú break-ezik, Fodor Jó­zsef és Szomor Zsolt bűvész­kedik. Őket és a többieket meg­látjuk ma 10-től 2-ig a sétatéri pódiumon. □ □ □ Közületek és magánvásárlók, I FIGYELEM ! A nagydorogi 10. sz. TÜZÉP-telepen (telefon: 33-106) megkezdtük a központi fűtéshez szükséges teljes választékú fekete cső kazánok 3 és radiátorok forgalmazását. KÖZÜLETEK ÉS MAGÁNFOGYASZTÓK ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJUK, a jelenlegi készleten nem levő árukra előrendelést veszünk fel. ÁFÉSZ, NAGYDOROG. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Vasúti katasztrófa Francia­országban Hivatalos közlés szerint 49 halálos áldozata van u szombatra virradó éjszaka a franciaországi Argenton- sur-Creuse közelében történt vasúti szerencsétlenségnek: a sebesültek száma 80, kö­zülük tíznek igen súlyos az állapota — jelentette Dob­sa János, az MTI tudósító­ja. A szerencsétlenséget az okozta, hogy a Párizs és Port-Bou között közlekedő gyorsvonat vezetője egy ja­vítás alatt álló pályaszaka­szon a megengedettnél jó­val nagyobb, mintegy 100 kilométeres sebességgel ve­zette a vonatot, amely emi­att kisiklott. A vonaton franciák, illetve spanyol és brit állampolgárok utaztak. Súlyosbította a szeren­csétlenséget, hogy a másik vágányon Toulouse felől ér­kező vonat belerohant a sí­neken fekvő egyik felborult kocsiba, s azt kettészakítot­ta. E kocsi utasai között van a legtöbb halálos áldo­zat. Az elmúlt két hónap alatt immár ez a harmadik vasúti szerencsétlenség Franciaországban. ♦ ♦ GÖTTINGEN: A német a világnyelvek sorában a kilencedik helyre küzdötte fel magát, de szerepe csök­kent az angolhoz képest a világ legtöbb részén, kivéve az európai szocialista or­szágokat - állapította meg a germanisták világkong­resszusa, amelyet ezen a héten tartottak az NSZK- beli Göttingenben. ♦ MOSZKVA: A Pravda, az SZKP Központi Bizottsá­gának lapja szombati szá­mában Látni a jövőt cím­mel közli Óvári Miklós cik­két. Az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára írá­sában összegzi az idei év legfonotsabb belpolitikai eseményeinek, az MSZMP XIII. kongresszusának, az országgyűlési és tanácsi választásoknak az eredmé­nyeit, szól az ország előtt álló leglényegesebb belső feladatokról, külpolitikánk legfőbb célkitűzéseiről. A jövő évi divat? A kép a düsseldorfi nemzetközi di­vatbörzéről érkezett, ahol a legújabb modelleket mutat­ják be a tervezők. ♦ ♦ MOSZKVA: Eduard Sevardnadze, az SZKP KB PB tagja, szovjet külügymi­niszter pénteken Moszkvá­ban fogadta Bohuslav Chnoupeket, a CSKP KB tagját, csehszlovák külügy­minisztert. A csehszlovák diplomácia vezetője Iránban tett hivatalos látogatása be­fejeztével útban hazafelé állt meg Moszkvában. A Tolna Megyei Állami Építőipari Vállalat pécsi és komlói munkahelyekre középfokú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakipari művezetőt keres felvételre JELENTKEZÉS önéletrajzzal a vállalat személyzeti osztályán. TAÉV 7100 SZEKSZARD, TARTSAY U. 10. 2 vasárnapi

Next

/
Oldalképek
Tartalom