Dunántúli Napló, 1985. június (42. évfolyam, 148-177. szám)

1985-06-26 / 173. szám

1985. június 26., szerda Dunántúlt napló 5 Az év zenekari muzsikusa: Barth István Szezonzáró a Pécsi Szimfonikusoknál Évadzáró társulati ülést tartott teg­nap délelőtt a Pécsi Szimfonikus Zene­kar Kossuth Lajos utcai helyiségében. Az első olyan szezont zárta az együttes, amelyben teljesen függetlenített zene­karként látta el a színházi zenélés és pódiumi muzsikálás feladatát Pécsett, számos ifjúsági koncertet adott a me­gyében, s más városokban is fellépett. Szkladányi Péter igazgató üdvözlő sza­vai után Breitner Tamás városi zene- igazgató, az együttes karnagya értékel­te az évi munkát. „Töretlen egyetértés és felhőtlen vi­szony” jellemzi kapcsolatunkat az irá­nyító szervekkel és a színházzal, mon­dotta. Kiemelte, hogy szinte a zeneiro­dalom minden nagy korszakát átfogta a zenekar idei műsora: Vivalditól Ba- lassáig szerepelnek szerzők a listán, és ez utóbbi névre célozva kijelentette, hogy a jövőben is törekednek az új ma­gyar művek bemutatójára. Az elmúlt évadban egy-egy szovjet, amerikai és svéd karmester is vezényel­te a zenekart, számos hazai és külföl­di szólista szerepelt a pécsi együttessel, a zenekar tagjai kisebb együttesekben és szólistaként is sokhelyütt léptek fel sikerrel. A Pécsi Szimfonikus Zenekar vendégszerepeit Szombathelyen és Du­naújvárosban két ízben a budapesti Zeneakadémián, és járt Nyugat-Berlin- ben, Romániában. Dicsérte a karnagy a zenekar állóké­pességét, jó munkakedvét, de felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatal, kezdő tagoknak szívós munkával kell felemel­kedniük az együttes egészének jó szín­vonalára. Hangsúlyozta az egyéni fele­lősséget a közösség munkájában, s a gondok között említette a létszámbőví­tés nehézségeit: a zenekar több ösz­töndíjasa visszafizette a pénzt, de nem jött ide dolgozni. A városi tanács nevében Csorba Ti­Az év zenekari művésze: Barth István Fotó: Cseri László vadar művelődési osztályvezető köszön­tötte az együttest, majd kétfordulós tit­kos szavazáson megválasztották Az év zenekari muzsikusát. A címet, amelyet a Művelődési Minisztérium alapított és az idén első ízben adtak ki, Barth Ist­ván Liszt-díjas fuvolaművész kapta meg. G. T. Megnyílt a nemzetközi bábfesztivál Egy gitáros Gustav bábszínházából (Cseri László felv.) A hagyomány teremtése pécsi érdem Kemény Henrik kitüntetése Segítik a tehetségek kibontakozását Kutató diákok köre Az egyes tudományterülete­ken legkiválóbb, kiemelkedően tehetséges középiskolás diákok számára a Magyar Tudományos Akadémia és a KISZ Központi Bizottsága a hónap elején megalapította a Kutató Diá­kok Körét (röviden: KDK-t), s az alapító felek együttműködé­si megállapodást írtak alá. E megállapodás egyik leg­fontosabb célja, hogy kiemelt szerepet kapjon a tehetségek kibontakoztatásának segítése. Szeretnék elmélyíteni a diákok érdeklődését a mélyebb isme­retszerzés, a kutatás és a kuta­tás módszertana iránt, ugyan­akkor- ezeket a diákokat szer­vezett keretek között kívánják foglalkoztatni. A Kutató Diá­kok Köre elsősorban az MTA Területi Bizottságainak bázi­sán, így elsősorban Pécsett, Debrecenben, Szegeden, Veszprémben és Miskolcon jö­het létre, illetőleg külön meg­állapodás szerint ott, ahol a feltételek ezt lehetővé teszik. A körök az egyes területeken fő­ként olyan témákban jöhetnek létre, amelyekre az előzetes, évenkénti meghirdetés alapján legalább öt diák jelentkezik, s nem árt, ha e témák kapcso­lódnak az MTA kutatási prog­ramjaihoz. A diákok a téma- javaslatokat minden tanév ele­jén — első ízben most ősszel — szeptember 30-ig megkap­ják, a jelentkezési lapokkal együtt, s október 15-ig kérhetik felvételüket a Kutató Diákok Körébe. A tanév végén értéke­lik az elkészített dolgozatokat, s a legjobb KDK-tagokat jutal­mazzák, sőt a legszínvonala­sabb munkákat megjelentetik egy kiadványban. A KDK céljaira a KISZ KB évi 330 ezer forintot biztosít, ebből az összegből utazhatnak például konzultációra a diá­kok, ebből fedezik a tisztelet­díjakat, s a kutatási forrás­anyagok beszerzését. Az együttműködési megállapodás­ban a KISZ vállalta többek kö­zött azt is, hogy a kör tagjai­nak munkáját segítő kutatók, tudósok számára díjat alapít, s évi százezer forintot pedig a legjobb eredményt elérő kö­zépiskolások díjazására fordít. Egyébként a dolgozatok gyűjte­ményes formában való megje­lentetését is a KISZ vállalta. A Magyar Tudományos Akadémia vállalta, hogy az érintett terü­leti akadémiai bizottságokkal külön-külön együttműködési szerződést köt, s ezáltal bizto­sítja, hogy a meghirdetett té­mákból készült dolgozatokat az akadémia szakemberei elbírál­ják, szakmailag irányítsák a körök működését, segítsék a diákokat a kutató munkában. Az MTA ugyancsak évi száz­ezer forintot fordít a legjobb­nak bizonyuló KDK-tagok ju­talmazására. D. Cs. A Pécsi Nemzeti Színházban tegnap este megnyitották a 7. Nemzetközi Felnőttbábfeszti­vált, amelyet három évenként rendeznek meg neves hazai és külföldi együttesek részvételé­vel. Az idén tizennégy hivatá­sos és amatőr társulat lép fel a pécsi fesztiválon. Kormos Sándor, a Művelő­dési Minisztérium főosztályve­zetője mondott megnyitó beszé­det. Emlékeztetett arra, hogy az emberiség évezredek óta is­meri a művészet személyiség- formáló, lelket gazdagító ere­jét. A bábművészet különösen az utóbbi évtizedekben ért el kimagasló színvonalat hazánk­ban is, külföldön is, és Pécsé az érdem, hogy ehhez hagyo­mányt, egy fesztivált teremtett. Kiemelte a pécsi Bóbita jelen­tőségét a hazai bábművészet­ben. Pécsnek nincs folyója, s uszodája sem sok. így nem csoda, hogy a lakosság nagy része nem tud úszni. 'Néhá­nyon fejükbe vették, megpró­bálnak legalább lehetőséget adni az úszásra. Sokan két­kedve fogadták, hogy minimá­lis pénzzel — 2—3 millió forint­tal — el lehet-e kezdeni egy 45-50 milliós beruházást. S ma már betonba öntött bizonyíté­ka van: nem volt hiú ábránd uszodát építeni a pécsi Pol­lack Mi'háTy -Műszaki Főiskolán. A 15 éve dédelgetett álom, melyről Juhász Jenő főigazgató oly gyakran beszélt a hallga­tóknak, valóra vált. A tervezést a főiskola okta­tói végezték. Amit megálmod­tak, az egy feszített víztükrű fedett uszoda, a gépészeti résznek közműfolyosóval. Kormos Sándor az Elnöki Ta­nács megbízásából itt, a pécsi bábfesztiválon adta át Kemény Henriknek, a magyar bábmű­vészet élő klasszikusának a Munka Érdemrend arany foko­zatát életműve elismeréséül: a közönség hosszasan ünnepelte a kiváló bábművészt. A hetedik fesztivál mindjárt igen magas színvonalon kez­dődött: Albrecht Roser (Stutt­gart — NSZK) bemutatkozásá­val. Zsinórral mozgatott ma­rionettjeire nemcsak bámula­tos technikai tudás jellemző, hanem jellegzetes figurák, va­lósággal emberi mozdulatok, szelíd érzelmesség, humor és irónia. Az előadást többször S hogy a papíron levő ter­vekből valóság legyen, ahhoz a honvédség segítsége kellett. A pécsi Petőfi laktanya gépei, katonái több millió forint érté­kű munkát végeztek itt. A ter­mészeti adottságok nem a leg­kedvezőbbek voltak. A főisko­lától délre, a hegyoldalban egy dombból kellett „síkságot" csinálni. S a Rókus-dombi bő­vizű források egyike is nehezí­tette a kezdeti 'munkát. A ter­vezők azonban kéznél voltak, azonnal módosítottak, így nem kényszerültek leállni a beru­házással. — A főiskola hatalmas szel­lemi tőkével rendelkezik, és az ezzel járó sokirányú vállalati kapcsolatok nagymértékű ösz- szefogásban gyümölcsöztek - mondja Tóth Tibor, a főiskola műszaki osztályának vezetője. szakította meg nyíltszíni taps, s nemcsak akkor, amikor a „stuttgarti nagymama" tört magyarsággal szólalt meg, ha­nem Gustaf bábszínházának más nagyszerű pillanataiban is. Az első nap programjában lépett fel a szovjetunióbeli Cseljabinszki Állami Bábszín­ház is Gogol Holt lelkek című jól ismert regényének bábszín­padi változatával. A produkció érdekessége, hogy több szinten játszódik, s a kifejező bábukat mozgató színészek jelmezben, semlegesített arccal maguk is megjelennek a színen. A betonozásnál jelentkező gondokat — cementhiány, 12 méteres betonvasak szállítása - a pécsi ÉPFU segítségévei oldották meg. A Tolna megyei Állami Építői pari Vállalat ácsai készítették a zsaluzatot, a BÉV a betonozást, az ÉLISZ a gé­pészeti, a pécsi ÉPSZÖV a me­dence vízzáró vakolását. A Pé­csi Vízmű vízszűrő berendezést adott az uszodához. Jelenleg a tereprendezést végzi a Szent­lőrinci Költségvetési üzem. Július elején lesz a főpróba: feltöltik a 33 méteres meden­cét vízzel. Egyelőre még fe­detlen lesz az uszoda, a tervek készen vannak a további mun­kához, több megoldás is 'lehet­séges. L. Cs. K. G. T. Uszoda a Pécsi Műszaki Főiskolán Egy év alatt eljutattak a próbaüzemig Alakuló tanácsülés Harkányban Harkányban tegnap délelőtt ala­kuló tanácsülést tartottak. A Harká­nyi Nagyközségi Közös Tanács elnö­kévé ismét Szép Jánost választották meg. Az elnökhelyettes dr. Faludi Zsigmondné, a vb-titkár dr. Wéber János lett. A Megyei Tanács tagjá­nak dr. Sik Máriát, a Harkányi Gyógykórház főorvosát választották. » -----------------------------------­Megválasztott tanácstagok, póttanácstagok SÁSD 1. Kovács István Vincze Józsefné 2. Árvái Józsefné 3. Szőke Béla Deák Ernő 4. Wéger József 5. Horváth né Bogdán Gizella Horváth Józsefné 6. Tekker Lászlóné Hausmann Mária 7. Pálosiné Dicső Mária Miklósi Mihályné 8. Kapitány Erzsébet 9. Gödrei Márton Pápai Sándor 10. Rabb Győzőné 11. Nagy Sándor Biró Péter 12. Keszler Istvánná Horváth Sándorné 13. Kovács Sándorné 14. Dr. Nemes Zoltán 15. Kiss József Jusztinger János 16. Újhelyi Lajos Horváth László 17. Orsós József Nagy Ferenc 18. Illés Ferenc 19. Bodor Lajos 20. Mészáros Gézáné Ragoncsa Lászlóné 21. Bőr-Nagy Lászlóné Icha Elememé 22. Árki János Lukács József 23. Renner Ferenc Fenyvesi János 24. Gábor Gyula Katona József 25. Levangné Papp Magdolna 26. Bite Mihály 27. Balogh Erzsébet Pál Sándorné 28. Marton János 29. László Csaba Lembach Ferenc 30. Pozsgai Tibor 31. Róth Béláné Müller Józsefné 32. Hirth László 33. Fodor Zoltánná Héder Jánosné 34. Bán Gyula 35. Szemerédi Sándor BÓLY Baumhakl Ferenc 1. Szabóné Kiss Márta Szaniszló Andrásné 2. Decsi Lászlóné Varjú Vilmos 3. Dr. Végh László € 4. Treitz Ádám Lambert András 5. Gárdos Ferenc Fehér Lászlóné 6. Szigeti Mária Edelmann Ferencné 7. Dr. Cseh Sándor 8. Bősz József Hartmann József 9. Falusi Mihályné Schöffer Judit 10. Lovász József Ormai József 11. Szántó Zoltán Nagy Gyuláné 12. Oláh Csilla 13. Morozsán Sándorné Puskás Bálint 14. Morvái Ferencné 15. Nyíló Péterné Speidl Ferenc 16. Kovács Antal Cséplő György 17. Horváth Zoltánná Rétházi Csabáné 18. Amerin Ádámné Forray Ferencné 19. Gondos István Szabó Jenő 20. Wéber József Baranyai József 21. Schmidt János 22. Flögl Béla Neményi János 23. Berta Tibor Piver Zoltán 24. Schwartzné Giczei Rozália Schneider József 25. ifj. Kleics Vincéné Gehring Tibor 26. Jáhn Gyuláné Weisz Henrik 27. Szántó Józsefné Schmidt Károlyné 28. Wágner Ede Hoffmann Ferenc 29. Buni István ifj. Giczei Károly 30. Gehring Bálint 31. Buni János Fitt Józsefné 32. Friedmann Gyula 33. Palik András 34. Kosa Erika Zsuzsanna 35. ifj. Farkas István SZENTLŐRINC 1. Dobszai László 2. Gazdag Sándorné 3. ifj. Illés Antal Báli László 4. Dr. Brautnér Ottó Halas Ferenc 5. Forgó László Erdősi Lívia 6. Horváth Józsefné Mózes Tiborné 7. Fulmerné dr. Kovács Katalin 8. Dr. Hortobágyi Ferenc 9. Unti Lajos Baranyi Sándorné 10. Szentgyörgyvári Tibor 11. Völgyi Géza Hotváth Péter 12. Dr. Király Lajos Hirt Jpzsefné 13. Árki Zoltán 14. Vargáné Berták Zita Kőszegi László 15. Sziratica Lászlóné Felső Varga László 16. Szakács János 17. Hortobágyi Tiborné 18. Miskolczi Sándor 19. Hódosi Jenőné 20. Gábor Tivadar 21. Tukora Andor 22. Koltai Péter 23. Győrvári Márk 24. Joó János Jónás Ferencné 25. Milus Gézáné Muzslay Jenő 26. Rertaldó Lászlóné Déri Antal 27. Dr. Joó József 28. Lesnyik Jánosné 29. Kesztyűs Gyula Umanáné Kréger Edit 30. Ivánácz István Bencsik János 31. Végh József Fenyősi Árpád 32. ifj. Erdősi Gyula 33. Krátki János 34. Fritz Vendel ifj. Dékány Gyula 35. Szentes Sándorné Vidákovics Rudolfné Braun Lajosné Sipos Zoltán Marián Tamás Vér Nándor Varga Kálmán Mágocson Alakuló tanácsülést tartottak teg­nap délelőtt Mágocson. A Mágocsi Nagyközségi Közös Tanács elnökévé ismét Sziveri Mátyásnét választották. Az elnökhelyettes dr. Czinege Imre, a vb-titkár Vincze István lett. A Me­gyei Tanács tagjának Sziveri Má­tyásnét választották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom