Dunántúli Napló, 1985. április (42. évfolyam, 89-117. szám)

1985-04-20 / 107. szám

Gáztöltéssel hang- és hőszigetelő üveg Két gyártósoron Hungaropan TO-üvegekre tér át a konzervipar • • Üvegportálok a megrendelő kívánsága szerint Az Orosházi Üveggyár I. gyáregységében éjjel-nappal ontják a palackokat az automaták Az NDK Textima cég a síkkötögépéhez számítógépet fejlesztett ki. Segítségével könnyebb a minta kidolgozása és váltása. Az így vezérelt berendezést még idén Gyulán is kipróbálják. (Felvétel Murányi László) Újdonságok a MSpel 85-ön Elektronika a gyakorlatban Elektronika a ruha- és lábbeligyártásban A hazai ipar különlegességei Nemrég a Szigetvári Kon­zervgyár segélykérésének ad­tunk helyt lapunkban: üveg­hiány miatt veszélyben a gyár második negyedévi termelése. Korábban az úgynevezett KGST-üveggel az Orosházi üveggyár látta el őket, az idei első negyedévre még küldött 3,1 millió üveget, de kérdés, hogy a következő hónapokban kap-e tőlük egyetlen darabot is Szigetvár. Az Orosházi üveggyárban kerestük a választ. © Az alföldi üzem két egység­ből, az öblösüveqgyárból és a síküveggyárból áll. Az öblösüveggyár vezető­helyettese Verasztó Károly elöljáróban közli, hogy az úgy­nevezett KGST-üveqet a gyár indulása, azaz 1963 óta gyárt­ják. — Erre az ötéves tervidő­szakra jelezte a konzervipar, hogy a kézi zárásé KGST- üvegről át kívánnak térni a korszerűbb Twist-Off 720 és 800 milliliteres, 6 bekezdésű (6 körmű) üvegekre. A KGST- üvegből 1981-ben gyártottuk a legtöbbet, a rákövetkező év­ben új, évi 50 millió darabot gyártó gépet is munkába ál­lítottunk. Ám csökkent a kon­zervgyárak igénye. Tavaly még 40 millió darabot kínáltunk fel, de a Konzervipar Közös Vál­lalat (KKV) csak 24 millióra tartott igényt. — Miért álltak le a gyártá­sával? — Azért, mert nem volt rá annyi igény, hogy a három gépünkből legalább egyet fo­lyamatosan elláthattunk volna munkával. így nem maradt más választásunk: átalakítot­tuk a gépeket palackok gyár­tására. Van egy évi 50 millió TO—6-ost gyártó gépünk. Azt Magyarország egyévi liba­máj-termelésének 4 százalékát a Sás'di Búzakalász Termelő- szövetkezet libatömő szakcso­portja adja, ez 40 tonna, illet­ve 80-90 ezer hízottra tömött libát jelent. A szakcsoport nyolc éve alakult. Ma százhú­szon vannak. Az 1977-es indulásnál a szö­vetkezet 10 millió forinttal tár­sult be a Baronya megyei Ba­romfifeldolgozó és -forgalma­zó Közös Vállalatba. Keltetőt építettek Tékesen, telepeket alakítottak ki Gerényesen, Vá- sárosdombón és Sásdon. Eleddig az állomány a raj­nai fajtából állt, tavaly azon­tudjuk, hogy ez a mennyiség is kevés, ezért még idén üzem­be helyezünk egy másik gép­sort, melytől majd évente 35- 40 millió —, a második félév­ben már 15 millió — konzerv- üveget várunk. Mi mindent készítenek az orosházi öblösgyáregységben? Fehér és zöld színű palackokat és üvegeket, 2 decistől lite­resig: szeszes italhoz, üdítő­höz, bébi- és egyéb konzervek- hez, tőkés exportra és hazai gyártóknak. Az üzemet a kardoskúti föld­gáz- és kőolajmezőre telepí­tették és 1963. november 7-én avatták fel. A gyáregységben mintás és drótbetétes henge­relt üveget is gyártanak. Új termékük, a bordás üveg az ban váltottak a francia landesi fajtára. Ennek köszönhetően a libamájak súlya átlagosan ki­lenc dekával növekedett. Az idén folytatják a fajtaváltást, így az állomány 10 százaléka szürke, 70 százaléka fehér landesi lesz, 15 százalékban marad már csak rajnai. Egyébként az innen származó libamájak egésze francia ex­portra kerül. A fajtaváltással megnöve­kedtek a jövedelmezőségi le­hetőségek, de egyben a gon­dok is. A problémát az okozza, hogy a landesi libafajto kiala­kításánál elsősorban a máj nagyságának növelésére kon­U-profilüveg kiváltására hiva­tott. Egyszerűbb szerelni és be­építeni, a hő- és hangszigete­lő tulajdonsága is kedvezőbb, mint az U-profilüvegé. © Az Orosházi üveggyár másik gyáregysége, a síküveggyár 1974 őszén kezdte meg a ter­melést. A terméklistát Sinkó Sándor gyáregységvezető ösz- szegzi: — Húzott síküveget 3—10 milliméterig, a 2 mm-esre át­számítva mintegy 11 millió négyzetmétert évente. Tavaly fejeztünk be egy jelentős fej­lesztést, így a mind kereset­tebb Hungaropan üvegből a két gyártósoron és a kézi tech­nológiában már 700 000 négy­zetméternyit gyárthatunk éves szinten, mégpedig natúr vagy színes (reflexiós) kivitelben. Évente több mint 30 000 négy­zetméternyi bútorüveg, 10-12 ezer négyzetméter építészeti üvegportált is készítünk edzett és edzetlen kivitelben a meg­rendelő kívánsága szerint. Az Ikarus-buszok oldalablakai­nak egy részét is mi gyártjuk. ® Az Orosházi üveggyárban naponta 1200 tonna üveget ol­vasztanak a homok, szóda, mészkő, dolomit, alumínium- oxid — és a zöldre színező krómoxid — keverékéből, mely a földgáz hőjén, több mint 1000 fokos hőmérsékleten, a kemencékben üveggé olvad össze. Hogyan lesz az óriási üveg- cseppból palack, vagy kon- zervüveg, az izzó üveg masszá­ból hatalmas üvegtábla? Az öblösüveg gyártósoron az adagoló csatornán, azaz a centráltak és az állat többi tulajdonsága háttérbe szorult, így például a toll minősége romlott, több benne a fekete, nem hasznosítható, szaporula­ta lényegesen kisebb, mint a rajnaié, takarmányigénye vi­szont nagyobb. Mindezek el­lenére a landesi tartása mel­lett szól, hogy mája bizton­ságosabban értékesíthető, a kialakult igényeknek jobban megfelel. A tartási költségek csaknem 35 százalékkal megnövekedtek, nemkülönben az adóterhek is. Ez természetesen befolyásolja a jövedelmezőséget, s ennek tulajdonítható a libatömők lét­cseppadagolón jut az izzó üvegcsepp a palack vagy kon- zervüveg előformázó és a kész­re formázó automatákba. Az onnan kikerülő és szalagon szállított terméket gázlánggal visszamelegítik, majd folyama­tosan hűtik, géppel vagy kéz­zel osztályozzák az átvilágító előtt. A hibátlan üveg a rako­dólapra kerül, zsugorfóliazsá­kot húznak rá, papírtálcákra vagy raklapra teszik, így kerül targoncával vagonba, kamion­ba vagy a tároló színekbe. A húzóüzemben a kemencé­ben levő forró ‘ üvegmasszából fölfelé kúszik a hengerek kö­zött az üveg, a kemence fö­lötti csarnok automatagépei már a beprogramozott vastag­ságú és szélességű üvegtáblát „húzzák" fel. A gép leméri a tábla hosszát, levágja, letöri, szélezi a még meleg üvegtáb­lát — egyetlen ember felügye­letével. A reflexiós Hungaro­pan üveg tucatnyi művelet vé­gén nyeri el a színét. Az ősz­től üzemelő saját fejlesztésű gépsoron tízen dolgoznak. A gép az előre elkészített két üveglapot és a közéjük tett, keretet összepréseli, körbetö- miti.- Milyen méretben készíte­nek Hungaropan üveget?- A gépi gyártásban a leg­kisebb méret a 300x600, a leg­nagyobb 2000x2000 millimé­ter. Egyedi megrendelésre vagy kis szériákra a kézi gyár­tásban tudunk akár 2000x3000 milliméterest, vagy több réte­gű, akár gáztöltéssel még jobban hang- és hőszigetelő Hungaropan üveget is készíte­ni. A Hungaropan üvegeinkre 5 éves garanciát vállalunk. Murányi László Sásáról számának csökkenése. A koc­kázat továbbra is megvan, maga a munka nem irigylésre méltó: a fizikai megterhelésen túl, állandó lekötöttséget je­lent. Méltányosabb adózási feltételekkel bizonyára megnő­ne a libatömők kedve. Idei terveik valamivel sze­rényebbek, mint a megelőző esztendőkben. Az idén 60 000 hízott libát szeretnének lead­ni. A nyereségesség feltétele, hogy a feldolgozott libák má­jainak 20^százaléka elérje az első osztályú minősítést. Ez eddig — összességében - még mindig sikerült. Právicz L. A tőkés elektronikai ipar bí­zik a magyar piac megélénkü­lésében. Ezt tapasztaltuk a kőbányai vásárváros Mipel ‘85 nemzetközi ipari elektronikai szakkiállításon. A C és a C 2- es pavilonban több mint hat­van külföldi és hazai gyártó, valamint kereskedelmi cég vo­nultatja fel gazdag kínálatát. Hétéves múltra tekint vissza a budapesti elektronikai újdon­ságbemutató, amelyre idén a legtöbb kiállító Franciaország­ból érkezett. Az Inlormelect és az Union Industrielle csaknem húsz termelőhelyet képvisel. A franciák a svájciakat és a nyugatnémeteket akarják meg­előzni. Főként ellenállásokat kínálnak orvosi műszerekhez, de nem hiányzik a kelléktáruk­ból a kapcsoló- és a vezérlő­billentyűzet sem. Georges Suarez a Secme és Gerhard Kowalski a Sfernice cég kép­viselője betéve tudja, mit is ajánl a több mint 15 nyugat­német és svájci konkurrens. Az osztrák, olasz, angol kiállítók is, akik legalább tíz gyár meg­bízásából jöttek el, főként IC félvezetőket, kondenzátorokat, ellenállásokat és kapcsolókat mutatnak be. Megéri elmenni a Billing Lee vagy a Totem standjára. Dicséretes, hogy mi is kirukkoltunk importpótló al­katrész-különlegességekkel, így például a Villamosipari Ku­tató Intézet diódákkal, dióda­modulokkal, a Kontokta Alkat­részgyár miniatűr billenőkap­csolókkal. Szembetűnő a hazai mérőműszer-felhozatal. Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a speciális félvezetők, az integ­rált áramkörök vizsgálatai so­rán. Biztató tények, amelyek jelzik elektronikai iparunk erő­södését. A vásárlók figyelmébe ajánljuk az Elektronikus Mérő- készülékek Gyárának karakte­risztikaábrázoló és analizáló rendszerét, az áramkörmérő automatáját, az Orvosi Műszer Szövetkezet hiánycikkpótló fe­szültségmérő tápegységeit, vagy az Erfi Leányvállalat mun­kaidőrögzítőjét. A nyugatnémet és az angol kereskedők elsősorban a nyom­tatott áramkörgyártást, az al­katrészbeültetést könnyítő tech­nológiai termékek bemutatásá­ra fordítanak nagy hangsúlyt. A felületi alkatrész-beültetés összes technológiai változatát, így a mechanikus, a félauto­mata, az automata és a kom­puteres megoldást is érzékel­tetik. Jópár helyen az euró­paiak mellett japánok is szol­gálnak tanáccsal, bekapcsol­ják a gépeket. A német Dyna- pert és az angol Shypley cég számitógépes alkatrész-beülte- tője valósággal varrja a sza­lagon érkező, gombostűfej- és félkörömnagyságú alkatrésze­ket. A gép maga végzi a be­vizsgálást, óránként 3000-3500 alkatrészt épít be a különféle nyomtatott áramkörökbe. Bár­mikor változtatható a sebesség, a széria. A felhasználható IC alkatrészféleségek száma 60- 80 között alakul. Az ember nem forraszt, nem válogat, kiiktatva a kézimunka. Irány­ára 180 ezer dollár. Hasonló a CNC vezérlésű csodagép az I. T. C. Intercircuit pavilonjá­ban, amelynek az irányára 140 ezer márka. A bécsi Schweisstechnik inkább az ol­csóbb automata beültetőket propagálja. Itt az emberi ke­zet egy mini robotcsipesz vált­ja fel. Mindehhez az ugyan­csak bécsi Steve Body cég speciális fúrófejeket állított ki. Nagy szó, hogy ezen a terüle­ten is igyekszünk behozni a hátrányainkat. A Puskás Tiva­dar Műszer- és Gépipari Szö­vetkezet a nyugatnémet Weller céggel együttműködve, újfajta műszerpákákat fejlesztett ki. Segítségükkel ti mechanikus úton történő nyomtatott áram­körkészítés gyorsabbá, ponto­sabbá tehető. Az elektronika gyakorlati al­kalmazásáról is képet nyerhe­tünk. Főleg az olasz és osztrák kiállítók jeleskednek ebben. Újdonságaikat a ruha- és láb­beligyártóknak kínálják. A Texita Milano számjegyvezérlé­sű harisnyakötője három perc alatt készít el egy harisnya- nadrágot. Csodákat művel a nyugatnémet Omnitech bo­szorkányos gyorsaságú hímző­gépe, amely 120 ezer márkába kerül. Az osztrák USM számí- tógépvezérelt cipőfelsőrész-ké- szítő berendezése emberkímé­lő, körülbelül 700 ezer osztrák schillinget kérnek érte. Az NDK Textima síkkötőgépet is önerőből kialakított számító­gép vezérli. Irányára 118-120' ezer rubel. Megérné némelyiket megvásárolni, hisz alkalmazá­sukkal kevesebb a fizikai mun­ka, szembetűnően javul a mi­nőség. Csuti J. HÉTVÉGE 5. A síküveggyárban készítik a különleges bevonatú Hungaropan üvegeket Rajnai lúd helyett landesi Negyven tonna libamáj

Next

/
Oldalképek
Tartalom