Dunántúli Napló, 1985. április (42. évfolyam, 89-117. szám)

1985-04-01 / 89. szám

2 Dunántúli napló 1985. április 1., hétfő Szovjet hajóosztag Baranyában Tegnap az esti órákban érke­zeti Mohács kikötőjébe a szov­jet Fekete-tengeri Flotta képvi­seletében annak a hajóosztag- nak tisztjei és legénysége, amely felszabadulásunk 40. év­fordulója alkalmából látogatott hazánkba A kikötés és partra­szállás után a kikötő melletti szovjet hősi emlékműhöz kísér­ték a vendégeket, ahol a város lakóinak tömege, úttörők sorfala és a mohácsi úttörőzenekar fogadta őket. A sorfalat álló úttörők egy-egy szál vörös szegfűvel kedveskedtek, a fel- szabadulási emléktúra KISZ­résztvevői pedig elhozták a 110. lövészezred egykori csapatzász­laját, amely 1945-ben itt, Mohá. csőn kelt át a Dunán. A hősi emlékmű előtt felsora­kozott szovjet katonai küldött­séget Borsos János, az MSZMP Mohács városi Bizottságának első titkára köszöntötte. El­mondta, öröm mindannyiuk számára, hogy a szovjet hadse­reg képviselői itt. Mohács kö­zelében léptek először Magyar, ország földjére, és így rajtuk keresztül üdvözölhetik a szovjet hadsereget. Válaszul Alekszej Grigorjevics Szolomaha pa­rancsnokhelyettes, a hajóosztag tisztjei és legénysége nevében köszöntötte a mohácsiakat. Elmondta, szeretettel és ba­rátsággal jöttek Magyaror­szágra, és örülnek, hogy része­sei lehetnek az ország felsza­badulása 40. évfordulójának. Mint mondta, küldöttségüknek nyolc olyan veterán is a tagja, akik 40 éve részt vettek a Ma­gyarországon folyó harcokban. A szovjet küldöttség ma haj­nalban indul tovább Buda­pestre, ahol részt vesznek az április 4-i díszszemlén. Meszes víz nélkül Karton tapsifüles, filc csibe Tegnap, vasárnap hajnaltól o Meszesen lakók víz nélkül ma­radtak. Késő délutánig nem si­kerüli megszüntetni a vízhiányt okozó Korvin Ottó utcai csőtö­rést. A Pécsi Vízmű ügyeletes diszpécserétől koptunk tájékoz­tatást: a csőtörést hajnali há­romkor észlelték. A kizárást azonnal megkezdték, azonban a vezetékhez tartozó tolózárat nem találták (valószínűleg o környező felújítás alatt álló épületek építőanyaga fedi), s ezért le kellett zárni az egész Meszest ellátó főnyomóvezeté­ket. öt órába telt, míg a hosszú szakasz leürült, s csak ezt kö­vetően kezdhettek a hibaelhá­rításhoz. A munka vasárnap kora este még tartott. A Komját Aladár utcától Fe­hérhegyig nem volt vezetékes víz tegnap egész nap. Egyetlen tartálykocsi járta Meszest, s próbálta ellátni vízzel o lakos­ságot. A hároméves Gabi nem is sejti, hogy nővérkéje tegnap neki dolgozott. Játszóházban voli ugyan Baranyai Bianka, de a tesónak készített húsvéti kiscsibéi filcből, kartonból, fo­nalból. A mellette ülő szőke kislány az anyunak készített meglepetést, kosárkát formázott, csipkés szélűi a kartonból, ró­zsaszín, fényes papírral vonta be. Ebbe teszi majd a hímes to­jást. A fiúk, az asztal másik oldalán nyusziformát vágnak, rcgcsztanak. Ajándéktartó lesz ez is. Egy csztalnyi gyerek dolgozott tegnap a DO-ZSO-ban. A kör­nyékbeli gyerekek, most talál­koznak először itt az asztal kö­rül. Persze, jöttek törzsvendégek is, három—ötévesek az anyu­val tanulni. Andor Mária, az egyik játszóházvezető tavaszi dalt énekel, a gyerekek bele- bele kapcsolódnak. Ez volt az utolsó játszóház, októberben kezdik újra. S a rikerer. sorozatot három éve in­dította Szili Csilla, a Művelődé­si Központ munkatársa, segítői­vel Andor Máriával és Marsai Gycrgynével. G. M. Az első fecske pénteken érkezett Mada(ra)s Katalin Madas Katalin a tisztességes neve, de nem haragszik a já­tékért: madaras a Katalin, aki a pellérdi tavaknál tegnap délutánját töltötte. Aki főhiva­tásban hivatásos pártfogó, szabadidejében pedig önkén­tes: előbb a rászoruló embe­reké, utóbb a madaraké.- Pénteken láttuk az első fecskepárt, a gólyáknak is itt kellene lenni, de még nem jöttek meg. Már költenek a tő­kés récék, a poszáták. De na- gyon-nagyon kevés itthon te­lelő énekes madarat látni ...- Miért? Megfagytak?- Végül igen, de a nagy baj az a januári ónos eső volt: az vastagon beborított mindent hosszú időre, s így nem jutot­tak élelemhez. Legyengültek, megfagytak, éhen haltak: csak kevés énekesmadár élte túl ezt a telet...- Hogy lesz valaki mada­rász? — A madarak szeretetéből. Főhivatású talán három van az egész országban, de Baranyá­ban önkéntesek sokan va­gyunk. Figyeljük, melyik költö­zőmadár mikor érkezik, mikor megy, mikor kezdik a költést, mennyi van belőlük. A fonto­sabb megfigyeléseket továbbít­juk a Madártani Egyesületnek, a többit gyűjtjük magunknak.- Miért? — Nézzen körül! Hát nem csodálatos itt? ’ Nemsokára megérkezik valamennyi nádi madár, olyan élet lesz itt, hogy az csuda. Mutatja, az ott dolmányos varjú, az dankasirály, azok a hosszú nyakúak meg tőkésré­cék, s nem nevet ki, mert nem tudom, mi a különbség a var­jú, a kánya meg a holló kö­zött ... B. L. Véget ért a Felszabadulási repülő-emléktúra Vasárnap befejeződött a Fel- szabadulási repülő-emléktúra. A résztvevők hazánk felszaba­dulásának történetére vonat­kozó kérdések megoldásával kezdték harmadik versenynap­jukat. Ezután navigációs fel­adatként a Dunakeszi—Székes- fehérvá r—Pér—Abda—Szom­bathely útvonalon repültek. A túrát kísérő AN—2-es tí­pusú repülőgépekből ejtőer­nyősök ugrottak ki és koszo­rúztak a székesfehérvári fel- szabadulási emlékműnél, vala­mint Radnóti Miklós emlékhe­lyén Abda községben. A részt­vevők képviselői elrepültek Ne- mesmedvesre is, ahol elhe­lyezték a megemlékezés virá­gait, tisztelegtek a felszabadí­tó szovjet hősök emlékművé­nél. Felvételt hirdetünk készáruraktárba férfi segédre ktárosi munkakör betöltésére. FELTÉTELEK: a. középfokú állami és szakmai képesités, >*. targoncavezetői vizsga. JELENTKEZNI LEHET: TENKES BÚTORGYÁR, SIKLÓS, IPARTELEP U. 2. SZ., MUNKAÜGY KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNY munkakör betöltésére FELTÉTELEK: V közgazdas'ági szakközépiskolai végzettség, V gép- és gyorsírni tudás, V 30 évnél fiatalabb életkor. Pályázatokat önéletrajzzal, jelenlegi munkahely- és fizetésmegjelöléssel „PÉCSI MUNKAHELY” jeligére kérjük a Hunyadi úti hirdetőbe. A Djél-libanoni Szidon város térségében a hét végén is heves harcok folytak. A képen a szidoni kórházban a halottak között egy palesztin férfi fia holttestét keresi. Heves harcok Libanonban Nyitásra készen a magyar kiállítás Moszkvában Megnyitásra készen áll Moszkvában a hazánk fel - szabadulásának 40. évfor­dulója tiszteletére rende­zett, Magyarország teljes gozdasági életéi átfogóan bemutató kiállítás. Vasár­nap befejeződtek a műsza­ki előkészületek a Szovjet­unió népgazdasági kiállítá­sa területén biztosított ha­talmas pavilonbon és kör­nyékén. A kiállítás felépítése és berendezése több vállalat összehangolt munkájának eredménye. Vasárnap elvé­gezték a műszaki berende­zések ellenőrzését, többször megtartották a hétfői meg­nyitó műszoki próbáit. A próbát a vállalati kép­viselők megbeszélése kö­vette. A kiállítók 125 kép­viselője előtt Veress Péter külkereskedelmi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a megnyitó és az üze­melés idején mindvégig biztosítani kell a magyaros vendéglátást, tartalmi és (ormai szempontból egy­aránt. Rámutatott, hogy már eddig is jelentős a szovjet sajtó érdeklődése a kiállítás iránt, s ez várha­tóan fokozódni fog, így sok látogatóra, nagy érdeklő­désre lehet számítolni. Athénban letette a hivatali esküt Görögország új elnöke, Hrisztosz Szarcetakisz. (Telefoto—AP—MTI—KS) ♦ ♦ WASHINGTON: Reagan amerikai elnök szombati rádió­beszédében közölte: az elkövet­kező napokban újra kezdi had­járatát a nicaraguai ellenforra­dalmi erőknek nyújtott amerikai támogatás biztosítására, Az el­nök hidegháborús hangvételű beszédében „szovjet—kubai— nicaraguai összeesküvésről" be­szélt, amely „az Egyesült Álla­mok biztonságát" és „tengeri szállítási útvonalait fenyegeti". Hevesen bírálta a Szovjetuniót és Kubát a nicaraguai kor­mánynak nyújtott támogatásért és követelte a nicaraguai kontrák — mint mondotta, sza­badságharcosok — megsemmi­sítését, ami szerinte az Egye­sült Államok közvetlen érdeke. Folytatódtak a heves harcok szombaton a dél-libanoni Szi­don város térségében. Az ösz- szesített adatok szerint ezek következtében több mint ötven ember vesztette életét. Szidontól keletre, két palesz­tin menekülttábor körzetében palesztinok és hozzájuk csatla­kozott muzulmán csoportok, valamint a libanoni reguláris hadsereg egységei ütköztek meg a Libanoni Erők elnevezé­sű jobboldali keresztény milicia Fegyvereseivel. A bejrúti rádió jelentése szerint a harcban negyven ember meghalt. Az áldozatok többsége palesztin. Életét vesztette hat keresztény milicista és a hadsereg két ka­tonája is. A dél-libanoni nemzeti ellen­állás tagjai szombaton meg­támadtak egy izraeli katonai egységet. Izraeli adatok szerint az összetűzésben egy katona-í- RÍJAD, BAHRAIN, BAG­DAD: Rijádi diplomáciai forrá­sok szerint Javier Pérez de Cuel­lar ENSZ-főtitkár új javaslato­kat kíván felvetni, amelyeket Irak és Irán elé terjesztene a polgári célpontok elleni táma­dások befejezése végett. ■f MOSZKVA: A genfi tárgya­lások kilátásairól, az amerikai űrfegyverkezési tervekről és a folytatódó nyugat-európai raké­tatelepítés veszélyeiről szóltak a szovjet televízió „9-es stúdió" című szombati külpolitikai mű­sorának résztvevői. Georgij Ar­batov akadémikus, a Szovjet Tudományos Akadémia Ameri- kakutató Intézetének igazgatója nyugtalanítónak nevezte, hogy az amerikai kormány álláspont­ja nem világos, nem pontosan körvonalazott. A genfi tárgyalá­sokkal kapcsolatban emlékezte­tett rá, hoqv hasonló hordere­jű tárgyalások kezdetét koráb­ban mindiq a politikai légkör normalizálása kisérte. Ezt most szándékoson mulasztják el Washington részéről. meghalt, kettő megsebesült. Két gerilla állítólag ugyancsak é'eté: vesztette. A helyszín a Litani folyótól nyolc kilométer­re északra fekvő egyik kis falu volt, amelyet Szidon környéké­vel együtt az izraeliek február­ban mór kiürítettek. Egy na­gyobb izraeli egység szomba­ton hajnalban azonban vissza­tért a területre és — mint je­lentettük — több falu ellen terrorakciókat hajtott végre. Ezek során a betolakodók meg­öltek 14 embert. Szombaton Bejrútban vissza­nyerte szabadságát egy brit üzletember, akit a hónap kö­zepén raboltak el. Az ember­rablást egy eddiq ismeretlen szervezet, a „Haibar Brigád” hajtotta végre. Ugyanez a szer­vedet eav nappal korábban el­engedett eqy másik brit ál- lompolgárt is. ♦ BRÜSSZEL: Az EGK kor­mányfői szomboton este végét­ért csúcsértekezletükön meg­egyeztek a földközi-tengeri fej­lesztési program pénzügyi ke­retében, valamint annak elosz­tásában, s így Görögország nem gördít többé akadályt Spc-nyolország és Portugália belépése elé. A belépésről a külügyminiszterek péntekre vir­radóan állapodtak meg nyolc évi tárgyalás után. ♦ Rao Moszkvában Naraszimha Rao indiai nem­zetvédelmi miniszter vasárnap hivatalos baráti látogatásra Moszkvába érkezett a szovjet kormány meghívására. A repülőtéren Szergej Szo- kolov marsall, a Szovjetunió honvédelmi minisztere, Szergej Ahromejev marsall, a honvé­delmi miniszter első helyette­se, a szovjet fegyveres erők ve­zérkari főnöke, valamint más magas rangú katonai vezetők fogadták. Politikai gyilkosság Chilében 4- AMMAN/JERUZSÁLEM: Heves összecsapások és több­száz emberre kiterjedő letartóz­tatások voltak szombaton Izra­elben és a megszállt területe­ken, ahol a palesztin lakosság megmozdulásokkcil emlékezett meg a „Föld Napjáról”. A na­pot annak emlékére tartják meg, hogy kilenc évvel ezelőtt, 1976. március 30-án Izraelben o katonák megöltek hat palesz­tint, akik földjeik kisajátítása ellen tüntettek. Chilében meggyilkoltak há­rom hazafit, akiket pénteken is­meretlen tettesek raboltak el. A meggyilkoltak tetemét szomba­ton találták meg, nem messze a fővárostól, egy országút közelé­ben. A három ellenzéki sze­mélyt megfojtották. Köztük van Manuel Guerrero Ceballos, a Pedagógusok Szakszervezetének (AGECH) egyik vezetője, aki a Chilei Kommunista Ifjúsági Szö­vetség KB tagja volt. A másik áldozat, Jó­sé Manuel Parada Ma­luenda szociológus, a kato­likus egyház egyik, emberi jo­gokat védelmező szervezetének az aktivistája. A hatóságok is megerősítették a hírt és azonnal megpróbálták elhatárolni ma­gukat a nyilvánvaló politikai gyilkosságtól. A két hazafit fegyveresekből álló kommandó rabolta el egy fővárosi közép­iskola épületéből. A harmadik meggyilkolt személy, Santiago Nanotti Allende nyugdíjas ter­vező elrablásának körülményei méq nem tisztázottak. Ezzel a merényletsorozattal 13-ra emelkedett az idén Chilé­ben elkövetett politikai gyilkos­ságok száma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom