Dunántúli Napló, 1985. április (42. évfolyam, 89-117. szám)

1985-04-01 / 89. szám

r Százezer forint a mozgássérülteknek Segítség az otthonteremtéshez, kapaszkodók a tolókocsikhoz iális berendezések, Elégtelen A huncut nyuszikat vissza­szállították a gyártónak. Erdők éve Amelyik fát nem vágják ki, az kiszárad Április l-én Felemelik a napidijakat Feleki Kamill A színész van a színházért, a kö­zös sikerért Az élet peremén Volt nekem jó helyem, a hul­is ott aludt... laházban, míg a barátnőm Szuperpapucs „Tű” újra kezdte Még csak 40 éves ... Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XUI. évfolyam, 89. szám 1985. április 1., hétfő Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Magyar párt- és kormány küldöttség Moszkvában Magyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába Lázár György vezetésével. Képünkön: Lázár Györgytől Maróthy László búcsúzik a Ferihegyi repülőtéren. Lázár György, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnöke, a hazánk felszabadulásának 40. évfor­dulójára rendezett moszkvai jubileumi kiállítás megnyitásá­ra párt- és kormányküldöttség élén vasárnap Moszkvába ér­kezett. A delegáció tagjai: Havasi Ferenc, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Fa­luvégi Lajos és Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyet­tesei, Veress Péter külkereske­delmi miniszter, Roska István külügyminiszter-helyettes és Rajnai Sándor, hazánk moszk­Gheorghe Radulescu, a Ro­mán Kommunista Párt Közpon­ti Bizottsága Politikai Végre­hajtó Bizottságának tagja, az Államtanács alelnöke vezetésé­vel a Magyarország felszaba­dulásának 40. évfordulója al­kalmából rendezendő ünnep­ségekre román párt- és kor­mányküldöttség érkezett va­sárnap Budapestre. vai nagykövete. Veress Péter és Rajnai Sándor a szovjet fő­városban csatlakozott a kül­döttséghez. A Lázár György vezette kül­döttséget a repülőtéren Gejdar Alijev, az SZKP KB Politikai- Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsa elnö­kének első helyettese, Nyiko- laj Rizskov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Ivan Arhipov első miniszterelnök-he­lyettes és Nyikolaj Talizin mi­niszterelnök-helyettes fogadta. Jelen voltak hazánk moszkvai nagykövetségének vezető be­osztású diplomatái és a moszk­vai magyar kolónia képviselői. A delegációt a Ferihegyi re­pülőtéren Maróthy László, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese fogadta. Ott volt Nicolae Veres, a Román Szo­cialista Köztársaság budapesti nagykövete. — TEGNAP----­T ÖRTÉNT Tegnap 2300-an döntöt­tek úgy, hogy Harkányban töltik a vasárnapi pihenő­jüket. A vendégek közül sokan érkeztek tegnap az NSZK-ból. Egyelőre két me­leg meddnce áll a vendé­geik rendelkezésére, a harmadik külső melegvizes medencét április 4-e után töltik fel. Egyébként a mai ■ naptól az eddigi 9 órás nyitás helyett már reggel 8 órától várják a vendége- ; két. A kellemes időjárás meghozta a pécsiek kirán- > dúló kedvét. A Kossuth ' téren minden hegyi járat­nál tegnap nagy tömeg várakozott. Ezért a Kos­suth térről, az igényeknek megfelelően, minden órá­ban több pótjáratot is in­dítottak, hogy mindenki ; eljuthasson a Mecsekre. Sikeresen zárult a pé- ; esi öregek Napközi Ott- j hónainak húsvéti ajándék­vására tegnap a HNF bel­városi nőbizottságának : Bem utcai termében. Az öt ÖNO mellett kiállították szép kézimunkáikat a nyugdíjasház otthonának idősei is. A bevételből jut­tatnak a gyönyörű mun­kák készítőinek, a pénz egy részét pedig kirándu­lásokra, programok szer­vezésére költik a napközi otthonok. Vasárnap elutazott Bu­dapestről a Svájci Munka­párt küldöttsége, amely részt vett a Magyar Szo­cialista Munkáspárt XIII. kongresszusán, a delegá­ciót Bemard Buckhard, az SMP Politikai Bizottságá­nak tagja vezette. Ugyancsak hazautazott fővárosunkból a Mozambi­ki Frelimo Párt delegáció- ' ja, amely Armandó Gue- buza, a Párt KB Politikai Bizottságának tagja, el­nökségi miniszter vezetésé­vel vett részt az MSZMP kongresszusán. Román párt- és kormányküldöttség érkezett hazánkba —I ni mi. mi ii ■ naei5—Bgia—apaBM OLEG JULJEVICS MURAVJOV elsőosztályú parancsnok, a Vörös Zászlórenddel kitüntetett szovjet Fekete-tengeri Flotta Magyarországra látogató hajóosztagának vezetője, a DN-ol- vasóinak a következőket mondta: örömmel jöttünk az önök hazájába. Szeretettel köszöntöm a mohácsi és baranyai lakosokat, akiknek további békés életet, jó munkát kívánok. Tudó­sítás a 2. oldalon. Országos kézműves kirakodóvásárt rendeztek tegnap Pécsett, a Vásárcsarnokban. Teljesítették ígéretüket Huszonötezer tonna többletszén [4o"|t] A Mecseki Szénbányák az első negyedévben 25 ezer ton­na többlet széntermelést vál­lalt a szakmai terven felül, ezt március 31-ig teljesítették. Eb­ből a lakosságnak a téli szén­hiány enyhítésére több mint 12 ezer tonna brikett és 3 ezer tonna egyéb szén jutott, a többi a Dunaújvárosi Vas­mű ellátását szolgálta. A 25 000 tonnás túlteljesítés sok szabad szombati és va­sárnapi műszak igénybevételé­vel járt. A mecseki bányászok az elmúlt három hónapban minden eddigit meghaladó arányban vettek részt a sza­badnapi műszakokon. A mos­tani három műszakban szerve­zett szabad szombati terme­lésben összesen 2133 bányász vett részt. Vasárnap pedig a két első műszakban 768-an. A két napon mintegy 10 000 tonna szenet termeltek. Feltámadt kosarasok Nagy érdeklődés kísérte a tegnapelőtt Budapesten feltá­madt kosaras PVSK-fiúk tegna­pi találkozóját a dél-dunántú­li rangadón. Nos, a pécsi vasutasok folytatták győzelmi sorozatukat. Kár, hogy ilyen későn eszméltek. A SÁÉV-vel lejátszott találkozóról lapunk 7. oldalán olvashatnak tudósí­tást olvasóink. Több szeren­cse kísérte a másik kaposvári csapat, a Rákóczi labdarúgói­nak baranyai kirándulását, mert biztos, 3-1 arányú győzel­met arattak Bolyban, így hiá­ba győzött ugyanilyen arány­ban a másik bajnokaspiráns, a Komlói Bányász, nem tudta visszavenni vezető helyét a tabellán. Tudósítás lapunk 8. oldalán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom