Dunántúli Napló, 1984. október (41. évfolyam, 270-300. szám)

1984-10-30 / 299. szám

e Dunántúlt Tlgplö 1984. október 30., kedd Mit mond a log szabály? A lakással kapcsolatos dißakröl Az utóbbi időben több kérdés érkezett hozzánk a lakások után fizetendő díjakkal kapcsolato­san. Többen azután érdeklőd­tek, hogy milyen szolgáltatások után számolhat fel különdíjat a bérbeadó. A következők után: a) A beépített bútorok és más lakásberendezések használata: b) a felvonó használatának biztosítása; c) a központi fűtés és meleg- vízellátás; d) a közös használatra szol­gáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, ame­lyek egyedi fogyasztásra mérhe­tők. A lakáshoz kapcsolódó köz­terhek díját a bérbeadó köteles fizetni. (Pl.: víz-, csatorna-, ké­ményseprői díj stb.) Ha azon­ban a lakásbérleti szerződést lakással kapcsolatos közüzemi és más szolgáltatási díjak meg­fizetésére a lakbéren felül a bérlőt kötelezte, akkor ezeket a díjakat a bérlő továbbra is fi­zetni köteles. a) A beéoített bútorok és más lakásberendezések díját az egyes beépített lakásberendezé­sek használati díjáról szóló 1/1960 (I. 10.) ÉM. sz. rendelet tar’almazza. b) A felvonó használati dijá­ra vonatkozó szabályokat az eaves hózkezelői szolgáltatások ellátásáról szóló 17/1972. (X. 13.) ÉVM sz. módosított rendelet tartalmazza. A díj mértéke: 15 Ft/személy/hó. Maximális össze­ge: 60.— Ft, függetlenül attól, hogy hányán laknak a lakás­ban. c) A központi fű‘és és me­legvíz-ellátás díját a lakóépüle­tek és a bérbeadás útján hasz­nosított más épületek központi fűtéséről és melegvíz-ellátásáról szóló 2/1960. (III. 31.) ÉM sz. rendelet alapján kell megfizet­ni. Többen érdeklődtek azután, hogy milyen feltételek fennállá­sa esetén lehet lakbért csökken­teni. a) Ha a lakásnak a telepü­lésen belül kedvezőtlen a fekvé­se. b) ha a lakásnak az épületen belüli fekvése a kedvezőtlen, c) ha a lakás műszaki álla­pota nem kielégítő, d) ha a lakást a bérlő nem kizárólagosan használja, e) ha a bérlő átvállalja a bérbeadótól az egyes feladatok elvégzését lakbércsökkentés el­lenében. A c) pontban említett ok rész­letesebben így szól: Amikor a1 lakás műszaki ál­lapota különösen kedvezőtlen (pl. a lakás aládúcolt, egész­ségre ártalmas, nedves, pené­szes stb.) e helyzet fennállásá­nak időtartamára — állami la­kások és nem állami szervek tulajdonában álló lakások ese­tében — a bérbeadó köteles a lakbért csökkenteni egyéb (pl. magánszemély tulajdonában ál­ló) lakások esetében a bérlő kérheti ezen a jogcímen a lak­bér mérséklését. Természetesen ha a bérbe­adó megszünteti a lakbércsök- keníés alapjául szolgáló okot (pl. aládúcolás,) akkor a lak­bérmérséklés is megszűnik. A lakbércsökkentés mértéke ezen a jogcímen legfeljebb a lak­bér 50 százalékáig terjedhet. Állami lakások esetében a bérbeadó a lakbércsökkentő Kocsiátvételi Trabant Limousine Hycomat 1 009 Trabant Hycomat Combi 106 Trabant Limousine (Bp). 27 692 Trabant Limousine (Győr) 26 029 Trabant Combi Special (Bp.) 8 632 Trabant Combi Special (Győr) 4 212 Wartburg Limousine (Bp.) 13 528 Wartburg Limousine (Győr) 7 466 Wartburg de Luxe (Bp.) 19 251 Wartburg de Luxe (Győr) 10 670 Wartburg de Luxe T. T. 4 001 Wartburg Tourist (Bp.) 7 135 Wartburg Tourist (Győr) 2 515 Skoda 105 S (Bp.) 8 658 Skoda 105 S (Győr) 6 849 Skoda 120 L (Bp.) 15 957 műszaki ok bekövetkeztével, il­letőleg a tudomására jutásával egyidejűleg — a bérlő kérése nélkül — hivatalból köteles a lakbért csökkenteni. Sajátos lakbércsökkentő té­nyező az, amikor a lakás mű­szaki állapota jó, de az épüle­ten belüli fekvése különösen kedvezőtlen. Az ilyen lakást, amely pincében, illetőleg bel­magasságának kétharmadát meghaladó mértékben a terep­szint alatt van, eggyel alacso­nyabb komfortfokozatúnak (pl. összkomfortos lakást komfortos­nak) leqfeljebb azonban kom­fort nélkülinek lehet tekinteni. Abban az esetben, amikor a bérlő lakáshasználata nem ki­zárólagos, hanem az adott la­kást társbérletben használják, akkor a lakás komfortfokozatát a ténylegesen megállapítható komfortfokozatnál eggyel ala­csonyabb fokozatúnak (pl. kom­fortos lakást félkomfortosnak kell minősíteni), kell megálla­pítani, de a lakás így megálla­pított komfortfokozata sem le­het a komfort nélkülinél alacso­nyabb. A lakbércsökkenésnek sajátos esete az, amikor a bérlő meg­állapodik a bérbeadóval ab­ban, hogy elvégez bizonyos, a bérbeadót terhelő feladatokat, (pl. lépcsőház, vagy udvarta­karítás, liftügyelet, szemetes- edény-kihrodás stb.) az pedig ennek ellenében elengedi, vagy mérsékli a bérlő által fizetendő lakbér összegét. Az említetteket összegezve a lakbércsökkentés mértéke — attól függően, hogy egy vagy több, kisebb, vagy magasabb lakbércsökkentő tényező áll-e fenn — a következő lehet: a) A településen belüli ked­vezőtlen fekvés, illetőleg ked­vezőtlen környezet alapján a lakbér legfeljebb 25 százalék­kal csökkenthető, b) a lakásnak az épületen belüli fekvése alap­ján történő lakbérmérték-csök- kentés összesen nem haladhat­ja meg a 20 százalékot, c) o lakás műszaki állapota miatt alkalmazható lakbércsökkentés felső határa nem haldahatja meg a lakbérmérték 50 száza­lékát. Ha azonban a lakás ked­vezőtlen környezetben is van, és az épületen belüli kedvezőt­len fekvés, valamint a lakás kü­lönösen kedvezőtlen műszaki ál­lapota miatt is szükséges a lak­bércsökkentés, úay együttesen a lakbér 75 százalékának megfe­lelő mértékű lakbércsökkentés is megállapítható, d) a lakás nem kizárólagos használatával kapcsolatos lakbércsökkentés mértéke attól függően alakul, hogy a lakás milyen komfortfo­kozatba sorolhat, illetőleg mekkora a lakás alapterülete. Ennek megfelelően: — össz­komfortos lakás (15 Ft/m2/hó) lakbér mértéke helyett komfor­tos lakás (12 Ft/m2/hó) lakbér­mértéke, — komfortos lakás lakmérmértéke helyett félkom­fortos (7,50 Ft/m2/hó) lakás lak­bérmértéke — félkomfortos la­kás lakbérmértéke helyett kom­fort nélküli lakás (4,50 Ft/m2/hó) lakbérmértéke számolható el. Ha a bérlő a bérbeadót ter­helő kötelezettségeket, vagy annak egy részét magára vál­lalja, akkor a felek megálla­podhatnak abban, hogy a bér­beadó a teljes lakbért, vagy annak egy részét elengedheti. sorszámok Skoda 120 L (Győr) 11 490 Skoda 120 GLS 994 Lada 1200 (Bp.) 31 669 Lada 1200 (Győr) 10 472 Lada 1300 (Bp.) 12 382 Lada 1300 (Győr) 4 481 Lada 1500 (Bp.) 12 226 Lada 1500 (Győr) 3 937 Lada Combi (Bp.) 5 748 Moukvics 13 439 Polski FIAT 126 (Bp.) 20 170 Polski FIAT 126 (Győr) 7 093 Polski FIAT 1500 (Bp.) 4 751 Dacia (Bp.) 22 256 Zastara (Bp.) 6 493 Tíz típusa van! A SKODA­család új tagja azR A SKODA autógyár 1983-ra tervezte az alaptípusok sorozat­gyártását, azzal a távolabbi céllal, ha beválnak a kocsik, akkor továbbfejleszti mind a motort, mind a karosszériát. A második etapot 1985-re irá­nyozta elő, ez a modellek ki­alakításának időszaka volt. Ez is bejött. A brnói vásáron be is mutatta mindkét típusát — csak megjegyzem, hogy első­sorban a hazai közönség nyúj­totta kezeit a sok-sok prospek­tusért. Mindenki kíváncsi volt, mit lehet újítani a régi SKO­DÁN, mennyivel tud többet az új modell motorja. Azt mondtam tíz típusa van. Nézzük sorjában: 105 S, 105 L, 120 L, 120 GLS, 120 GL, 120 LS, 120 LX, és a 130 L — ezek Ra­pid változatai is újak, de a 2 új alaptípusból kerültek szalagra a Rapid 120 és a Rapid 130. Mennyivel különb az 1289 cm3 motor? A sorozatgyártásban bevált 105/120-as típus továbbfejlesz­tett változata. Hogy különb-e — természetesen. Többek kö­zött olyan változtatásokat vé­geztek rajta, amelyek lényege­sen megváltoztatták teljesítmé­nyét, csökkentették fogyasztá­sát, ami az egyik legfontosabb tulajdonsága lett az új motor­nak. A megváltozott teljesítmény­hez nagyobb erőátviteli szer­kezethez kellett nyúlnia. A kuplungtárcsa 180 mm-ről 190 mm-re, a tányér és rugói a kinyomóerőt az előírt 147 N helyett 125 N-re csökkentette. Az a bizonyos ötödik sebes­ség a szabadonfutás funkció­ját biztosítja lényegesen ala­csonyabb fordulat mellett a korábbinál és ez jelentős fo- gyaszáscsökkenéssel jár. Az alváz apró változtatásai közt legjelentősebbek egyike a fékrendszer. Kétkörös, rásegítés, de az első féktárcsa munkafék­hengerei négydugattyúsak. Az első fékkör a gépkocsi összes kerekét fogja, míg a második csak az első kerekekre fejti ki hatását. A karosszéria mind a három típusra azonos gépeken készül, tehát csak azon belül lehet változtatni. A 105, 120 és 130- as elemei azonosak. Az új ti­STOP Milyen is a Tátra matuzsálem? Az október 22-i hétfői számunk­ban mutattunk be egy újjászüle­tett Tátra 57 B típusú autóma­tuzsálemet. Sajnos tévesen kö­zöltük az autó jellemzőit. A Tát­ra ugyanis nem elsőkerék meg­hajtású. A négyhengeres boxer- motor bizony a hátsó kerekeket hajtja. Elnézést. * Dacia sárvédők, Lada kipu­fogódobok és küszöbök érkez­tek a MERKUR pécsi, Fürst Sán­dor utcai autószalonjába. Ezen­kívül üléshuzatok, gumiszőnyegek, ponyvák széles választékát, vala­mint Ladához Hella fogyasztás­csökkentőt kínálnak. * Huszonhárom baleset. Az el­múlt héten 23 személyi sérülés­sel járó közúti közlekedési bal­eset történt a megyében, kap­tuk a tájékoztatást a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági és közlekedési osztályától. Egy halálos, tíz súlyos, tizenkettő pedig könnyű kimenetelű volt. pusban mégis más helyre ke­rült az akkumulátor, ezzel hoz­záférhetőbb lett. Az indexlám­pa a reflektorok mellett ka­pott helyet már korábban, de most a járókelőkre is gondol­tak, az első sárvédőn is elhe­lyeztek egy kiegészítő jelzőt. A hátsó lökhárító bal oldalán kapott helyet egy ködlámpa, amit külön kapcsolóval és visz- szajelzővel szereltek a kocsira. Igyekeztek a súlyt is csökken­teni, többek közt az üvegmé­retek megváltoztatásával. A szélvédő vastagsága a koráb­bi 6,6-ről 5,2 mm-re csökkent. Az oldalüvegek vastagsága 5 mm-ről 4 mm-re „vékonyo­dott”. A rendeléseknek megfe­lelően korszerű keréktárcsával látják el az R-típust, valamint a méreteiben megengedett 360 mm átmérőjű sportkor­mányt is felszerelik. A kupé SKODA Rapid 130 már a 130 L sportos változata. Meghajtó motorja 1289 cm3. Világjáró A régi sláger ismert sorai igaznak tűnnek a külszolgá- latos gépkocsivezetők között, „Máma itt, holnap ott...". Megszokott dolog, hogy na­ponta más-más országban jár­nak. A Volán 12-es számú Válla­lat két gépkocsivezetőjével, Sidlovits András különjáratú autóbuszvezetővel és Orbán Dénes kamionsofőrrel beszél­gettünk a közlekedési morál­ról, fegyelemről, jelzőtáblák­ról, szabályokról. Sidlovits András már tíz éve koptatja 256-os Ikarusával Európa út­jait. — Sorrendben a belga, hol­land, NSZK úthálózat a leg­jobb — mondja. — Az olaszok nagyon jó sofőrök, bár veze­tési stílusukon érződik a déli temperamentum. A dudát örömükben, bánatukban nyomkodják, de rugalmasan, ésszerűen autóznak, bár a ti­lalmakat, ha nincs veszélyhely­zet, könnyen felrúgják. A né­metek merev szabálytisztelők, az osztrákok rendkívül udva­riasak. A magyar autósok a franciákkal rokonok a közle­kedésben. Ök is agresszívak, ami rákfenéje a biztonságos közlekedésnek. Magyarorszá­gon nagyon sok a jelzőtábla, táblaerdőkkel lehet találkozni, de az autósok nem tisztelik őket. Ebben a sokszor felesle­gesen elhelyezett vagy kint­felejtett táblák igencsak luda­sak. Külföldön azt látni, hogy pl. az útjavításnál elhelyezett tiltó táblákat szombat—vasár­napra, amikor nyilvánvalóan nem dolgoznak, letakarják. Ér­telmetlenül nem tiltanak. — Ez így igaz, kapcsolódik a beszélgetésbe Orbán Dénes kamionos. — De az is, ha va­laki a tilalmat megszegi, fizet­nie kell. Pár éve az NSZK-ban jártunk 3 gépkocsival és együtt mentünk, mert azonos helyre szállítottunk. Egyik gépkocsi Erőátviteli szerkezetében a 190 mm átmérőjű kuplung segíti az ötfokozatú váltó egyenletes gyorsulását. Első futóműve 78 mm-rel szélesebb, hátul 60 mm- rel — ez biztosítja jobb útfek- vését. Új hűtőmaszkja van a sportosított típusnak, amit jól egészítenek ki a szögletes ref­lektorok H4 halogén világítás­sal. Első spoilere is más nyílá­sokat kapott, az új fékrendszer hűtése miatt. Oldalt elhelyezett indexlámpái, két hátsó ködlám­pái és a kerekekre helyezett légáramlást segítő dísztárcsái küllemében is tetszetőssé teszik a kétajtóst. A Rapid 120 is a szerelősoron van. Ez a típus a 120 LS mo­torját kapja 1174 cm3-rei, négyfokozatú sebességváltóval. Az új típusok természetesen új színekkel kerülnek majd az el­árusító helyekre. Reméljük ha­zánkba is. Zelman Ferenc elromlott, és mi, a másik kettő is megálltunk, bár tábla tiltot­ta, hogy segítsünk a hibát ki­javítani. Mi ketten, a segítők büntetést fizettünk a rendőrnek a megállási tilalom megsze­géséért. Egyetértek kollégám­mal abban, hogy a táblák tiszteletén keresztül tudatosul az emberekben a szabályok tisztelete. Az útirányjelző táb­lák itthon is sokat segítenek, de az utak számozása nincs megfelelően jelezve. — A jelzőlámpáknál vissza­állhatnák a régire, ami Euró­pában is bevált —, szól közbe Sidlovits Endre. — Jó lenne, ha a zöld fény villogna, így hosszabb lenne a kifutási idő egy-egy kereszteződésben. A kollégákkal gyakran beszél­getünk arról, hogy a személy- és teherkocsik lakott területen kívül maximált sebességénél a 10 km/órás különbség is az agresszivitást kiváltó okok között szerepel. Végezetül a két gyakorlott és hosszú évek óta baleset- mentesen közlekedő gépkocsi- vezető jótanácsai az autósok­nak: felejtsük el az agresszivi­tást, udvarias, szabályos köz­lekedéssel baleseteket lehet megelőzni. Hosszabb kiha­gyás után, vagy ha másik or­szágba érnek, fokozatosan vegyék fel a forgalom ritmu­sát. A motor és az út adta le­hetőségeket kihasználva rugal­masan, ésszerűen közlekedje­nek. Nagyobb hazai, vagy külföldi túrához készítsenek egyszerűen áttekinthető útvo­nalvázlatot, amin az érintett városok és az útvonalszómo- zások szerepelnek. Külföldön járva nagyon ügyeljenek arra, hogyha valaki a fényszórót többször felvillantja (ellen­tétben a nálunk rosszul be- idegződött udvarias jelzéssel), azt jelzi, hogy vigyázz, állj meg, mert jövök. Bérces! György gépkocsivezetők Veszélyes dolog a fényszórót felvillantani •• Öregek az úttesten A közlekedési statisztikák ta­núsága szerint két korosztály tagjai, a gyerekek és az öre­gek különösen gyakran sérül­nek meg, vagy válnak baleset áldozatává. Sajnos, gyakran szerepelnek a baleseti króni­kákban 3—5 éves kisfiúk és -lányok, akik játék közben az úttestre futva, robogó jármű alá kerülnek. Ami az öregeket illeti, a helyzet — ha lehet mondani — még elszomorítóbb. Az összes gyalogosbalesetek áldozatai­nak 40 százaléka ugyanis 60— 65 évnél idősebb ember, noha ez a korosztály az összlakos­ságnak csak 13—15 százalékát alkotja. Tehát ez a korcsoport háromszor veszélyeztetettebb a többi korosztálynál. Bár az idős emberek keveset gyalogolnak és csak rövid út­szakaszokon közlekednek, a megtett kilométerre számított baleseti gyakoriság rendkívül magas náluk. Ezenkívül eílen- állóképességük is gyenge, és így náluk a balesetek halálos kimenetele háromszor olyan gyakori, mint a fiataloknál. A legtöbb szerencsétlenség oka, hogy az idős emberek a közlekedési szabályokat nem tartják be. Négy közül három balesetnél a rendőrség — ter­mészetesen pusztán jogilag — az idős gyalogost marasztalja el. Az ok, hogy az idős embe­rek látó- és ' hallásképessége erősen csökkent, és a figye­lemösszpontosítás nagytokú romlásával erősen romlik a reaktív viselkedésük. Ennek folytán a közlekedési követel­ményeknek sem nagyon tudnak eleget tenni. Ezért feltétlenül segíteni kell az idős embereket a közleke­désben is. Elsősorban a csa­ládtagok dolga, hogy segítsé­gükre legyenek. Kísérjék el a családtagok és az ismerősök az öregeket. Figyelmeztessék őket az előadódó veszélyekre. Fel kell hívni a figyelmüket a biztosabb útvonalakra, és kü­lönösen hangsúlyozni kell, hogy csak kijelölt gyalogátjáró he­lyeket vegyenek igénybe az út­testeken való átkelésnél, még akkor is, ha ez kerülőutat je­lent. Nagy felelősség hárul a jár­művezetőkre. Az autósok min­den esetben tartsák szem előtt az öregek — jóllehet helytelen — közlekedési szokásait. Az idős emberek ugyanis gyakran körültekintés nélkül lépnek le a járdaszélről. A járművezetők­nek különösen a csúcsforgalmi időkben kell számítaniuk erre. Ha az öregek tiltott helyen kelnek át az úttesten, állja­nak meg a járművezetők, és kézzel jelezzék a mögöttük jövőknek, hogy lassítsanak ők is. Az átkelőhelyekhez mindig lassan érkezzenek, elegendő időt adva az öregeknek az át­haladás befejezéséhez. Vissza­taszító, amikor a vezető a ne­hezen mozgó öregre rádudál, vaqy az átkelőhelyhez érkezve csikorogva fékez, mintegy meg­ijesztvén az idős embert. A koros járókelő egyébként is fél és szorong a zsúfoltság­ban, a rohanó járművek kö­zött — amit minden járműve­zetőnek tudnia kell. Minden járművezetőnek íratlan erköl­csi kötelessége, hogy a közle­kedés írott szabályain túl — betartsa az emberiesség írat­lan törvényeit. Rovatszerkesztő: ROSZPRIM NÁNDOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom