Dunántúli Napló, 1984. szeptember (41. évfolyam, 240-269. szám)

1984-09-01 / 240. szám

Elismerések, kitüntetések A nyugdíjas bányászokat Mérei Emil. a Mecseki Szénbányák vezérigazgatója köszöntötte a vállalat központjában tartott ün­nepségen. Folytatódtak a bányász­napi ünnepségek Központi és üzemi ünnepsé­geken emlékeztek meq pénte­ken is a bányásznapról a Me­cseki Szénbányáknál, a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál és a Bányászati Aknamélyítő Vál­lalat mecseki körzeténél. A szénbányák igazgatóságán reggel héttől a déli órákig tar- a központi rendezvény. Ko­ra reggel a külföldi testvérvál­lalatok delegációit fogadták, így a csehszlovákiai Ostrawa és a lengyelországi Zabrze és Miechowicze bányász küldötteit, akik üzemlátogatáson is részt vettek. 9 órától 28 nyugdíjast láttak vendégül, akik vezérigaz­gatói dicséretben részesültek. Ezt követő eseményen 50 dolgo­zónak nyújtotta át a Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést Mérei Emil vezérigazgató. Tag­nap további 12 üzemben emlé­keztek meg a bányászelődök­ről és került sor a hűségjutal­mak és más elismerések átadá­sára. Az üzemi rendezvényeken 1006-an a Bányász Szolgálati Érdemérem különböző fokoza­tait kapták meg, q. Vezérigaz­gatói Dicséretben részesültek száma 95. A kitüntetettek több- séqe 20—30 éve dolgozik a szénbányák üzemeiben. Központi ünnepséq színhelye volt a Bányászati Aknamélyítő Vállalat mecseki körzetének komlói üzeme is, ahol tegnap Varga Ernő aknavezető, köszön­tötte a 44 aknamélyítő munkást, akik ez alkalomból a Bányász Szolgálati Érdemérem arany fokozatát vehették át. Az akna­vezető beszédében a határidő­tartás fontosságát emelte ki. Kitűnően kell dolgozm, hisz Mázaszászvár kivételével a szénbányák mindegyik üzemé­ben építenek valamilyen létesít­ményt az aknászok, ezek közül legnagyobb munkának az Ist- ván-aknai új aknamélyítés szá­mít. A jutalomban részesültek zöme 25—30 éve vájárként, la­katosként és villanyszerelőként föld alatti munkavégzésben teljesíti a feladatát. A Mecseki Ércbányászati Vál­lalat dolgozói bányásznap al­kalmából a hagyományoknak megfelelően megkoszorúzzák a IV-es bányaüzem udvarán lévő bányász-szobrot. Az alkotás az áldozatos munkát szimbolizál­ja. Tegnap az üzemek munkár- képviselői ismét eljöttek erre a helyre és elhelyezték a kegye­let virágait. Pénteken újabb négy üzemben, valamint az anyag- és áruforgalmi főosztá­lyon tartottak bányásznapi megemlékezést. A szolgáltató üzemben röpgyűléseken méltat­ták az egyes üzemegységek dolgozói előtt a bányásznap je­lentőségét. A szolgáltatóknál csaknem 6 millió forint hűség- jutalmat osztottak ki. Fáncsi József öntödei diszpécser Kiváló Munkáért kitüntetésben része­sült. A IV-es bányaüzemben a hűségjutalom összege több mint 23 millió forint, tavaly 21 millió forint volt. Az egyik kettős szak­májú szakvezető vájár üzemi rekordot döntött, hűségjutalmá­nak összege 51 000 forint. A IV-es üzemben a Kiváló Mun­káért kitüntetés birtokosa lett Szabó László vájár, valamint Juhász Imre aknász. A ll-es bá­nyaiüzemben ugyanezt az elis­merést Beck József, Köröshegyi István és Krix István kapta meg, míg a Bányászdicsőségért szov­jet miniszteri érdemérem tulaj­(Folytatás a 2. oldalon) az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa pénteken ülést tartott. A testület megerősítette a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársa­ság közötti barátsági és együttműködési szerződést, amelyet Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnöké­nek a Mongol Népköztár­saságban tett hivatalos, bórád látogatása alkal­mával 1984. június 1-én írtak alá. Az Elnöki Tanács a Mi­nisztertanács előterjesztése alapján határozatot hozott arról, hogy a Bajai Tanító­képző Főiskola a jövőben Eötvös József Tanítóképző Főiskola néven folytatja működését. A továbbiakban a testü­let kinevezésről határozott majd bírákat mentett fel és választott meg. * A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa dr. Tóth Lászlót 1984. szep­tember 1. napjától közle­kedési minisztériumi ál­lamtitkárrá nevezte ki. Kozmosz-1591 Kozmosz—1591 jelzéssel csütörtökön a Szovjetunió­ban újabb műholdat bo­csátottak fel, hogy folytas­sa a föld természeti kin­cseinek kutatását népgaz­dasági hasznosítás és nem­zetközi együttműködés cél­jából. Fontos az állandó szakmai továbbképzés Magyar kormány- küldöttség utazott Líbiába A Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija veze­tésének meghívására Ur- bán Lajos közlekedési mi­niszter vezetésével ma­gyar kormányküldöttség utazott Tripoliba, hogy részt vegyen a líbiai forra­dalom 15. évfordulójára rendezett ünnepségeken. Dr- Gyarmati Kálmán megnyitja a vándorgyűlést Fotó: Läufer László Népművelők vándorgyűlése Pécsett Kecskemét, Szolnok és Eger után Pécs a házigazdája a Ma­gyar Népművelők Egyesülete IV. vándorgyűlésének. A kétnapos gyűlés tegnap kezdődött és az ország minden részéből érkeztek népművelők a kiemelkedő ese­ményre. A vándorgyűlés egyik célja az október 4—5-én meg­rendezendő országos közműve­lődési tanácskozásra való fölké­szülés, a kérdések, javaslatok megvitatása. A megbeszéléseket öt szekcióban folytatják, ame­lyekben szó left a művelődési intézmények társadalmi kapcso­latairól, a közművelődés tudo­mányos megalapozottságáról, képzéséről és továbbképzésről, a közművelődési dolgozók élet- és munkakörülményeiről, a min­dennapi kultúra problémáiról, a tömegkommunikáció és a video kapcsolatáról. A vándorgyűlés helye az Apá­czai Csere János Nevelési Köz­pont. A tanácskozás plenáris ülését dr. Gyarmati Kálmán, a Magyar Népművelők Egyesüle­tének elnöke nyitotta meg, majd Takács Gyula, a Baranya me­gyei Tanács elnökhelyettese kö­szöntötte a résztvevőket és tájé­koztatást adott a megye kultu­rális helyzetéről, közművelődési ellátottságáról. Ezután dr. Gyarmati Kálmán három egyesületi tagnak adta át az egyesület emlékplakett­jét: dr. Horváth Attilának, a MNE Szolnok megyei területi szervezete titkárának, az egye­sület alelnökének, dr. Novák Jó­zsef nyugdíjasnak, a művelődés- történeti szakmai szervezet elnö­kének, Venesz Ernőnek, a Győr- Sopron megyei területi szervezet élnökének, elnökségi tagnak. Dr. Kormos Sándor, a Művelő­dési Minisztérium főosztályveze­tője Szocialista Kultúráért kitün­tetést nyújtott át Balogh Ferenc­nek, a Nógrád megyei területi szervezet vezetőséqi tagjának, elnökségi tagnak, Pálinkás Sán- dornénak, ugyanezen szervezet titkárának, Perjési Barnabásnak, a Pest megyei területi szervezet titkárának. A népművelők társadalmi sze­repéről, megbecsüléséről Hor­váth László munkabizottsági ve­zető, a MNE elnökségi tagja beszélt. A közművelődésnek szervezetileg és tartalmilag is meg kell újulnia — mondotta, de éppen a népművelők nem eléggé motiváltak és érdekeltek ebben a folyamatban. Sokan egzisztenciális problémákkal is küzdenek. Megemlítette a nem is oly távoli tervet: legalább tíz százalékkal emelni fogják majd a közművelődésben dolgozók bérét. Hangsúlyozta, nagyon fontos az állandó szakmai to­vábbképzés. A közművelődés mindig ki­emelt feladat marad — mond­ta — dr. Kormos Sándor, a Mű­velődési Minisztérium főosztály- vezetője. A társadalom anyagi bázisának megteremtése elkép­zelhetetlen művelt emberek nél­kül, csakúgy, mint a társadalmi fejlődés és a személyiség fejlő­dése, kibontakoztatása. Kifej­tette, hogy a közművelődés nem öncél, hanem mindannyiunk ér­deke, az egész társadalom egyetemes művelődése. Az egyesület Baranya megyei területi szervezetének elnöke, Petőh Sándor köszönte meg az előadásokat. A vándorgyűlés elnökségében foglalt helyet Győri Imre, az MSZMP KB tag­ja, az Országos Közművelődési Tanács elnöke és Rajnai József, az MSZMP Baranya megyei Bi­zottságának titkára. B. A. Pécsett, a Széchenyi téren tartották tegnap a jubileumi kerékpáros Mecsek Kupa ünnepélyes megnyitóját. (Tudósítás a 16. ol­dalon.) Fotó: Maletics László Helmut Kehi sajtóértekezlete Az NSZK kormánya pár­beszédre és együttműkö­désre törekszik a Varsói Szerződés minden tagálla­mával — jelentette ki pén­teki, bonni sajtóértekezle­tén Helmut Kohl, az NSZK kancellárja. A nyugatné­met kormányfő ismertette, hogy ezzel kapcsolatban a legközelebbi hónapokban milyen magas szintű talál­kozókra készülnek. Erich Honecker bonni útjáról azt mondta, hogy várja az NDK végső döntését a lá­togatás időpontjáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom