Dunántúli Napló, 1984. szeptember (41. évfolyam, 240-269. szám)

1984-09-01 / 240. szám

ö Dunántúlt napló 1984. szeptember 1., szombat Folytatódtak a bányász­napi ünnepségek (Folytatás az 1. oldalról) donosa Kassik György és Ko­vács Imre lett. Ugyanezzel a ki­tüntetéssel jutalmazták dr. Czeglédi Bélát, a kutató-fejlesz­tő üzem vezetőjét is. Ebben az üzemben Stadler Ferenc cso­portvezető a Kiváló Munkáért kitüntetést vette át. Az anyag és áruforgalmi főosztályon szin­tén Kiváló Munkáért kitüntetést adtak át Hell Mihály raktárve­zetőnek, míg a Mecsek és az Egyetértés szocialista brigádo­kat a felszabadulási és kong­resszusi munkaversenyben nyúj­tott eddigi eredményeikért több ezer forintos pénzjutalomban részesítették. Szeptember 1-én üzemi em­lékünnepségre kerül sor a szén­bányák északi bányaüzemében, valamint a nagymányoki brikett­gyárban. Cs. i. * Termékbemutató nyílt tegnap délután a komlói Úttörő- és If­júsági Házban. A háromnapos bemutatón részt vesz a komlói Kertbarát Klub és az áfész- szakcsoport zöldség-gyümölcs- virág és szőlőtermékeiből, a Komlói Városgazdálkodási Vál­lalat pedig virágbemutatót rendez. A Bólyi Mezőgazdasági Kombinát saját termesztésű babfajtákat, a Pécsi Állami Gazdaság gombákat, a Bara­nya megyei Gabonaforgalmi Vállalat pedig különféle termé­keit mutatta be. A pécsi Agro- |<er Vállalat mezőgazdasági gé­peket, növényvédő szereket, műtrágyát állít ki, a pécsi Mi­nőségi Ruházati Szövetkezet pedig bundákat és exportra tervezett ruhákat, az Agroker és a Minőségi Ruházati Szö­vetkezet termékei a helyszínen megvásárolhatók. Ugyancsak a bányásznap tiszteletére ifjúsági bélyegkiállí­tás nyílt tegnap az úttörőház­ban. Az ifjúsági szakkör első íz­ben mutatkozik be, a Bartók, Kodály életművét reprezentáló, valamint virág, növény, állat és sport témájú bélyegeket a Köz­lekedési és Postaügyi Miniszté­rium, valamint Tóth László szentlőrinci gyűjtő bocsátotta a kiállítás rendelkezésére. A lá­togatók ezenkívül megtekinthe­tik az úttörőház saját: réz- és dombormű, fotó-, kézimunka- és bélyeggyűjtő szakköreinek ki­állítását is. Mázaszászvár bányaüzemben tegnap reggel és délután röp- gyűlésen köszöntötték dolgozói­kat és kiosztották a szolgálati érdemérmeket. A helyi bányász­zenekar szórakoztató műsort adott a le-, illetve kiszálló bá­nyászoknak. Délelőtt 10 órakor a Bányászklubban nyugdíjba vonult dolgozókat búcsúztattak. Este 6 órakor kezdődött a Jó­barát vendéglő kerthelyiségé­ben a Szovjet Déli Hadsereg­csoport művészegyüttesének be­mutatója. Ma délután a mázaszászvári vásártéren kutyakiállítás lesz. Este 6 órakor a Bányászklubban az üzem vezetői kitüntetéseket pdnak át. Vasárnap délelőtt 10 órakor szintén a Jóbarát kert­helyiségében a pécsváradi Tü­csök bábegyüttes műsora lát­ható, délután a sportpályán kü­lönféle sportprogramok és ver­senyek szórakoztatják a látoga­tókat. Megállapodás Peresz és Samir között Az izraeli rádió csütörtök esti jelentése szerint az Izraeli Munkapárt és a Likud-tömb kö­zött megállapodás jött létre ar* ról, hogy a következő ötven- hónapos időszakban „nemzeti egységkormány’’ intézi az or­szág ügyeit. A megállapodás értelmében Simon Peresz, az Izraeli Mun­kapárt vezetője huszonöt hó­napig lesz miniszterelnök, az­tán Jichak Samir, a Likud- tömb vezére tölti majd be a kormányfői tisztet a fennmara­dó időre. Az első időszakban Samir megbízott miniszterelnök lesz — vagyis Peresz távollétében ő látja el az ügyeket —, és egyben ő irányítja az izraeli külügyminisztériumot. A had­ügyi tárca birtokosa Jichak Ra­bin volt munkapárti miniszter- elnök lesz. Az új kormányban fele-fele arányban oszlanak meg a tárcák a Munkapárt és a Likud között. A munkaoárti Simon Peresz, akit Haim Herzog izraeli állam­fő, mint a legutóbbi választá­sok győztesét az új kormány megalakításával megbízott, a feladat elvégzésére rendelkezé­sére bocsátott első három hét alatt nem tudott eleget tenni a feladatnak. A munkapárti vezető kor­mányalakítási elképzeléseit elő­mozdította az, hogy Ezer Weiz- man tábornok (Jahad párt, há­rom mandátum) csatlakozott a Munkapárt parlamenti csoport­jához. Hátráltatta viszont, hogy alig néhány nap múlva Aharon Abuhacira képviselő (Tárni párt, egy mandátum) szembe­fordult a Munkapárttal. Simon Peresz kénytelen volt igénybe venni a második huszonegy na­pos megbízatási időszakot is. Mivel mind Peresz, mind Sa­mir nagyjából hatvan képviselő támogatására számíthatott, egyikük sem alakíthatott élet­képes kormányt. A kényszerítő körülmények hatására jött lét­re — állítólag az utolsó perc­ben — az izraeli rádió által is­mertetett megállapodás. Meg­figyelők véleménye szerint a kompromisszumos alapokon nyugvó nagykoalíció aligha hozhat lényegi változásokat Iz­rael kül- és belpolitikájában. MEGNYÍLT! • MEGNYÍLT! Kertvárosban, a Varsány u. 2. sz. alatt a MERUKER ruházati boltja! 40-50 százalékos árengedménnyel vásárolhatók: 9 pamut és jersey méteráruk, • különböző szövetek, selymek lakástextíliák, 9 frottír törülközők, ágynemű-garnitúrák, lepedők, 9 férfi- és női kardigánok, pulóverek, pólók, farmernadrágok, 9 női aljak és otthonkákl Takarékoskodjon) 9 Most vásároljonI 9 Most érdemes! VARJUK VÁSÁRLÓINKAT A VARSANY U. 2. SZ. ALATTI RUHÁZATI BOLTBA. ÓRA A NAGYVILÁGBAN Üdvözlő táviratok Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Líbia nemzeti ün­nepe, a forradalom győzelmé­nek 15. évfordulója alkalmából táviratban üdvözölte Moamer el-Kadhafi ezredest, a líbiai forradalom vezetőjét. * Malaysia nemzeti ünnepe al­kalmából Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke és Lázár György, a Minisztertanács el­nöke táviratban fejezte ki jókí­vánságait Sultan Iskandar Alhaj legfelső uralkodónak, il­letve Mahathir Mohamed mi­niszterelnöknek. Tizenegy álarcos férfi nyolc órán át tartotta meg szállva Franciaország konzulátusát Bogotában. A képen: az egyik álarcos a győzelem jelét mü tatja, miközben egy túszt tart maga előtt a kon­zulátus épületében. 4- BE1RÚT: Újabb csatározá­sok voltak csütörtök este a li­banoni fővárostól dél-keletre és magában Bejrutban. Az ösz- szecsapások Szűk el-Garb tér­ségében kezdődtek, de a har­cok hamarosan átterjedtek a főváros keresztény negyedére. A tűzpárbaj kirobbanása előtt temették el a keresztény ne­gyedben Pierre Dzsemajelt, a keresztény jobboldal legismer­tebb vezetőjét. Egyelőre nem világos, hogy az összecsapás kapcsolatban van-e a temetési szertartással. A UPI szerint a lövöldözésben a keresztény és drúz miliciák fegyveresei vet­tek részt, míg az AFP úgy tud­ja, hogy a harci villongások a drúz milicisták és a libanoni hadsereg egységei között rob­bantak ki. Helyi idő szerint éj­szaka fél tizenegykor tűzszü­netet hirdettek ki: a jelentések szerint a nyugalom fokozatosan helyreállt. A csatározásoknak nincsenek áldozatai, de anyagi károk keletkeztek és a főváros több pontján tűz ütött ki. 4- WASHINGTON: A negye­dik rajt végre sikerült s a Dis­covery nevű amerikai űrrepülő­gép második napját tegnap kezdte meg, magyarországi időszámítás szerint a íróra dél­utáni órákban a föld körüli pá­lyán. Mint emlékezetes, a raj­tot először még június végén próbálták meg, de csak most, a negyedik kísérletre sikerült. A hattagú személyzet, amely­nek tagjai között van a máso­dik amerikai űrhajósnő, Judith Resnik is, a rajt után néhány órával sikeresen indított útnak egy kereskedelmi célokat szol­gáló távközlési mesterséges holdat. 4- LAS VEGAS: Az Egyesült Államok csütörtökön föld alat­ti kísérleti atomrobbantást haj­tott végre a nevadai sivatag­ban. Az amerikai energiaügyi minisztérium közlése szerint a robbanó szerkezet hatóereje ke­vesebb volt húsz kilotonnánál. Az idén a mostani volt a tize­dik bejelentett atomkísérlet a nevadai telepen. 4- BUDAPEST: lurij Rogov - nak, a szovjet rádió és televízió budapesti tudósítójának, a ma­gyar és a szovjet nép barátsá­gának elmélyítésében, a magyar és a nemzetközi békemozgalom mind szélesebb körben való megismertetésében kifejtett ál­dozatos munkája elismeréseként az Országos Béketanács a Ma­gyar Békemozgalom Kitüntető Jelvényét adományozta. A kitün­tetést Sebestyén Nándorné, az Országos Béketanács elnöke nyújtotta át pénteken az OBT székházában. 4- LISSZABON: Francois Mitterrand francia elnök csütör­tökön este villámlátogatásra Lisszabonba érkezett. Rögvest találkozott Mario Soares por­tugál kormányfővel. A francia elnök előzőleg II. Hasszán ma­rokkói királlyal tárgyalt .Robot­ban. A Reuter brit hírügynök­ség értesülése szerint Mitter­rand és Soares találkozóján feltehetően a Szocialista Inter- nacionálénak és a dél-afrikai „frontállamoknak" a jövő hé­ten a tanzániai Árusában tar- tandó konferenciájáról volt szó. Hazánkba látogat Bohuslav Chnoupek Várkonyi Péter külügyminisz­ter meghívására szeptember 1-én baráti látogatásra ha­zánkba érkezik Bohuslav Chnoupek, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság külügymi­nisztere. 4- AMMAN: Az arab orszá­gok csütörtökön az Egyesült Államok és nyugat-európai szö­vetségesei szemére vetették, hogy szembehelyezkednek az Izrael elleni arab bojkottal. Az Arab Gazdasági Tanács négy­napos ammani értekezletének végeztével kiadott nyilatkozat­ban figyelmeztették őket, hogy magatartásuk miatt megtorlá­sok várhatók közel-keleti ér­dekeltségeik ellen. A tanács az Arab Ligához tartozó arab or­szágok (Egyiptom kivételével) pénzügyminisztereit és gazda­sági tisztségviselőit foglalja magában. Abdel Hosszan Zala- la, az Arab Liga helyettes fő­titkára a tanácskozás végezté­vel kijelentette: a bojkottal való nyugati szembehelyezkedés csak erősíti az arabok eltökélt­ségét annak még szigorúbb al­kalmazására. 4- NEW YORK: Vientiane a laoszi—thaiföldi párbeszéd mi­előbbi újrafelvételét és a két ország közötti határvita békés rendezését kívánja. A megoldás azonban mindeddig meghiúsult az imperialista és hegemonista körök által támogatott reakciós thaiföldi erők ellenállása miatt — fejtette ki Kithong Vongsay, Laosz ENSZ-képviselője New Yorkban Javier Pérez de Cuel- larnak, a világszervezet főtitká­rának, akit a diplomata azért keresett föl, hogy fölvázolja előtte kormányának álláspontját. A thaiföldi fegyveres erők idén június elején a laoszi szuvere­nitás megsértésével behatoltak az ország területére, elfoglalták és azóta is megszállva tartják Sayabouri tartomány három körzetét. 4- BEJRÚT: Libanonban pén­teken megváltozott, lelassult az életritmus — részben a hiva­talos gyász miatt, amelyet Pierre Dzsemajel miniszter, a Falangista Párt elnöke temetése alkalmából rendeltek el, rész­ben pedig az ország muzulmá­nok lakta vidékén meghirdetett általános sztrájk miatt. A poli­tikai megbeszélések a gyász és a sztrájk ellenére is folytatód­tak. Sedli Klibi, az Arab Liga főtitkára intenzív tárgyalásokat folytatott a helyi vezetőkkel. Egy háború tanulságai K ülönös háború volt. Jóval hamarabb elkezdődött, mint ahogy kirobbant. Baljós jel volt Ausztria beke­belezése; a következő lépés­ként a nyugati hatalmak felál­dozták Csehszlovákiát, kiszol­gáltatták Hitlernek abban a tévhitben, hogy kielégíthetik étvágyát, legalábbis ők, fran­ciák és angolok, megszabadul­nak a veszélytől s a hódító csak Kelet felé fordul. Végül nem így lett, mind a négy ég­tájat letaposta a gőzhenger, de a német imperializmus első katonai támadása valóban Ke­let felé indult el: 1939. szep­tember 1-én megtámadta Len­gyelországot, s ezzel kitört a második világháború. Voltak, akik még ekkor sem akarták hinni, hogy a katasztrófa be­állt, mások már korábban fi­gyelmeztettek erre. Mára azon­ban, negyvenöt év utón min­den lényeges vonást tisztán, vi­lágosan látunk, módunk van levonni a tanulságokat az em­beriségnek ebből az eddigi leg­nagyobb leckéjéből. Eleget fi­zettünk — áldoztunk érte. A másdik világháború hat esztendeje és több éves előz­ményei arra intenek, hogy ve­szedelmes dolog a más népek elleni gyűlölet szítása, hiszen ez — mint a történelem is bi­zonyítja — nem egyszer egy támadóhóború megindításának, a tömeghisztéria felkorbácso­lásának eszközéül szolgálhat. Amíg még béke van, amíg a becsületes együttműködés hí­veinek módjuk van rá, addig kell határozott nemet mondani a fenyegetésekre, és a nemzet­közi kapcsolatokat a tárgyalá­sok, az egymás tiszteletének a medrében tartani. Heinrich Heine mondta még a XIX. század közepén, hogy ahol könyveket égetnek, ott hamaro­san embereket is égetni fog­nak. így történt ez a nácik Eu­rópájában, haláltáborokkal szórták tele a meghódított or­szágokat, és ha győznek, ma­ga a földrész vált volna egész népek megsemmisítő táborá­vá. De a borzalmakra emlékezve nem felejtjük el, hogy a harc végülis a fasizmus legyőzésével végződött, s ennek is megvan­nak máig érvényes, biztató ta­nulságai. Ez a győzelem a különböző társadalmi rendszerű országok összefogásának, tár­sulásának, életre-halálra szö­vetkezésének köszönhető. Bebi­zonyosodott, hogy egy ember­gyűlölő és emberirtó fenyege­téssel szemben összetarthat­nak, közösen küzdhetnek ideo­lógiailag ellentétes rendszerek hívei is. Mindezek nagyon fontos ta­nulságok, de a gépies össze­hasonlítás. a párhuzam voná­sa, az erőltetett azonosítás hi­bájába sem szabad esni. Ma nincs Hitler és egészen mások a körülmények, mint negyvenöt évvel ezelőtt. Hatalmas erőt képvisel a szocialista tábor, s Nyugaton is számosak, befo­lyásosak a háború ellenzői. Sok tekintetben tehát jobbak, má­sokban viszont rosszabbak a körülmények. Igen, rosszabbak: olyan fegyverek állnak garma­dával a silókban, amelyekben egyetlen robbanótöltet au­schwitznyi embert tudna má­sodpercek alatt elégetni. Igen, jobbak ezek a feltételek, a második világháborúban csak menet közben, már a harcok közepette, komor végveszély­hangulatban sikerült összefog­ni az ellenséggel szemben mindazoknak, akik nem akar­ták átengedni a romlásnak az emberiséget. Ma is itt van előt­tünk olyan veszély, amely hát­térbe kell hogy szorítsa az ideológiai nézeteltéréseket: az atomháború. Ma a háborúelle­nesség tudatosabb, következe­tesebb, mint 1939-ben volt, de azért azok az eszközök, ame­lyek kiégett romok pusztaságá­vá tehetik Európát, ott sora­koznak a raktárakban. Ezeknek a felszámolásáért érdemes ösz- szefogni Keletnek és Nyugat­nak. Még az sem titok, hogyan kellene ezt megtenni: jó szán­dékú, becsületes, a másik oldal kívánságainak a befogadására is alkalmas szocialista javasla­tok fekszenek a nemzetközi asztalokon. S tudjuk, az a má­sik oldal sem akar elpusztulni. Korunk nyomasztó jellemvoná­sa, hogy a társadalmi és az érdekellentétek még mindig nem engedik, hogy létrejöjjön hasonlóan szoros és következe­tes összefogás békében, mint amilyen a második világhábo­rú harcai közepette megvaló­sult; a másik oldalon még mindig vannak, akik nem haj­landók erre az őszinte és tartós együttműködésre. De annak a nagy világégésnek éppen az a legfontosabb tanulsága, az öt­venmillió halott azt a memen- tót írja fel a falakra, hogy a társadalmi rendszerek között folyó történelmi versenyt nem a fegyverek döntik el, a tartós nemzetközi együttműködés megteremtésével nem szabad várni a fegyverropogásig. Tatár Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom