Dunántúli Napló, 1984. augusztus (41. évfolyam, 210-239. szám)

1984-08-19 / 228. szám

Dunántúlt napló 1984. augusztus 19., vasárnap Ünnepi nagygyűlés Miskolcon (Folytatás az 1. oldalról) félévben meghaladta a terve­zettet, ez a gyorsabb növeke­dés várhatóan fennmarad az év hátralévő részében is. A többletteljesítmény elsősorban kivitelünket növelte. — Mezőgazdaságunk immá­ron hosszabb ideje nemcsak arra képes, hogy a szükséges gabonát termelje meg. Az új kenyér ünnepén mindnyájun­kat külön örömmel tölthet el, hogy sohasem termett a ma­gyar földeken annyi búza, mint ebben az esztendőben. Bízunk abban, hogy e kimagasló ered­mény a mezőgazdaság más területein is megfelelő eredmé­nyekkel párosul majd. A miniszterelnök-helyettes beszédében kitért a gazdaság- irányítási rendszer továbbfej­lesztésével kapcsolatos kérdé­sekre is. Egyebek között hang­súlyozta: — Azon intézkedések végre­hajtására kell a legtöbb ener­giát koncentrálni, amelyek közvetlenül szolgálják a gaz­daság teljesítőképességének fokozását. Csak ez ad alapot arra, hogy az életszínvonalat, az életkörülményeket a követ­kező években javítani tudjuk, hogy többet fordíthassunk kor­szerűsítésre, beruházásra, fej­lesztésre. — Sokan még ma is úgy gondolják, hogy a vállalati vezetésben a pozíciók — telje­sítménytől és eredménytől füg­getlenül —' egy életre szólnak. Márpedig ezt a luxust sem a kormányzat, sem pedig a dol­gozók nem engedhetik meg. Ma, és a jövőben még inkább nem a mindennel egyetértő, hanem a vitázó, az újat kere­ső, a kockázatot és konfliktu­sokat is vállalni tudó vezetőkre van szükség. —- Feladtaink teljesítéséhez pótolhatatlan hozzájárulást jelent számunkra a szocialista országokkal, és mindenekelőtt a Szovjetunióval "kialakított, szüntelenül fejlődő együttmű­ködés. A közelmúltban lezaj­lott legfelsőbb szintű KGST-ta- nácskozás új lendületet adott az együttmunkálkodáshoz az előttünk álló közös, korszakos feladatok kijelölésével, az együttműködés lehetőségeinek bővítésével. Arra törekszünk és arra számítunk, hogy a szoci­alista gazdasági együttműkö­dés elősegíti majd országaink, köztük a Magyar Népköztársa­ság termékei versenyképessé­gének, világpiaci pozícióinak javítását. Az ünnepség szónoka emlé­keztetett arra, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt a jö­vő esztendőben tartja XIII. kongresszusát. A kongresszus elé olyan programot kell ter­jeszteni, amely mozgósítja a dolgozó népet, perspektívát ad, lehetőséget teremt a társadal­mi—gazdasági fejlődés fel- gyorsítására. S ami ehhez el­engedhetetlenül szükséges: meghatározza azt is, hogy en­nek érdekében mit kell tenni. A gyorsabb fejlődés társadal­mi érdek, természetes társadal­mi igény. Hogy megvalósuljon, gondos előkészítéssel kell meg­alapozni további előrehaladá­sukat — mondotta végezetül a Minisztertanács elnökhelyette­se. Az ünnepi beszédet követő­en matyóruhás fiatalok új? liszt­ből sütött kenyeret nyújtottak át a minisztertanács elnökhe­lyettesének; ezután Marjai Jó­zsef üzemi dolgozókkal találko­zott. A nagygyűlés után a Majális Parkban gazdag kulturális és sportprogram szórakoztatta az ünnepség résztvevőit. ma Állattartók, figyelem! A BARANYA MEGYEI GABONAFORGALMI ÉS MALOMIPARI. VÁLLALAT pécsi boltjainál, üzemeinél megrendelt 3 q-n felüli keveréktakarmányt' Pécsett és környékén díjmentesen házhoz szállítja. A megrendelést szóban és telefonon lehet leadni. SZÓBAN: Pécsi körzeti üzem (Martonné), Pécs, Felszabadulás u. 2. 1. sz. Takarmánybolt (Meszlényiné), Pécs, Szigeti út 69. 2. sz. Takarmánybolt (Szőke József), Pécs, Felszabadulás u. 16. TELEFONON: 10-844 Pécsi körzeti üzem, Martonné, 13-182 1. sz. Takarmánybolt, Meszlényiné, 12-586 2. sz. Takarmánybolt, Szőke József. Vegyék igénybe szolgáltatásunkat. ÓRA A NAGYVILÁGBAN Heves tüntetések Belfastban Belfastban, az észak-írországi főváros protestánsok lakta kör­zetében, harmadik napja vál­tozatlan hevességgel csapnak össze a tüntetők a rendfenntar­tó erőkkel. Protestáns szélsősé­gesek százai pénteken este is benzinespalackokkal és kövek­kel támadtak rá a rendőrökre. A rohamkocsis egységek gumi­lövedékkel próbálták megfékez­ni a zavargókat. A zömükben fiatal tüntetők több autóbuszt és személy- gépkocsit felgyújtottál!:, égő ab­roncsokból barikádokat emel­tek. Az éjszaka beálltával orv­lövészek automata fegyverekkel lőttek a járőrkocsikra. A rend- fenntartó erők mesterlövészeket irányítottak a zavargások szín­helyére. A hét eleji katolikus megmoz­dulások után, az észak-írorszá­gi brit megszállás történetében az utóbbi napok eseményei új fejezetet sejtetnek: a protes­tánsok azzal a rendfenntartó testülettel szemben lépnek fel, amely mögé eddig felsorakoz­tak. (Az észak-ír rendőrség tag. jcinak többsége protestáns.) A rendfenntartó erők fő ellenfe­lei mindig is a katolikusok szervezetei voltak, azok, ame­lyek a brit uralom felszámolását tartják az észak-írországi ál­datlan állapotok megoldása kulcsának. Az Ir Köztársasági Hadsereg (IRA) terrormódsze­rekkel küzd a célért.-f KAIRÓ: A brit aknakutató hajókhoz szombaton amerikai helikopterek csatlakoztak a Szuezi-csatornában és a Vö­rös-tengeren. A különleges NATO-kötelékben négy brit ha­jó a Szuezi-csatornában végzi tevékenységét, az amerikai ak­nakutató helikopterek közűi né­gyet ugyanabba a körzetbe irá­nyítottak, hármat pedig a sza- úd-arábiai partok sávjába. A viziaknák feltűnése,— július kilencediké — ót? csaknem húsz hajó rongálódott meg, de a rejtélyes robbanószerkezetek eredetére mindmáig nincs ma­gyarázat, s egyelőre aknákat sem találtak. + WINNIPEG: John Turner kanadai miniszterelnök a két­oldalú kapcsolatok és a nem­zetközi kérdések megvitatásá­ra szeretne találkozni Konsz- tantyin Csernyenkóval. A kor­mányfő egy választási nagy­gyűlésen, a nyugat-kanadai Winnipegben pénteken közölte, hogy levelet küldött a szovjet vezetőnek szándéka ismerteté­sére. A levélben elmondása szerint kifejtette, hogy eltökélt célkitűzése a kanadai—szovjet viszony javítása, a kelet—nyu­gati kapcsolatok fejlesztése. A kormányfő közölte még: levelet írt Pérez de Cuellar ENSZ-fő- titkárnak is, hogy segítségét kérje az öt otomnagyhatalonn csúcsértekezletének összehívá­sához Szovjet segítséggel épült új cementgyárat adtak át Vietnamban augusztus 17-én, Than Hoa tartományban, az új létesítmény 1,2 millió tonna cementet ad évente az országnak. Marjai József Kínába utazik Marjai József, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, a kor­mány gazdasági bizottságának elnöke, Li Peng-nek, a Kínai Államtanács elnökhelyettesének meghívására vasárnap hivata­los látogatásra Pekingbe uta­zik. A miniszterelnök-helyettes kíséretében utazik Csendes Bé­la, az Országos Tervhivatal el­nökhelyettese, Gábor András ipari miniszterhelyettes, a ma­gyar—kínai műszaki tudomá­nyos bizottság elnöke, Beck Ta­más, a Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke, és az irányító szervek más felelős munkatár­sai. A kormány elnökhelyettese megbeszélést folytat a magyar —kínai kapcsolatok, mindenek­előtt a gazdasági és műszaki— tudományos együttműködés fej­lesztésének, az áruforqalom növelésének lehetőségeiről. ♦ PEKING: Li Hszien-nien kínai államfő szombaton euró­pai útra indult, amelynek során Romániába és Jugoszláviába látogat. Az Új Kína hírügynök- séa jelentése szerint a kínai vezető a román és a jugoszláv vezetőkkel a kapcsolatok bőví­téséről folytat megbeszéléseket. ♦ COLOMBO: Újabb egy hónappal meghosszabbította a Sri Lankán tizenöt hónapja ér­vényben lévő rendkívüli állapo­tot szombaton Junius Dzsaja- vardene államlő. A rendkívüli állapotot tavaly májusban ve­zették be, és a szigetország alkotmányának értelmében ha­vonta lehet meghosszabbítani. ♦ HYANNISPORT: Autóbal­eset következtében megsebesült pénteken Edward Kennedy amerikai szenátor. A politikus tizenhét éves fiával, Patrickkal Massachusettsben Cape Cod-i otthonába tartott, amikor ko­csijuk összeütközött egy teher­autóval. Edward Kennedyt és fiát azonnal kórházba szállí­tották. A szenátor még pénte­ken este hazatérhetett, fiát azonban fejsérülése miatt még kórházi megfigyelés alatt tart­ják. ♦ SAN FANCISCO: Komoly sikert aratott az amerikai vá­lasztási kampányban az Egye­sült Államok Kommunista Párt­ja. Gus Hall, a párt főtitkára és Angela Davis, a Központi Bizottság tagja, a párt elnök-, illetve alelnökjelöltje, megsze­rezték Californiában a szüksé­ges aláírásokat ahhoz, hogy felvegyék őket ebben az állam­ban a novemberi elnökválasz­tás szavazói listájára. ♦ BUKAREST: NicolaeCeau- sescu román államlő pénteken logadta Pierre Aubert svájci külügyminisztert. A svájci dip­lomácia vezetője és a román államfő időszerű nemzetközi kérdésekről, valamint a kétol­dalú gazdasági kapcsolatok bővítéséről tárgyalt. A sah gyémántja? Több millió dollár értékű csem­pészárut, egyebek között egy sárgabarck nagyságú gyémántot koboztak el csütörtökön a pa­kisztáni hatóságok az iráni—pa­kisztáni határon. Valószínűnek tartják, hogy a« felbecsülhetet­len értékű régiségek és ékszerek az egykori iráni sah, Mohammed Reza Pahlavi tulajdonát képez­ték. A csempészek Európába akar­ták eljuttatni a nagy értékű kin­cseket, amelyek 1979-ig, a sah rendszerének megdöntéséig egy múzeumban voltak kiállítva. A két férfi bevallotta, hogy az NSZK-ban vagy Franciaország­ban akarták értékesíteni a lo­pott értékeket. » ♦ MOSZKVA, BERLIN: A Neues Deutschland és a Prav­da szombaton megemlékezett Ernst Thölmannróf, a Német Kommunista Párt vezetőjéről, akit 1944. augusztus 17-ről 18- ra virradó éjszaka Adolf Hitler parancsára a buchenwaldi koncentrációs táborban meg­gyilkoltak. A Német Szocialista Egységpárt központi lapja sze­rint azok az eszmék, amelye­kért Ernst Thälmann harcolt — a proletár internacionalizmus, a szocialista hazafiság, a Szov­jetunióval való barátság erősí­tése — ma az NDK állami po­litikájának alapelvei. Vélemény Reagan elnökségéről „Négy év elég volt Reagan­ból” címmel jelent meg átfogó értékelés a tekintélyes, nyu­gatnémet Die Zeit e heti szá­mában. A polgári liberális hetilap cikke a legtöbb — elsősorban külpolitikai — témában nega­tív mérleget vont meg Reagan tevékenységéről. Az amerikai katonai erő nagyarányú növelése ellenére Reagan elnöknek nem sikerült elérnie egyik fő célját, neveze­tesen azt, hogy a korábbiaknál nagyobb befolyást gyakoroljon a Szovjetunióra — állapítja meg a lap. Az amerikai—szov­jet viszony ma rosszabb, mint az elmúlt évtizedekben bármi­kor. A kelet—nyugati viszonyt kiélező, amerikai politika hatá­sára fokozódtak az Egyesült Államok és Nyugat-Európa el­lentétei is. Reagan elhibázott, agresszív, szinte kizárólag katonai erőre épülő külpolitikát folytatott a Közel-Keleten és Közép-Ameri- kában, ahelyett, hogy megpró­bált volna hozzájárulni e tér­ségek társadalmi problémáinak megoldásához — vélekedik a cikk szerzője. Mindezek alapján elsősorban a kelet—nyugati feszültség csökkentése érdekében, új ame­rikai elnökre, új amerikai veze­tésre lenne szükség — hang­zott a nyugatnémet Die Zeit ér­tékelésének végkövetkeztetése. + BEJRÚT: A megszálló iz­raeli katonai hatóságok újabb intézkedéseket terveznek Dél- Libanon elszigetelésére azj or­szág többi részétől: a jövő hét­től kezdve fokozatosan betiltják a személygépkocsik és teher- furgonok belépését a déli or­szágrészbe. A megszállt terüle­ten az izraeli katonai hatósá­gok eddig is szigorúan ellen­őrizték a forgalmat, az egyet­len átkelőhelynél, Baternál nemegyszer két-három napig is várakoztak a gépkocsik, amíg megkapták az „engedélyt" a továbbhaladásra. A tervezett intézkedések értelmében telje­sen leállítják a közlekedést. ♦ ATHÉN: Andreasz Pa­pandreu görög kormányfő pén­teken Athénban fogadta mál­tai kollégáját, Dominic Min- toffot. Papandreu és Mintoff a két ország együttműködéséről és biztonságáról, az észak— déli kapcsolatokról, valamint a ciprusi kérdésről tárgyalt. ♦ PANAMAVAROS: A pana­mai hatóságok csütörtökön a csendes-óceáni partoknál fel­tartóztattak egy kolumbiai fel­ségjelű hajót, amelynek fedél­zetén közel tizennégy mázsa marihuánát találtak. A zsák­mány feketepiaci ára tizenöt- millió dollár. A rendőrség a hajón tartózkodó tizenkét sze­mélyt őrizetbe vette. Vallomá­suk szerint a marihuánát az Egyesült Államokba szállították. Dinamikusan tovább Nyugdíjasnap a Siklósi Szőlészeti Üzemben A Villány-Mecsekaljai Bor­gazdasági Kombinát Siklósi Szőlészeti üzeme csütörtökön nyugdíjasnapot tartott. A szép reggelen 32 idős ember — egykori szőlészek, borászok — gyűlt össze a göntéri géptele­pen, _ahol az üzem vezetői kö­szöntötték és körbevezet­ték őket a több száz hektáros üzemben. Ütünk első állomása a gön­téri központban az 1982-ben telepített 30 hektárnyi szőlő. — Új fajták — Királylányka, Zöldveltelini — és új művelési mód, az egyes függöny — mu­tatja büszkén Laczkovich Mik­lós üzemigazgató. — A szőlő élettani sajátosságainak ez fe­lel meg a legjobban. Nagyon kevés beavatkozást igényel, 'Szabadon növekedhet a szőlő és a mai színvonalon művel­hető. Megmutatták a gépparkot is. Az idén két 20 hektóliteres földi permetezőgépet vásárol­tak. Az új Collard zöldhajtás- vágó egy traktor irányításával ötféle szögben, magasságban és mélységben vágja a hajtá­sokat egyszerre két szőlősoron. A siklósi vasútállomás mel­lett idén kezdték el építeni sa­ját erőből az új borászati üze­met. A szőlőfeldolgozó és a palackozó befejezését 5 éven belül tervezik. A 70 000 hek­tóliteres tároló viszont már az idén fogadja az új termést. A következő megálló egy 67 hektáros, részesművelésre ki­adott tábla. 1983-ban indult kezdeményezés eredménye: az üzemi termelésnél 12 tonna a hozam hektáronként, a részes művelőké pedig 16 tonna, ök a termés egynegyed-részének pénzbeni ellenértékét kapják. Az öthektáros oltványiskola gondozására három éve szak­csoport alakult. A 25 fajta csemege és a 10-féle borszőlő­oltvány egy részét saját pótlás­ra tartják, a többi exportra megy és a kistermelőknek. öt éven belül 100 hektárt újítanak fel. A régi szőlőt ki­vágják, majd pihentetik a föl­det és új szőlőt telepítenek. A legfiatalabb telepítés 150 hektáron Sári-puszta. Első ré­szét 1978-ban, a következőket pedig 1979-ben és 1980-ban fejezték be. A sorok közé vö­röscserkeszt telepítettek, amely elnyomja a gyomokat. Készülnek a szüretre^ mun­kagépek rendben, az iskolákkal is tárgyaltak már. ötezer diá­kot várnak. Szeptember köze­pén kezdik szedni a pezsgőhöz szükséges szőlőt, október vé­gén pedig a minőségi és kü­lönleges fajtákat. Jó ebéd, borkóstoló és a siklósi úttörők kedves műso­ra ... A nyugdíjba vonult dol­gozók láthatták, hogyan foly­tatják az ő munkájukat utó­daik. Marton Gyöngyi Látogatás a régi munkahelyen Fotó: Läufer L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom