Dunántúli Napló, 1984. augusztus (41. évfolyam, 210-239. szám)

1984-08-19 / 228. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Munkás-paraszt találkozók A pécsváradi várban megkoszorúzták István király szobrát Mkotmánynapi ünnepségek Szórakoztató rendezvények A tartalomból: Alkotmányosság (4. oldal) • A bányászok legjobb segítője a gép (4. oldal) Ünnepi nagygyűlés Miskolcon, Marjai József mondott beszédet A magyar gazdaság kemény próbán esett át ■ Idén kedvezőbbek a gazdasági kilátások ■ A vállalati poziciák nem életre szólóak Alkotmánynapi ünnepség Bikaion Augusztus 20-án délelőtt Bi­kaion, az állami gazdaság parkjában rendezik a megyei alkotmánynapi ünnepséget. Délelőtt 9 órától a Mecseki Szénbányák fúvószenekara ad térzenét. Az ünnepi nagygyű­lés 10 órakor kezdődik a Him­nusszal, majd az elnöki meg­nyitó után Takács Gyula, a Baranya megyei Tanács elnök- helyettese, a megyei népfront­bizottság elnökségének tagja mond beszédet. Ezt követően kerül sor az új kenyér átadá­sára és megszegésére. Ezután a hosszúhetényi népiegyüttes műsora szórakoztatja a nagy­gyűlés résztvevőit. Délután Komló és vonzáskörzetének dolgozói számára kezdődik a sportnap, az előzetes nevezé­sek alapján mintegy 2500 résztvevővel. Sikeresen zárult a nyári vásár A kereskedelmi vállalatok, áruházak nyaranta szezon végi kedvezményes vásárt tartanak. Idén augusztus 6-tól 18-ig 40 százclékos kedvezményt bizto­sítottak a vevőknek. A tegnap zárult akció végleges adatai még nem ismeretesek, az vi­szont megállapítható: mind az áruházak, mind a vásárlók jól jártak. Baranyában, több mint negyvenmillió. forint érékű árut vont be a kedvezményes ak­cióba a MERUKER, a Centrum Áruház, a Baranyaker és a Konzum. Gyorsmérleget kértünk ez al­kalomból a Baranya megyei Ruházati Kereskedelmi Válla­lattól illetve a Centrum Áru­háztól. Zentai Ferenc, a ME­RUKER igazgatója elmondta, hogy a vállalat Pécsett 30, Komlón 4, Mázaszászváron 3, Mohácson 4, Siklóson pedig ugyancsak 4 üzletet vont be az akcióba, húszmilliós áru­készlettel. Az értékesítés elér­te a tizenötmillió forintot, a lakossági megtakarítás pedig hatmillió forintra tehető a mé­ter-, konfekció-, divat kötött­áru-, cipő- és lakástextil ter­mékekből. Mint megtudtuk, a legkeresettebbek a női és férfi fürdőruhák, bakfis és női ru­hák, szoknyák, a férfi rövid­ujjú ingek, a ballondzsekik, a szabadidő-nadrágok, a férfi és női szandálok, továbbá a jersey méteráru volt. Máltesics Imre, a pécsi Centrum Áruház igazgatója el­mondta, hogy a Centrum hat­milliós árukészletet vont be a kedvezményes akcióba és a különböző áruk háromnegyed része elfogyott. Tapasztalatai hasonlóak a MERUKER-től ka­pott információval. A választék nagyobb volt a tavalyinál, és érdekességként megemlítette: annak ellenére, hogy az áru­házát állványerdő takarja, mindez nem vetette vissza a forgalmat. Sőt, a betérő vá­sárlók az elmúlt két hétben a kedvezménybe be nem vont árukból is többet vettek, a Centrum ezekből a termékek­ből nagyobb forgalmat bonyo­lított le. S. Gy. Alkotmányunk születésének évfordulója alkalmából pénter ken és szombaton is több he­lyen rendeztek Baranyában ün­nepségeket. Siklóson pénteken, a művelődési ház nagytermé­ben tartották az alkotmányna­pi megemlékezést, amelynek szónoka Szarka Árpád, a vá­rosi tanács elnöke volt. Mohácson, a városi nép­frontbizottság székházában péntek délután népfrontakti­vistákat tüntettek ki. Ugyan­csak péntek délután a Mohá­csi Farostlemezgyárban folyta­tódott a másfél évtizedes ha­gyomány: a farostlemezgyá­riak munkás-paraszt találkozó keretében lát'ák vendégül az Új Barázda Termelőszövetkezet dolgozóit. Az ünnepi találkozó résztvevőit dr. Steindl László, a MOFA igazgatója köszöntöt­te, majd Rácz József, az MSZMP Mohács városi Bizott­ságának titkára méltatta au­gusztus 20. történelmi jelentő­ségét. Ezt követően a szövet­kezet dolgozói kenyérrel aján­dékozták meg a gyári munká­sokat, míg a munkában élen járóknak a két termelő egység vezetője, dr, Steindl László, il­letve Harmatos József, a szö­vetkezet elnöke kitüntetéseket, jutalmakat adott át. Az Új Ba­rázda Tsz-ből a Kiváló Mun­káért miniszteri kitüntetésben három, a MOFA dolgozói kö­zül egy fő részesült. Kiváló Dolgozó elismerést kapott 11 szövetkezeti taa és öt gyári munkás, A Szocialista kultúrá­ért kitüntetést Szajcsán János­áé állattenyésztő vehette át. A munkás-paraszt találkozó hangulatos aratóbállal zárult. A Mohácsi Öntödei Vállalat dolgozóinak küldöttsége a szombat délutánt a szigeten töltötte, munkás-paraszt ta­lálkozón, amelyet 1966 óta minden évben augusztus 20. tiszteletére rendeznek. A Du- navölgye Termelőszövetkezet meghívására az összejövetelre ezúttal Homorúdon, a művelő­dési házban került sor. Alkotmányunk törvénybe ik­tatásának 35. évfordulójáról Devecseri József, az MSZMP Mohács városi Bizottsága, tit­kára szólt ünnepi köszöntőjé­ben. A gyár termelési eredmé­nyeit Baricz Imre igazgató, a termelőszövetkezetét pedig Csizmár József elnök ismertet­te, majd a két gazdasági egy­ség vezetője a munkában élen járó dolgozóknak kitünte­téseket, jutalmakat adott át. Ismét megrendezték a kispá­lyás labdarúgó-mérkőzést, il­letve az öt—öt fős csapatok közötti lövészversenyt. Az ese­mény közös vacsorával és ara­tóbállal zárult. Szombaton délelőtt kertba- rát kistermelői kiállítás nyílott Mohácson, a Széchenyi téri Ál­talános Iskola tornatermében. Negyven mohácsi és városkör­nyéki kistermelő termékei sze­repelnek a Hazafias Népfront Mohács városi Bizottsága és a Bartók Béla Művelődési Ház által szervezett bemutatón, amelyet augusztus 20-i hagyo­mánnyá kívánnak fejleszteni. A kiállítás nagydíját Bubreg István mohácsi kistermelő kap­ta meg a zsűritől. Fődíjban részesült a dunaszekcsői mé­hész" szakcsoport, Novák Sán­dor mohácsi, és Körmöczi Jó- zsefné újmohácsi kistermelő. A mohácsi kertbarát kistermelők termékbemutatója ma és ay- gusztus 20-án tekinthető meg 10-től 19 óráig. Pécsváradon szombat dél­után a várban, I. István király szobra előtt rendezték meg az alkotmánynapi ünnepséget, amelynek szónoka dr. Fekete Sándor, a nagyközségi nép- fror.tbizottság elnökhelyettese volt. A beszédet követően a népfrontbizottság, a tanács és a Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai elhelyezték koszorúikat István király szobránál. Vasárnap és hétfőn számos helyen rendeznek Baranyában kulturális műsort. Harkányban, vasárnap néptáncestet tarta­nak, hétfőn délután pedig operett- és musical-összeállítás szerepel a programon. A ma- gyaregregyi strandon, 20-án délután nemzetiségi kulturális találkozó lesz, az abaligeti ta­von délelőtt MHSZ-bemutató. Augusztus 20-án Pécsett, Lvov-Kertvárosban, a Melinda utcai szabadidő-parkban 9-től 13 óráig zenés, játékos vetél­kedőket rendeznek gyerekek­nek. A mulatságra a pécsi ál- latkerl pónilovai is kivonulnak. A Bal<$!<ány-ligeti Ifjúsági Parkban 14 órától kezdődik g gazdag program, amelyben sporthorgász-verseny, virágkiál­lítás és -vásár, népművészeti vásár, Nagy-Bandó And­rás és Maksa Zoltán, Mu- zsay András, valamint az Apolló együttes műsora szere­pel. A vidámpark szabadtéri színpadán 16 órától tekinthető meg az Univerzum Szövetkezet divatbemutatója, az Egyházas- kozári Népi Együttes és a KPVDSZ színjátszó csoportjá­nak műsora, s a szerencsé­sebb nézők kisállatot is nyer­hetnek tombolán, A Xavér té­ren 17 órakor táncház, a tety- tyei romoknál ugyanekkor a Históriások együttes műsora kezdődik. Munkás-paraszt találkozón ünnepelte alkotmányunk szü­letésének évfordulóját Mis­kolc és a környező települé­sek lakossága. Szombaton ze­nés ébresztő köszöntötte a város lakosságát, majd mint­egy hatezren gyűltek össze a Cscnyiki majális parkban, az ünnepi nagygyűlés színhe­lyéi A Himnusz elhangzása utón Homolya Gizella, a Ha­zafias Népfront Miskolc vá­rosi Bizottságának titkára kö­szöntötte a résztvevőket, köz­tük Borsod megye és Miskolc vezetőit. A gyűlés szónoka, Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese volt. Beszédének bevezető részé­ben arra emlékeztetett, hogy immár 39. alkalommal ünnepel­hetjük békében az egész or­szágban az új kenyér ünnepét. — Augusztus 20. olyan ün­nep, amely a múlt, a_jelen és a jövő találkozását jelképezi — mondotta Marjai József. — A Magyar Népköztársaság belső és külső helyzete szilárd. A ha­zánk belső viszonyait jellemző, meghatározó társadalmi köz- megegyezést nagy eredmény­nek, politikánk egyik legfőbb sikerének tartjuk. A kiegyensú­lyozott, nyugodt belpolitikai légkör, a jó társadalmi közér­zet megőrzése érdekében nap mint nap cselekednünk kell az élet minden területén. —.Az utóbbi években a ma­gyar gazdaság rendkívüli és korábban át nem élt, kemény próbatételen esett át. Népünk történelmi jelentőségű tette, hogy a legkritikusabb helyze­tekben is el tudta kerülni a fe­nyegető, súlyos visszaesést, nemcsak megőriztük elért élet- színvonalunkat, de sok vonatko­zásban megerősödtünk, meged­ződtünk és megtartottuk fejlő­dőképességünket. — Céljainkat csak a jobb és eredményesebb munkával te­remtett tartós sikerekre alapoz­va, érdemi,, hatékony növekedés révén érhetjük el. Az iparvál­lalatok és a mezőgazdaság ex­portképességének fejlesztése elsőrendű feladat, hiszen a ma­gyar gazdaság külső környeze­te a jövőben sem kínál esélyt a könnyebb előrejutáshoz. De az egyensúly javítása és megőr­zése, exportképességünk és le­hetőségeink gyorsabb kibonta­koztatása mellett is csak a gaz­dasági növekedés magasabb színvonalán mehet majd végbe. — Társadalmunknak a ha­tékony, jó munkát kell elis­mernie. Nem lehet elfogadni azt a nézetet, amely különböző minőséqű munkák számára azo­nos, átlagos jövedelmet biztosit. A haladás üteme alapvetően az elvégzett munka minőségé­től függ. Marjai József ezután az idei esztendő eddiqi eredményeiről szólt. Mint mondotta, gazdasá- qi éoítőmunkánkbqn kedvező irányú fejlődés mutatkozik, bár ez méq nem általános. Népqaz- daságunk fokozatosan alkal­mazkodik a szigorúbb követel­ményekhez. — Az elért eredmények alapján valószínű, hogy 1984- ben a gazdasági növekedés meghaladja a terv-előirányza­tot. A gazdaság belső egyen­súlyi viszonyai azonban nem erősödnek ezzel arányosan, mert a nemzeti jövedelem bel­ső felhasználása is magasabb lesz az előirányzottnál. Az ipa­ri termelés növekedése az első (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom