Dunántúli Napló, 1984. augusztus (41. évfolyam, 210-239. szám)

1984-08-18 / 227. szám

Heti jegyzetünk Túra Ismét egy balul sikerült túra ügyét szellőztette meg a Ma­gyar Ifjúság. Dióhéjban: a Fe­rencváros labdarúgócsapata kéthetes spanyolországi túrát kötött le, a felkészülést előse­gítendő. A csapat meglehető­sen sok tortúrával járó utazás után (háromszori átszállás kü­lönböző repülőjáratokra stb.) érkezett meg Sevillába, ahol azzal a hírrel fogadták, hogy valami miatt kútba esett a két­hetes túra, csupán egy mérkő­zés lejátszására van lehetőség, mert a többi mérkőzést úgy­mond „elorozta” egy másik magyar csapat (?). Tehát az éjfélkor Sevillába érkező ma­gyar társaság másnap este tíz­kor játszott egy mérkőzést, éj­iéikor hazatértek és regael hét órakor már ismét repülőre ül­hettek, hogy hazajussanak, szintén több átszállással. Igaza van annak, aki egy óriási kérdőjelet rajzol az ilyenfajta túrákról festett kép mellé. Tegyük csak a kezünket a szívünkre: melyikünk kívánja az ilyen tortúrákat? A rohanva utazást tulajdonképpen a sem­miért. Arról talán nem is kéne szólni, hiszen nyilvánvaló, hogy az ilyen „túrák” megalázóak is. Hiszen miféle társaság az. akit ígv ide-oda lehet rángatni — gondolhatják az ilyen sorsra jutott magyar csapatokról, még a jóindulatú szemlélők is. Az ilyen feltételezések pedig csep­pet sem használnak jó hírünk- ne1'. A rosszul sikerült túrák, ame­lyek még a válogatott csapa­tot is sújtották néhány éve, ép­pen a világbajnokságra való felkészülés során. Sújtották — írom, nem véletlenül. Mert a több éves gyakorlat is igazol­ja, a magyar csapatok szinte teljesen kiszolgáltatottak ez ügyben a nyugati menedzserek­nek. Ők pedia, és ezt ismét az esetek igazolják, nem mindig a csapatok érdekeit tekintik mindenek felett valónak. Hazai menedzser iroda nincs — ez közismert. De úgy tűnik, hogy a hazai szerződéskötő fe­lek sem állnak mindig felada­tuk magaslatán. Merem gon­dolni ezt azért, mert ha a szer­ződések pontosan rögzítenék mindkét fél kötelezettségeit és anyagi felelősségét is, aligha követnének el annyi hibát a nyugati menedzserek csapata­ink kárára. Ilyenkor eszembe jut jogász ismerősöm, aki ga. rázsépitési ügyeinek intézését ügyvédre bízta. Nézd — mond­ta — én más jogi ügyekhez értek, a garázsépítéssel kap­csolatos eljárásokkal nem fog­lalkoztam. Márpedia azt aka­rom, hogy a legkisebb „hézag” nélkül bonyolódjon le a garázs- építésem, hát ezért bíztam üay- védre, aki ehhez is ért. Talán így van ez a sportban is? Nem biztos, hogy a jó sportvezetők értenek egyúttal a szerződések megfogalmazásához, vagy akár értelmezéséhez is. Nagyon el­kelne, a példák is ezt erősítik, egy szervezet vagy testület, akár egy gmk, amely ebben se­gítséget nyújtana. Bizonyára jól kamatozna a tevékenysé­gük. — K — Fogathajtó vb Szilvásváradon Mozgássérültek II. Sopianae Kupája Brit hajtők az élen nm mmmmm mmmmammmmm Pénteken* reggel hat órakor a bábolnai lovasharsonások ébresztették a VII. fogathajtó világbajnokság mezőnyét. A virágokkal feldíszített gyönyö­rű szilvásváradi lovasstadion­ban fél 9-kor a bemutatással elkezdődött a VII. fogathajtó világbajnokság. A reggeli ál­latorvosi vizsgán a csehszlo­vák Chmelicek öt lova közül kettő sánta volt, így nem in­dulhatott, s 45 fogat vonult fel a küllemvizsgára. A 10 ezer néző előtt öt szi­gorú versenybíró mustrálta a gyönyörű fogatokat, megnéz­tek a lovak szerszámától kezd­ve, a kocsik fényezéséig min­dent. A várakozásnak megfe­lelően az elegáns brit foga­tok szerepeltek ebben a ver­senyszámban a legjobban. A bemutatás nagy esélyese, Fü- löp herceg legföljebb azon szomorkodhatott, hogy honfi­társával, a brit Bowmannal holtversenyben végzett az élen. Mindkettőjük fogata szin­te tökéletes volt, lovaik ápolt- sága, tisztasága, példamutató. A világbajnoki cím védőjének, a holland Velstrának a fogatát kitűnően felkészítették a szép­ségversenyre és a harmadik he­lyen végzett. A legnagyobb tapsot a két­szeres világbajnok, Bárdos György kapta, a szilvásváradi hajtó új, vadászöltönyében ki­tűnt a sok gyönyörű fogat kö­zül, és mindössze 0,4 ponttal Az őszi világbajnoki selejte­zőkre készülő magyar labdarú­gó-válogatott még az NB l-es idény kezdete előtt két hivata­los, országok közötti mérkőzést játszik. Augusztus 22-én, szer­dán Svájc, három nappal ké­sőbb pedig Mexikó válogatott­ja vendégszerepei a Népstadi­onban. A magyar válogatott sorrend­ben 581. országok közötti mér­kőzése, a Svájc elleni 90 perc maradt el nagy riválisától, Velstrától. A többi magyar fo­gat is megnyerte a bírók tetszé­sét. A bemutatás nem szórta szét a mezőnyt, a győztesek és az utolsó helyezett, lengyel Szewczyk között mindössze 6,8 hibapont különbség van. Azt, hogy ez milyen kevés, jelzi, a hétfői akadályhajtásban egy verőhibáért 10 hibapont jár. Bemutatás: 1. Fülöp herceg (brit) és Bowman (brit) 1,4—1,4 hibapont, 3. Velstra (holland) 1,8, 4. Bárdos (magyar) 2,2. Az első napi versenyek .után délután rendezték meg a meg­nyitóünnepséget, amelyre 15 ezer néző volt kíváncsi, a fel­újított, gyönyörű szilvásváradi lovasstadionban. Pattogós ze­nére 12 ország 45 fogata vo­nult be a pályára. Dr. Papócsi László mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszterhelyettes, a Magyar Lovas Szövetség elnö­ke üdvözölte a világbajnokság résztvevőit, Czinege Lajos had­seregtábornokot, honvédelmi minisztert és Fülöp herceget, a Nemzetközi Lovas Szövetség el­nökét. Ezután Buda István ál­lamtitkár, az OTSH elnöke mondott beszédet, amelyben jó versenyt kívánt a világ legjobb hajtóinak. Fülöp herceg rövid beszédé­ben utalt arra, hogy Magyaror­szágon már rendeztek magas színvonalon fogathajtó világ- bajnokságot, és a látottak alapján a feltételek ezúttal is szerdán 19.00 órakor kezdődik a Népstadionban, a játékveze­tő A. Prokop (NDK) lesz. A következő ellenfél, Mexi­kó válogatottja csütörtökön ér­kezik, akkor, amikor a svájciak elutaznak. Augusztus 25-én, szombaton a Magyarország— Mexikó mérkőzés is 19.00 óra­kor kezdődik a Népstadionban. Játékvezető: K. H. Tritschler (NSZK). adottak a jó versenyzéshez, majd megnyitotta a küzdelme­ket. A fogatok elvonulása után gálaműsor következett, majd sor került az első eredményhir­detésre. A bemutatásban leg­jobban szerepelt hajtők szép tiszteletdíjakat kaptak. Szom­baton a világbajnokság reggel fél 8-kor a díjhajtással folytató, dlk. Milutinovics újabb győzelmeket vár Mexikótól Mexikó labdarúgó-válogatott­ja csütörtökön Helsinkiben 3-0- ra győzött Finnország ellen. Az Írország (0-0) és az NDK (1-1) elleni döntetlen után az euró­pai túrán ez az 1986. évi vi­lágbajnokság rendezőinek első győzelme. A finnek szakvezetője, Martti Kuusela nem volt elragadtatva a látottaktól, véleménye szerint együttese a vártnál kevesebbet nyújtott, és ezért szenvedett három gólkülönbségű veresé­get. A jugoszláv Velibor Miluti­novics, a mexikóiak edzője másként vélekedett: — Elégedett vagyok a látot­takkal, csapatom egyre jobban belelendül. Hátralévő mérkő­zéseinken, a Szovjetunió, Svéd­ország és Magyarország ellen győzelmeket várok. Mexikó válogatottja augusz­tus 25-én játszik a Népstadion­ban Magyarország ellen. Kézilabda Bólyi MEDOSZ—Győri Ma­gasépítők 31-25. (15-9). NB II. férfimérkőzés, Győr. Legjobb bólyi dobók: Puppi (9), Hege­dűs (7). Szerdán Svájc, szombaton Mexikó A hétvége sportműsora Ebedli az Ú. Dózsáé Pénteken megállapodás szü­letett az Ü. Dózsa és a Ferenc­város között. Ennek értelmé­ben Ebedli Zoltán, a zöld-fehé­rek korábbi, tizenkétszeres vá­logatottja az Ú. Dózsa játéko­sa lett. Tudósítóinkhoz! Felhívjuk tudósitóink figyel­mét, hogy az augusztus 19-i, vasárnapi sporteseményekről tudósításaikat aznap 14.00 órá­tól adhatják le a 15-000 tele­fonszámon. Augusztus 18., szombat Labdarúgás. Területi bajnokság: Táncsics SE—Mázaszászvár, Kapos­vár, 17.00. Megyebajnokság: P. Zsol- nay—Geresdlak, Porcelángyár-pálya, 10.30. PBTC—P. Postás, Bőrgyár-pá­lya, 11.00. Szentegát—Beremend, Szentegát, 17.00. Kesztyűgyár—Bük- kösd, Pécsbányatelep, 17.00. Vasasi Bányász—Somberek, Vasas, 17.00. NB-s ifjúsági bajnokság: PMSC— Nagykanizsai Olajbányász, Pécsúj- hegy, 17.00. Kézilabda. A PMSG nemzetközi férfitornája, városi sportcsarnok. Megnyitó, 16.55. PMSC—Apatin (ju­goszláv), 17.00. Graz (osztrák) — Schwerin (NDK). 18.30. NB. I. B férfiak: Komlói B.—Csömör, Komló, 17.00. NB I. B nők: D. Medicor— PBTC, Debrecen, 16.00. NB II. nők: P. Kesztyűgyár—Tata, Vadász u., 15.00. Hexasakk. Országos ifjúsági ver- . seny, Pol. Képzési Központ (Damja­nich u.), 8.00. Tenisz. OB. II. férfiak: P. Sparta­cus—Igazságügy SC, Balokányliget, 10.00. OB II. nők: ZTE—P. Sparta­cus, Zalaegerszeg, 11.00. Tömegsport. Augusztus 20. Kupa kispályás labdarúgótorna, PVSK-pá- lya, 8.00. Műszer Kupa, Vajszló, 8.30. Mozgásgátoltak II. Sopianae kupája, Nevelési Központ, 9.00. Evezés. Országos felnőtt bajnok­ság, Szeged, 15.00. Augusztus 19., vasárnap Labdarúqás. Területi bajnokság: Űjpetre—K. Rákóczi, Újpetre, 17.00. PVSK—Kisdorog, PVSK-pálya, 17.00. MTE—Nagyatád, Mohács, 17.00. Sely- lye—Siklós, Sellye, 17.00. Komló— Bonyhád, Komló, 17.00. Csurgó—Szi- qetvár, Csurgó, 17.00. Paks—Boly, Paks, 17.00. Meqyebajnokság: Vil­lány—Drávafok, Villány, 17.Ö0. Har­kány—Dunaszekcső, Harkány, 17.00. Kézilabda. A PMSC nemzetközi férfitornája. városi sportcsarnok: Schwerin—Apatin, 17.00. PMSC— Graz, 18.30. Hexasakk. Országos ifjúsági ver­seny, Pol. Képzési Központ (Damja­nich u.), 8.00. Asztali labdarúgás. XI. Velkovics Mihály emlékverseny, Vasutas Kul- túrközpont (Váradi A. u.), 11.00. Tenisz. OB II. férfiak: P. Sparta­cus—Goldberger, Balokány-liget, 10.00. Evezés. Országos felnőtt bajnok­ság, Szeged, 15.00. Augusztus 20., hétfő Kézilabda. A PMSC nemzetközi férfitornája, városi sportcsarnok: Apatin—Graz, 9.00, PMSC—Schwerin, 10.30. ünnepélyes eredményhirdetés: 11.45. Tenisz. OB II. nők: P. Spartacus. —Elektromos, Balokány-liget, 11.00. Asztali labdarúgás. XI. Velkovics Mihály emlékverseny, Vasutas Kul- túrközpont (Váradi A. u.), 8.00. Labdarúgás. Nemzetközi mérkőzés: MTE—Pélmonostor, Mohács, 16.30. Tisztelt vásárlóink, figyelem! Vállalatunk az összes fiókjánál, lerakatánál, a pécsi és szigetvári önkiszolgáló raktáránál 1984. AUGUSZTUS 28—31-IG TARTJA AZ ÉVES VAGYONMEGÁLLAPÍTÓ LELTARAT. A leltár ideje alatt az árukiadás és a túraszállítás szünetel. (Az önkiszolgáló raktárainkban azonban már augusztus 30—31-én az Önök rendelkezésére állnak!) Kérjük szíves megértésüket. Magyar fölény az első két nap után Pénteken folytatódtak a moz­gássérültek Sopianae Kupájáért kiírt versenysorozat küzdelmei. A döntőbe jutottak közül első­ként az asztaliteniszezők avat­tak győzteseket. A népes, 75 főnyi mezőnyből különösen a budapesti Halassy Olivér SC versenyzői tettek ki magukért, Paulik, Uicz és Bedő révén há­rom kategóriagyőzelmet sze­reztek. Eredmények ülő kategóriá­ban. Nők: 1. Paulik, 2. Rocsa, 3. Pusztafiné. Férfiak: 1. Bedő, 2. Pusztafi, 3. Kaiser (vala­mennyi HOSC). Álló kategória. Nők: 1. Uicz (HOSC), 2. dr. Kaiserné (egyesületen kívüli), 3. Erblova (csehszlovák). Férfi­ak: 1. Majsai (Bp. Medicor), 2. Juraj (csehszlovák), 3. dr. Mark (Ausztria). A sakkozók kilencfordulós svájci rendszerben lebonyolí­tott vetélkedését Borbély (HOSC) fölényes, 7,5 pontos teljesítménnyel nyerte a mis­kolci Nagy és a pécsi Talabér előtt. Színvonalas és végig izgal­mas játék jellemezte az ülő röplabdások csaknem vala­mennyi mérkőzését, és ahogy az várható volt, a győzelmet itt is a HOSC csapata szerezte meg a szombathelyi Vasakarat SC előtt, míg a harmadik az osztrák AVSV Wien együttese lett. Meglepetés és egyben szép siker a pécsiek negyedik helyezése. A Sopianae Kupa sorsa az úszódöntőkön és a mai atlétikai versenyen dől el. Szilvássy Csaba Kosárlabda íj edző a PVSK térti- csapatánál Változások a játékos- állományban Cél a hatodik hely megszerzése Az 1984/85-ös bajnokságra a felkészülést új edző irányításá­val kezdte a PVSK férfi kosár- labdacsapata. Az eddigi szak­vezető, Horváth Imre a jövőben az utánpótlással foglalkozik, utóda Táskái Gábor lett, aki az elmúlt két évben a BSE edzője volt. Táskái Gábor a KSE csa­patában kezdett kosárlabdázni és a BSE-nél lett NB l-es játé­kos. Betegsége azonban közbe­szólt, a tervezettnél előbb fe­jezte be játékos-pályafutását, és edző lett. Igaz, az edzőskö- désbe már belekóstolt mint já­tékos, a BSE utánpótlásával foglalkozott. 1975-től több érté­kes helyezést szerzett csapatá­val a különböző ifjúsági torná­kon és kupákon. — 1982-ben már felvetődött, hogy a PVSK-hoz jövök edző­nek — mondja —, de ugyan­abban az évben a BSE is fel­ajánlotta a felnőtt csapat szak­mai munkájának irányítását. Így aztán maradtam volt klu­bomnál. Miért választottam most mégis a PVSK-t? Mindig tetszett, ahogy ők játszottak, a játékstílusuk színt jelentett a bajnokságban. A játékosok töbségét is jól ismerem. Úgy gondolom, ha ez a képesség megfelelő edzésmunkával páro- -Suf, akkor nem lehet gond, ez a csapat ott lehet a legjobbak között. Úgy is fogalmazhatok, hogy megcélozhatjuk akár a hatodik helyet is. Az indulás­nál a játékosokkal elbeszélge­tett a vezetés és mindkét fél jogos igénye volt a jobb sze­replés a bajnokságban. Az ősztől új formában rende­zik a bajnokságot az élvonal­ban, és változnak a játéksza­bályok is. Az NB l-ben tovább­ra is 20 csapat szerepel, de ezúttal a két tízes csoportot nem úgy alakítják ki, mint az elmúlt években történt. A cso­portbeosztásnál most az előző évi bajnokság a meghatározó. Együtt marad a legjobb tíz, és külön csoportot alkot a gyen- qébb tíz csapat. A csoportokon belül körmérkőzés lesz oda- vissza alapon, és az 1—6. he­lyen végzettek újabb csopor­tot alkotnak. A további csopor­tok a 7—14. és a 15—20. he­lyezettekből állnak majd. Ami a szabályokat illeti, a kosár előtt bővül a kör. A felfestett félkör vonala az alapvonaltól 6,25 méterre van, és a körön kívülről dobott kosár három pontot ér. Ha a körön belülről dobja a kosarat a játékos, ak­kor annak értéke változatlanul két pont. Ha rálépett a vonal­ra, akkor ezt jelzi a játékvezető és a kosár értéke ekkor is két pont. Úgy tűnik, hogy ez a módosítás kedvező a PVSUszá- mára, hiszen több olyan játéko­suk van, akik jól dobnak tá­volról. — Eddig hazai környezetben dolgoztunk, most következik a jugoszláviai edzőtáborozás — folytatta Táskái Gábor. — Az október 14-i bajnoki rajtig négy előkészületi tornán ve­szünk részt, ebből egyre Pécsett kerül sor. Szeptember 21—23. között a városi sportcsarnokban olasz, osztrák és jugoszláv csa­patokat láthat a közönség. A játékosállományban annyi a változás, hogy Richter leszerelt, és visszatér. Kovács N. várha­tóan tavasztól lesz ismét a já­tékosunk. Biztató, hogy Németh sérülése szépen javul, és úgy érzem, teljes értékű harcos lesz. A Vojtek, Darázs, Varas- di, Rab, Tóth kezdő ötöst ter­vezem és készenlétben áll Né­meth, Ottó, valamint Richter. A fiatalok közül Káldi, ha nem bizza el magát, ott lehet a csa­patban. Már elkészült a sorso­lás, a napokban véglegesítik a kezdési időpontokat. Az első ellenfelünk a Csepel együttese lesz. Lázár Lajos Dimontutt napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzkl Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Lombosi Jenő Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. Pf: 134 Hunyadi út 11. 7601- Telefon: 15-000. 19 óra után: 15-726 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Farkas Gábor Terjeszti a Magyar Posta ^Előfizethető hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Indexszám: 25 054 ISSN 0133-2007 Előfizetési díj egy hóra 34,— Ft negyedévre 102,— Ft fél évre 204,— Ft _________egy évre 400,— Ft________

Next

/
Oldalképek
Tartalom