Dunántúli Napló, 1984. augusztus (41. évfolyam, 210-239. szám)

1984-08-01 / 210. szám

2 Dunántúlt Tlaplo 1984. augusztus 1., szerda Az USA nem juthat katonai fölényhez Robotrepülőgépek kipróbálása a Szovjetunióban A Pravda szerkesztőségi cikke Az amerikai kormányzat — amely fegyverkezési terveiben most egyre nyíltabban a nagy hatótávolságú irányítható ro­botrepülőgépekre helyezi a hangsúlyt — alapvetően téved egy lényegi kérdésben: elkép­zelései. hogy katonai fölényhez jut a Szovjetunióval szemben, egyebek között a nagy ható- távolságú irányítható robotre­pülőgépek terén, nem csupán veszélyesek, hanem egyben il­luzórikusak is. Erre hívja fel nyomatékosan a figyelmet a Pravda keddi szerkesztőségi cikke. Miután az Egyesült Államok a Szovjetunió többszöri javas­latára sem akar lemondani er­ről. az új típusú fegyverről, a Szovjetunióban már folyik a nagy hatótávolságú robotrepü- lőaépek kipróbálása. Ami pe­dig az irányszögeket illeti, amelyeken a Pentagon indítani szándékozik újabb fegyverét, az amerikai stratégák tévesen hiszik, hogy ezek csupán a Szovjetunió irányában léteznek. Mind keleten, mind nyugaton, mind pedig északon és délen elég irányszög áll a rendelke­Izrael államelnöke, Harm Herzog kedden külön-külön fo­gadta Simon Pereszt, a Mun­kapárt elnökét és Jichak’ Samir kormányfőt, a hét év óta ha­talmon íevő LIKUD tömb vezé­rét. A még nem hivatalos meg­beszélések célja annak felderí­tése volt. hogy hajlandó-e a két vezető csoportosulás egy­mással szövetkezve nagykoalí­ciót. „nemzeti egységkormányt” alakítani. A Munkaoárt a július 23-i választásokon negyvennégy mandátumot szerzett, a LIKUD pedig negyvenegyet. A száz­húsz főnyi kneszet többi helye kisebb csoportosulások között szóródott szét. 4 SAN SEBASTIAN: Baszk szeparatistók kedden felgyúj­tottak két francia személyau­tót San Sebastianban és Bil- baóban. Személyi sérülés nem történt, s az álarcos merény­lőknek sikerült elmenekülniük. A rendőrség szerint a gyújto­gatás része annak az akcióso­rozatnak, amelyet a szeparatis­ta szervezetek indítottak tilta­kozásul az ellen, hogy a fran­Kommentar Választási előkészületek'és honvédelem — e két kér­désről érkeznek mostanában a leggyakrabban hírek Ni­caraguából. Alig két hete, hogy Managuában több százezres tömeggyűlésen em­lékeztek meg a hajdani dik­tátor, Somoza rendszerének fél évtizeddel ezelőtti meg­döntéséről, egy új korszak, egy új fejlődési irányvonal kezdetéről. Az évfordulós ün­neplést azonban hamar hát­térbe szorították a közép­amerikai ország mindennap­jainak nehézségei. Változat­lanul fennáll ugyanis az a ve­szély, amelyet az erőteljes washingtoni támogatást él­vező ellenforradalmárok ak­ciói jelentenek: Managua gyakorlatilag évek óta egy­folytában harcol a Honduras- ból és Costa Ricából újra meg újra támadó kormány- ellenes erőkkel. zésre, amely az Egyesült Álla­mok területére vezet. A szár­nyasrakéták washingtoni szor­galmazóinak helyén való lenne felismerni azt az igazságot, hogy a mai katonai erőviszo­nyok között, amelyeket a Szov­jetunió és az Egyesült Államok viszonylagos erőegyensúlya jel­lemez, az egyik fél biztonsá­gának megkárosítására irányu­ló törekvés óhatatlanul az er­re törekvő fél, saját biztonsá­gának károsodásához vezet A Pravda a továbbiakban rámutat: az Egyesült Államok nem kíván egyenjogú kapcso­latokat fenntartani más álla­mokkal, nem szándékozik a fel­merülő kérdéseket őszinte tár­gyalások és ésszerű kompro­misszumok útián megoldani, s kitér a megkötött szerződések és megállapodások betartása elől. Akaratát rá akarja kény­szeríteni más államokra, s ezért törekszik a meglevő paritás alá- ásására, ezért nem akar meg­állapodásra jutni a fegyverze­tek korlátozásáról az egyenlő­ség és az egyenlő biztonság elvei alapján. Samir a keddi megbeszélé­sek után kijelentette, hogy a naqykoalíció megalakítására valós esély van. Samir ezt már a választások előtt megpendí­tette. Újdonság viszont, hogy Simon Peresz. aki a LIKUD-da| kötött szövetségtől előzőleg ha­tározottan elzárkózott, most kö­zölte: ,.Az izraeli közvélemény és az államelnök egyaránt ket- párti kormányzatot kíván.” A két pártvezér nyomban össze­ült a részltetek megbeszélésé­re, de a helyzet bizonytalan maradt, mivel mindkettőjük mi­niszterelnök akar lenni. A ta­nácskozások formai szakaszát szerdán kezdik meg. cia rendőrség hajszát folytat a Dél-Franciaországban rejtőző baszk terroristák kézrekerítésé- re. Hétfőn a francia rendőrség letartóztatta, majd rendőrségi felügyelet alá helyezte Eugenio Etxeveste-t, az ETA egyik fel­tételezett vezetőjét, aki már egy évtizede bujkál a spanyol rendőrség elől. Júliusban nyolc baszk szeparatistát tartóztattak le Franciaországban. Ezek a katonai akciók el­sősorban arra alkalmasak, hogy elvonják az elmaradott­ság amúgy is ezernyi gond­jával birkózó állam erejét, s így a növekvő gazdasági gondok, az ellátás romlása révén elégedetlenséget szít­sanak a lakosság körében. Néhány napja ráadásul a két legjelentősebb ellenforradal­mi csoport megállapodást kötött ténykedésük összehan­golásáról, s arról, hogy kö­zös céljuk egy ideiglenes kor­mány létrehozása lesz, még ebben az esztendőben. A tá­madók taktikája — amint azt a legfrissebb jelentések is alátámasztják — változatlan. Fő célpontjuk továbbra is a polgári lakosság, s igyekez­nek elkerülni a közvetlen összecsapást a sandinista vé­delmi alakulatokkal. Kihasz­nálják, hogy a sokszor gyé­ren lakott tartományokban Luis Corvalan interjúja A chilei baloldal egységének megteremtése az egyik alap- feltétele annak, hogy le le­hessen győzni a fasizmust — jelentette ki Luis Corvalan, a Chilei Kommunista Párt főtit­kára a Neues Deutschlandnak adott interjújában. A nyilatko­zat az NDK vezető lapjának keddi számában jelent meg. A chilei kommunisták vezető­je elmondta, hogy a párt kö­zelmúltban — illegális körül­mények között, Chilében — megtartott országos konferen­ciája leszögezte: a munkás- osztály és a nép meg tudja semmisíteni a zsarnoki Pino- chet-uralmat, ha felhasználja a legkülönbözőbb harci eszkö­zöket. Gyorsabb lépéseket kell ten­ni a szakszervezeti egység­front kialakítása érdekében, egyetértésre kell jutni a de­mokratikus népi szövetséggel és a demokratikus szövetség­gel, valamint minden ellenzéki erővel. 4 BECS: Bécsben először van több mint ezer fiatal orvos ál­lás nélkül — közölte az orvos­kamara. Mind az utóbbi évek­ben fejezte be tanulmányait a bécsi orvosegyetemen, s azóta nem tudott elhelyezkedni. 4 PADERNBORN: Az NSZK- beli Padernborban hétfőn egy 26 éves asszony négyes ikrek­nek adott életet. A két fiú és két kislány komplikációk nél­kül, négy perc alatt jött világ­ra, s mind egészségesek. megfelelő légierő híján a hadsereg nehezen tudja el­vágni Hondurasból rendsze­resen érkező utánpótlásukat. A nicaraguai vezetés te­hát a fenyegetést nem hagy­hatja figyelmen kívül. Külö­nösen annak tudatában, hogy a diplomáciai és ke­reskedelmi eszközök mellett a környező térségben végzett hadgyakorlataival az Egye­sült Államok fenntartja a ka­tonai nyomást is. Washing­tonban éveken át azt köve­telték, hogy Managua vá­lasztások kiírása útján bizo­nyítsa be i 'tmokratikus vol­tát. Most azonban, amikor minden előkészület megtör­tént a novemberre tervezett elnök- és parlamenti válasz­tásokra, a Fehér Ház további igényekkel állt elő. Ezek gya­korlatilag szabad kezet ad­nának az ellenzéki erőknek, beleértve a fegyveres harcot Elhunyt Pjotr Yorosilov Pjotr Vorosilov altábornagy, Kliment Vorosilov marsall, a nagy forradalmár fia életének 71. évében elhunyt. Nekrológ­ját, amelyet magasrangú szov­jet katonai vezetők írtak alá, a Krasznaja Zvezda közölte keddi számában. Pjotr Vorosi­lov 1914-ben született, s 1932- től szolgált a szovjet hadsereg­ben. A második világháború idején nagy érdemeket szerzett a harckocsizó alakulatok fej­lesztésében. A háború után a páncéltörő tüzérségnél tevé­kenykedett. 4 VARSÓ: A Lengyel Leg­felsőbb Biróság az ügyészség súlyosbitási kérelmének helyt adva felemelte két — kémke­dés miatt vád alá helyezett — személy büntetésének időtarta­mát. Egyiküket — egy lengyel állampolgárt — az alsóbb fo­kon kiszabott 15 helyett 25 évi, másikukat — egy nyugatné­met állampolgárt — 72 év he­lyett 15 évre ítélte a bíróság, a halmazati büntetéseket pedig jóváhagyta. Az Ítélet kihirde­tésekor a biróság hangsúlyozta, hogy az elítéltek különösen nagy károkat okoztak a társa­dalomnak, azzal, hogy az ame­rikai hírszerzés utasításai alap­ján kémkedtek. Az Ítélet jog­erős. 4 RÓMA: Az olasz rendőrök — nyugatnémet kollégáik köz­reműködésével — letartóztat­tak tizenkét szicíliai származá­sú bűnözőt, akik hamisított NSZK-márkát akartok forga­lomba hozni. Dupla fenekű bő­röndjükben a rendőrség ötmil­lió márka névértékű hamisított bankjegyeket talált. folytató ellenforradalmi cso­portok képviselőit is. (gy ért­hető volt a Sandinista Front válasza: „nem lesz párbe­széd azokkal, akik népünket gyilkolják”, mondta például Daniel Ortega, a kormányzó tanács koordinátora. Mindemellett Managuában nem tervezik a voksolás el­halasztását. Megtörténtek a nevezések az elnöki posztra, esetleges változtatások még a következő három napban hajthatók végre. A kampány tehát — képletesen szólva -— a lőporfüstben is folytató­dik. Nem engedékenységből, a külső nyomásnak engedve, hanem azért, mert Managuá­ban úgy ítélik meg: a for­radalom intézményesítése, a közélet demokratizmusának fejlesztése szükségessé teszi ezt a lépést. Szegő Gábor II Der Spiegel a Pershingek telepítéséről A hivatalos nyugati közlések­kel ellentétben az NSZK terü­letén nem kilenc, hanem már 36 Pershing 2-es rakéta, a te­lepítésre szánt 108 Pershing 2- es rakéta egyharmada találha­tó — jelentette a Der Spiegel legújabb száma. A hamburgi hetilap úgy ítél­te meg, hogy a nyugatnémet hatóságok már minden befo­lyásukat elveszítették az új, amerikai, közép-hatótávolságú rakéták telepítésével kapcso­latban. Mindez azonban nem növelte az NSZK biztonságát, mivel a Varsói Szerződés megfelelő el­lenintézkedéseket tett az NDK és Csehszlovákia területén — szögezte le a Der Spiegel, hozzátéve: a kibontakozó raké­tatelepítési verseny mindennél ékesebben bizonyítja az ameri­kai rakéták telepítésének fe­leslegességét, esztelenségét. 4 TOKIÓ: Az Egyesült Álla­mok és Japán haditengerészete újabb közös hadgyakorlatot kezd augusztus 7-én a Japán-ten­geren. A manőverekben a 7. amerikai flotta hat hadihajója és nyolc japán torpedórombo­ló vesz részt, valamint F —4-es Phantom harci gépek. A llot- tamanőverek célja: a tenger­alattjárók elleni harc gyakor­lása. Határincidensek a vietnami-kínai határon A VNA vietnami hírügynök­ség jelentése szerint Kína foly­tatja katonai támadásait Viet­nam északi tartományai ellen. Egy századnyi kínai katona jú­lius 22-én Ha Tuyen tartomány­ban megsértette az országha­tárt, támadást intézett a viet­nami határőrök ellen. Július 28-án és 29-én a kínai tüzérség tűz alá vette e tarto­mány több települését. Ezzel egyidőben közel zászlóaljnyi kí­nai katona behatolt az ország területére. A vietnami határ­őrök és az önkéntes egységek katonái visszaverték a határ­sértőket — jelenti a VNA, • Csempészhálózat felgöngyölítése Jugoszláviában A jugoszláv biztonsági szer­vek Pulában nemzetközi csem­pészhálózatot lepleztek ie, amely mintegy 600 kilogramm arany- és ezüsttárgyat csempé­szett be az országba, s érté­kesítése révén 420 millió líra és 72 ezer nyugatnémet márka il­legális jövedelemre tett szert. A nyomozás tanúsága sze­rint a becsempészett arany és ezüst Triesztből származott és Jugoszláviában az adriai-ten­gerparti ékszerüzletekben ke­rült értékesítésre. A szakembe­rek feltételezése szerint a Tri­eszt és Jugoszlávia közötti „ezüst kapcsolat" 1979 óta mű­ködött. Részletek azt követőem váltak ismertté, hogy július 7-én Ro- vinjban letartóztattak két olasz állampolgárt, akiknek gépko­csijában 9 kiló ezüst és arany­ékszert találtak. Ugyanakkor a jagoszláv nyo­mozó hatóságok Portorozstól Cavtatig 55 olyan ékszerüzlet­tulajdonos listáját állították össze, akik az üzletükben ta­lált nagy mennyiségű arany és ezüstékszer eredetét nem tud­ták igazolni. A nyomozás to­vább folytatódik. • Fogadás a Perui Köztársaság nemzeti ünnepén Jósé Pablo Mórán Val, a Pe­rui Köztársaság budapesti nagykövete hazája nemzeti ün­nepe alkalmából fogadást adott kedden a rezidenciáján. A fogadáson részt vett Nagy Gábor külügy-, Herkner Ottó külkereskedelmi miniszterhe­lyettes, valamint gazdasági, társadalmi és kulturális éle­tünk több képviselője. Ott volt a budapesti diplomáciai képvi­seletek számos vezetője és tagja is. A Merkúr Szaküzletébe ÍPécs, Fürst S. u. 6. sz.) most érkezett O Sk 100 karosszériák, kipufogó dob + Pf 125 karosszériák, kipufogó dobok + Dácia karosszériák ♦ Ladához kipufogó dobok ♦ Pf 126 kipufogó dobok MINDEN GÉPKOCSITÍPUSHOZ: + üléshuzatok á olajszűrők + levegőszűrők ♦ gumiszőnyegek ♦ kardánboxok ♦ csomagtartók ♦ ápolási és felszerelési dolgok. Tárgyalások Izraelben a „nagykoalícióról" Kampány - lőporfüstben Vonatszerencsétlenség Skóciában. AGIasgow-ba tartó szerelvény kisiklott. A hirek szerint 14-en meghaltak és legalább százan megsebesültek. ■ ■ ■ ----- -te -------------------------------------------------------------------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom