Dunántúli Napló, 1984. júlis (41. évfolyam, 179-209. szám)

1984-07-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunqruüli napló XLI. évfolyam, 179. szám 1984. július 1>, vasárnap Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Elrabolták a bolíviai elnököt (2. oldal) Vasárnapi magazin (4—5. oldal) Öreg várak, ifjú városok találkozója Szigetvaron. (3. oldal) Nemzetközi munkaértekezlet Pécsett A bécsi Európai Társadalom- tudományi Kutatási-Koordinái ciós Központ egy csoportja há­romnapos munkaértekezletet szervezett június 30—július 2. között a pécsi PAB-székház- ban. A munkaértekezleten tíz ország képviselői vesznek részt. Új, több éves, nemzetközi ku­tatási programot dolgoznak ki „A környezetvédelem társada­lomtudományi problémái” cí­mű témakörben. Magyar rész­ről az MTA Regionális Kuta­tások Központja (Pécs), a ma­gyarországi társadalomtudo­mányi környezetvédelmi kuta­tások felelős intézménye kap­csolódik be a közös munkába. A tanácskozást, melyet dr. Enyedi György főigazgató nyi­tott meg, hétfőn félnapos ba­ranyai kirándulás zárja. korlóterén »agygyűlésre került sor, ahol harci-technikai esz­közeikkel felsorakoztak a Duna '84 gyakorlaton részt vett tör­zsek és csoportok képviselői. Az ünnepségen a közös had­Laufer László felvétele gyár Népköztársaságot, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy az eskü szellemében való élés becsületbeli ügy. Lovász alez­redes szólt a szülőkhöz, a fia­tal határőröknek pedig a ma- gasabbegység parancsnokság nevében erőt és egészséget kí­vánt a szolgálathoz, az állam- haíar őrizetéhez. Az esküt tett határőrök kép­viseletében Márvány Gyufa ha­tárőr mondott beszédet, majd a szocialista versenymozgalom­ban legjobb eredményt elért alegységek, határőrök vették át a kiváló és élenjáró címe­ket. Az ünnepség az Interna- cionáléval, majd diszmenettel fejeződött be. R. N. Magyar-szovjet környezetvédelmi együttműködés Az Orszáaos Környezet- és Teimészetvéde.mi Hivatal elnö­kének meghívására június 24. és 30. között Heino Oszkaro- vics Teder, az íszt Szovjet Szo- ciülisia Köztársaság környezet- védelmi és erdőgazdálkodási minisztere vezetésével szovjet környezetvédelmi delegáció tartózkodott hazánkban. A Szovjetunió Hidrometeoro- lógiai és Természeti Környezet­ellenőrző Állami Bizoftsága, valamint az OKTH közötti két­oldalú együttműködési megál­lapodás alapján a felek előze­tesen egyeztették, előkészítet­ték a következő ötéves időszak­ra kialakítandó közös munka- programot." A környezetvédelmi műszaki­tudományos együttműködés ke­retében a szovjet és magyar szakemberek közösen dolgoz­nak többek között a levegő- szennyezés és hulladékforrások ellenőrzési módszerein, a ter­mészetvédelmi területek gazda­sági hasznosításának kérdése­in, közösen keresik a védett ál­latfajok fenntartásának lehető­ségeit. A szovjet delegáció itt-tartóz- kodása során tanulmányozta a Környezetvédelmi Intézet mun­káját, Zala megye környezetvé­delmi tevékenységét, a keszthe­lyi komposztáló működését, lá­togatást tett a Kiskunsági Nemzeti Parkban, a tihanyi Limnológiai Intézetben, a Kis- Balatonnál, valamint a Pilisi Parkerdő Gazdaságban. A szovjet delegáció szombaton elutazott hazánkból. Befejeződött a gyógypedagógus­konferencia Szombaton Kaposvárott be­fejeződött a Magyar Gyógype­dagógusok Egyesületének ti­zenkettedik országos konferen­ciája, amelyen a gyógypeda- qógia határterületeiről; az is­kolaegészségügy sajátos sze­repéről, feladatairól, az úttörő- mozgalmi nevelés lehetőségei­ről, a látás- és mozgásfogya­tékosok helyzetéről, a hallás­fogyatékosokkal való foglalko­zásról tanácskoztak a szakem­berek. Diszmenet a tribün előtt Szülők, barátok, rokonok, is­merősök jelenlétében tettek ka­tonai esküt fiatal határőrök tegnap délelőtt a BM Határőr­ség siklósi bázisán. Az ünnep­séget sokan megtisztelték je­lenlétükkel, köztük Palkó Sán­dor országgyűlési képviselő, az országgyűlés honvédelmi bi­zottságának tagja. Az elöljáró fogadása, a Him­nusz elhangzása után Lovász József határőr alezredes, a BM Határőrség pécsi magasabb- egységének parancsnoka kö­szöntötte a felsorakozott állo­mányt, majd Vereb Mátyás ha­tárőr alezredes, a pécsi maga- sabbegység parancsnokhelyet­tese mondott rövid beszédet, melynek során azt hangsúlyoz­ta, hogy a most eskütételre felsorakozott ifjú határőrök éle­tük jelentős állomásához érkez­tek, hiszen az eskü hűségfoga­dalom, ami kötelezettségekkel jár. A beszédet követően Szabó Károly határőr lépett a mikro­fon elé, aki szülei társaságá­ban, felemelt jobb karral, ke­zét ökölbe szorítva olvasta fel az eskü szövegét, amit a fel­sorakozott katonák a Szózat hangjai mellett mondtak utá­na. Ezt követően Lovász József határőr alezredes köszöntötte az esküt tett határőröket, aki egyebek közt elmondta, hogy nehéz, de felemelő érzés fegy­verrel védeni a hazát, a Ma­Befejeződött a Duna ’84 hadműveleti­harcászati gyakorlat Június 22—30. között a Ma­gyar Néphadsereg, a Cseh­szlovák Néphadsereg és a Szovjet Hadsereg kijelölt tör­zsei és csapatai Duna ’84 el­nevezéssel közös hadműveleti­harcászati gyakorlatot hajtot­tak végre hazánk területén. A gyakorlat hozzájárult a pa­rancsnokok és törzsek munká­jának, a csapatok együttes te­vékenységeinek további töké­letesítéséhez, a testvéri hadse­regek közötti fegyverbarátság elmélyítéséhez. A gyakorlat befejezéseként a Dunántúl egyik katonai gya­műveleti-harcászati gyakorlat értékelését követően a gyakor­lat vezetője és nemzeti helyet­tesei kitüntetéseket és jutalma­kat adtak át a kiemelkedően helytálló magyar, csehszlovák és szovjet katonáknak. Usztyinov Prágában Szombaton Prágába ér­kezett Dmitrij Usztyinov marsall, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió hon­védelmi minisztere. Usztyi­nov a szovjet szárazföldi és haditengerészeti erők részvételével folyó törzsve­zetési hadgyakorlat alkal­mából érkezett a csehszlo­vák fővárosba. A vendé­get a prágai repülőtéren Martin Dzur hadseregtá­bornok, csehszlovák nem­zetvédelmi miniszter fogad­ta. Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Csehszlovákia köztársasági elnöke szom­baton Prágában fogadta Dmitrij Usztyinov marsallt. A szívélyes és baráti talál­kozón a felek véleményt cseréltek az európai béke és biztonság aktuális kér­déseiről, a szocialista or­szágok hadseregei együtt­működésének és védelmi képességének megszilárdí­tásáról. A találkozón részt vett Martin Dzúr hadseregtá­bornok, Csehszlovákia nem­zetvédelmi minisztere, és Viktor Kylikov marsall- a szovjet honvédelmi minisz­ter első helyettese, a Var­sói Szerződés tagállamai Egyesített Fegyveres Erői­nek főparancsnoka. További csapadékra van szükség Mágocson elkezdték az őszi árpa aratását Munkában az E—280-as silózó kombájn Mágocs határában Ahogy a borsószem is meg­késett, nincs az másképp a ka­lászosok betakarításával sem. A jövő héten várható csak az igazi aratási idény kezdete. Bár megyénk északi területein úgy tűnik sikerült a hagyomá­nyos aratási időpont júniusi betartása. Mágocson Péter, Pál Határőrök eskütétele Siklóson napján kezdték a kombájnok az őszi árpa vágását. Az aratás késésének okai, gon­doljuk, közismertek. Elsősorban a száraz tavaszi hónapok miatt maradtunk el a szokásos kez­detről. Bár az utóbbi csapa­dékos időjárás kedvezett a ga­bonának, így az őszi árpának is. S lehet, hogy furcsa, de még mindig nagy szükség van a további csapadékra. Baranyában az elmúlt évek­hez képest nagyobb területen vetettek őszi árpát a gazdasá­gok. összesen 10 500 hektáron. A mágocsiak mintegy 200 hektáron kezdték el az árpa betakarítását. Sajnos a hétvégi szeles, csapadékos időjárás két napra feltartóztatta az ara­tást, sőt sok helyütt mag is dőlt az árpa, azonban így is 60— 70 hektáron sikerült betakarí­tani a termést. Tegnap délelőtti ottjártunkkor a sáros, nehezen járható learatott árpatáblán már a silózó kombájn szedte fel a hátramaradt szalmát. Ha a talaj a kombájnok szá­mára járható lesz, azonnal to­vábbfolytatják az aratást, hi­szen állandó készenlétben van­nak a Class Dominátorok és a kombájnosok. A tér.,T red- ményeit még pontosan i tudjuk, de minden jel arra mu­tat, hogy a mágocsiak nem fognak szégyenkezni. Právicz L. A „Duna ’84.” hadgyakorlaton a magyar, szovjet és csehszlovák katonák június 29-én erőszakos vízi átkelést hatjojttak végre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom