Dunántúli Napló, 1984. május (41. évfolyam, 119-148. szám)

1984-05-30 / 147. szám

6 Dunántúlt Haplö 1984. május 30., szerda Munkásmozgalmi emlékhelyek A Nyugati-Mecsek egyik legmagasabb pontja a kö­zépkori pálos kolostor romja. A munkásmozgalom idejében felfedezte a hely alkalmassá­gát. A munkások szervezke­désére a csendes szabad­környezet biztosított volt, s ez a hatóságok leleplezésétől megvédte a munkásokat. Első adataink arról tanús­kodnak, hogy itt 1869. június 27-én Gutenberg János ün­nepséget rendezett a pécsi nyomdai munkásság. Az ün­nepségen beszédek hangzot­tak el: dal, játék és tánc sem maradhatott el, sőt „Fullánk" *■ címmel alkalmi élclapot is ki­adtak. 1896-ban május elsejét be­tiltó belügyminiszteri határo­zat elleni tárgyalása közben a Pécsi Bőrmunkás Szakegy­let határozatot hozott, hogy ezentúl a Jakabhegyen, az ódon kastély mellett tartják május elsejei megemlékezé­süket. Jakabhegy és Kisrét Az 1932-1937. között a pé­csi kommunista sejtek itt tar­tották megbeszéléseiket az eszeprantó-találkozó fedezé­ke alatt, ahol különböző já­tékos kirándulásokat is szer­veztek. Pécs város munkásságának és ifjúságának már a 19. szá­zad közepén kedvelt kirán­dulóhelye volt. A munkásmoz­galom kezdeti időszakában 1869—1880. között már rend­szeresen látogatták. A szo­ciáldemokrata szervezet mun­kássága is gyakori látogatója Kisrét és környékének. 1893-ban több száz mun­kás itt is megünnepelte má­jus elsejét. 1896-ban a keramikai szakegylet a vasmunkások és a kádárszakszervezet közös májusi ünnepélyét itt rendez­te meg. 1907-ben hasonló­képpen a szakszervezetek többsége itt megünnepelte május elsejét. Egy részük az üszögi kiserdőben, másik cso­portjuk a Tettyére ment, és onnan a Kisrétre vonultak. Kisrét a két világháború között a Kommunisták Ma­gyarországi Pártja, KMP il­legális munkájában igen nagy szerepet játszott. 1922 tava­szán az újjászervezett KMP helyi sejtjei itt találkoztak. 1927-ben a Magyarországi Szocialista Munkáspárt több találkozót rendezett. Az esz- perantista munkások hetente keresték fel. 1931—34. között az illegális kommunista sejt­szervezés egyik fő helye volt. Topográfiailag igen jó adott­ságú hely volt a konspirációs munkához. Haraszti István orvostanhallgató, kommunista pártszervező és Boros István A nyugati Mecsek egyik legmagasabb pontja a középkori- pálos kolostor romjaival. Az 1869-től felszabadulásig a pécsi munkások, értelmiségiek ide kirándultak és a kommunista sejtek is itt csoportosultak. dr. felsőkereskedelmi iskolai tanár, az MKP pécsi szerve­zetének egyik megalapítója, általuk szervezett és irányí­tott komumnista sejtek rend­szeres találkozóhelye volt. Gyakran marxista vitaköröket és szemináriumokat tartottak. Az 1941-ben lebukott kom­munista vasmunkás sejt is itt találkozott több esetben. Jeli József 40 éve törtem.** Korabeli sajtószemle: 1944. május NEGYVEi ESZTENDbu V IE 1044 1045 \ A pécsi—baranyai sajtó nem­csak az európai, hanem a tá­vol-keleti hadszíntérről is hírt adott: májusban nagy japán sikerekről szóltak az indiai és a kínai fronton. Megírták, hogy az angolszászok a kezdet óta flottájuk legnagyobb részét el­vesztették, a japánok behatol­tak Indiába, a honani offenzíva következtében elfoglalták a kí­nai Lojangot, hírt adtak a légi­erő sikereiről, a kamikázékról, Koga tengernagy, főparancsnok haláláról. A nagyarányú taka­rékosság az 1944-es költségve­tésben jelentkezett: a 60 mil­liárd jen nemzeti jövedelemből a lakosság fogyasztására csu­pán 11,5 milliárdot irányoztak elő. Göbbels jóslata A fasiszta hatalmak együtt­működését jelezte a Führer és a Duce táviratváltása a szövet­ségi szerződés 5. évfordulóján, s megalakult a német—japán társaság mannheim-'heidelbergi fiókja, Osima nagykövet mélta­tásával. A bizakodást jelezte Göbbels sokadik „jóslata”: egy visszavert invázió a szövetsége­seknek a háború elvesztését je­lenti! Ebből a háborúból csak győztesen kerülhetnek ki! Mondta ezt az észak-afrikai harcok idején, a normandiai partraszállás előtt, a Monte Cassino-i csata harcai közt! Változatlan hevességgel zaj­lottak a tengeri csaták, napon­ta adtak hírt légi veszteségek­ről, lebombázott országrészek­ről. A hazai német jelenlétet mutatta a teljhatalmú megbí­zott, Weesenmayer beszéde a nemzeti munka napján. „A né­met nemzeti szocializmus mág­nese a dolgok jobb rendjének az európai térségben”, „Ma­gyarországon az új felelős fér­fiakkal egy új közösség sok munkáját végeztük el” — mon­dotta. Sztójay miniszterelnök is megjelent a hazai birodalmi németek május elsejei ünne­pén. 3400 ember a gettóban A lapok első oldalán a ke­leti fronti hírek nagyarányú né­met „térnyerésről” számoltak be, a magyar csapatok had­mozdulatait szintén rögzítették, mivel már az I. magyar hadse­reg is harcolt a Kárpátok és a Dnyeszter fölső folyása közt. A szövetségesek pedig mindent megpróbáltak: felszólították a csatlós államokat a szakításra, de mi sem használtuk ki a le­hetőséget. Eközben tovább foly­tak a bombázások a főváros és a nyugati részek ellen. A Du­nántúl gyűjtése ekkor túlhalad­ta a 70 000 P.-t. Sztójay mi­niszterelnök parlamenti beszéd­ben világította meg a kor­mány céljait. „A háború győ­zelmes befejezése a nemzeti erők becsületes és alkotó ösz- szefogásával és teljes latbave- tésével ... A magyarság hálája száll Hitler és a Duce felé.. . A hazai németséggel kezdettől fogva a testvériség és családi viszony áll fenn . . .” Pécsett a zsidórendeletek ha­tására kialakították a gettót, Endre László „szemlére” érke­zését jelentették. Végül is 3400 fő odakerülését rendelték el, s a hónap 20. napján már csak igazolvánnyal hagyhatták el, de csakis munkavégzés céljá­ból! A megbélyegzés teljessé vált. A háború szelét jelezte a házcsoDOrtóvóhelyek kialakítá­sa, a főpályaudvar kiürítésének terve, a dohánygyári óvóhely fölszentelése, a pincerendszer „kihasználása". A húsfejadag maradt 30 dkg egy hétre, s a szociális missziótársulat évi köz­gyűlésén a segélyezés mérté­két vették számba. A tűzesetek legnagyobbikaként ekkor égett le a Zsolngy utcai Anna-malom. A városi tanács határozatára újabb vízkutatás indult meg. A tudomány hírei közül dr. Holub József egyetemi rektorrá válasz­tása emelkedett ki. A zenei élet nagy hangversenyeként a szín­házban a Pécsi Dalárda, a Sze­ráfi Kórus, a Zenekedvelők ze­nekara lépett föl. Vargha Dezső levéltáros Dél-Dunántúl bronzkori fémművessége Bronzkori balta és baltaöntő forma (Zók — Várhegy) — Krasznai Péter rajzai Időszaki kiállítás nyílt a Ja­nus Pannonius Múzeum régé­szeti osztályának (Pécs, Szé­chenyi tér 12.) kamaratermé­ben. Az időszámításunk előtti 2. évezred végén elrejtett fém­tárgyak a bronzkor mesterei­nek ügyességét, „megrende­lőik" foglalkozását, társadalmi helyzetét is tükrözik. A szer­számok és fegyverek mellett ékszerek, valamint feldolgo­zásra előkészített nyersanyag­öntvények is láthatók a kiállí­táson, amely előreláthatólag szeptember 16-ig lesz látogat­ható. Ecsedy István Mlinnetou sápadtarcü testvére Pécsi diák voltOld Shatterhand Van-e még kitömött állataiból a Nagy Lajos Gimnáziumban? Sokunk fiatalkori kedves ol­vasmánya volt May Káro/y, aki­nek indiános könyvei napjaink­ban újra sorozatosan jelennek meg Magyarországon is, Né­metországban pedig már mú­zeum is hirdeti emlékét. A Nép­szabadság április 30-i számá­ban Kálmán Gyula csornai ol­vasó leveléből értesültem arról, hogy a híres May-hősnek, az indián Winnetou „sápadtarcú testvérének”, a kemény öklű, nemes lelkű Old Shatterhand- nak alakja nem csupán az írói fantázia szüleménye, hanem azt a szerző világjáró hazánkfiáról, Xantus Jánosról mintázta. Kál­mán Gyula közli, hogy a drez­dai múzeumban ma is megta­lálható May Károly több olyan levele, amelyben Xantus bele­egyezését kéri, hogy róla min­tázhassa meg regényhősét. Azt azonban talán még ke­vesen tudják, hogy az Old Shatterhand alakjában megírt Xantus János pécsi diák volt, itt végezte gimnáziumi tanul­mányait, és itt tanult jogot is a líceumban. A Pécsi Nagy Lajos Gimná­ziumnak a Levéltárban őrzött iratanyagából megállapítha­tó, hogy Xantus János 1825- ben született, és az 1835—36. évben végezte az első gram­matikai osztályt a pécsi főgim­náziumban. Személyi adatai szerint nemes származású, ap­ja Csokonyán (Somogy m.) ügyvéd. A gimnáziumban — amely akkor hat évfolyamos volt — ezekben az években, amikor Xantus idejárt (1835— volt. Egy-egy évfolyamon álta­lában 70—80 diák ta­nult. így 1837-ben pl. II. év­folyamon 79 tanuló végzett. Xantus a korabeli minősítés szerint magatartásból (classis morum prima (1). vallástanbóf eminens, magyar nyelv és iro­dalomból eminens 10., egyéb tárgyakból eminens 4. jegyet kapott. Tehát Xantus a jobb tanulók közé tartozott. A püspöki joglíceumban az 1841—43. években a filozófiai szakon tanul, majd az 1843— 44. évben a jogászok között ta­láljuk. Az 1844/45-ös anya­könyvben — amely már ma­gyarul van kiállítva — már nem található Xantus neve. Az itt kezdődő kalandos életét megírták. így tudjuk, hogy 1849-ben mint honvéd fogság­ba kerül, de elbocsátják. Prá­gában újra elfogják egyes ki­jelentései miatt, de innen meg­szökik. Londonban napszámos. 1853-ban Pál württenbergi her­ceg kísérőiéként Texasban és Mexikóban jár. 1855-ben USA állami megbízás alapján Kan­sasban egy földmérő bizottság tagja. Ugyanakkor egy tudo­mányos intézet megbízásából állattani és néprajzi gyűjtéssel is foglalkozik. Közben magyar­ságát sosem feledve kb. 20 000 preparált állatot és egyéb ter­mészettudományos munkát kül­dött haza. 1861-ben hazatér, majd újra Mexikóban kutat. 1862-ben ismét itthon van. Ek­kor a kormány megbízásából megszervezi a pesti állatkertet és annak igazgatója. 1869-ben a kormány megbízásából Kíná­ban és a Szunda-szigeteken kutat. 1871-ben nagy gyűjte­ménnyel tér haza. A Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán dol­gozik és a Tudományos Akadé­mia levelező tagja. Magyar anyanyelvén kívül írt angol, spanyol, német és latin nyel­ven. Ami minket közelebbről érint: nem feledkezik meg régi isko­lájáról sem: 1871-ben 76 kü­lönböző amerikai madárból álló gyűjteményét a volt gim­náziumának ajándékozza. Ezt követően is rendszeresen küld preparált, kitömött állatokat a gimnázium természetrajzi gyűj­teményébe. (Ezek közül egy­két példány még talán ma is megvan.) Xantus Budapesten balt meg 1894. december 13-án. Méltán soroljuk az öreg iskola nagy tanítványai közé, mint ahogy ő is gyakorlatilag bizonyította, hogy mindig szívesen emléke­zett a régi alma materre. Dr. Rajczi Péter Tollseprü Feliratok a város szívében Kedves figyelem néhány in­tézmény részéről, hogy leg­utóbbi írásunkban kifogásolt helyesírási szövegeket kijavítot­ták. Köszönjük. A város szívében régebben elhelyezett üzletek közül nem említettük a Jókai téri Eozin boltot. A különböző átépítések miatt a bolt a Bajcsy-Zsilinszky utcába költözött, új nevet vett fel: eos/n. Az indok ismeretlen. Ha bárki is megnézte volna a Helyesírási tanácsadó szó­tárt, annak 179. lapján olvas­hatta volna: eozin, eozinja. Az Idegen szavak kéziszótára meg­jegyzi : eozinmáz = különleges máz, amely kerámiai tárgya­kat színjátszóvá, fémes fényűvé tesz. E görög eredetű szó mö­gött Éósz, a hajnalpír istennője rejtőzik. Éószt a görögök sáf­rányszín ruhás szép nőnek kép­zelték, aki reggelente kilép az Ókeánoszból, hogy elhozza az új nap fényét az emberiség­nek. Ezért szerepel a költő tol­lán „rózsa ujjúnak”, „széphajú­nak”, „hajnalban születettnek”. Auróra latin nevével a hajnal­istennő bevonult a világtörté­nelembe is. Nem hiszem viszont, hogy a Jakováli Haszán dzsámi helyes­írásával bevonul a „csalatkoz- hatatlan” helyesírású alakza­tok közé. A dzsámi falára erő­sített műmárvány emléktáblán ugyanis ez olvasható: MŰEMLÉK JAKOVÁLI HASSZÁN PASA DZSÁMIJA ÉPÜLT A 16. SZÁZAD MÁ­SODIK FELÉBEN. A bejárati ajtónál levő tájé­koztatás szerint: JAKOVALI HASZÁN DZSÁMI Az ajtó fölött kivágott betűk: JAKOVÁLI HASZÁN MÚ­ZEUM (Kérdések kérdése: Hasszán vagy Haszán? Mivel a török szakirodalom Haszánról tud, jó volna az idegenek idegeinek megnyugtatására a fali műem- léktábla egyik S-betűjét be- cementeztetni. A Széchenyi téri dzsámi m' gött várakozik a tömeg a 30- asra. Közben körülnéz. A Janus Pannonius Múzeum új, festett táblája vonja magára a figyel­met. Nem annyira a szövegé­vel, mint inkább a helyesírásá­val. Ez olvasható: RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁS Baranya Története az Őskortól az Árpádkorig A megjelenésével sokáig ké­ső új helyesírási szótár csök­kenteni fogja a „nagybetűs” imádatot, de addig is szeré­nyen megkérdezzük, miért kell a „ Története", az Őskortól" szavakat nagybetűvel írni szö­veg közben. Az „Árpádkor" szól is kötőjelesen Árpád-kor­nak kell írni. Mindezt minden bizonnyal tudják a régészeti ki­állítás szervezői is, csupán az a baj, megengedték, hogy a buszra váró diákok helyesírá­sunk megrontására ilyen szöve­gű táblát szemlélhessenek a falon. Csak elő kellett volna venni a Helyesírási tanácsadó szótárt, vagy meg lehetett vol­na kérdezni telefonon az Anya­nyelvi tanácsadó szolgálattól a helyes szöveget. Ekként bizony nem bizalomgerjesztő a kitett tábla. Ha teleszórjuk városunk szí­vét helytelen feliratú táblákkal, méltán mondhatják rólunk az idelátogatók, ami a mecseki állatkert előtt egy táblán olvas­ható: PÉCS — ZOO. Lehet, hogy az = jelének alsó vonalrészét a címfestő „el­spórolta”? Tóth István dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom