Dunántúli Napló, 1984. május (41. évfolyam, 119-148. szám)

1984-05-28 / 145. szám

ll iDr 1 KRÓNIKA ll iDI 1 KRÓNIKÁÉ Nyári programok a Balatonnál Befejeződött a Balaton déli partján a nyári műsorok, prog­ramok előkészítése. Ebben az évben is több száz rendezvény, kiállítás, szórakoztató és ko­molyzenei műsor várja az ér­deklődőket. Lapunk folyamato. san tájékoztatni fogja olva­sóit: mit kínál a nyaralóknak, üdülőknek a déli part. Az idény a május 28-i siófoki évadnyitóval kezdődik. A SIOTOUR Ddülőhelyi Klubjában minden hét végén disco, Balatonföldváron minden nap 20—01 óráig video disco program. Május 26-án nyílt meg Iványi Grünwald Béla kiállítása Sió­fokon. Balatonbogláron pedig május 27-től látható a Vaszary János emlékkiállítás. Június 13-án Siófokon a „Ba­laton” táncegyüttes lép fel, 16-án a szabadtéri színpadon tartják meg a Somogyi Művé­szeti Szemle folklór gálaműso­rát. Szántódpusztán június 23— 24- én rendezik meg a VI. SIO­TOUR meghívásos lovasver­senyt. Június 23-án lesz a Sa- varia nemzetközi táncverseny qyőzteseinek bemutatója Siófo­kon. Pódiumműsorok várják a né­zőket. Először Bencze Ilona és Maros Gábor lép fé| Siófokon június 11-én, de a nyáron ter­vezik Hernádi Judit sanzonest­jét is. Június 17-én „Őszintén szólva” címmel kabaréestet rendez az üdülőhelyi Klub Sió­fokon, Balatonföldváron június 23-án disco-táncversenyt tarta­nak, 24-én a verseny győztesei tartanak bemutatót műsorukból. A könnyűzenei rendezvények sora Kovács Kati június 8-j fo- nyódi koncertjével indul. Ezt követően 9-én Boglárlellén, 25- én Siófokon lép fel. A Siófoki Szabadtéri Színpad nyitókoncertje június 29-én lesz, a Karthago együttes szerepel ezen a napon, A komolyzene barátai szá­mára Boglárlellén és Szántód­pusztán tartogatnak igazi cse­megéket. Sebestyén János, Bo­tár Katalin, Pege Aladár, Tusa Erzsébet, Lantos István — hogy csak néhány nevet emeljünk ki — hangversenye bizonyára nagy érdeklődésre tarthat majd számot. Az Állami Bábszínház min­den héten vendégszerepei egy — vagy két — balatoni üdü­lőhelyen, programon a gyerme­kek kedvenc műsoraival: Az el­varázsolt egérkisasszony, Ki­rálylányok vándorúton, Csizmás Kandúr, Ezüstfurulya, Kópé- mesék. Verebics János O Cipőfelsőrészeket készít hamarosan a Reinberger nevű NSZK-beli cég megrendelésé­re a Kesztyű- és Bőrdíszműipa­ri Szövetkezet. A gépeket a nyugatnémetek adják. Rendezvények Kézimunka kiállítást rendez a HNF Budai I. Körzeti Bizottsága és az MSZMP alapszervezete. 1984. jú­nius 6—12-ig Pécsett, a Kossuth L. u. 83-ban. Megnyitó: 1984. június 6-án délután 5 órakor. A kiállítás megtekinthető naponta 17—19 óra között. A kiállításon a „József Atti­la" Művelődési Ház szakköri mun­kái és a környék lakóinak hímzése­it nézhetik meg az érdeklődők. St „Bemutatkozik a Jókai" címmel ün­nepségsorozatot rendez a pécsi Jó­kai utcai Általános Iskola: a taná­rok és diákok most emlékeznek meg az iskola fennállásának 20. évfordu­lójáról. Május 28-án, hétfőn délután 5 órakor az Ifjúsági Házban ünnepi műsort tartanak, amelyben fellépnek az iskola művészeti csoportjai, szólistái, és megtartják a régi diá­kok, tanárok találkozóját is. * — Az I. világháború és jelvényei címmel kiállítás nyílik június 2-án 11 óra 30-tól a keszthelyi Balatoni Múzeum képtárában. Rendező, a Magyar Éremgyűjtők keszthelyi cso­portja. Rózsa B. György, a sajtófőnök A múlt hét szerdáján nyi­totta meg kapuit a 79. tava­szi Budapesti Nemzetközi Vásár. A seregszemle sajtó­főnöke Rózsa B. György. Nekünk, baranyaiaknak ré­gi ismerősünk még a Pécsi Rádiótól, megszoktuk hang­ját, mint a Déli Krónika munkatársát, — Most a tavaszi BNV sajtófőnöke vagy. Pályát változtattál, netán előléptet­tek? Kicsit kivár, aztán elmoso­lyodik. — Lehetőségem nyílott a váltásra és ki akarom pró­bálni magamat, mire vagyok képes. Itt úgy érzem, közvet­len alkalmam nyílik annak a képnek a kialakításában, amelyről megítélnek ben­nünket magyarokat, mind külföldön, mind hazánkban, a kiállításokon és vásáro­kon keresztül. — Az újságírásnak és rá­diózásnak tehát hátat fordí­tottál. — Éppen ellenkezőleg. A Hungexpónál már egy év óta dolgozom, mint a sajtó- osztály vezetője. Ez már ne­vében is sejteti, hogy az új­sághoz, a rádióhoz, a tv- hez, egyáltalán az informá­cióközléshez továbbra is közöm van. Amikor 1978-ban Pestre kerültem, a Krónika munkatársaként én tudósí­tottam minden BNV-ről, csak akkor két szobával odébb volt a munkahelyem, a vásár szinte véremmé vált. — Mit jelent sajtófőnök­nek lenni? — A Hungexpó évenként 250 külföldi magyar bemu­tatkozást rendez szerte a vi­lágban. Minden seregszem­lének megvan a kijelölt saj­tófőnöke. A mostani BNV-n ezt a feladatot én látom el. Elsőrendű kötelességünk, hogy a vásárokon jelen lévő tudósítóknak, rádiósoknak, tv-seknek, gyárak, vállalatok, cégek képviselőinek és üz­letembereinek tehetőséget és megfelelő alkalmat bizto­sítsunk a nyugodt informá­ciócserére. Ezenkívül még bemutatók, tájékoztatók, szakmai napok szervezése, lebonyolítása. — Hogy érzed magad, nincs, nosztalgiád Pécs után? — Hat évvel ezelőtt meg­nősültem és választanom kellett Pécs és a főváros között. Az utóbbinál döntöt­tem, bár a Mecsekalján na­gyon jó volt, ugyanakkor Pestet nem bántam meg. Gyakran hazajárok szüléim­hez, úgyhogy Pécshez még mindig erős szálak kötnek. Právicz Lajos Kilencvenhat-féle fagylalt Marcaliban „A Pál utcai fiúk”-ból jól ismert Füvészkert, — az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Botanikus kertje - hároméves rekonstrukció után ismét várja látogatóit. A növénykert három üvegház­zal bővült, amelyekben orchideák, kaktuszok, broméliák és egyéb trópusi növények láthatók. ■ * —— O Hidrot típusú csatorna­fenntartó gép. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által gyár­tott csatornafenntartó gépből eddig több mint háromszáz el­készült. Segítségükkel igen je­lentős kézi munkát tudnak megtakarítani azok a vízügyi, mezőgazdasági és útügyi szer­vek, akik a kezelésükben lévő csatornákat és útárkokat ezzel kaszálják, illetve tisztítják. O Segitő kapcsolat. Hétfőn délután 5-től 7 óráig várják mindazokat Pécsett, a Geisler Eta u. 16. szám alatt, akik személyes gondjaik megoldá­sához tanácsot, útbaigazítást kérnek. A Segítő kapcsolat új szolgáltatása a házasság előt­ti tanácsadás. A felvilágosítás díjtalan. Az ünnepi könyvhét mai program* ja: A megyei megnyitót 18 órakor tartják Komlón, az Úttörő- és Ifjúsági Házban. Csordás Gábor, Fekete Gyu­la, Hallama Erzsébet, Kálnoky Lász­ló, Laczkó András és Tüskés Tibor részvételével. Iró-olvasó találkozók: Bakcsi György Pécs, Leöwey Gimná­zium 12 óra, Mohács, Városi Könyv­tár 18 óra; Fekete Gyula Komló, Béta-bánya ,.Juhász Gyula" klub, 15 óra; Galambosi László Pécs, Volán Művelődési Ház 16.30; Kálnoky Lász­ló Komló, Szénelőkészítő üzeni, 14.30; Laczkó András Pécs, Művésze­ti Gimnázium 11.30. Nemzetiségi találkozók: Az MTV és a Magyar Rádió nemzetiségi műsorainak szer­kesztőségével találkozó, Drávakeresz- túr, könyvtár 19 óra. Dedikációk: Magyar írók Boltj'a (Pécs) 15.30— 16.30; Csordás Gábor most megje­lent, Kupié az előszobában című könyvét; Móricz Zsigmond könyves­bolt (Pécs, Széchenyi tér) 17—18 óra; Kende Sándor; pécsi, Szalai András úti könyvesbolt 15—16; Ken­de Sándor, 16.30—17.30; Horgas Bé­la. O Pótmama-szolgálatot in­dít a HNF Budai I. körzeti Bi­zottsága és az MSZMP alap- szervezete megfelelő érdeklő­dés esetén. Jelentkezni a Pécs, Kossuth L. u. 83. sz. helyiség­ben lehet május 29—30-án vagy június 1-én délután 16— 19 óra között személyesen vagy telefonon, a 11-565-ös számon. O A vályogtégla-építés ta­pasztalatait ismerteti pécsi kol­légáival a Pollack Mihály Mű­szaki Főiskolán május 28-tól prof. dr. Ing. Gernot Minke, az NSZK-beli kasseli egyetem kí­sérleti laboratóriumának a ve­zetője. Cél, hogy a műszaki fő­iskola és az említett egyetem e témában együttműködést alakítson ki. Négy híján száz-féle fagylal­tot készít egy szezonban Kand­ier Edit cukrászmester és édes­anyja Marcaliban. Balaton-kör- nyéki, mondhatni hazai rekor­dernek számítanak. Naponta 20-25 féle különlegességet kínálnak elsősorban ínyencek­nek. Egyszer egy társaság vic­cesen megjegyezte: mákos nincs? Nem volt, de pár nap múiva megszületett az újdon­ság. A csaknem félszáz éves üzle­tet nemrég az idős Kandier cukrászmester vezette, aki a fővárosban inaskodott és szakmáját olasz mesterektől ta­nulta. Családjára hagyta örök­ségül nemcsak a receptek tit­kát, de a kitűnően működő ré­gi fagyasztó gépeket is. — Májustól szeptemberig csak a munka és az anyagbe­szerzés tölti ki az időnket — mondja a miniüzlet fiatal veze­tője. — A csütörtöki szünna­pon próbáljuk kipihenni ma­gunkat. Naponta százak állnak sorban, kis- és nagytermoszok­ba vásárolnak, van, aki 10—15 adagos fagyit kér. Kora ősztől előkészítik a kö­vetkező évet birssajtot, likőrö­ket főznek, elteszik az almát, gesztenyét, szőlőt, törik a diót, mandulát, mogyorót. A termé­szetes alapanyagokat tiszta­szeszben tartósítják, egy részét fagylaltvelőként dunsztolják. Olaszos, törökös hangzósúak a marcali fantázianevek, me­lyeket még az üzletalapító édesapa talált ki. Cs. J. Felveszünk: 0 szakképzett, illetve kereskedelmi gyakorlattal élelmiszerbolti eladókat, 0 hegesztői vizsgával rendelkező autószerelőt, 0 és középfokú szakvizsgával gépjármű-előadót JELENTKEZNI: A BARANYA MEGYEI ÉLELMISZERKERESKEDELMI VÁLLALAT MUNKAÜGYI OSZTÁLYÁN, (tel.: 14-585), Pécs, Ifjúság u. 11. szám alatt, illetve a szállítási részlegnél (tel.: 14-593), Pécs, Rákóczi u. 50. sz. alatt lehet. 8 általános iskolát jelentkezését is várjuk I Jelentkezés: PÉCS, Munka­ajánlat Közvetítést vállalt az Ablak, bedolgozói munkát vállalókat és ajánlókat keresett. Sajnos a jelentkezők listája igen egyol­dalú lett, hiszen munka aján­lat alig-al'ig érkezett. A pécsi szerkesztőséghez is szinte csak bedolgozást vállalók jelentkez­tek. Segíteni szeretnénk nekik azzal, hogy közöljük nevüket- címüket, és kérjük a vállalatok, üzemek, illetve kisiparosok se­gítségét. S reméljük, esetleg jó munkatársakra találhatnak a jelentkezőink között: * Kiss János Szalántán lakik, a Hunyadi út 92-ben. A mes­tersége autófényező, ám rok- rantsáqa miatt kellett abba­hagynia az aktív munkát. Ott­honában viszont vállalna ki­sebb munkát, amelyhez teljes felszerelése van. * Pál Sándor és felesége Pé­csett, a Doktor Sándor u. 53- ban szintén otthonában vál­lalna lehetőleg ülőmunkát. * Farkas Csabáné, pécsi (Mun­kácsy M. u. 30/A.) kismama, bármilyen jellegű bedolgozást elvállalna. Bársony Jánosné. komlói nézőnk elsősorban sze­relő jellegű munkát vár. * Bartos Jánosné, Pécs, Pósa Lajos u. 29. otthon dolgozna, varrógépe is van — szívesen vállalna másodállást. Dávid Ilona Pécsett, a Nagyvárad u. 7-ben lakik, általában délután három és hét óra között tud­na elvégezni könnyebb fizikai munkát. * Veres Lószlóné levélben je­lentkezett Nagykanizsáról, a Liszt F. u. 1,/B-ben lakik. írja, olajipari technikus, gyakorlata van, épületgépész szerkesztés­ben gáz-elektromos szakon, és műszaki rajzban a teljes épü­letgépész vonalon. De vállal­ná műszaki leírások, költség- vetések gépelését is. Lakóhe­lyén többször próbálkozott be­dolgozói állás keresésével, ed­dig sikertelenül. Bízik abban, hoqy esetleg valamelyik cég­nek megéri szakképzett vállal­kozót megbízni ezekkel a munkákkal. * Pécsi nagymama emlékezett egy tavalyi műsorunkra, amely­ben a csereüdültetésről volt szó, s most ez ügyben kért se­gítséget. Tizenöt éves unokáját szeretné külföldön üdültetni nyelvtanulás céljából család­nál. Természetesen a naqyma- ma is vállalna itthon üdülőven­déget. Két budapesti qazdasá- gi munkaközösség foglalkozik a csereüdültetéssel, bizonyára segítenek partnert találni: a MINERVA Családsegítő Szol­gálat (1118 Budapest, Miner­va u. 1.) illetve az AMIGO Társkereső Szolgálat (1509 Budapest 119. Pf. 18.). G. M. O Pécsi előadók is tartanak előadást a bulgáriai Várná­ban június 1—2-án megtartan­dó IV. nemzetközi fűtés- és klí­matechnikai konferencián. A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskoláról részt vesz Bálint Gábor, valamint dr. Fodor A. Csaba. Témájuk az ókeresz­tény kriptafreskó védelme kli- matizálással, valamint az ipa­ri üzemek gazdaságos hőener­gia-ellátása. O Anyanyelvi tanácsadó. Helyesírási és nyelvhelyességi kérdésekben anyanyelvi ta­nácsadó-szolgálatot tart a Ha­zafias Népfront városi Bizott­sága (Geisler Eta u. 16.) hét­főn du. 3—4 óra között. Tele­fon: 10-668. ügyeletes: Olasz István középiskolai tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom