Dunántúli Napló, 1984. május (41. évfolyam, 119-148. szám)

1984-05-02 / 119. szám

Á munka ünnepén Kilenc első díj a Helikonon adta a Kiváló Termelőszövetke­zet címet tanúsító oklevelet. A nagygyűlés a határőr- díszszázad elvonulásával, s az Internacionálé hangjaival feje­ződött be. Még a délelőtt folyamán ki­tüntetéseket is átadtak. A bel­ügyminiszter a Haza Szolgála­táért Érdemérem arany fokoza­tát adományozta Győri Pálnak, az ezüstöt Bella Jánosnak, a HNF körzeti bizottság elnöké­nek és Ronta Pál tsz-tagnak. Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetésben részesült Győri Pálné, Lázár Péter és Kecskés József. A BM Határőrség or­szágos parancsnoka által ado­mányozott Kiváló Határőr jel­vényt 15-en vették át. A mező- gazdasági és élelmezésügyi mi­niszter Fenyősi Pálné és Szige- csán Józsefné tsz-tagoknak a Kiváló Munkáért kitüntetést adományozta, TOT Kiváló Mun­káért kitüntetésben Perjás György, a tsz főagronómusa részesült. Roszprim Nándor (Folytatás az 1. oldalról) Mohács Mohácson a szemerkélő eső ellenére a dolgozók százai és a város tanulóifjúsága vett részt tegnap a május 1-i felvo­nuláson. A hagyományoknak megfelelően az élen a fúvós- zenekar haladt. A dolgozók menetében a Farostlemezgyár, a Székipari Vállalat, a TEMA- FORG. valamint az öntödei Vállalat dolgozói a termékeiket reprezentáló mintadarabokat kocsikra, illetve állványra erő­sítve vitték magukkal. A leg­látványosabb idén is a diákok felvonulása volt. Még az idő­járás is kegyeibe fogadta őket, hiszen mire az általános- és középiskolások a város főterére értek, elállt az eső. A nagy­számú nézőközönség tapssal jutalmazta tornagyakorlataikat. A felvonulás után a művelő­dési központban amatőr művé­szeti együttesek adtak műsort. Siklós Kaposvár Kaposváron borús, csöpör- gős időben, de jó hangulat­ban ünnepeltek a székhely la­kói május elsején. A város fő­terén 10 órakor szólaltak meg az úttörők harsonái. A menet élén az ifjúság legjobbjai, majd az iskolák tanulói vonul­tak el a díszemelvény előtt. Színes tornabemutató követke­zett, azután galambok soka­sága röppent a magasba, ki­fejezve az idei demonstráció legszebb tartalmát: a város lakóinak békeakaratát. Különösen nagy taps köszön­tötte a múlt évi eredmények alapján kitüntetett vállalato­kat. A Kiváló Vállalat címet, valamint a „Nemzetközi Mun­kaverseny Élenjáró Vállalata" kitüntetést kapott Finomme­chanikai Vállalat 3. sz. kapos­vári gyárának dolgozói 1983- ban példamutatóan tettek ele­get hazai és nemzetközi szál­lítási kötelezettségeiknek. A ki­tüntetettek között vonultak a Kaposplaszt Kefe- és Mű- anyagipari Vállalat, valamint a Kaposvár és Vidéke Áfész dol­gozói is. Gyermekeikkel a karjukon, transzparensek és zászlóerdők rengetegében, ernyők alatt is vidáman ünnepelték a kapos­váriak a nemzetközi munkás­ság ünnepét. A csaknem kétórás felvonu­lás után óriási tömeg szórako­zott a Centenáriumi parkban, ahol gazdag művelődési és sportprogram, „vidám vetélke­dők és játékok várták a vendé­geket. Határőrközség lett Felsőszentmárton Az esős, borongós reggel sem riasztotta el a siklósi fel­vonulókat. Több ezren mentek végig tízes sorokban a város főutcáján a városháza előtt felállított díszemelvényig. A vállalatok, üzemek, szövetkeze­tek nyitották a sort, majd a tonács, az oktatási intézmé­nyek, az egészségügy és egyéb szervek dolgozói követték őket. Rendkívül látványos, színes volt az általános iskolák és a sportolók felvonulása. A mene­tet a népi tánccsoport zárta, és a dísztribün előtti műsorá­val nagy sikert aratott. A részt­vevők ezt követően a várat és környékét szállták meg, ahol szórakoztató programok várták az érdeklődőket: a fúvószene­kar térzenét adott, fellépett a népi tánccsoport. A körhinta, céllövölde és néhánv vendég­látó eavséq büféje biztosította a iá hangulathoz szükséges fel­tételeket. Délutánra az idő is megjavult, ípv igazi majális hangulatban telt a nap. Komló Komlón néhány perccel a felvonulás kezdete előtt el­állt az eső, később rövid időre a nap is 'kisütött. Tizenkétezren haladtak el a Lenin téren fel­állított dísztribün előtt. A menet élén zászlókkal, szalagokkal az általános- és középiskolák diákjai vonultak, majd a bányavállalat szén­termelő üzemének hosszú sora következett. Az Élüzem címmel kitüntetett Bányászati Aknamé­lyítő Vállalat után a három Ki­váló vállalat: a Carbon, a Ba­ranya megyei Vízmű és a Vá­rosgazdálkodási Vállalat, vala­mint mintegy 20 kisebb-na- gyobb üzem dolgozói vonultak, véqül pedia a sportolók tarka­ruhás menete zárta a sort. A rossz idő miatt a délutáni majális elmaradt, helyette a művelődési központ színház- termében rendeztek amatőr művészeti egvüttesek részvéte­lével bemutatót. Szigetvár Szigetváron több ezer ember vett részt a május elsejei fel­vonuláson. A díszelnökség tag­jai a Zrínyi téren felállított dísztribünön foglaltak helyet, Először a motorosklub, majd ezt követően a gokart szakosztály tagjai vonultak el, utána kez­dődött a dolgozók felvonulása. A dísztribün előtt az elhaladó dolgozók és tanulók, valamint a kollektívák közül külön kö­szöntötték mindazokat, akik ki­tüntetésben részesültek. A fel­vonulást követően a rendez­vényteremben került sor az amatőr kultúrcsoportok fellépé­sére. A vendéglátó egységek is kitelepültek a vár környékére, ahol az esős idő ellenére jó hangulatban folytatódott a má­jus 1-i ünnepség. „Centrum Kemping" szabadidő-cikkek bemutatója és árusítása a Magyar Néphadsereg Helyőrségi Művelődési Otthonában (Pécs, Kossuth L. u. 13.) 1984. május 3—10-ig. Nyitva 10—18 óráig (szombat, vasárnap is). A helyszínen gyorsított OTP-ügyintézésI Sátorvásárlás esetén ajándékutalványt adunk! Díjtalan házhoz szállítás! Kerámia díszműáruk nagy árengedménnyel. Tóth Imre vezérőrnagy átnyújtja a Határőrközség címet tanúsító oklevelet Győri Pálnénak Tegnap új tábla került a Felsőszentmárton—Martinéi helységnévtáblák mellé, mely azt adja tudtul, hogy ez a dél­baranyai falu május elsejétől Határőrközség lett. Már a kora reggeli órákban gyülekezett Felsőszentmárton apraja-nagyja, hogy a szemer­kélő esőben a sportpályára vo­nuljon, ahol nagygyűlés kereté­ben köszöntötték a munka ün­nepét. A határőr-díszszázad be­vonulása, majd a jelentésbe- adós után dr. Marin Mándic, a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének főtitkára mondott ünnepi be­szédet. Hangsúlyozta, hogy a község mennyit fejlődött az el­múlt évtizedekben, amit az is bizonyít, hogy egyre több és szebb úi'ház épült, törpevízmű­vel, iskolával, óvodával gazda­godott a falu, új munkahelyek létesültek. Felsőszentmárton jó példa arra, hoay a nemzetisé­gek, ha akarnak, tudnak érvé­nyesülni. Ezt követően Tóth Imre ve­zérőrnagy, a BM Határőrséa orszáqos parancsnoka szólt a jelenlévőkhöz. Köszöntötte a közséa lakosságát abból az al­kalomból, hogy felveszik a Ha­tárőrközség címet. Beszélt ar­ról, hogv ez a cím nagy fele­lősséggel és kötelességgel iár, de mint mondotta, az eddigi eredmények tanúsítják, hoay az itt élők vállalják az ezzel kap­csolatos feladatokat. Megkö­szönve az államhatár őrizeté­ben eddig nyújtott segítséget, naav taos -közepette adta át Gvőri Pálné tanácselnöknek a Határőrközség címet tanúsító oklevelet. Ezután a felsőszent- mártoni Zrínyi termelőszövetke­zetet és a 956-os számú Petőfi Sándor úttörőcsapatot a Kiváló Határőr jelvénnyel tüntette ki. Az elismeréseket Győri Pálné köszönte meq, maid a határőr­ségnek emlékzászlót adományo­zott, melyet Lovász József al­ezredes, a BM Határőrség pé­csi magasabbeavségének pa­rancsnoka vett át. Győri Pál, a termelőszövetke­zet elnöke a gazdaság tavalyi eredményeiről szólt. A tsz 1983- as munkájának elismeréseként dr. Hazafi József, a Baranya megyei Tanács V. B. titkára át­Az arany fokozattal jutalmazott Baranya Táncegyüttes Antigoné-produkciója és ezüst oklevelet nem adtak ki. Dávid Mariann pécsi me­dika kiemelkedő színészi ala­kításáért különdijat kapott. A JPTE Tengeriesők Együttesének az egyéb kategóriában ezüst fokozat a jutalma. A kórusok­kal egyenrangú és magas színvonalú, talán a legizgal­masabb a folklór kategória volt. A táncegyüttesek közül a Baranya aranyat, a Kapos­vári Tanítóképző ezüstöt, a Mezőgazdasági Főiskola bron­zot nyert. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola csoportja ki­emelkedő tánctudásáért külön­dijat kapott. A Baranya Tánc- együttes zenekarát és a Ka­posvári Zengő Együttest arany fokozattal jutalmazták. Vizuá­lis művészetek: az országos győztesek kiállításában gyö­nyörködhettünk. Borsodi Ba- rana Zsolt (PMMF), Eszteri Zsolt, Szövényi Balázs (JPTE) arany: Temesí Péter, Bodnár Imre, Odrobina Tamás (JPTE) ezüst diplomát kapott. Juhász László Balatonkenesén él és alkot Kloton Péter festőművész, akinek ezekben a napokban látható tárlata Pécsett, a Széchenyi téri kiállitóteremben. „Én a közönségnek festek, s nem az egyes embereknek” — vallja magáról. Képünkön: a Fiatal lány c. olajfestménye. TERMELŐSZÖVETKEZETÜNK 600 darabos merinói anyajuh állományát legelővel és hodállyal haszonbérbe adja ÉRDEKLŐDNI LEHET a kovácshidai „Egyetértés" MGTSZ főállcttenyésztőjénél. DRÁVASZERDAHELY. Telefon: 8. Ez történt Keszthelyen „Fontos leiadat a serdülő ifjúság gondos nevelése, és azon való fáradozás, hogy szivén és mivelödésén segít­sünk." E gondolat és cél je­gyében alapította a helikoni ünnepségeket Festetics György 1804-ben és bonyolította a szellem nemes vetélkedését Pálóczi Horváth Adóm, Berzse­nyi Dániel és Kisfaludy Sán­dor támogatásával egészen haláláig. Törekvésük és szel­lemiségük igazsága ma is ak­tuális, és mi, az utódok, több­kevesebb sikerrel próbálunk méltón megfelelni annak. A KISZ és a Művelődési Minisz­térium megbizásából a feszti­vál rendezői — a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem, a keszthelyi KlSZ-szervezet; a ta­nács és művelődési intézmé­nyek — április 28., 29., 30-án látták vendégül a dunántúli és budapesti egyetemeket és főiskolákat. Az áprilisi őszben — 27 in­tézmény kétezernél több hall­gatója, oktatója verte fel az üdülési szezon előtt ma is sze­líd és egyben méltóságteljes nyugalmat sugárzó város csendjét. Kár, hogy ez a nyüzsgés, zsongás csak az ut­cákon és az éttermekben, kocsmákban „hatott" a ked­ves keszthelyiekre, szellemi pezsgést túlzottan nem oko­zott, mert a produkciókat szin­te kizárólag a résztvevők néz­ték. Tény, hogy ha akartak vol­na, sem fértek volna be a néptáncosok, népzenészek és egy-egy színjátszó csoport produkcióira. A dél-du­nántúli csapatok eredményeire büszkék lehetünk. A Janus Pannonius Tudományegyetem hangszeres és énekes szólis­tái, kamarakórusai és kórusai taroltak: 9 arany, 6 ezüst, 4 bronz fokozat. Vers- és próza: JPTE 1 arany, Szekszárdi és Kaposvári Tanítóképző Főisko­la 1-1 bronz. Az irodalmi szín­padok és színjátszó csoportok közül kiemelkedett a Kaposvá­ri Tanítóképző Főiskola együt­tese, amely a zsűri 15 000 fo­rintos különdíját nyerte. Az igen gyenge színjátszó mezőny másik nézhető előadását a POTE-színpad produkálta — bronz minősítést ért. Arany héttői

Next

/
Oldalképek
Tartalom