Dunántúli Napló, 1984. május (41. évfolyam, 119-148. szám)

1984-05-02 / 119. szám

Pillanatképek a pécsi, május elsejei felvonulásról Kádár János május l-i nyilatkozata Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a bu. dapesti dolgozók május 1-i fel­vonulásán nyilatkozatot adott a televíziónak és a rádiónak: — Az idei tavasz borús, hű­vös, szeles, ilyen a mai nap is. De éppen a most látható bu­dapesti felvonulás is eleven bizonyítéka annak, hogy né­pünk jó érzéssel ünnepelhet, és ünnepel is ezen a napon szerte az országban. Az ünnep­léshez jó okot ad annak tu­data, hogy népünk békében, biztonságban él, eredménnyel folytatja szocialista országépítő munkáját. Ezt a napot azzal is ünnepeljük, hogy köszöntjük a szocialista éoítés új eredmé­nyeit és jó érzéssel előretekint­hetünk, hiszen látjuk a fejlődés távlatait. Jól kiválasztott, szo­cialista céljaink vannak, jó a politikánk, népünk egységben, céltudatosan dolgozik. Nem szoktunk a nehézségekről, a problémákról sem hallgatni, el­ért vívmányaink továbblépésre ösztönöznek. — Ami a hazai munkát illeti: aki a Központi Bizottság ülé­séről kiadott közleményt figyel­mesen elolvasta, az látta, hogy mi az alkotó, a szocialista építőmunkához az eddiginél még jobb kibontakozási lehető­ségeket akarunk teremteni. Ez azt jelfenti hogy a termelőesz­közöket, a munkaerőt, szellemi tartalékainkat maximálisan mozgósítsuk, az alkotó munká­nak új lendületet adjunk. Azt akarjuk, hogy aki többet és jobban dolgozik, az többet és jobban kereshessen, aki pedig nem produkál, az a rendszer előnyeit ne élvezhesse. Érvé­nyesüljön a társadalmi igazsá­gosság a teherviselésben, s aki nehéz helyzetben van, az megfelelő támogatásban része­süljön. — Ilyen álláspontot fogadott el Központi Bizottságunk a to­vábbi munkáról, és az a mély meggyőződésünk, hogy az idei tervért, a napi feladatokért tisztességgel dolgozva, jó ér­zéssel tekinthetünk a jövő év elé. amikor hazánk felszabadu­lásának 40. évfordulója lesz. Bizonyos, hogy azt népünk új munkasikerekkel ünnepli meg. — Május elsejénk, ahogyan azt népünk ünnepli, egyben üzenet a világnak; a szovjet népnek, a szocializmust építő nemzeteknek, a világ haladó erőinek, valamint azoknak a józan polgári köröknek is, akik megértették, hogy a béke út­ján kell járnunk, mert nincs más út az emberiség számára, üzenetünk úgy szól: népünk becsülettel dolgozik, szocialista céljai mellett szilárdan kitart, eltökélten halad előre szövet­ségeseivel, helytáll és helyt fog állni a jövőben is. Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló IM XLI. évfolyam, 119. szám 1984. május 2., szerda Ara: 2,20 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Látványos felvonulással ünnepeltünk A munka ünnepén Az eső ellenére meglehető­sen nagy tömeg gyűlt össze Pécsett tegnap, hogy a ha­gyományoknak megfelelően ünnepelje május 1 -ét, a mun­ka ünnepét. Mint mindig, most is a mecseki bányászok fan­fárja nyitotta meg a felvonu­lást, majd a Gyárvárosi Úttö­rőzenekar következett. Ezt kö­vetően foglalták el helyüket a megye párt-, állami és társa­dalmi vezetői a díszemelvé­nyen. Mellettük a kitüntetett dolgozók kaptak helyet, két­oldalt pedig a munkásmoz­galom veteránjai és a 45-ös pá rttagok. A fölvonuló elnökséget az úttörő díszszázad, majd a sportolók követték, köztük töb­ben olyanok, akik részt vesz­nek majd a Los Angeles-i olimpián. A sportolók — eső ide vagy oda — sportáguknak megfelelő öltözékben jelentek meg: a karatésok, dzsúdósok a már jól ismert, fehér öltö­zékükben, a kerékpárosok lég­gömbbel díszített kerékpáron, a vívók természetesen vívóru- hóban, s tőrükkel tisztelegtek az emelvény előtt. Utánuk a modellezők vonultak, természe­tesen mindegyik egy-egy mo­dellt vitt, majd a repülősök, ejtőernyősök és a sárkányre­pülők, s ez utóbbiak két sár­kányrepülőt is magukkal hoz­tak. A sportolók felvonulását a dolgozóké követte. Először a Mecseki Szénbányák Vállalat, majd az Ércbánya dolgozói haladtak el a tribün előtt. A Szénbányák Vasas Bányaüze­mének dolgozói előtt népvise­letbe öltözött lányok és fiúk jöttek. A Hunor Pécsi Kesztyű- és Bőrruházati Gyár dolgozói előtt autó haladt, rajta több pár kesztyű, a Bőrruházati Gyár dolgozói közül az első sorban haladók a gyár termé­keit viselték: piros, sárga, kék és zöld velúr ruhákat. Az épí­tőipari dolgozók élén haladók a tribün előtt a béke jelképe­ként galambokat röptettek a magasba. Egy időre elállt az eső is, sőt, kisütött a Nap. S az első napsütötte, vidám látvány: a DÉDÁSZ dolgozói közeledtek fantasztikus mennyiségű, színes léggömbbel. Utánuk még min­dig gyárak, üzemek dolgozói, köztük a Pécsi Szikra Nyomda és a Dunántúli Napló, vala­mint a Baranya megyei Lap­kiadó Vállalat munkatársai, őket követték a Művészeti Szakszervezetek dolgozói, a Moziüzemi Vállalat, a Pécsi Nemzeti Színház és a Magyar Televízió pécsi körzeti stúdió­jának dolgozói. A színes felvonulási menet­ben a POTE tanárai, dolgozói, diákjai következtek, majd sor­ban az egészségüovi intézmé­nyek. Utánuk a szövetkezetek, kereskedelmi vállalatok, az MTA munkatársai, végül a diá­kok. Elöl a Janus Pannonius Tudományegyetem hallgatói, utánuk pedig a pécsi gimna­zisták, szakközépiskolások. A diákok fölvonulásával vé­get is ért a május 1-i ünnep­ség, s miután a rendezők is el­haladtak a tribün előtt, ismét megszólaltak a fanfárok, ezút­tal azt jelezve, hogy legköze­lebb valamennyi fölvonuló jö­vő május 1-én találkozik ismét. (Folytatás a 2. odalon) Nyitnak a strandok Terefere - napernyőasztallal Felújított kabinok, rendbetett napozók, pázsit és virágok vár­ják május elejétől mindenütt a Dél-Dunántúlon a fürdőzőket. A strandok nyitásra készen áll­nak. Baranya A Baranya megyei Vízmű há­rom pécsi strandot üzemeltet: a Hullámfürdőt, a Balokányt és a Nagy Lajos uszodát. A Hullám fedett sátrát má­jus 12-én bontják és kezdik a medencéket vízzel feltölteni. A strandterületet már most csi­nosítják — a korábban kivá­gott fák helyére koros fákat ül­tettek és gyönyörűen gyepesí­tettek. A Nagy Lajos uszoda idén megszépül: virágok, pá­zsit várja a napozókat. Ezenkí­vül egy szélvédett betonnapo­zót is létesítettek. A Komlói Vízmű Vállalat mű­ködteti a sikondai strandot, mely május elsejétől már fogad vendégeket. A közelben lévő erdő fáit ritkították és növelték vele a strandterületet. Felújítot­ták a kabinokat, ismét üzemel­tetik a szaunát. Magyarherte- lendi strandjukon a Sásdi Költ­ségvetési Őzem 110 kabint épít. Ebből nyitásra hatvan el­készült. Orfüi strandjuk nyitá­sának tervezett időpontja jú­nius 1. Ha melegebb lesz az idő, akkor még ennél is előbb. A harkányi strand már ápri­lis 29-én fogadta első látoga­tóit. Egyelőre négy medencét töltöttek fel vízzel. Az egész területet újra parkosították: rögzített ülőkéket és műkő­asztalokat is kihelyeztek. Fel­szerelték a hintákat és a na­pozóernyőket. Oj szolgáltatás­ként harminc, sorszámozott te- refere-napernyőt asztallal és négy székkel adnak majd na­ponta bérbe. Növelték a mű­anyag napozószőnyegek felüle­tét. A hideg vizes medencét át­alakítják feszített víztükrűvé. A munkát május 12-én kezdik, ezért az 5-ös medencét fogják helyette hideg vízzel feltölteni. Ugyanezen a napon indul az éjszakai fürdőzés is. A siklósi és a szigetvári strand is május 1-től üzemel. Somogy A csokonyavisontai külső strand medencéje május 6-án nyit. A Rákóczi Tsz építőbrigád­ja új medence kialakításán dojgozik. Várhatóan a jövő év­ben adják át. Ezzel egyidőben Kerül sor a vízforgató munká- baállítására is. Az igali strand szintén május 6-tól várja a kö­zönséget. Az évi karbantartást már befejezték, füvesítettek, ki­javították a medencét és a terefere-sátrakat is kihelyezték. A fedett fürdő fűtésrekonstruk­ciója elkészült. A kaposvári strand május 20-tól látogatha­tó. Nyitásra elkészül a tenisz­pálya és befejeződik a füvesí­tés. Elkezdődött Kaposvárott a thermál-fürdő rekonstrukciója. Tolna A Tolna megyei Víz- és Csa­tornamű Vállalat igazgatja a gunarasi, dunaföldvári és ta­mási strandokat. Mindegyik már április 29-én kitárta ka­puit a fürdőzőknek. A szoká­sos éves karbantartás és par­kosítás mellett a tamási strand vendégeit meleg büfé várja, melyet az áfész üzemeltet. Zala A Zala megyei Víz- Csa. tornamű és Fürdő Vállalat szin­tén május 1-re tette a strandok nyitási idejét. Új szolgáltatáso­kat nem vezettek be, mindenütt maradt a múlt évi. A tavaszi karbantartásra viszont nagy fi­gyelmet és sok pénzt fordítot­tak. A zalaegerszegi strand napozóját szépen „feltöltötték". Minden talpalatnyi helyet be­vetettek fűmaggal, s a virágok­ról sem feledkeztek meg. A so­kak által kedvelt zalakarosi és lenti strandot is szépen rendbe hozták. Adóm Erika Első ízben rendezte meg a baranyai Szársom lyó hegyen a Budapesti Műegyetemi és Me- zögczdasági Repülősök Klubja a Videoton Kupa sárkányrepülő versenyt. A vasárnap, hét­főn és kedden megrendezett pontozásos és távrepülő bajnokságon a rendező MMRK ver­senyzői mellett ott voltak a pécsi és a Budapesti Ikarusz versenyzői is. A versenyről lapunk 8. oldalán találnak tudósítást olvasóink.

Next

/
Oldalképek
Tartalom