Dunántúli Napló, 1984. január (41. évfolyam, 1-30. szám)

1984-01-06 / 5. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XLI. évfolyam, 5. szám 1984. január 6., péntek Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának I apja- • _______________vfrjn? ^ A tartalomból: Felépül a Garzonmodul (3. oldal.) Jelentkezés főiskolára, egyetemre (5. oldal.) Állattartók Nagykozáron (5. oldal) Nincs hiány alkatrészekből Cristal traktorok és más erőgépek téli nagyjavítása az újpetrei termelőszövetkezet gépüzemében Téli gépjavítások a mezőgazdaságban A nagyüzemi gazdaságok gépjavító műhelyeiben folyik a gé­pek javítása és felkészítése az idei mezei munkákra. Nagy értékek forognak kockán, hiszen egy-egy gazdaság már tízmilliókban szá­molja gépparkját. A nagy teljesítményű gépek drágák, óvni kell őket, s jól karbantartani, hiszen üzembiztonságuk záloga a mező- gazdasági munkák gyors és jó minőségben való elvégzésének. Az újpetrei termelőszövetke­zetben Ángyán Lászlóhoz, az erőgépek javításáért felelős üzemvezetőhöz 16 kombájn és 60—70 erőgép tartozik. Javí­tásukra 9 millió forintot irá­nyoztak elő. — Jó ősz volt, viszonylag száraz, a gépeket nem vette annyira igénybe — nyugtázta egyrészről Ángyán László. — Gond viszont, hogy mennek fel az alkatrészárak, és akadnak hiánycikkek is, mint például a légszűrőbetét. Meg aztán az is igaz, igencsak elöregedtek gépeink, vannak itt 10—13 éves matuzsálemek is. Mit lehet tenni? Gsakis a gépjavítók ötletessége, lelemé­nyessége, szakértelemmel vég­zett munkája segít. Folyton drágulnak az anyagok, alkat­részek, mégis abból a 9 milliós előirányzatból 800—900 ezer forintot szeretnének megtaka­rítani. Ésszerű módon. Ángyán László saját újítását említi: 150 ezer forintba kerül a John Deer-be való új hengerfej, így hát nem dobták el a régit, ha­nem házilag 30 000-ért felújí­tották. Két- ilyen felújított hen­gerfejet is beépítenek. Nagyot lendít most munkájukon a múlt év végén vásárolt bolgár gyárt­mányú esztergapad, ezen a fi­nom munkákat is el tudják vé­gezni. Megemlítem, a megyében egyre több a fedett szín, kor­szerű gépjavító műhelyek épül­nek, mint például legutóbb Szabadszentkirályon. Újpetrén kevés gép telel fedél alatt, a gépjavító daruzott, aknával el­látott műhelyről álmodoz­nak . .. —- Szeretnénk megoldani ezt a gondot is, dehát vannak előbbre való, sürgetőbb beru­házásaink — kapcsolódik be a beszélgetésbe Bohár Ernő, a szövetkezet elnöke. — Az el­múlt évben fejeződött be ser­téstelepünk és 700 vagonos magtárunk építése, crossbar­központot létesítettünk és be­kapcsolódtunk a távhívásba, ami nagy öröm. Most a műtrá­gyaraktár megépítése van so­ron, s csak azután tervezzük, hogy fedelet húzunk nagy érté­kű kombájnjaink, traktoraink és repülőgépünk fölé. Egyébként világbanki hitelből az idén Claas Dominátorokat és Rába- Steigereket vásárolunk, fokoza­tosan megújul gépparkunk. A mezőgazdasági technikát s technológiát koncentráló ter­melési rendszerekhez: az IKR- hez, a KSZE-hez és a BKR-hez Baranyában 65 taggazdaság tartozik. Hogyan segítik őket Bábolnáról, Szekszárdról és Bajáról a gépjavításokban? Sokféleképpen, konkrétan, hatásosan. Abban mindhárom rendszer megegyezik, hogy a javító- és szervizmunkát helyzetfelmérés­sel kezdik: a taggazdaságok gépészeivel közösen megálla­pítják, melyik gépnél milyen beavatkozásra — felújításra, cserére, javításra stb. — van szükség. Ebben mindenütt a legkorszerűbb diagnosztikai módszerek segítettek. Kialakul a javítás hozzávetőleges sor­rendje — ezt az IKR-nél pél­dául az dönti el, mely gazda­ságnál milyen munkát lehel szabadban, illetve kell fedél alatt végezni vagy — mint a KSZE-nél — a gépek nagysá­ga, munkaigénye. Mindhárom termelési rendszer baranyai ki- rendeltségéről naponta és egyenként 5—7 szervizkocsi járja a megyét: képzett, gya­korlott szerelők, de ha kell, anyagbeszerzők, szervezők és persze gépkocsivezetők is. Nincsenek gondok, a pótal­katrészekről a jelek szerint mindenütt sikerült idején gon­doskodni. így van ez az IKR- nél, ahol csupán a Rába 180- as traktor több alkatrésze hiányzik — igaz, ebből IKR- tagnál csak kettő van. Rába- alkatrészekből sincs viszont hiány a KSZE kirendeltségein, ahol bőven akad John-Deer 4630-as alkatrész is, a Zetor­darabokról pedig ha kell köz­vetítőkként gondoskodnak. A pécsi BKR-irodán nyomatéko­san hangsúlyozzák: a komplett motortól a fődarabokig minden kurrens cikk vehető, kapható minden KGST-országból szár­mazó erőgéphez, vagyis a T— 150-es, K—701-es, E—516-os kombájnhoz, a Zetor traktorok­hoz, sőt a közeljövőben az MTZ-khez is. A bajaiak éssze­rű újítása: már decemberben alkatrész „egységcsomagokat" juttattak el a taggazdaságok­hoz, amiért csak mostantól kell fizetni. Ismét az IKR hozza legfris­sebben az új technikát: a na­pokban megérkezett Baranyá­ba négy Fiat 1880-as nehéz univerzál traktor. 180 lóerős, jó tapadású, talajnyomása kicsi; teljesítménye mélyszántásban 5—6 vasú ekével, üzemóránként a másfél hektárt is eléri. Az Üjpetrén említett világbanki hi­telből az IKR-tagokhoz hama­rosan új, nagy teljesítményű Decker kukoricavetőgép is ér­kezik. M.Z. - V.J. flz MSZMP küldöttsége Nürnbergbe utazott A Német Kommunista Pórt meghívására csütörtö­kön a Német Szövetségi Köztársaságba utazott a Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége, hogy részt vegyen az NKP Nürn- bergben megnyíló 7. kong­resszusán. A küldöttség vezetője Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bizottság titkára, tagja: Hargita Árpád, a KB kül­ügyi osztályának munka­társa. fl BT vitája Angola ügyében Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa szerdán este össze­ült, hogy megvitassa a Dél-afrikai Köztársaság Angola elleni agressziója következtében kialakult helyzetet. Mvlint ismeretes, a Biztonsági Tanács ösz- szehívását Angola kérte, mivel az utóbbi hetekben a dél-afrikai csapatok fo­kozták támadó cselekmé­nyeiket Angola déli terüle­tei ellen. A Biztonsági Ta­nács már decemberben is foglalkozott a kérdéssel. Elisio de Figueiredo, An­gola állandó ENSZ-képvi- selője az ülésen elhang­zott felszólalásában beje­lentette: a közelmúlt na­pokban a pretoriai rend­szer haderői fokozták had­műveleteiket az angolai— namíbiai határtól több mint 200 kilométerre, la­kott területeket, iskolákat, kórházakat bombáznak. Kurt von Schirnding, a pretoriai rezsim képviselője beszédében elutasította a tűzszünettel kapcsolatos angolai feltételeket. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács áttekintet­te a fogyasztói szolgáltatások szervezeti korszerűsítésének helyzetét. Megállapította, hogy az eddig végrehajtott szerve­zetkorszerűsítési intézkedések eredményesek voltak. Ugyan­akkor kötelezte az illetékese­ket a fogyasztási szolgáltatá­sok szervezeti korszerűsítésé­nek meggyorsítására, hatéko­nyabb segítésére. A kormány két, energia- ellátást érintő kérdésben fo­gadott el rendeletet. Jóváhagy­ta a helyi jelentőségű földgáz­források hasznosítását előmoz. dító jogi szabályozóst. Intéz­kedett az alapellátás feletti villamosenergia-igények gyor­sabb kielégítése érdekében kö­zületi, illetve lakossági háló­zatfejlesztési hozzájárulás be­vezetéséről, s megállapította ennek mértékét. A Minisztertanács a leány­vállalat-alapítás jogát — a lakás- és kisszövetkezetek ki­vételével — valamennyi szövet­kezeti formára kiterjesztette. A leányvállalatokra vonatkozó általános rendelkezések érvé­nyessége mellett a szövetkezeti leányvállalat alapítása és megszüntetése, valamint gaz. dálkodásának figyelemmel kí­sérése a szövetkezet testületi szerveinek feladata. Az új le­ányvállalatok hozzájárulhatnak a létesítők közös vagyoni alap­jaihoz és részesülhetnek is azokból. A kormány módosította a mezőgazdasági szakcsoportok alakításáról szóló rendelkezé­seket. A jövőben mód nyílik arra, hogy élelmiszeripari és szövetkezeti vállalatok is kez­deményezzék mezőgazdasági szakcsoportok alakítását. A Minisztertanács áttekintet, te az iskolarendszerű techni. kusképzés bevezetésének elő. készítésére eddig tett intézke­déseket. Megállapította, hogy az ütemtervhez viszonyítva egyes részterületeken elmara­dás mutatkozik. Kötelezte az érdekelteket a képzés beveze­téséhez szükséges előkészítő munkálatok meggyorsítására, a további intézkedések késleke­dés nélküli megtételére. A kormány áttekintette az országgyűlés decemberi ülés­szakán elhangzott képviselői javaslatokat. Kötelezte a mi­nisztériumokat és az országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy vizsgálják meg az indít­ványok megvalósításának lehe. tőségeit, és az eredményről tájékoztassák az országgyűlés elnökét, valamint a javaslato­kat tevő képviselőket. Marjai József Havannában Kubai—magyar tárgyalások kezdődnek Havannában. Mar­jai József miniszterelnök-helyet­tes csütörtökön a karibi sziget- ország fővárosába érkezett, ahol Jósé Ramón Fernández kubai miniszterelnök-helyettes meghívására részt vesz a Ma­gyar-Kubai Gazdasági és Mű­szaki-tudományos Együttműkö­dési Bizottság soron következő 12. ülésszakán. A mostani tanácskozáson át­tekintik a két ország árucsere­forgalmának, a kormányközi egyezmények és megállapodá­sok keretében folyó együttmű­ködésének, valamint műszaki­tudományos kapcsolatainak fejlődését a 11. ülésszak óta eltelt időszakban, és meghatá­rozzák továbbfejlesztésük irá­nyait. A bizottság megvizsgálja a kölcsönös áruszállítások bőví­tésének lehetőségeit. Kiemelt figyelmet szentel az Ikarus autóbuszok kubai összeszerelé­sét és a szigetország tömeg- közlekedésének szervezését érintő témáknak. Áttekinti a két ország együttműködésének eredményeit a KGST-összefo- gással megvalósuló progra­mokban, többi között a kubai citrustermelés és -feldolgozás fejlesztésében, a nikkel-, ko­baltlelőhelyek hasznosításában, a kubai tudomány és technika gyors ütemű fejlesztésében, valamint Kuba területének geológiai feltárásában. Az ülésszakon értékelni fogják a két ország hosszú távú népgaz­dasági tervei egyeztetésének eddigi előkészítését. A Pécsi Vasas Ipari Szövetkeze^ gyártmányai közül jelentős tétel 250 Zengő—03 típusú, szovjet motorral működő fűnyírógép gyár­tása. Jelentkeznek egy önjáró fűnyíró prototípusával, amelybe a kismotor és gépgyár által gyártott meghajtóművet építenek be. Ez az első negyedévben készül el és áprilistól megkezdik a sorozatgyártását. A képen: a Zengő—03. Erb János felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom