Dunántúli Napló, 1984. január (41. évfolyam, 1-30. szám)

1984-01-06 / 5. szám

Dunántúlt Tlaplö 1984. január 6., péntek Rendelet a villamos hálózat fejlesztéséről Bevezetik a hálózatfejlesztési hozzájárulást Hatalmas erők állnak a béke mellett A Pravda vezércikke a nemzetközi helyzetről A népgazdaság energiafel. Használása összességében nem növekedett az utóbbi években, de ezen belül évi 3—4 száza­lékkal emelkedett az ország villamos energia fogyasztása, és különösen dinamikusan bő­vült a háztartásoké, tavaly például 9 százalékkal. Az or­szág rendelkezésére álló beru­házási eszközök nagyobb ré­szét jelenleg is az energetikai fejlesztések kötik le. Ahhoz pe_ diq, hogy a fogyasztók több villamos energiához jussanak, kilowattonként 40—60 ezer fo. rintot új erőmű, s 25—30 ezer forintot pediq a hálózat fejlesz­tésére kell fordítani. A telepü­lések egy részén, az érdekelt lakosok — az 1966-ban meg­jelent jogszabály alapján — önkéntes anyagi hozzáiárulás- sal részben, vagy egészében maguk fedezték az elosztóhá­lózat fejlesztési költséqeit. Ám a méltónyosabb teherviselés az eddigi gyakorlat megváltozta­tását, az elavult jogszabály korszerűsítését indokolta. Ezért a kormány most rendeletben szabályozta az új, kisfeszültsé­gű elosztó vezetékhálózat lé­tesítését, a meglévők bővíté­sét. A Minisztertanács rámutat, hogy továbbra is elsősorban az állam, és ezen belül a taná­csok, az áramszolgáltató vál­lalatok pénzügyi eszközeiből kell fedezni a vezetékéoítés költségeit, s csak rendkívül in­dokolt esetben lehet a lakos- sáq önkéntes költségmeatéríté- sére alaoozni a beruházásokat. S ha igénybe vesznek önkén­tes hozzáiárulást annak eddi. ni nvakorlatán változtatni kell. A Minisztertanács rendelete értelmében a költségeket — az eddigiektől eltérően — nem a fogyasztók — éoületek, ház­tartások stb. — száma szerint egyenlően, hanem a villamos- enerqia-igény arányában oszt­ják meq. Az önkéntes hozzája, rulással éoült hálózatra —an­nak üzembe helyezésétől szá­mított tíz éven belül — csak olyan fogyasztó csatlakozhat, aki o hozzájárulást szintén be­fizette. Ezzel rendeződik az ön­kéntes hozzájárulásban részt nem vevők, a később odaköl- tözők és villanyáramra igényt tartók eddig sok vitát kiváltó helyzete. Az új kormányrendelet e be­ruházások eddigi pénzügyi for­rásait kibővítette azzal, hogy bevezeti a hálózatfejlesztési hozzájárulást, amit azok fizet­nek, akik az átlagot megha­ladó villamosenergia-teljesít- ményt igényelnek. A kormány­tól kapott felhatalmazás alap­ján az ipari miniszter rende­letben szabályozza a hálózat­fejlesztési hozzájárulás mérté­két, megfizetésének és feíhasz. nálásának módját. A háztartások átlagos igé­nye 3,3 kilowatt villamosener- gia-teljesítmény. A rendelet ezt az átlagot meghaladó új, vagy többletigények kielégítését kö. ti kötelező hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez. A többletigénnyel járó hozzájá­rulás 3,3-tól 12 kilowattig prog- resszíven emelkedik: kilowat­tonként kétezer forint fizetendő az 5,5 kilowattig, ezen felül kilowattonként háromezer fo­rint a 7,7 kilowattig, és négy­ezer forint a 12 kilowattig ter­jedő, majd egységesen hat­ezer forint a hozzájárulás a 12 kilowattot meghaladó tel­jesítmény esetén. A nagyobb villamosenergia-teljesítményhez nagyobb villanyórát — szak­szerű elnevezéssel kismegsza­kítót — szerelnek fel. A 3,3 ki­lowatthoz — amely után még nem kell hozzájárulást fizetni — elegendő a 15—16 amperes kismegszakító. Aki például 5,5 kilowattot igényel és ezért 15 amperes óráját 25 amperesre cserélteti, annak 4400 forint egyszeri hálózatfejlesztési hoz­zájárulást kell fizetnie. A vál­lalatok, intézmények és egyéb nem lakossági fogyasztók, — az iskolák, óvodák és más költ. ségvetési szervek kivételével — egységesen kilovoltamperenkénl 7800 forint hozzájárulást fi­zetnek az új, vagy többletigé­nyek teljesítéséért. A rendelet előírja, hogy az áramszolgáltató vállalatnak vagy a tanácsnak befizetett há­lózatfejlesztési hozzájárulást elkülönítetten kezeljék és ki­zárólag új hálózat létesítésére, a régiek meghosszabbítására, bővítésére használják fel. Az új rendelet nem szünteti meg a szerzett jogokat, sőt a jog­szabály hatályba lépéséig még nem teljesített, de vállalt igé­nyek kielégítéséért sem kell hozzájárulást fizetni. A jog­szabály felsorolja azokat az eseteket, amikor nem követel­hető kötelező hozzájárulás, így például mentesülnek ettől a befizetéstől az önkéntes fo­gyasztói hozzájárulás Résztve­vői, az új tanácsi lakások bér. lői, az új szövetkezeti és örök­lakások tulajdonosai, ha nincs nagyobb igényük a műszaki tervben, vagy az áramszolgál­tató vállalattal ' kötött szerző­désben rögzítettnél, mert ilyen esetekben az építési költség már fedezte a hálózatfejlesztési kiadásokat is. A minisztertanácsi és a mi­niszteri rendelet a kihirdetéssel lép hatályba, s ezzel egyide­jűleg érvényét veszti a villamos, hálózat-fejlesztés szabályozásá­ról 18 évvel ezelőtt megjelent, régi jogszabály. Az SZKP KB múlt év decem­beri ülésének és a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának határo. zatai ismét megmutatták, hogy a Szovjetunió tervei békésekés alkotóak. E dokumentumok fő gondolata a nép jólétének nö. velése, ami semmiképpen sem egyeztethető össze a háborúval — állapítja meg csütörtöki szá­mának vezércikkében a Pravda. A cikk emlékeztet rá, hogy a Legfelsőbb Tanács a nemzetközi helyzetről és a Szovjetunió kül­politikájáról hozott határozatá­ban maradéktalanul elfogadta a Jurij Andropov múlt év szep­tember 28-i és november 24-i nyilatkozataiban foglaltakat. A Legfelsőbb Tanács külpolitikai határozatának igen nagy jelen­tősége van. Megerősíti, hogy a Szovjetunió tovább folytatja bé. keszerető lenini politikáját. A Legfelsőbb Tanács megbíz­ta a szovjet kormányt, hogy folytassa a Szovjetunió és szö­vetségesei biztonságának szava, tolásáért végzett tevékenységet, tegye meg azokat a lépéseket, amelyek a jelenlegi helyzetben elősegíthetik a nemze'közi lég­kör javulását. A Szovjetunió nem kíván katonai téren verse­nyezni. Mélységes meggyőződé­se, hogy jelenleg a béke és a biztonság megszilárdításának egyetlen lehetséges módja, ha elismerik az egyenlőség és az ♦ BEJRÚT: Túlnyomórészt polgári áldozatokat követelt a kelet-libanoni Baalbek térsé­gében végrehajtott szerdai iz­raeli légitámadás, amelyet a haladó sajtóval összhangban tömegmészárlásnak minősítet­tek a síita vallási-politikai ve­zetők. Még mindig nem végle­ges adatok szerint több, mint száz a halottak és legalább négyszáz a sebesültek száma — elpusztult sok lakóház, egy- egy mecset, iskola és orvosi rendelő. A sebesültek között 150 iskolás gyerek van. ötven palesztin család hajléktalanná vált. Az áldozatok számát nö­velte, hogy a légitámadás má­sodik hulláma a mentési mun­kálatokban részt vevő polgári lakosokat érte. A bejrúti és a baalbeki siita vezetők az Egyesült Államokat tették fele­lőssé az 1982-es libanoni had­járat óta legsúlyosabb áldo­zatokat követelő izraeli táma­dásért. egyenlő biztonság elvét, s en­nek alapján mindenki kölcsönö­sen elfogadható megállapodá­sokra törekszik. Bizonyos 'körülmények között 1984 fontos szakasszá válhat az enyhüléshez vezető úton — ál­lapítja meg a Pravda. — A Szovjetunióban a kialakult hely­zetet nem kívánják visszafordít­hatatlannak tekinteni. Az új év előestéjén ismét megerősítést nyert, hogy ha az Egyesült Ál­lamok és a NATO más országai késznek mutatkoznak visszatérni az amerikai rakéták európai te­lepítésének megkezdése előtti helyzethez, akkor a Szovjetunió is kész ezt megtenni. Kétségtelen, hogy nehéz ked­vező fordulatot elérni a nem­zetközi helyzetben. Az imperia­lizmus erő; agresszívak és ma­nővereik a legnagyobb ébersé­get követelik. Az imperializmus azonban már régen nem képes ráerőltetni akaratát a szocialis­ta országokra. Az Egyesült Álla. mok hegemonista törekvéseivel a világ országainak többsége szembeszáll. A nemzetközi po­litika erős tényezőjévé vált a soha nem látott méretű háború­ellenes mozgalom. A béke mel­lett hatalmas erők állnak s fel­adatuk az, hogy erősítsék egy­ségüket, még határozottabban folytassák harcukat — szögezi le a Pravda vezércikke. * -----------------------------­♦ RÓMA: Az olasz rendőr­ség letartóztatott öt személyt, akik értelmi szerzői és végre­hajtói voltak Anna Bulgari és 18 éves fia, Giorgio elrablásá­nak. A szardíniái, illetve pugliai származású pásztorokat Rómá­tól nem messze vették őrizetbe. A banda tagjai a kihallgatás során részben elismerték az emberrablásban való felelőssé­güket. Rendőrségi közlés szerint a letartóztatott öt pásztor — további két személyt még ke­resnek — kapcsolatban áll a szardíniái szeparatista mozga­lommal is. ♦ WASHINGTON: Szerdán este benyújtotta lemondását Paul Thayer amerikai hadügy­miniszter-helyettes, mert az il­letékes hatóságok hivatali po­zíciójával való visszaélés gya­núja miatt vizsgálatot indítottak ellene. Thayer egy évvel ez­előtt , lépett hivatalába, s a Reagan-kormány sok más hi­vatalnokához hasonlóan, köz­vetlenül az üzleti életből vál­tott át a politikára. A vád el­lene most az, hogy posztját jogtalan haszonszerzésre hasz­nálta fel. Pamut és műszála* jerseyanyagok — 120 és 150 cm szélességben — már 70 forinttól vásárolhatók! PÉCSETT: + a Belvárosi Áruház méteráruosztályán + a Maradék méteráruboltban, Szalai A. u. 2., + az Olcsó Aruk Boltjában, Sallai u. 6., és Hajnóczy u. 2. + Komlón, Mohácson és Siklóson, az Olcsó Aruk Boltjában I MOST VÁSÁROLJON! - MOST ÉRDEMESI — VARJUK! Tuniszi utcakép — katonai páncélos járművel. Tunéziában a ke­nyérárak emelése után kitört zavargások felszámolására szükség- állapotot vezettek be. Elisio de Figueiredo, Angola ENSZ-képviselője a Biztonsági Ta­nács ülésén követelte, hogy a világszervezet lépjen fel hatéko­nyan a fajüldöző Dél-afrikai Köztársaság Angola eilen; agresz- sziv támadásainak megakadályozására.------------------------------------------------ * -------------------------------------------------­Oskar Fischer látogatása a Szovjetunióban A szovjet kormány vendége­ként január 3—4-én baráti lá­togatást tett a Szovjetunióban Oskar Fischer, az NSZEP KB tagja, a Német Demokratikus Köztársaság külügyminisztere. Andrej Gromiko, az SZKP KP PB tagja, a Minisztertanács el­ső elnökhelyettese, külügymi­niszter és Oskar Fischer meg­beszéléseket folytatott, ame­lyeken a szívélyesség és a tel­jes megértés légkörében meg­vitatta a két állam közötti test­véri kapcsolatok fejlődésének kérdéseit, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó idő­szerű nemzetközi problémákat. A két állam népének barát­sága és gyümölcsöző együtt­működése megfelelő módon szolgálja a szocializmust és a békét, előmozdítja a szocialista és a kommunista építésnek — az SZKP XXVI. és az NSZEP X. kongresszusán — megjelölt feladatok eredményes megol­dását. A minden területre ki­terjedő kapcsolatok további ki- szélesítése és elmélyítése szem­pontjából elsőrendű jelentősé­gű, hogy következetesen meg­valósulnak azok a megállapo­dások, amelyeket a két ország vezetői kötöttek az Erich Ho- necker vezette NDK párt- és állami küldöttség 1983 májusi szovjetunióbeli hivatalos és ba­ráti látogatása alkalmával. Kifejezésre jutott az a meg­győződés, hogy a két ország baráti szövetsége az európai kontinens békéjének és bizton­ságának egyik fontos tényező­je, a jövőben is változatlanul erősödni fog. A felek egyetértettek a nem­zetközi helyzet, a feszültség fo­kozódása okainak értékelésé­ben. Oskar Fischer hangsúlyozta, hogy az NDK teljes mértékben támogatja Jurij Andropov 1983. november 24-i bejelentését, a szovjet vezetésnek a „Pershin- gek" és manőverező robotrepü- főgépek nyugat-európai meg­jelenésével kapcsolatos hatá­rozatait. A megbeszélések résztvevői külön rámutattak arra, hogy a szocialista országoknak az új amerikai közép-hatótávolságú atomfegyverek telepítésére adott válaszintézkedései meg fognak felelni annak a meg­növekedett veszélynek, amit ezek a fegyverek jelentenek. A szocialista közösség államai nem törekednek katonai fö­lényre, de nem engedik meg azt sem, hogy velük szemben fölény alakulhasson ki.---------------------- * ---------------------­A lomtámadási álriadó Téves atomriadó volt szerdán az amerikai Pennsylvania állam­ban. A csütörtöki lapok beszá­molója szerint azok a techniku. sok, akik a szövetségi állam riasztási központjában dolgoz­nak, véletlenül olyan jelzést vál­tottak ki, amely az Egyesült Ál­lamok elleni nukleáris csapást jelzi. Pennsylvania állam kétharma. dát érte el a vészjelzés. Jóllehet a technikusok észlelték a hibát, és néhány percen belül telexen és telefonon értesítették a ha­■f PÁRIZS: Súlyos incidens történt csütörtökön a Peugeot konszernhez tartozó Talbot gép­kocsigyár Poissyban lévő üze­mében. Az igazgatóság gyári rendészete rohamot intézett az egyik üzemrészt megszállva tartó, sztrájkoló munkások el­len, akik az elbocsátások mi­att tiltakoznak. Vasrudakkal támadtak a sztrájkotokra, hogy kiverjék őket az üzemből. A munkások ugyancsak vasrudak­kal és egyéb, kezükbe kerülő tárgyakkal védekeztek. Órákig tartó közelharc folyt az üzem­ben. Az incidensnek ötvenöt sebesültje van, közülük négyet kórházba kellett szállítani. Vé­gül a rendőrség beavatkozása vetett véget a közelharcnak. tóságokat, a Philadelphiától északra lévő allentowni körzet, ben negyven sziréna már javá­ban szólt. Az illetékesek utólag arra panaszkodtak, bogy a la­kosság rá se hederített a bő­gő szirénákra. Kao Samreth, a Kambodzsai Népköztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője hazája nemzeti ünne­pe alkalmából csütörtökön fo­gadást adott a budapesti Gun. del étteremben. A fogadáson részt vett Benke Valéria, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Po. litikai Bizottságának tagja, Trautmann Rezső az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Cserven- ka Ferencné, az országgyűlés alelnöke, Markója Imre igaz­ságügy-, Váncsa Jenő mezőgaz­dasági és élelmezésügyi, Veress Péter külkereskedelmi miniszter, Kótai Géza az MSZMP KB kül­ügyi osztályának helyettes veze­tője és Garai Róbert külügymi­niszter-helyettes, valamint tár­sadalmi, gazdasági és kulturá­lis életünk több más képvise­lője. Ott volt a budapesti dip­lomáciai képviseletek több ve­zetője és tagja is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom