Dunántúli Napló, 1984. január (41. évfolyam, 1-30. szám)

1984-01-21 / 20. szám

Cél: a zsúfoltság csökkentése Utcäröl utcára Volán-tervek 1984-ben További járatsűntések Lvov-Kertvárosban Pécsett, a Temető utcában épült egyetemista kollégium Év végi dolgokról—év elején Készül(get) a tűzoltó laktanya műhelyé üzlet épült a Nevelési Központ­tól délkeletre. Kettőnél talán már a tatarozásra gondolnak, a harmadiknak azonban még min­dig csak a csontváza áll — a határozatlanság emlékműve­ként. Ti annak idején úgy volt, hogy hús. és kenyérbolt lesz ott, s e követelmények szerint indult az építés. Aztán jött egy fordulat, amikoris a Pécsi Hús­ipari Vállalat saját üzemelteté­sű húsbolt létesítésére ajánlko­zott. Nosza, át is terveztek min­dent. Aztán úgy gondolta a hús­üzem, hogy mégsem csinál sa­ját üzletet, legyen az inkább az Élelmiszerkereskedelmi Vállala­té. Annak azonban megvannak a maga üzemeltetési tapaszta­latai, ehhez igazítja az új üz­letet is. Tehát: újabb átterve­zés. Hát itt tart most ° ..csont­váz”, És hogy mi a vadonatúj határidő? Június 15. A Nevelési Központban régen lehetett egyszerre ennyi építő­munkást látni, mint most. Szá­mosán dolgoznak — és igen se­rényen I — a tornacsarnok hi­ánypótlási munkáin. A 43x24,6 méter alapterületű épület olyan méretű, hogy mozgatható vá­laszfalakkal három részre oszt­ható, így egyszerre három-osz­tály tarthat tornaórát. De lesz egy negyedik is — kell is az intézményrendszer sok diákjá­nak! — a szomszédos uszoda­épületben. Ebből választanok le egy tornáteremnyit, de még így is marad elegendő hely a 25 méteres medencéhez, amely kizárólag tanmedence, s ennek megfelelően kb. a felében fél­méternyi lesz a vízmélység, s a mélyebbik végén sem több másfél méternél. (Az alagsor­ban lesz két szauna is.) A tor­nacsarnokban — úgy mondják _ februárban tornászhatnak a gyer ekek, az uszoda műszaki át­adási határideje március 15-e. Lehet, hogy áprilisban már lu­bickolhatnak a lurkók? Ezzel be is fejeződik a Ne­velési Központ építkezése. Az év közepére az építők kiürítik az ,,amfiteátrumot", s talán lassan felszámolódik az egész itteni felvonulási terület. Akárhogy is vesszük, az építkezések súly­pontja messze került innen, a távoli építési területek innen történő kiszolgálása, ellátása egyre körülményesebb. Még egy lvov-kertvárosi mun­ka fér bele ebbe az írásba: a Testvérvárosok terén leendő rendelő, amelynek ugyancsak december vége volt a korábbi határideje. A módosult határ­idő (május 30.) ismeretében nem meglepő, hogy teremtett lelket nem látni itt. Igaz, az eredeti terv is változott: az egyik felnőtt rendelő gyermek- orvosi rendelővé alakul át, et­től is van a késedelem. A látottak alapján beszélget, tünk Bogner Ferenccel, oki el­mondta: egyre nyomasztóbbak a BÉV szakipari gondjai, a szak­munkások sorra hagyják el töb. bet ígérő munkalehetőségek kedvéért a vállalatot. Emiatt volt az említett fűtésszerelői ka­pacitásgond, s emiatt volt, hogy 1983-ban végig összesen 5 (öt!) bádogosa volt a vállalatnak. Vállalati gazdasági munkakö­zösségek engedélyezésével pró­bálnak segíteni a gondon, de ez sem mindenható. Nem rit­kák az anyagellátási nehézsé­gek. Jellemző példaként említi, hogy az egyik szállítójuktól azért nem kapták meg a leszer. ződött, nagyon közönséges mo­zaiklapot, mert az illető cég jobb — export! — lehetőséget talált. Hársfai István . ! Épül a pécsi Nevelesi Központ uszodája Délutáni utazás; csúcs A Volán 12. számú Vállala­tának autóbuszai az elmúlt esztendőben 28,5 millió kilo­métert futottak és 170 millió utast szállítottak. A vállalat személyforgalmi tevékenységé­ben — mint ismeretes —, a baranyai megyeszékhely tö­megközlekedése meghatározó, amely 140 millió utast jelent egy esztendő alatt. Az utazók részéről időről-időre visszatérő gond, hogy a déli városrészt, továbbá Újmecsekalját illetően sokszor elviselhetetlen á zsú­foltság és azt sem a reggeli, sem pedig a délutáni csúcsban ez idáig nem sikerült csökkente, ni. A Volán az elmúlt év végén 12 csuklóst kapott az Ikarus­tól, ám a nagy befogadóké­pességű autóbuszok, ha enyhí­tik is a gondokat, jelentős vál­tozást mégsem jelentenek. A vállalat azzal számol, hogy a városi utasforgalom az idei évben mérsékelten emel­kedik: a növekedés "3—4 szá­zaléknál nem lesz magasabb. Nagyobb átrétegeződésre szá­mítanak viszont az egyes vá­rosrészeket, pontosabban Lvov- Kertvárost tekintve, mert több száz új lakást adnak át az idén is, amely az utazási igények változását hozza magával. Az elmúlt évben több új járatot indított a vállalat és ezen túl­menően sűrítette a követési időt, főleg a lvov-kertvárosi vo­nalakon. Az említett fejleszté­sek kilométer-kihatása megha­ladta a kétszázezer többlet­kilométert. Ami az idei forgalomfejlesz­tési elképzeléseket illeti, azok a következők. A vállalatnál nem tagadják — jól ismerve és elfogadva a pécsiek óhaját — a zsúfoltság csökkentése az egyik legfontosabb feladatuk. Amit viszont az utazóközönség nem érzékel különösebben, az a következő: a Pécsett közle­kedő közel száz csuklós autó­busz egyharmada felújított ko­csi, így a nemrég forgalomba helyezett új csuklósok felét — hatot — használhatták föl végsősoron az állomány növe­lésére az azóta végrehajtott selejtezések miatt. A központi rendelkezések le­hetővé teszik, hogy azok a vál­lalatok, amelyeknél a feltéte­lek adottak, áttérhetnek a negyvenórás munkahétre. Az év elejétől Pécsett 28 cég je­lezte, hogy bevezeti az új munkarendet és az első félév folyamán további vállalatok belépése várható. Mindez azt követeli meg a Volántól, hogy ennek megfelelően módosítsa a különböző vonalakon a já­ratok menetrendjét. A 32-es, illetve a 39 a járatok útvona­lán most folyik az utasszómlá~ lás és az eddigi tapasztalatok alapján, mind a Baromfifeldol­gozó, mind pedig a Sopianá- hoz és a MECHLABOR-hoz közlekedő autóbuszok menet­rendjének további finomításá­ra lesz szükség. A Lvov-Kertvárosbóf utazók­nak változatlanul az egyik leg­nagyobb gondjuk a 47-es já­rat zsúfoltsága. Tavaly óta sű­rűbben követik egymást o ko­csik, de a gondok nem csök­kentek. Ezért e hónap köze­pétől - elsősorban a csúcs- időszakban — újabb járatokat állítottak be a 47-es vonalán. Ez többek között azzal is ösz- szefügg, hogy a harkányi út mentén több száz lakást adtak át az elmúlt időszakban. Az említett járatsűrítés negyven­ezer plusz kilométert jelent éves viszonylatban a Volánnak. A vállalat elodázhotatlannak tartja, a málomközeli új laká­sok, továbbá az Eszék utca dé­li részén lévő terület mielőbbi bekapcsolását a tömegközleke­désbe. Ugyanis az említett kör­zetektől távol vannak az autó- buszmegállók. A végleges megoldás az évek óta tervezett új forgalomirányító központ megépítése a siklósi városrész déli részén, ugyanis a 39-es autóbuszok jelenlegi végállo­mása, továbbá a Nevelési Központba érkező és onnan in­duló járatok kiszolgálása nem felel meg a követelményeknek, az igényeknek. S. Gy. I lyenkor januárban megpezsdül az élet több építkezésen, mások meg Csipkerózsika-álomba merülnek — ez már szinte hagyomány, ha nem is „haladó". Nem a lakásépí­tésre gondolok, az már megszokottan folyamatossá vált, az év végi hajrá szinte ismeretlen. Most tehát az egyebek közül néz­zünk néhányat. A közös jellemző: valójában 1983 végén át kel­lett volna adni, ám ez különböző okokból kifolyólag késedelmet szenved — többnyire szabályos határidő-módosítások révén. Íme pl. a Janus Pannonius Tudomány Egyetem új kollégiu­ma a Temető utcában. Az új, érdekes megjelenésű, 500 sze­mélyes kollégiumon most folyik a hajrá. Ottjártamkor éppen vagy száz festö-mózoló versen­gő munkájának a tanúja lehet­tem. A BÉV a kivitelező. Mun­kásai békésen megfértek — az idő sürgetése okán — az Or­szágos Szakipari Vállolat szak­munkásai és egy seregnyi kis­iparos mellett. A serény munka igazolja, amit hallottam: a BÉV olyan helyzetet akar teremteni, hogy februárban megkezdhes­sék a költözést. Nagyon sok még a munka! Akkor is, ha tudjuk, hogy a BÉV vezető szak­emberei is dolgoztak itt a mi­előbbi befejezés érdekében. A Kodály Zoltán út elején meglehetősen hosszadalmason épült házban már laknak, a földszinten azonban csönd van. Két üzletnek — egy virágbolt­nak és egy cukrászdának van itt hely. Fűtik is a helyiségeket, mert a legalsó lakások számára csak így biztosítható a norma szerinti meleg, de ezen kívül semmi értelme a fűtésnek. Év végére lett tulajdonos is, vég­leges terv is a két üzletre, a BÉV azonban már nem lelkese­dik ezért a munkáért. Bogner Ferenc termelési főmérnök a folytatást illetően egy „ma/'d meglátjuk" után kimondja: az kapacitás és szemlátomást azt első fél évben aligha lesz erre sem bánná, ha valaki más vál­lalná fel ezt a munkát. Nem messze innen a Művé­szeti Szakközépiskola körül is látni: másutt van nagy hajrá­ban a BÉV, ennek a változé­kony határideje pedig az új tanévkezdet lévén, csendesebb lehet az építési ütem. Augusz­tus derekára kellene — legké­sőbb! — átadni, hogy a taní­tás ott kezdődjék meg végre, ám ekörül még alku folyik. Az oktatási szárnyat valóban tan­évkezdetre adnák át. azonban a hangversenytermet és a tor­natermet csak később. Szeptem­ber végére, október elejére? . . . És most LvovjKertváros . . . Valamikor 1982-ben három — tízemeletes házhoz ragasztott — 1982-ben készült el az új tűz. oltólaktanya, az építkezés az új tmk-műhellyel folytatódott. A BÉV 1983 végi befejezést tér. vezett, de ez nem jött össze, leginkább a fűtésszerelő-kapa­citás elégtelensége miatt — minden erőt a lakásépítéshez vittek. Emiatt az alvállalkozók — az ORSZAK és a Pécsi Épí­tő és Tatarozó V. — sem tud­tak dolgozni. Most a vállalat kötbért fizet: januárban 90, feb. ruárban 180, márciusban 360 ezer forintot. Ugyancsak érde­kelt tehát abban, hogy miha­marabb túladjon ezen a mun­kán. Úgy szól az ígéret, hogy az első negyedév végére átad­ják az új, 18 millió forint érté­kű létesítményt — az új pécsi tűzoltólaktanya ezzel válik tel­jessé. 4. HÉTVÉGE

Next

/
Oldalképek
Tartalom