Dunántúli Napló, 1983. október (40. évfolyam, 271-301. szám)

1983-10-29 / 299. szám

Az épület földszintjét építik a Lenin tsz kőművesei 1985-re elkészül az üj uéméndi iskola Kényelmes oktatási körülmények 300 diáknak Legfontosabb feladat a bűnözés megelőzése A közrend és közbiztonság helyzete Pécsett Hatékonyabb fellépés a munkakerülő, csavargó életmódot folytatókkal szemben Egy pécsi- nagyvállalatnál májusban a pécsi Városi Rend­őrkapitányság a rendészettel közösen ellenőrzést tartott. En­nek során felhívták a munka­vezető figyelmét, hogy a sza­badban tárolt hegesztőtransz­formátort a munka befejezte- kor zárják biztonságos helyre. A jó indulatú és a társadalmi tulajdon gyakori megkárosítá­sa tapasztalatán alapuló fi­gyelmeztetés nem használt: a trafót még azon a hétvégén el­lopták. Hétfőn megérkezett a feljelentés a rendőrségre . . . Tucatjával lehetne sorolni a hasonló eseteket. Ezt az egyet dr. Garai lózset rendőr alezre­destől, a pécsi Városi Rendőr- kapitányság vezetőjétől hallot­tak alátámasztására említjük. — Emelkedik a társadalmi tulajdont károsító bűncselek­mények száma, s ez felveti e tulajdon megóvásával megbí­Új iskola Véménden — a régit kinőtte- már a falu. A ..ré­gi" iskola sem olyan öreg még, 50 éves körül lehet, s a község központját szinte uralni látszik a tekintélyes megjelenésű eme­letes épület. Körzeti iskola lévén Szebényből és Fékedről is fo­gadja a diákokat, s a 300 kö­rüli tanulólétszám a hat tante­remben két műszakban is csak szűkösen helyezhető el. Ezért is született elhatározás új ugyan­csak hattantermes iskola épí­tésére. A kettő együtt alkalmas lesz arra, hogy a várhatóan növekvő számú iskolások részére — magának Véméndnek a la­kosszáma is növekedésnek in­dult az elmúlt években — ké­nyelmes oktatási körülményeket biztosítson. A nemrég felújított későba- rakk — 1796-ban épült — templom mögött tehát ugyan­csak a község központjában ta­láltak alkalmas helyet az új iskolának, amelyet oz AGRO- BER-né| készült tervek alapján a helyi termelőszövetkezet épí­tőbrigádja épít. A beruházás költségeinek a jelentős részét — 15 millió forintot — a Baranya megyei Tanács fedezi, de saját eszközeiből a községi tanács is hozzájárul ehhez. A kétszintes épületben — mint mondtuk — hat tanterem lesz, s helyet kap itt egy termé­szettudományi előadóterem, könyvtár, úttörőszoba és taná­ri szoba is. Külön szárnyban épül konyha és étterem, ami természetesen mindkét iskolát ellátja. Ugyanígy közös lesz a régi épületben lévő tornaterem is. Az új véméndi iskola előre­láthatóan az 1985—86-os tan­évben mór fogadja a tanuló­kat. Vízminőség-védelmi bázishálózat a Balatonnál Vizminőségvédelmi bázisok hálózató* alakítják ki a Ba­latonnál. Az első ilyen megfi­gyelőállomást Balatonkenesén létesítették. Itt a gyorsvizsgá­latra alkalmas laboratórium mellett hajóval, csónakkal vé­dőanyagokkal felszerelt osztag áll készenlétben az esetleges vizkárosodás — például olaj- szennyezés — megszüntetésé­re. A napokban készült e| a balatonszéplaki partőrház, amelyben még az ősszel gyors- vizsgálatra alkalmas laborató­riumot is berendeznek. Keszt­helyen már megkezdték egy nagyobb észlelőtelep építésé­nek előkészületeit, s a tervek szerint a közeljövőben vízminő. ségellenőrző bázist rendeznek be Balatonmárián és Balaton- akaliban is. Amióta nyugdíjban vagyok, nem volt egy fél szabad napom Látogatóban Zsifkó Ferencnél Amikor Zsifkóék ideköltöztek a siklósi Táncsics Mihály utcá­ba — huszonhárom esztendeje már... —, vékonyka platánok szegélyezték a járda menti zöld sávot. De aztán az utca „benépesült” sok szobás csa­ládi házakkal, a fák pedig las­san a háztetők fölé nőlteK: a rozsda színű levelek most hin­tázva ereszkednek alá a tőid­re. A kertben tíz sor kordonra húzott vesszőkön még tömött fürtök várják a kései szüretet, afféle „kis-szüretet”, mert a siklósi határban lévő, komo­lyabb parcelláról már beérke­zett a termés. Van az udvaron egy kis házikó, alatta hűs pin­ce, a murci már tisztul a hor­dókban: olaszrizling és hárs­levelű. Fogja a lopót, van még „öreg" bor a tavalyiból, azt mondja, gyere le a hordókhoz, nézd meg, mi van lent. — Minek? Majd fölhozod! El nem mozdulok a fal mel­lől, bágyadtan, de fényesen süt ide az őszi nap. Az aszta­lon fél tábla — barnára érett és kérgeseden házi szalonna, friss kenyér, mélypiros paprika, paradicsom, sótartó meg bo­rospoharak, szóval afféle „csendélet". Vászonra való. Följön a pincéből literes fehér borosüveggel. — A cigányok jutottak most eszembe... — mondom Zsif­kó Ferencnek. — Hogy-hogy? — ... Akiknek házhelyet osz­tottak, meg építési engedélyt, ha jól emlékszem Nagyhar- sányban. Még a hatvanas évek elején . .. Akkoriban mint járási tanács, elnök-helyettes egyik irányító­ja volt a cigánytelepek felszá­molásának és több száz csalód letelepítésének. — Szép, emberséges munka volt. Sok gonddal, persze . . Akkoriban Nagyharsányban hat vagy hét családi ház épült a putrikat végérvényesen elha. gyó családoknak, minden bejá­ratnál nemzetiszínű szalag volt kifeszitve, valaki verset szavalt, beszédeket mondtak szalagot vágtak át, meg minden. Nagy volt az öröm. Zsifkó Ferenc a közelmúlt­ban nyugdíjba vonult, de mór mint a Harkányi Fürdő Válla­lat igazgatója. Ilyenkor óha­tatlanul fel kell vázolni egy közéleti férfiú életének eddi- g i állomásait. Szabó mester­séget tanult Szigetváron, 1933- ban. Ismeretségünk régi keletű, de ezt nem tudtam. Lehet, ez most egy kis belemagyarázás a dolgokba, de talán ezért öl­tözködik szolidan, de elegán­san a mai napig is. Tíz év múl­va boltvezető az állami ke­reskedelemben, később igazga­tója a Dél-baranyai Népbolt Vállalatnak. 1955-ben Siklósra kerül, az FMSZ központba, 1958-tól 1971-ig járási tanács­elnök-helyettes, utána jó egy évig a Beremendi Cement Mű­vek személyzetise, aztán 1972- től a Harkányi Fürdő Válla­lat élére kerül. — Izgalmas volt a személy­zeti munka is Beremenden. Szakembereket toboroztunk, másrészt tanfolyamokat szer­veztünk, s közben le kellett te­lepítenünk a gyár új munkás- és műszaki gárdáját. — Marodjunk még a tanácsi munkánál. Azt mondják, kevés időt töltöttek az íróasztal mel­lett . . . — Van benne valami. Nagy volt a terület, örökké a falva­kat jártuk, aztán ott voltak a határjárások .. . Szóval a köz- igazgatás nem okvetlenül az irodákban zajlik le. — És nem is annyira látvá­nyos . . . — Akadt azért olyan is. Amit most mondok, annak csupán részese voltam, már amj a végrehajtást illeti. Például a Siklósi Várfesztivál. Mondom, ezt a megyei tanácsi vezetés ötleteként rendeztük és ismé­teltük meg. Hazai és külföldi fúvószenekarok találkozója volt, messzi vidékről özönlött a kö­zönség Siklósra, afféle búcsú- jellegű népi összejövetelként. Aztán a villányi szoborpark lét. rehozása . . — A nagyharsányiak meg­sértődnek. Magukénak vallják a szoborparkot. . . — Igen, ez egy fura hely­zet. Ugyanis az évente ide­látogató, nemzetközi szobrász­társaság a Gyimóthy-villában lakott, s az épület a villányiak területén áll, de maga a szo­borpark, vagyis a munkahely, nagyharsányi terület. Éppen ott húzódik a közigazgatásLha­tár . . Mindenkinek igaza van. Művelődési házak rendezvé­nyei. várkiállítások, író—olvasó találkozók, vagy például „A Tenkes kapitánya" című, tévé­film helyszíni felvételei . -. megannyi kultúrprogram. Hogy miként „testálták” a kultúrát Zsifkó elnökhelyettesre, arra itt a magyarázat: főiskolai levele­ző tagozaton történelem szakot végzett, de ezt most kifelejtet­te életrajzából. — Hogyan emlékszel a kö­zelmúltra, a harkányi évekre? — Ez volt a legkellemesebb számomra. Kitűnő munkatár­sakkal dolgoztam, nemcsak Harkányban, hanem például a szigetvári fürdőnkben is, ami szintén a vállalathoz tartozik. Igyekeztünk a legmesszebbme­nőkig kiszolgálni azt a roppant nagy tömeget, amely különösen a nyári időszakban megfordult a strandokon. Harkány szinte évről évre fejlődik — a község! — és ve­le, vagy inkább összhangban a fürdő is. Bővítették a szol­gáltatósokat, új létesítmények­kel lepték meg a vendégeket, az érdekelt kereskedelmi szer­vekkel az ellátás színvonalát emelték a strandokon. — Ennek ellenére soha nem voltam elégedett, és ha még tíz évet „lehúznék" a vállalat­nál, elégedetlenségem nem csillapodna. — Az a hír járja, hogy a medencében soha nem láttak lubickolni . . . — Ez túlzás. Hét alkalommal „strandoltam", az utóbbi két esetben már nyugdíjidőm alatt Egyszerűen nem volt rá időm. De a fürdő területén mindig megtaláltak. Más ember iszo­nyodik a tömegtől, nekem élet­elemem volt. — Nem lesz hiányérzeted? — Nem tudom. Biztosan lesz. De most is elfoglalom magam. Amióta nyugdíjban va­gyok, nem volt egy fél nap szabad időm. Tanácstag va­gyok, . pártbizottsági tag va­gyok, mit mondjak még? Ma délután is mennem kell . . . Megérkezik Judit asszony a bevásárlásból, kávét főz, ké­sőbb jön Zsifkóék lányának vőlegénye Pestről, közgazdász ő is, mint a lány. — Barátaid? — Az ajtó mindig nyitva áll. Csak találjanak itthon . . . — Mégis — ezt mindig meg­kérdezi az újságíró a nyugdí­jastól — mit csinálsz az elkö­vetkezendő időben? Leereszkedik a széken, ki­nyújtja a lábait, belepislog a napba és nevetve megjátssza a „tétlenkedőt" : — Semmit . . . Aztán lopva az órájára néz. Rab Fetenc zottak felelősségét. A társadal­mi tulajdont károsító bűnesetek gyakoribbá válása hanyagság­ra is visszavezethető. Úgy gon­dolom, elsősorban a szemlélet­tel van baj: például egy gon­datlanságból okozott, jelentős kárértékű tűzesetet a közvéle­mény bocsánatos bűnnek tart... Az olyan kárt, amelyet a társadalmi tulajdonban ha­nyagsággal, felületességgel okoztak, az emberek erkölcsi­leg nem ítélik olyan súlyosnak, mintha valakinek a személyi tu­lajdonát károsítják meg. Pedig nem kis értékekről van szó: 1982-ben 13 és fél millió forint volt. Elemzéseink, de a beve­zetőben említett példa is őzt mutatják, hogy — egyes terü­leteken — sem a dolgozók, sem a munkahelyi középveze­tők felelősségérzete, a társa­dalmi tulajdonról való gondos­kodás nem megfelelő szintű. Ügy érzem, hogy a jelenlegi gazdasági körülményeink kö­zött fontosságának megfelelő hangsúlyt kell kapnia a társa­dalmi tulajdon védelmének, és indokolt határozottabban rá­irányítani a vállalati vezetők és dolgozók figyelmét ezen a té­ren fennálló kötelezettségeikre. A városi rendőrkapitány mindezt megemlítette a napok­ban Pécs város Tanácsa végre­hajtó bizottságának ülésén is, ahol a megyeszékhely közrend­jének és közbiztonságának helyzete is napirenden volt. Jóliehet, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, általában a köz­rend és a közbiztonság szinten tartása folyamatos, jól szer­vezett munkát igényel, e be­számolóból mégis érdemes néhány, a pécsi rendőrség munkájában újszerű mozzanat­ra felhívni a figyelmet. Éspedig azért, mert a rendőrségnek — a közrend és a közbiztonság megfelelő szintje mellett — lé­pést kell tartania a bűnözési tendenciákkal. — Az eredményes felderítés és a bűnelkövetők felelősségre vonása alapvetően fontos jog- politikai érdek — hallottuk dr. Garai Józseftől. — Ennek megfelelően a pécsi Városi Rendőrkapitányságon intéz­kedéseket tettünk az össz- rendőri szemlélet erősítésére, a különböző szolgálati ágak koordinálására és tevékenysé­gük bűnügyi centrikusságának növelésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szolgálat a mindenkori bűnügyi operativ helyzethez igazodik, igyekszünk munkánkat ennek érdekében tervezni és szervezni. Ebbe per­sze sok minden beletartozik, például fiatal rendőreink kép­zésének meggyorsítása, vagy a rendőri munka társadalmi bá­zisának szélesítése. Ez utóbbi­ra néhány példa: az önkéntes rendőrök a konkrét bűnügyi helyzethez iqazodó munkát is kapnak, gyakorta keressük fel a különböző lakóterületi bizott­ságokat ahol nyíltan, kölcsö­nösen elmondjuk: miben, ho­gyan tudunk egymásnak job­ban seqíteni, élő a kapcsola­tunk az üzemrendészeti szer­vekkel. a közbiztonsági akciók­ban részt vesznek munkásőrök is. Mindez eqy szélesebb tár­sadalmi bázist jelent. Az újszerűnek mondott moz­zanatokról röviden: megvalósu­lóban van az az elképzelésünk, amely a munkakerülő, csavar­gó, potenciálisan bűnöző élet­mód folytatásával gyanúsítható személyekkel szembeni haté­konyabb rendőri fellépést hiva­tott biztosítani: folyamatosan működik az akciócsoportunk. A bűnügyi készenléti szolgálat a gyors és szakszerű felderítési munkát segíti. Növeltük a ve­szélyeztetett környezetben élők felderítését, és intézkedéseket tettünk a bűnmegelőzés érde­kében. Ez utóbbit szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, mert változatlanul gondot okoz a gyermek, és fiatalkorú bűn­elkövetők aránylag magas szá­ma. Itt — Pécsről lévén szó — érdemes egy pillanatra meg­állni, hovatovább ugyanis nem­csak a Kertvárosban, de város­szerte hírhedtté válik a Neve­lési Központ környéke. Egy, a megyeszékhely gyermek- és fia­talkorú bűnözésének helyzetét értékelő anyag szerint is kima­gaslóan fertőzöttnek számit a Lvov-Kertváros. Alagsori táro­lókból tűnnek el kerék- és mo­torkerékpárok, gépkocsikat törnek fel, gyakori o garázda­ság, a lopás. S jóllehet, e bű­nözői kategória esetében nem jellemző a csoportos elkövetés, de az gyakori, hogy „ad hoc”, ketten-hárman határozzák el, hogy csinálnak valamilyen „balhét". Ha már egyes bűnözői réte­gekről esik szó: magas azok­nak a cigány származásúaknak az aránya, akik csupán a jo- caika* ismerik — és követelik is ezek érvényesülését —, de a társadalommal szemben fennálló kötelességeiket, köte­lezettségeiket már nem. Mun­kakerülő. csavargó, élősdi magatartást folytatnak, gyer­mekeik nevelését elhanyagol­ják — „termelődik" így az utánpótlás —, bűncselekmé­nyek elkövetésével tartják fenn magukat. A bűnözésben való részvételük emelkedett, el­sősorban a vagyon elleni, illet­ve az erőszakos jellegű bűn- cselekményeknél. Ami ehhez feltétlenül kíván­kozik: a cigány származású bűnelkövetők esetében már jo­gosan beszélünk szervezett­szerű bűnözésről, különösen rablások, zsebtolvajlások, be­surranásos lopások esetében. Tény. hogy Pécsett a köz­rend és a közbiztonság meg­felelő szinten van. Az ismertté vált bűncselekmények száma ugyan az utóbbi években nö­vekedett, kiemelkedően súlyos jogsértések azonban ritkán for­dulnak elő. Az is tény: bizo­nyos bűnözési tendenciákkal számolni kell. További tény: a rendőrség csak megleíelő tár­sadalmi segítséggel végezhet igazán eredményes munkát. Ezeket is figyelembe véve va­lóban nem árt, ha a rendőrség — és általában a bűnüldöző szervek — határozottabban lépnek fel a társadalmi együtt­élés szabályait mind gyakrab­ban felrúqó bűnözőkkel szem­ben. S ebben a lakosság segít­ségét nem nélkülözheti. Mészáros Attila KGST számítástechnikai tanácskozás Mezőtúron A KGST keretében működő számítástechnikai szervezet egyik állandó munkacsoport­ja, az ESZR—MSZR periféria közös szakértői szekció, amely­nek feladata a szocialista or­szágok számítástechnikai esz­közeiben működő úgynevezett perifériaberendezések fejlesz­tésével kapcsolatos koordiná­ciós tevékenység, a héten Me­zőtúron a városi tanács szék­hazában tarto*ta 7. ülését. A pénteken véget ért ülés mun­kájában szovjet, csehszlovák, román, lengyel, NDK-beli, bol­gár és magyar delegátusok vettek rész*. Megvitatták egyebek között a sornyomtató berendezések, mágneslemezes tárolók, alfa- numerikus display berendezé­sek, billentyűzetek egységes követelményrendszerét. A na­pirenden szereplő témákról egyeztetett - határozatot fogad, tak el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom