Dunántúli Napló, 1983. június (40. évfolyam, 150-179. szám)

1983-06-01 / 150. szám

2 Dunántúlt tlaplo 1983. június 1., szerda Az IPU-konferencia keddi programja Losonczi Pál fogadta a delegáció vezetőit NAGYVILÁGBAN KULONKIHALLGATÁS. A Moszkvába készülő Helmut Kohl nyu­gatnémet kancellárt a williamsburgi tőkés csúcsértekezlet után Reagan amerikai elnök különkihallgatáson fogadta. Plenáris ülésen, az elfoga­dott napirendnek megfelelően általános vitával folytatódott kedden az Országházban az Interparlamenáris Unió V. euró­pai együttműködési és bizton­sági konferenciája. A 28 or­szágból érkezett mintegy 200 parlamenti képviselő elsősorban oz európai biztonságot érintő kérdéseket elemezte, s — más­más szempontból ugyan — az együttműködés szorosabbá té­telének lehetőségeit kereste. Az általános vita résztvevői egyetértettek abban, hogy a törvényhozó testületeknek fon­tos szerepük van a jelenlegi kiélezett nemzetközi problémák megoldásának elősegítésében. Bár az európai és a világhely­zet megromlásának okairól a vélemények természetesen eltér­tek, közös volt az az álláspont, hogy a budapesti tanácskozás­nak — éppúgy, mint az IPU ed­digi hasonló konferenciái­nak —, hozzá kell járulnia az európai légkör megjavításához, a fegyverkezési verseny meg­állításához, a leszereléshez. A felszólalók részletesen foglal­koztak a helsinki záróokmány alapelveinek megvalósulásával, a biztonsági konferencia részt­vevőnek madridi tanácskozásá­val. Számos kérdésben, így a humanitárius témák, az emberi jogok problémái terén nem­egyszer egymásnak ellentmondó nézetek hangzottak el. Több, a NATO-országokból érkező kép­viselő például az Atlanti Szö­vetség közismert álláspontjának adott hangot, egyetértés mu­tatkozott azonban abban, hogy következetesen meg kell valósí­tani a záróokmány rendelkezé­seit, s Madridban haladék nél­kül megfelelő, kölcsönösen el­fogadható meqállapodásra kell jutni. Hasonlóképpen ellent­mondó vélemények ütköztek a vitában a fegyverkezés, az eu- rorakéták tárgyolásánál, de kö­zös volt az óhaj, hogy vessenek véget a fegyverkezési verseny­nek, amely súlyos veszélyt je- lent Európa népeinek. A keddi ülés első felszólaló­ja, a görög Dimitriosz Nianiasz olyan különleges bizottság fel­állítását javasolta, amelynek feladata lenne megvizsgálni: mi módon akadályozható meg az európai megosztottság elmélyü­lése. Hans Klein, az NSZK delegá­ciójának taqja a nemzetközi feszültség okaira kitérve vissza­utasította a szocialista orszá­gok küldötteinek elemzését, vé­delmébe vette az úgynevezett nullamegoldást. Andreasz Fantisz, ciprusi de­legátus támogatásáról biztosí­totta azokat a javaslatokat, amelyek alapján a Balkán-fél­szigetet és Közép-Európát atom­fegyvermentes övezetekké nyil­vánítanák. Luben Kulisev bol­gár képviselő hangsúlyozta: a Szovjetunió javaslatainak elfo­gadása az Európát fenyegető rakétaveszély problémájának megoldását jelentené. Az NDK küldöttségének vezetője, Her­bert Techner a katonai tömbök közötti szerződések megkötését szorgalmazta. Leszögezte: a bé­két fenyegető veszély minde­nekelőtt az amerikai rakéta­telepítési tervekből származik. Niels Diederich, az NSZK szövetségi gyűlésének képvise­lője hangsúlyozta a két német állam szerződéseinek fontossá­gát és felelősségét az európai enyhülési folyamatban. A délelőtti tanácskozás befe­jeztével Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hivatalában fo­gadta a konferencián részt vevő delegációk vezetőit. Az esemé­nyen jelen voltak oz Interpar­lamentáris Unió vezetői és az IPU Magyar Nemzeti Bizottsá- nak tisztségviselői. A délutáni ülésen elsőként Fanciaország küldötte, Manuel Escutia szólalt fel, aki a „nem­zetközi közösség erőfeszítései­nek kudarcaként” minősítette az afganisztáni és a lengyelor­szági helyzetet. Lev Tolkunov, a szovjet kül­döttség tagja, az Izvesztyija főszerkesztője részletesen szólt arról, hogy Washington — az Egyesült Államok nukleáris fegyvertárára támaszkodva — nyíltan fenyegetőzik, politikai zsarolással próbálkozik. Végre akarja hajtani a NATO raké­tatelepítési határozatát, holott ez súlyos fenyegetést jelente­ne a békére. Darvasi István, a magyar küldöttség tagja kijelentette: az, hogy nincs egységes véle­ményünk bizonyos kérdések­ben, józan ésszel nem lehet el­fogadható indok arra, hogy rakétákkal, nukleáris robbanó­fejekkel rontsunk egymásnak. A fegyverkezési hajsza önmagá­ban is rendkívül veszélyes, azt azonban mindnyájan jól tud­juk, hogy fikciók alapján nem lehet háborút indítani. A Szov­jetuniónak tulajdonított táma­dó szándék pedig közönséges fikció. A keddi vita során kifejtette véleményét Björn Stordrange (Norvégia), Léon Bollendorff (Luxemburg)), Pär Gransted (Svédország), Arne Christian­sen (Dánia), Miranda (Portu­gália), Manuel Medina Ortega (Spanyolország,) Daniel Mica (USA), és H. Krill de Capello, az UNESCO megbízottja. A plenáris ülés végezetül megválasztotta az elnökeit azoknak a bizottságoknak, amelyekben szerdától foly­tatják tanácskozásukat a képviselők, mégpedig a bizton­ság és a leszerelés, a gazda­sági együttműködés, valamint a humanitárius kérdések téma­köreinek áttekintésével. Este a konferencia résztvevői Szentendrére látogattak: a mű­velődési központban részt vet­tek a Magyar Rádió Gyermek- kórusa és a Budapest Tánc- együttes koncertjén. Magyar tudósok csehszlovák elismerése Pál Lénárd akadémikust, az MTA főtitkárát és Straub F. Brúnó akadémikust, az MTA Szegedi Biológiai Központja Enzimológiai Intézetének igaz­gatóját — tudományos mun­kásságuk és a két akadémia közötti tudományos kapcsola­tok fejlesztésében kifejtett te­vékenységük elismeréseként — a Csehszlovák Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává vá­lasztotta. Az erről szóló oklevelet Ste­fan Oross, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, kedden a nagykövet­ségen nyújtotta át o Pugvwash- szimpózium A kis országok szerepe Euró­pa biztonságában címmel 22 ország neves tudósainak és bé­keharcosainak részvételével a Pugwash-mozgalom szervezé­sében nemzetközi szimpózium kezdődött kedden Plovdivban. Angel Balevszki akadémikus, a Bolgár Tudományos Akadémia elnöke a szimpóziumon elhang­zott előadásában kiemelte, hogy az európai kis országok, függetlenül attól, hogy külön­böző katonai tömbök tagjai, reális álláspontot képviselnek az európai enyhülés ügyében. Érdekeltek abban, hogy föld­részünkön egészséges politikai légkör legyen, mert ez a felté­tele a sokoldalú együttműkö­désnek és a békés kapcsola­toknak. A plovdivi nemzetközi szim­póziumon, amelyen csaknem 40 világhírű tudós, köztük több Nobel-díjas vesz részt, megvi­tatják az atomfegyvermentes övezetek létrehozásának lehe­tőségét Európában, valamint a kölcsönös bizalom erősítését szolgáló intézkedéseket. o Harcászati gyakorlat A közeli napokban a Magyar Néphadsereg kijelölt törzsei és csapatai az éves kiképzési ter­veknek megfelelően — tartalé­kos hadkötelesek bevonásával — harcászati gyakorlatot hajta­nak végre. A gyakorlaton mint­egy 14 ezren vesznek részt. Kommentar Az amerikai étlap, amely- lyel a vendéglátó Reagan el­nök traktálta magas vendé­geit a Williamsburgban tar­tott csúcstalálkozóján — a finálé „ízeit" is meghatároz­ta. A hét vezető tőkés or­szág, amelynek állam-, illet­ve kormányfői 1975 óta min­den évben összegyűlnek, az ilyen tanácskozáson általá­ban gazdasági kérdésekről tárgyal. A tír pontból álló rö­vid zárónyilatkozat, amelyet az Egyesült Államok, Anglia, az NSZK, Franciaország, Olaszország, Kanada és Ja­pán vezetői írtak alá, most is gazdasági ügyekkel, a résztvevők vitáival és érdek- különbségeivel foglalkozik. Ám ezt a közleményt árnyék­ba borítja, hogy — Reagan és a Fehér Ház követelésére — a hetek mintegy „egység­tüntetésre” vonultak fel a Szovjetunióval szemben az európai rakétatárgyalások és + MOSZKVA: Andrej Gromi- ko, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, kül­ügyminiszter, kedden Moszkvá­ban fogadta Arthur Martmant, az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét. A találkozót a nagykövet kérte. A felek a szov. jet—amerikai kapcsolatok né­hány kérdését vitatták meg. Andrej Gromiko felhívta az amerikai diplomata figyelmét a szovjet kormány május 28-i nyi­latkozatára. és hangsúlyozta: az Egyesült Államóknak teljes ko­molysággal és felelősséggel kell megvizsgálnia az abban foglal­takat. o Rendkívüli állapot Peruban Fernando Belaunde Terry pe­rui elnök hétfőn este. 60 napos rendkívüli állopotot hirdetett ki az ország területére, felfüggesz­tette a személyi és polgári jo­gokat, a parlamentet pedig fel­szólította, hogy szavazzák meg a szabotázsakciók elkövetői el­leni halálos büntetés bevezeté­sét. A rendkívüli állapot értelmé­ben tilos a gyülekezés, a csend- őrség és a hadsereg katonáinak pedig joga van gyanús szemé­lyeket letartóztatni és házkuta­tásokat tartani, külön erre vo­natkozó parancs nélkül. A rendkívüli állapot célja a „terrorizmus elleni hatékonyabb harc”, a közvetlen okot pedig az szolgáltatta, hogy a hét vé­gén a Sendero Luminoso ultra­balos szervezet több pokolgé­pes merényletet hajtott végre a főváros elektromos hálózata el­len. főképpen a rakétatelepítés ügyében. Ez az a másik nyilatkozat, amely a kilencedik csúcsta­lálkozót minden korábbinál negatívabbá teszi. Hisz vol­taképpen elutasító válasz a Szovjetunió legutóbbi kor­mánynyilatkozatára, amely­ben Moszkva — éppen a he­tes csúcs előestéjén — az eddig követett amerikai ma­gatartás veszélyességére fi­gyelmeztetett. A williamsburgi csúcs „rakétapolitikai nyi­latkozatát” így aligha lehet másképp felfogni, mint Wa­shington erőszakosan elutasí­tó válaszát a szovjet kor­mánynyilatkozatra. Ne hall­gassuk el: az USA összessé­gében tehát érvényesíteni tudta politikai és gazdasági túlsúlyát. A nyilatkozat meg­ismétli, hogy ha a genfi tár­gyalás az év végéig nem hoz megegyezést, akkor megkez­dik a Pershing-—2 és a A LEMP KB ütése A társadalom-politikai helyzet kulcsfontosságú kérdéseiről és a párt tevékenységének irányairól tanácskozik a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsá­gának 12. ülése, amely kedden délelőtt kezdődött meg Varsó­ban. Az ülésen elnöklő Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a Központi Bizottság első titkára a tanácskozást megnyitva el­mondta, hogy a hosszú hónapo­kig tartó előkészítő munka so­rán a pártélet minden szintjén megvitatták a napirenden sze­replő kérdéseket. A központi pártszervek tagjai számos infor­mációt, elemző anyagot és do­kumentumtervezetet kaptak az előkészületek során. Az időszerű társadalmi-poli­tikai helyzetről és a párt ezzel kapcsolatos feladatairól a po­litikai bizottság beszámolóját Józef Czyrek, a KB PB tagja, a Központi Bizottság titkára ter­jesztette elő. o + MOSZKVA: A Nemzetközi Atomenergiaügynökség főigaz­gatójának átadták megőrzésre az 1980. március 3-én kctött, hasadóanyagok védelméről szó­ló nemzetközi egyezmény rati­fikációs okmányát. Az egyez­ményt a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége tör­vénybe Iktatta. ■k BELGRAD: A Szerb Kom­munisták Szövetsége Központi Bizottságának ülésén ismét Du­sán Cskrebicset választották meg az elnökség elnökévé, egy évre. Cruise közép-hatósugarú amerikai rakéták telepítését Nyugat-Európában. A nyilat­kozat egyben elutasítja az angol és a francia ütőerő bevonását a genfi tárgyalás­ba — ami pedig a szovjet ja­vaslatok kiemelkedően fontos eleme. Az amerikai nyomás erejé­re jellemző, hogy a nyilatko­zat aláírásába bevonták Ja­pánt is, amely pedig nem tagja a NATO-nak. Közben az amerikaiak viszonylag könnyűszerrel visszaverték néhány szövetségesük ellen­állási kísérletét. Franciaor­szág például tiltakozott az el­len, hogy a hetes csúcsot valamiféle „NATO-szuper- konferenciává” változtassák. Mitterrand elnöknek a raké­tatelepítéssel kapcsolatos ál­láspontja azonban túlságo­san közel van az amerikai tervekhez, semhogy ez a for­mai kifogás hatásos lehetett Lázár György a VII. kerületben (Folytatás az 1. oldalról) leküzdéséhez, újabb eredmé­nyek eléréséhez. Politikai, ideo­lógiai értelemben és a munká­ban is fejeződjék ki az egyet­értés a párt útmutatásával, s így biztosan előbbre juthatunk — tette hozzá. — Rövid séta következett: a Dohány utcá­ból a megszépült környezetű Almássy térre, a — teljes ne­vén — úttörő- és ifjúsági ház, szabadidő központba. Ezután a VII. kerületi Ingat­lankezelő Vállalatnál tett láto­gatást a Minisztertanács elnö­ke. Az 1982. évi eredményeiért Kiváló Vállalat címmel kitünte­tett dolgozói kollektíva felada­tairól Pus László igazgató és Sólyom István, a pártveretőség titkára adott tájékoztatást. Az Állatorvostudományi Egyetem volt a kerületlátogatás utolsó állomása, ahol Lázár Györgyöt Kardeván Andor rektor és Rafai Pál párttitkár ismertette meg az oktató-, nevelő- és kutató­munkával az egyetem politi­kai, mozgalmi életével. Bemu­tatták a vendégnek több tan­szék tevékenységét, majd a kor­mány elnöke az egyetem veze­tőivel' és hallgatóinak képvise­lőivel találkozott, s folytatott kötetlen beszélgetést. A kerületi program a késő délutáni órákban zárult. LAPZ^BTA Kedden este Koppenhága egyik külső kerületében, a Vanlöse-stadionban 3000 néző előtt az utánpótlás-válogatot­tak találkozójával megkezdő­dött a heti, kétfrontos Magyar- ország—Dánia Európa-bajno. ki labdarúgó-találkozó. Bal- szerencsés mérkőzést vívott a magyar utánpótlás válogatott. Dánia—Magyarország 2-1 (0-1). * Nicolae Ceausescu román el­nök kedden, snagovi rezideh- ciáján szívélyes, baráti légkö­rű megbeszélést folytatott Hans-Dietrich Genscher nyugat­német alkancellárral, külügymi­niszterrel. A tárgyaláson ele­mezték a kétoldalú kapcsola­tok állását, s azok távlatait. Állást foglaltak az együttműkö­dés bővítése mellett, beleértve a harmadik piacokon való ko­operációt is. Megvitatták a nemzetközi élet időszerű kér­déseit is, szorgalmazták a genfi szovjet—amerikai tárgya­lás sikerét, az erőegyensúly mi­nél alacsonyabb szinten törté­nő rögzítését, a madridi talál­kozó sikeres befejezését, s ál­talában az enyhülési folyamat felelevenítését. volna. Éppen így erőtlennek bizonyult Trudeau kanadai miniszterelnöknek az a telje­sen józan és jogos kételye, hogy miért nem lehet bevon­ni a rakétaegyensúly-számí- tásba a brit és francia ütő­erőt? A rakétanyilatkozatba befoglalt „ésszerűség" és „tárgyalási készség” inkább csak arra való, hogy ne rántsák ki teljesen a szőnye­get- Kohl nyugatnémet kan­cellár jövő hónapi moszkvai látogatása alól. A világ szemében ez a meglehetősen erőszakos po­litikai nyilatkozat a hetes csúcs igazi eseménye. A tíz­pontos gazdasági nyilatkozat — mint minden esztendőben — most is csak jámbor óhajt fejez ki és gyakorlatilag mit sem változtat a hét vezető tő­kés hatalom évtizedes gazda­sági érdekellentétein. (—i—e) Cserebere fogadom DOMBÓVÁRON, A NAPSUGÁR ÁRUHÁZ KONFEKCIÓOSZTÁLYÁN június 1. — és 7. között hasznait öltönyét újra cseréljük, és az új öltönyt 400,— Ft-tal OLCSÓBBAN ADJUK! LEGYEN ON IS A VÁSÁRLÓNK! AMÍG A KÉSZLET TART! Áfész Igazgatóság Hideg szelek a csúcsról

Next

/
Oldalképek
Tartalom