Dunántúli Napló, 1983. április (40. évfolyam, 90-118. szám)

1983-04-09 / 97. szám

A Domus Aruház javító műhelyében A bútorok negyedrésze sérüli Elég-e a garanciális javítás? Villanyt kap valamennyi mohácsi-szigeti tanya Szinte állandósult panasz a vásárlók részéről, a hazai búto­rok minősége. Ez esetben te­kintsünk el attól, mit is kínál­nak a gyártók a vevőknek. A többmilliárdos fejlesztési prog­ramról és annak árnyoldalairól már többször szóltunk. A „do- bozkorszak" lezárult, de mindez még ma sem érezhető a kíná­lati oldalról. Néhány gyártó ugyan váltott, de ez nem ele­gendő, és akkor még nem is említettük a garanciális javítás­sal összefüggő gondokat- Mert a kereskedők véleménye szerint a legóvatosabb arányokat is te­kintve, a hazai szekrénysorok vagy kárpitos-garnitúrák lega­lább negyed része hibásan ér­kezik a bútoráruházakba, illet­ve üzletekbe. A lánc túlságosan is hosszú ahhoz, hogy amikor a vásárló lakásán kibontják a többezer forintért vett bútort, megállapítható legyen, hol is történt a mulasztás . . . A pécsi Domus áruház az elmúlt esztendőben 187 millió forint értékű bútort adott el, idén kétszázmilliós forgalommal számolnak. De minden negye­dik vevő minőségi panasszal él. Frick Ferenc az áruház igazga­tója először szabódik attól, hogy kimondja: — A bútorok negyed része hibás, minőségük nem kielégí­tő. Az elmúlt esztendőben a nálunk végzett KÉR Ml-vizsgálat után azt kérdeztem, egyáltalán árusítunk-e? — Melyek a legjellemzőbb hibák? — kérdem az áruház fiatal igazgatóját. — A szekrények ajtaja lóg, a furnérozott bútorok lapjai re­pedezettek, a kárpitos garnitú­rák szövetei szálhibásak, a nem megfelelő feszítés következté­ben gyűrődött az anyag. Ezek a leggyakrabban előforduló mi­nőségi kifogások, amelyek egy része csak a lakásra való szál­lítás után derül ki annak elle­nére, hoav mi küldjük vissza a legtöbb bútort a gyártónak — országos viszonylatban — mi­nőségi kifogások miatt. Amennyiben, a Domus szál­lítja hóihoz a vásárolt bútort, a lakásba való elhelyezésig ga­ranciát vállal. Ha a vevő há­rom napon belül megkeresi az áruházát a panaszával, azonnal intézkednek, de nem ritka, hogy több hónapba kerül, mire a gombolyag végére jutnak. Haj­dú Szilveszter igazgatóhelyettes, a megmondhatója annak, hogy amióta a panaszos ügyeket in­tézi, hány álmatlan éjszakája volt a jogos reklamációk miatt. Mert hiába lelkiismeretes a ke_ reskedő, hiába próbál meg mindent annak érdekében, hogy a vásárló végül is megnyugod» 4. HÉTVÉGE jón, ha a gyártó a szállítóra, a fuvarozó pedig a kereskede­lemre fogja a meghibásodást. A garanciális javításokat a korpus bútorokat és a kárpitos garnitúrákat illetően, az elmúlt év utolsó negyedévéig, a Pécsi Tempó Szövetkezet végezte. E szolgáltatást tudomásunk sze­rint munkaerőhiány miatt hagy­ta abba. Több mint egy hóna­pon át az amúgyis kellemetlen tortúra még nagyobb gondot okozott vásárlónak és kereskedő, nek egyaránt. Mert a JAVSZER — amely országosan kijelölt cég — és a Domus nehezen birkózott meg a gondokkal, an. nál is inkább, mert a gyárakkal nem tudnak dűlőre jutni. Frick Ferenc szerint, azóta javult a helyzet. A JAVSZER, Dittrich Já­nos mecséknádasdi asztalossal kötött szerződést a korpus bú­torok garanciális javítására. Az említett kisiparos a helyszínen javítja meg a hibás bútort, szükség szerint pedig elszállít­ja műhelyébe. Ha a reparálást nem vállalhatja a naayfokú mi­nőségi hiba miatt, akkor jegy­zőkönyvet vesz föl, amit a JAVSZER-hez továbbít. Ami, a kárpitos garnitúrákat illeti: a Pécsi Szolgáltató Ipari Vállalat ilyetén tevékenységé­ről még elhamarkodott lenne a vélemény nyilvánítás, hiszen et­től az évtől kezdve ők vállalták a rekamiék, heverők, fotelok ja­vítását. Ezzel együttvéve, az igazgató derűlátó, és bízik ab­ban, hogy végre nyugvópontra jut a garanciális javítás ügye. Ám, amikor azt kérdem, miért nem hoznak létre saját garanci­ális részleget a gyártók, akkor a következő választ kapom. — Mi a Domus Vállalattól, illetve legalább tucatnyi gyártó­tól szerezzük be az áruházunk­ban vásárolható bútorokat. Több céggel közvetlen kapcsolatban állunk, ami az üzletet illeti: rek­lamáció esetén Így egyszerűbb a gondok megoldása. Ám a nagyobb hibáknál már megy a labdázás. Ekkor kezdődik a szemlék sorozata, a vevő kálvá­riája. A megoldás az lenne, ha valamennyi gyártó megalakíta­ná saját garanciális részlegét, ezzel egyszerűsödne a dolog, a sokszor egy éven át elhúzódó reklamáció jelentősen csökkent­hető lenne. Gondolom, ez min­denkinek érdeke. A fentiekből is érzékelhető: a hazai bútorok minőségével, garanciális javításával még ma nincs minden rendben. Szívesen vennénk, ha a gyártók, és szál. lítók is kifejtenék ezzel kapcso­latos véleményüket annál is in­kább, mert egyetlen érdek le­het: a vevő hibátlan bútort kér a pénzéért . . . Salamon Gyula Gál Lajos nyugdíjas, HNF körzeti bizottsági elnök: Miért van szükség a Kossuth Lajos utca 1. számú házban a Nick-átjá- róraí A Nick-udvar a közeljövőben felújításra kerül, új burkolatot kap és elnyeri ismét a belváros­hoz méltó rangját. Az igen ér­dekes, Pécsett egyedülálló meg­oldású fedett passzázs megtar­tása mindenképpen indokolt. A Széchenyi téren megszüntetett nyilvános illemhelyet pótolják-e? A nyilvános WC visszapótlá­sára megtettük az előkészülete, két, a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán készült terv alapján a közeljövőben sor kerül a meg­építésére. A belvárosban nagyon sok idős em­ber él, akik a rossz járdákon közle­kedve állandó balesetveszélynek van­nak kitéve. Mit tervez a város ennek az enyhítésére? A belváros szervezett felújítá­sa keretében folyamatosan fog­lalkozunk az utak-járdák felújí­tásával is. Idén 5—6 belvárosi utcában folyik, illetve indul a közmű- és útrekonstrukciós mun. ka. Öreg házakban lakók kérdése, hogy a külső felújítás után mikor kerül sor a belső vezetékek cseréjére, a belső felújításra? A belső gépészeti berendezé­sek cseréje felújítása a lakóház egészének a nagy-felújításával együtt történik meg. üzemzavar esetén természetesen azonnali javításra is mód van. Dr. Nagy László, HNF körzeti bizottsági elnök: Mikor tatarozzák a Nagy Lajos Gimnázium északi oldalát? Az iskola homlokzat-felújítá­sát a városi művelődésüayi osz­tály mearendelte a Pécsi Építő és Tatarozó Vállalatnál. A mun­kát idén megkezdik. Az épülő új belvárosi iskola a közérdek érvényesülése mellett egyéni érdeket sért: a Kulich Gyula utcái a Megye utcával összekötő lépcső mel­letti házak árnyékba kerülnek. Figye­lembe vették-e azt a tervezésnél, s ha nem, az érintettek hová fordulhat­nak a panaszokkal? — Ehhez kap­csolódik dr. Varga Gyula kérdése: Az új iskola azzal, hogy elfedni készül a régi megyeháza jellegzetes tetejét, erőszakosan beleszól a városképbe. Ebbe a tervbe nem avatták be a pécsi lakosokat. Az iskolát tervező Típus Ter­vező-Vállalat az Országos Épí­tésügyi Szabályzat előírásait be­tartva készítette el a tervet. Az elsőfokú építésügyi hatóság az építési engedély kiadását meg­előzően ellenőrizte, vizsgálta az előírások maradéktalan betar­tását. Amennyiben a beruházás mégis sérti a Környékbeliek ér­dekeit, polgári peres úton keres. A Mohácsi-szigeten huszonöt tanyán még ma Sincs villany, petróleumlámpa fénye mellett élnek, dolgoznak az emberék. A mohácsi tanács 1965-ben megkezdte a szigeten lévő ta­nyák. villamosítását. Évente — anyagi kereteiktől és b megyei tanács támogatásától függően — több-kevésebb pénzt tudnak cti fordítani, hogy a kultúrát je'í.itő elektromos áramot to­vább vigyék a Duna túlsó part­ján. Az első időkben gyorsan haladt a villanyvezeték útja, mert a tanyák közel estek egy­máshoz. Az utóbbi évben a há­lózat fejlesztése lelassult, a tá­voli, egyedi tanyák miatt a költ. ségek megdrágultak. Mint megtudtam a Mohácsi városi Tanács elnökétől, Fischer Jánostól a hatodik öt­éves tervidőszak végére már mind a huszonöt tanyán lesz villany. Ez évben 700 000 forint­tal gazdálkodnak, ebből félmil­lió forint a Baranya megyei Ta­nács támogatása. Ezzel az ösz. szeggel idén 10—12 tanya há­lózatra kapcsolását tudják meg. oldani. Ma már egy tanya bekö­tése 50 000 forintba kerül. Van olyan távoli tanya is, ahova a vezeték és a transzformátor elvi­hetnek panaszukra jogorvosla­tot. Lissák Sándor lakóbizottsági elnök: Van-e végleges terv arról, mit fog­nak lebontani? A belváros részletes rendezési terve az alapja a felújítások mikéntjének és a szanálandó házak kijelölésének is. Az idő­beni ütemezés a középtávú terv készítésének a része. A magánkisiparosokat, kisvállalkozó­kat hogyan vonják be a belváros fel­újításába? Szeretnénk minél nagyobb számban bevonni ebbe a mun­kába az ún. hiánvszakmák kép­viselőit. A KIOSZ segítségével várjuk a jelentkezőket, akiknek jó tudni, hogy a tanács jelentős adókedvezménnyel honorálja a belvárosban véazett munkát. Az Országos Műemléki Felügyelő­ség a belváros műemléki, műemlék- jellegű épületeinek a felújításában milyen segítséget kíván nyújtani? Amint a Dunántúli Napló híradásaiból is -értesülhettek az olvasók, az OMF pécsi építés­vezetősége évek óta rendszere, sen részt vesz a város műemlé­keinek a helyreállításában. Je­lenleg az fclefántos tömbben dolgoznak, s a speciális műem­léki felújításokhoz a jövőben is igénybevesszük az OMF munká. sainak a szakértelmét. Jakabos Zoltánná lakóbizott­sági elnök: A Sallai utca 24-et és a Geisler Eta utca 17-et összekötik egy gya­logos sétánnyal. Az ott lakók félnek, hogy megszűnik a nyugodt, békés életük. A részletes rendezési terv ál- ta| is javasolt átjárót szüksé­gesnek és előnyösnek tartjuk s azt az érintett kertek kisajátítá­sával, átalakításával kívánjuk szép kertészeti rendezéssel ki­alakítani. Nem osztjuk az ott lakók aggodalmát. Miért húzódik az ún. vegyes tulaj­donú házak felújítása? Az ilyen házak felújítása vá­llábán nehezen szervezhető. Jól példázza ezt a Sallai utca 52., vágy a Káptalan utca 5. is. A költségmegosztáson kívül igen nagy nehézséget jelent a jogi rendezés, a lakók ideiglenes el­helyezése, de a kivitelező bizto­sítása is. A folyamat gyorsításá­val foalalkozunk. A kivül-beiül felújított házak udva­raival rendszerint semmi sem törté­nik. Nem lehetne-e azoknak a rende­zését is meggyorsítani? Jogos az igény. Mi is a szép belsőségek kialakítására törek. szűrik, de a meglévő pénzkere­tekből sokszor csak nagyon sze­rény megoldásokra futja. A Munkácsy Mihály utca 3—5. sz. tele 200 000 forintba kerül. Mi­vel zömében kisjövedelmű, ko­ros emberek élnek a szigeti ta­nyákon, ezért a villanyt díjtala­nul viszik el a házakig. A belső szerelési munkák és az új élet. forma kialakítása (televízió, rá. dió, villanydaráló, morzsoló vá­sárlása) úgyis óriási anyagi megterhelést fok rájuk róni. A Mohácsi városi Tanács az elmúlt napokban megrendelte a Délmaqyarországi Áramszolgál­tató Vállalat bajai üzeménél a mohácsi-szigeti tanyák villamo­sítási munkáit. (A sziget árvízvé'- delem és áramszolgáltatás srempontj'ból Bács megyéhez, közigazgatás szerint pedig Ba­ranya megyéhez tartozik). A Bajai Áramszolgáltató üzem a megrendelést visszaigazolta, és elkezdte a tervezést. Az év utolsó negyedében pedig elvég­zik a szerelési munkákat. És, hogy végül melyik tizenkét tanya lakóinak gyullad ki év vé­géig a kultúrát jelentő fény, azt a következő hetek tanácsi hely­színi bejárása dönti el. épület belsősége már úgy ké­szül, hogy el fogja nyerni a la­kosság tetszését. Mi határozza meg, hogy melyik ut­ca, vagy épület felújítására kerül sor? A városi Tanács Végrehajtó Bizottsága által jóváhagyott la­kóházfelújítási címjegyzék köte­lező érvényű, s ez szolgál a PIK éves tervkészítésének az alapjául is. Fodor Zsigmond HNF körzeti bizottsági elnök: Sohat hallunk a kapacitáshiányról. Miért nem lehet versenytárgyalások révén új kapacitásokhoz jutni a bel­városi felújításoknál? A kivitelezési kapacitás hi­ánya és a versenytárgyalás ki­zárja egymást. Versenytárgya­lást akkor érdemes kiírni ha a vállalkozók rivalizálnak egymás­sal. Bár ott tartanánk már a felújításoknál is. Hamvas Zoltánné, a Jókai tér 7-ből: Mikor újítják fel a házunkat, visz- szaköltözhetünk-e a lakásunkba, s mi lesz az üzletekkel? A ház felújítása 1985. évi kez­déssel várható; ha a család nagysága és a lakás alapterü- lete összhangban van, azaz megvan az igényjogosultság, mindenképpen Visszaköltözhet, nek; az üzletek sorsát a felújí­tási terv dönti el. Mi a sorsuk a régi épületekben lévő kovácsoltvas korlátoknak, már­ványlapoknak? A felújítás után visz- szakerülnek-e, vagy kidobják azokat? A még hasznosítható anya­gok — korlátok, lépcsőházi ele­mek, stb. — a PIK központi le- rakatába kerülnek, a szükséges felújításuk után visszakerülnek a helyükre. Semmilyen értékes, hasznosítható anyag nem kerül­het a szemétre. Ha bárki is ilyenről tud jelezze a tanács építési osztályán. Baranyai Vince; Az, hogy az OMF évek óta dolgo­zik oz Elefántos házon, az elfogad­ható, de hogy már jóval annak élőt- te kerítésekkel, állványokkal tették le­hetetlenné a környék forgalmát, az nem. Az idő előtti és pusztán öniga­zolást szolgáló barikádok megszün­tetésére — amelyek egyékbént a vá­rosképet is csúfítják — intézked­nek-e? Ilyen önigazoló oalánlkokrál nem tudunk. Az OMF az Elefán­tos ház felújítását a 24. órában kezdte meg, amikor az omlás- veszély már a gyalogosok testi épségét veszélyeztette. A pa­lánk emiatt került ki. Ha valaki mégis tudna fölöslegesnek vélt kerítésről, jelentse be a Kossuth téri vb-hivatal műszaki asztályán vagy a tanács építési osztályán. Ivanics Zoltán (18-284): Tatarozzák-e és mikor a Mátyás király utcai házakat? A Mátyás király utcai házak sortatarozását a közmű és út­felújítások után a Sallai utcá­hoz hasorjjó eljárással tervez­zük. A lényeg, hogy minden esetben a tulajdonos illetve a kezelő szerv kötelessége a fel­újítás megszervezése és finan­szírozása. Alkatrész - keringő Egy nagyméretű, de alig ötszáz forintos alkatrész miatt üzemképtelenné vált gépkocsim. Teljes len­dülettel nekiálltam az új beszerzésének, de az ál­lami és maszek kereske­delemben is csak együtt­érző sajnálkozásokat te­hettem volna hónom alá, alkatrészt nem. Jól tu­dom, nagyon sokan és na­gyon sokszor jártak már hasonló cipőben, hisz a személygépkocsik alkat­részellátása kritikán alu­li hazánkban. Sajnos, a javítással foglalkozó szer­vizekben sem jobb a hely­zet, ezért kényszerülnek a szerelők nem egyszer ar­ra, hogy egy bentálló ko­csiról „pótolják” az éppen munka alatt lévő autó al­katrészét. Majd aztán azt egy másikéval .. . Ez áldatlan állapoton az utóbbi években elsősor­ban szervezési intézkedé­sekkel igyekeztek enyhíte­ni, de úgy látszik, nem sok eredménnyel, hiszen az újabb és újabb beho­zatali és elosztási rend­szerek létrejötte után is a személygépkocsi-alkat­részek zöme állandó hi­ánycikk. A legutóbbi struk­túra-változás után úgy ala­kult a helyzet, hogy az AFIT mindenhez importált alkatrészeket, de csak ki­zárólag javitóvállalatok, szervizek ellátására, míg a kereskedelmi forgalomba kerülő alkatrészek gazdája az AUTÓKER és a MOBIL volt. Az alkatrész-keringő­ben az idei év elejétől egy újabb oldalralépés történt: a megszűnt AFIT ez irányú tevékenységét a szép nevű AUTÓTECHNI­KA Személygépjármű-Al­katrész Termelőeszköz Ke­reskedelmi Vállalat vette át, egyelőre az AUTÓKER leányvállalataként. Azzal a különbséggel, hogy míg korábban az AFIT a válla­lataival és a velük szer­ződött szervizekkel állt kapcsolatban, most az AUTÓTECHNIKA mintegy 130 szervizzel... S hogy ez végleges megoldás lesz-e, arról ezekben a hetekben születik döntés. Azt hiszem, jogos a kér­dés: az eddigi, s az ez­után várható szervezések­kel több lesz-e a pótalkat­rész a személygépkocsik­hoz? Magyarországon erre senki nem merne határo­zott igennel felelni, sőt . . . A prognózisok szerint a főbb típusokat szállító or­szágok gyártói nem ex­portálnak annyi alkatrészt, amennyi nekünk kellene. Az már biztos, hogy idén kevesebb érkezik, mint ta­valy. Az is kétségtelen, hogy a felhasználás ész- szerűsitésével — s ebbe nem csupán az alkatré­szek javítása, felújítása tartozik — enyhíteni lehet a feszültségen, de meg­nyugtató megoldást az je­lentene, ha az eddigiek­nél lényegesebben növe­kedne a hazai alkatrész- gyártás. S ebben nagy szerepet kaphatnak a ma­gánvállalkozók is. Hogy az autóalkatrész­keringő meddig tart, azt ma még senki sem tudja. Keresik az ideális beállást, a mozdulatok harmoniku- sabbá tételét, de úgy tű­nik, a legjobb lépést még nem sikerült megtalálni. Pedig szerencsére hazánk­ban nem kiváltság sze­mélygépkocsi tulajdonos­nak lenni, hisz milliók él­vezik előnyeit. Viszont, ha valamelyik alkatrész cse­rére szorul, s nem tudják beszerezni, akkor sokan bosszankodnak . . . Mivel az alkatrészellátás töme­geket érint, tagadhatat­lan, hogy színvonala poli­tikai kérdés. Mert ha a szaküzletben bármilyen ked­vesen is mondja az eladó, hogy sajnos nincs, a gépko­csi-tulajdonos nem csupán reá néz rossz szemmel. .. Roszprim Nándor :: lUierre toifäbb, be Ina ros? • A „Merre tovább, belváros?" című tévéfórum felvé­tele után a pécsi körzeti stúdió hangszalagon rögzítette azokat a kérdéseket, amelyek a műsoridő rövidsége miatt már nem kerülhettek adásba. A kérdésekre a pé­csi Városi Tanács építési és közlekedési osztálya adott választ. Ezeket közöljük a következőkben. Kérdések, válaszok

Next

/
Oldalképek
Tartalom