Dunántúli Napló, 1983. április (40. évfolyam, 90-118. szám)

1983-04-01 / 90. szám

Dunántúlt Tlaplo 1983. április 1., péntek Közös közlemény Petar Sztambolics, a JSZSZK Elnöksége elnökének magyarországi látogatásáról Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa elnökének meghívására Petar Sztambolics, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár­saság Elnökségének elnöke március 29. és 31. között hiva­talos, baráti látogatást tett Magyarországon. A látogatás során Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­ga első titkára fogadta Petar Sztambolicsot és szívélyes, ba­ráti légkörben megbeszélést folytatott vele a két országot kölcsönösen érdeklő kérdések­ről. Losonczi Pál és Petar Sztam­bolics a tárgyalásokon átte­kintette a Magyar Népköztár­saság és a Jugoszláv Szocialis­ta Szövetségi Köztársaság sok­oldalú kapcsolatainak helyze­tét, az együttműködés fejlesz­tésének lehetőségeit, és véle­ményt cserélt a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről. A két elnök tájékoztatta egymást országaik szocialista építőmun- kájónak eredményeiről, társa­dalmi-gazdasági fejlődéséről. A két elnök tárgyalásain részt vett: magyar részről Púja Frigyes külügyminiszter, Heté- nyi István pénzügyminiszter, a Magyar—Jugoszláv Gazdasági Együttműködési Bizottság ma­gyar tagozatának elnöke, Si­mon Pál. Magyarország belgrá. di nagykövete: jugoszláv rész­ről Lazar Mojszov külügymi­niszter, Nedeljko Mandics, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja, a Magyar—Jugoszláv Gazdasági Együttműködési Bi­zottság jugoszláv tagozatának elnöke és Milan Veres, Jugo­szlávia budapesti nagykövete. A két elnök megelégedéssel állapította meg, hogy a kö­zös erőfeszítések eredménye­ként a két baráti szocialista ország jószomszédi viszonya politikái, gazdasági, kulturális együttműködése gyülmöcsöző- en fejlődik. A felek újból megerősítették, hogy a magyar—jugoszláv kap­csolatok a szuverenitás, a terü­leti integritás, a függetlenség, az egyenjogúság, a belügyek- be való be nem avatkozás el­vein, a szocializmus építésének közös céljain, a két ország bel­ső fejlődésében és nemzetkö­zi helyzetében meglevő kü­lönbségek kölcsönös figyelem­be vételén alapulnak. Ezek az elvek — amelyeket Kádár János és Joszip Broz Tito találkozóin dolgoztak ki és erősítettek meg — megbízható alapul szol­gálnak a magyar—jugoszláv együttműködés kölcsönösen előnyös, sokoldalú fejlődésé­hez, a barátság és a bizalom erősítéséhez a két ország népei között. Megerősítették szilárd elha­tározásukat, hogy ezeken a tartós alapokon folytatják a kapcsolatok erősítését Magyar- ország és Jugoszlávia között, és újabb erőfeszítéseket tesz­nek a kölcsönösen előnyös két­oldalú együttműködés fejlesz­tésére. Megelégedéssel állapították meg, hogy egyre gazdagodik a közvetlen együttműködés a Ma­gyar Népköztársaság és Jugo­szlávia szocialista köztársasá­gai, tartományai, valamint a két ország határ menti területei és testvérvárosai között. Hang­súlyozták a két ország lakossá­ga közvetlen kapcsolatainak fontosságát is. A felek kedvezően értékelték a gazdasági együttműködés eredményeit, a kiegyensúlyozott árucsereforgalom rövekedését. Elismerően szóltak azokról az erőfeszítésekről amelyeket a két ország kormánya, a Ma­gyar—Jugoszláv Gazdasági Együttműködési Bizottság és más gazdasági intézmények tet_ tek ezért. Rámutattak arra, hogy további erőfeszítéseket kell tenni a gazdasági együtt­működés új és fejlettebb for­máinak, a termelési kooperáció újabb lehetőségeinek feltárá­sáért, az országaik szomszéd­ságából fakadó előnyök jobb kihasználásáért, a határ menti gazdasági együttműködés és árucsere fejlesztéséért. A két fél egyetértett abban, hogy a magyor—jugoszláv kul­turális, tudományos, oktatási együttműködés eredményesen fejlődik és jól szolgálja a két ország népeinek közös érdeke­it. Készségüket fejezték ki, hogy e területeken előmozdítják és bővítik az együttműködést. Hangsúlyozták, hogy a kulturá. lis együttműködési vegyesbi- zottsóg fontos szerepet tölt be az együttműködés megvalósítá­sában. Mindkét elnök hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a Ma­gyar Népköztársaságban élő szerb, horvát, szlovén, illetve a Jugoszláv Szocialista Szövetsé­gi Köztársaságban élő ma­gyar nemzetiség kiegyensú­lyozott helyzetét és sokoldalú fejlődése valamennyi társadal­mi-gazdasági kulturá!rs-mű_ velódési és más feltételének biztosítósát. Kedvezőnek érté­kelték hogy a Jrét ország jó­szomszédi kapcsolatának fej­lesztésében a nemzetiségek a híd szerepét töltik be. Aláhúz­ták, hogy országaik elvi állás­pontja a nemzetiségi kérdésben a két ország népei barátsága erősítésének fontos eleme. A felek ebben a szellemben to­vább munkálkodnok a nemzeti­ségek soköldalú igényeinek mi­nél teljesebb kielégítéséért. Losonczi Pál és Petar Sztam­bolics beható véleménycserét folytatott az időszerű nemzet­közi kérdésekről, különös fi­gyelmet fordítva a nemzetközi feszültség enyhítését, a békét és a nemzetközi biztonságot, az államok egyenjogú, kölcsö­nösen előnyös együttműködé­sének fejlesztését szolgáló erő­feszítésekre. A két fél aggodalmát fejez­te ki a mostani bonyolult nem­zetközi helyzet miatt, amely fe­szültségekkel terhes. Rámutat­tak arra, hogy a fegyverkezési hajsza a legsúlyosabb veszély a világ békéjére és biztonságá­ra, az országoknak a békés egymás mellett élés elvén ala­puló együttműködésére. ' A meglévő válsággócok kiterjed­nek és újabbak keletkeznek. A népeknek a világ különböző ré­szein még mindig harcolniok kell a gyarmatosítás, az újra- gyarmatosítás, a fajgyűlölet és apartheid különböző formái el­len, a felszabadulásért és a függetlenségért. Kifejezték meggyőződésüket, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni a fegyverkezési ver­seny gyors megfékezéséért, a tényleges leszerelésre irányuló intézkedések kidolgozásáért és végrehajtásáért. Szükségesnek tartják, hogy előrehaladást ér­jenek el minden leszerelési tár­gyaláson. Támogatnak vala­mennyi olyan konkrét javasla­tot és kezdeményezést, amely a tényleges leszerelési tárgyalá­sokhoz vezet. Az európai helyzetről folyta­tott eszmecsere során a felek nagy jelentőséget tulajdonítot­tak az európai biztonság és együttműködés elmélyítésének, a helsinki záróokmánynak, mely­nek következetes és maradék­talan érvényesítése megkülön­böztetett fontosságú valameny- nyi európai ország és nép lét­érdeke szempontjából. A két fél azt várja, hogy a madridi találkozón tartalmas, kiegyensúlyozott záródokumen­tumot fogadnak el, amely ma­gában foglalja az európai bi­zalommal, biztonságerősítő in­tézkedésekkel és a leszereléssel foglalkozó konferencia össze­hívásáról szóló határozatot is. Hangoztatták, hogy országaik minden tőlük telhetőt megtesz­nek a madridi találkozó mi­előbbi sikeres befejezése ér­dekében. A két elnök hangsúlyozta, hogy a világ különböző pont­jain levő válsággócok súlyosan fenyegetik a világbékét és azo­kat tárgyalások útján, az ENSZ alapokmányának elvei alapján kell megoldani. A felek kifejezték teljes szo­lidaritásukat a nemzeti és tár­sadalmi felszabadulásért küz­dő mozgalmakkal. Megállapították, hogy az el nem kötelezett mozgalom je­lentős tényezője a nemzetközi életnek, és nagyban hozzájárul a békéért, a biztonságért, a fe­szültség enyhítéséért, a gyar­matosító és újragyarmotosító elnyomás ellen vívott küzdelem­hez, valamint az egyenjogú nemzetközi kapcsolatok megte­remtéséhez. A mozgalom közel­múltban, Új-Delhiben tartott VII. csúcskonferenciája a nem­zetközi élet fontos eseménye volt. A két elnök megelégedéssel állapította meg, hogy tárgya­lásaik eredményei hozzájárul­tak a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi Köztársaság együttmű­ködésének és jószomszédi viszo­nyának elmélyítéséhez, a béke és biztonság erősítéséhez. Petar Sztambolics, a Jugo­szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnökségének el_ nőké jugoszláviai, hivatalos, baráti látogatásra hívta meg Losonczi Pált, a Magyar Nép­köztársaság Elnöki Tanácsának elnökét, aki a meghívást köszö­nettel elfogadta. Szezonban olcsón, most vásároljon az Eleganciában! KOSZTÜMOK 60%-OS ÁRENGEDMÉNNYEL VÁSÁROLHATOK: ♦ Női szövetkosztümök 1600 Ft helyett 960 Ft-ért ♦ Női szövetkosztümök 1980 Ft helyett 1190 Ft-ért ♦ Bucklékosztümök 1750 Ft helyett 875 Ft-ért ELEGANCIA NŐI KONFEKCIÓBOLTUNK A JÓKAI TÉREN VARJA VÁSÁRLÓIT! ÉPÍTKEZŐK! A KŐVÁGÓSZÖLŐSI „VÖRÖS SZIKLA” MGTSZ cserkúti kőbányájában azonnali szállítással az alábbi kövek kaphatók: ♦ Építőkő 87,— Ft/to ♦ Ciklopkő 130,— Ft/to ♦ Forgácskő 66,— Ft/to NAGYVILÁGBAN A Ho Si Minh Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsá­ga és a mezőgazdasági minisztérium, a Vietnami Kommunista Párt V. kongresszusának útmutatását követve, a múlt év nyarán elhatározta, hogy az ifjúságot mozgósítja az élelmiszertermelés növelésére. A határozatot tettek követték. Tízmillió fiatal, az ezen a területen dolgozók több mint fele teljes erővel látott hozzá az élelmiszerprobléma felszámolásához. A képen sólepárlás Tran Phu szövetkeztében. Ha Ham Ninh tartományban. Ezt a munkát is fiatalok végzik. ■ * ■ ­Haldex-iizemek az USÜ-ban Ausztriában megkezdték a szerelést A Tatabányai Szénbányák szakembereinek közreműködé­sével a napokban üzembe he­lyezték az Egyesült Államokban az első Haldex-rendszerű med­dőfeldolgozó üzemet. A beren­dezések az indulást követő na­pokban kifogástalanul működ­tek, megfeleltek mindazoknak a paramétereknek, amelyeket a tatabányai vállalat a szerző­désben garantált. A magyar szénbánya egy amerikai céggel ala­pított még 1981-ben ve­gyes vállalatot arra, hogy a tatabányaiak szabadalmazott eljárásával hasznosítják az ame­rikai bányák meddőhányóit. Az első üzemet a west virginiai bánya meddőhányóinak feldol­gozására közös tőkebefektetés­sel és gyorsított ütemben hét hónap alatt építették fel; Ta­tabányáról szállították a mér­nöki terveket, s az amerikai' partner gondoskodott az épít­kezésekről. A nagy teljesítmé­nyű új üzemben évenként egy­millió tonna meddőből kétszáz­ötvenezer tonna magas kaló- riájú szenet nyernek vissza; a haszon felét dollárban kapja meg a tatabányai vállalat. A napokban az ausztriai Wolsbergbe utaztak a Tatabá­nyai Szénbányák szakemberei. Itt szintén Haldex üzemet sze­relnek fel, az elsőt nyugati szomszédainknál. Létrehozására tavaly alakítottak egy magyar —osztrák vegyes vállalatot. Az ausztriai üzemet a Tatabányai Szénbányák Vállalat fővállal­kozóként építi és kulcsrakész állapotban adja át, a vaszer- kezeti elemeket ugyancsak a szénbányák, a gépeket, beren­dezéseket a Jászberényi Apritó- gépgyár készíti. Rendkívül rö­vid határidőre vállalkoztak: jú­liusban már működik az új üzem. ¥ --------------------­K ambodzsai tiltakozás A Phnom Penh-i Külügymi­nisztérium közleményben ítélte el Kínát amiatt, hogy Peking fegyvert szállít a vörös khme­reknek, s a thoi—kambodzsai határtérségben kínai tanács­adók képezik ki a reakciós khmer fegyvereseket. A közle­mény utal a Far Eastern Econo­mic Review című hetilap infor­mációjára, amely szerint tavaly decemberben két, fegyverek­kel megrakott kínai hajó futott be thaiföldi kikötőbe, hogy ra­kományát a pol-potistáknak to­vábbítsák. A jegyzék részletesen elemzi Peking Kambodzsa-ellenes te­vékenységét, a térség békéjét, biztonságát veszélyeztető politi­káját. Követeli, hogy a pekingi vezető körök hagyjanak föl Kambodzsa-ellenes aknamun­kájuk minden formájával, és szüntessék meg a fegyverszállí­tást. A Phonm Penh-i dokumen­tum figyelmezteti Thoiföldet is: „Azoknak, akik területüket a népirtó pol-potisták rendelkezé­sére bocsájtják, fegyvereket ad­nak nekik, viselniük kell a fele­lősséget cselekedeteik követ­kezményeiért”. Szovjet-amerikai hadászati tárgyalások Genfben A hadászati fegyverek korlá tozásáról és csökkentéséről fo­lyó tárgyalások jelenlegi ford» lójának befejező plenáris ff sét tartotta meg csütör$**,. Genfben a Szovjetunió £^£7 Egyesült Államok küldöttsége. Megállapodtak, hogy a tár­gyalásokat június 8-tól folytat­ják. Várkonyi Péter fogadta Najef Havatmeht Vórkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának titkára csütörtökön fogadta Najef Ha­vatmeht, a Demokratikus Front Palesztina Felszabadításáért Szervezet főtitkárát, aki kül­döttség élén tartózkodik ha­zánkban. A szívélyes légkörű találko­zón véleményt cseréltek a nem­zetközi politika aktuális kérdé­seiről, különös tekintettel a kö­zel-keleti helyzet legutóbbi eseményeire. Az MSZMP kép­viselője megerősítette a magyar nép szolidaritását a palesztinai arab nép igazságos harcával, amelyet a PFSZ vezetésével folytat. A megbeszélésen részt vett Nagy Gábor, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője és Szaid Abdul Hódi, a front Központi Bizottságának tagja. • Szovjet nyilatkozat Damaszkuszban megelége­déssel és megnyugvással fo­gadták a szovjet kormány szer­dai nyilatkozatát, amely elítél­te a Szíria megtámadására szőtt izraeli terveket. A damaszkuszi sajtó vezető helyen közölte és vezércikkek­ben üdvözölte a határozott szovjet állásfoglalást. „Minden jel arra vall, hogy Izrael nag>' méretű agressziót készít Szíria ellen — állapítja meg a Tisrin című lap. — A szov­jet kormány most figyelmezte­tést tett közzé ezekkel az elő­készületekkel kapcsolatban, utalva rá, hogy Szíria az iz­raeli terjeszkedési tervek útjá­ban áll. Izrael és protektorai nagyon jól tudják azonban, hogy Szíriának erős barátai vannak, akik ellátják őt az ag­resszió visszaveréséhez szüksé­ges minden eszközzel". Az Al- Baath szintén azt emeli ki, hogy Szíria bátor helytállásával kiérdemelte a békeszerető erők. mindenekelőtt a Szovjetunió, a szocialista országok támogatá­sát. Nullából mennyi? Kommentár Reagan-kormóny lépés- kényszere — kommentálják a sakk nyelvét kölcsönvé- ve az amerikai elnök szer­dai beszédét. Reagan, mi­után a múlt héten nagy vi­hart kavart az űrbe tele­pítendő rakétavédelmi rendszerek rémének felidé­zésével, most új húrokat fogott az amerikai politi­ka hangszerén. S hogy ez mennyire a kényszer ered­ménye, azt az első sajtó­visszhangok egyebek kö­zött abban látták, hogy az új bejelentés Washington­ban merőben szokatlan időben, a délutáni órák­ban történt. Az időeltoló­dásra figyelve a Fehér Házban nyilván döntőnek tartották, hogy a hír az esti tévéhíradók és hírek csatornáin rögtön szétfus­son Európán. Nos, ennek fényében természetes, hogy a legel­ső kérdés az új ajánlat kapcsán csak egy lehet: ■miben jelent változást az eddigiekhez képest az, amit Reagan javasolt? Mivel az elnök csak any- nyit mondott, hogy kormá­nya hajlandó lényegesen csökkenteni az Európába telepítendő Pershingek és cirkálórakéták számát, s el­hallgatta, hogy vajon mennyire is gondol, kétfé­le következtetés is logikus nak látszik. Egyrészt lehet, hogy ez valóban rugalma­sabb tárgyalási hajlamot takar, másrészt viszont el­képzelhető, hogy a valódi széndékokat szándékosan ködösítette az elnöki beje­lentés. Az eddigi reagani politikát ismerve ez utóbbi tűnik valószínűbbnek. Ettől függetlenül azon­ban mindenképpen fontos, hogy Washington végre hajlandó volt, legalábbis szavakban, szakítani a nul­laváltozattal. Hogy mekko­ra lépés lehet ebből a mozdulatból, az később derül ki. Az azonban már most nyilvánvaló, hogy az amerikai ajánlat az „euro- telepités” csökkentését és nem elhagyását fogalmaz­ta meg. Ez is kényszer­kompromisszum, biztosra vehető: újabb engedményt Washington aligha tesz, amiből következik, hogy az amerikai rakéták egy ré­szét telepíteni fogják Euró­pában. S mivel ez straté­giai fenyegetés a Szovjet­unió számára, nyilvánva­lóan befolyásolja a két nagyhatalom fegyverzetei­ről folytatott más tárgyalá­sokat is. Avar Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom