Dunántúli Napló, 1982. december (39. évfolyam, 330-358. szám)

1982-12-11 / 340. szám

12 Dunántúli napló 1982. december 11., szombat 1982. DECEMBER 11 SZOMBAT Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ÁRPÁD nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 7.22 — nyugszik 15.53 órakor. A Hold kél 2.56 — nyugszik 14.05 órakor. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, Információk, események közölhetők 10-től 12 és 14-től 14 óráig a 15-000 telefonszámon. Ügyeletes újságíró: SAROK ZSUZSA Szerkesztőségi hirögyeletes: NÓGRÁDI GABOR 16-tól 19 óráig a 10-053-as telefonszámon CB rádió hívó jelünk: „Napló I." 16-tól 19 óráig a 25-ös csatornán. Elutazott a szliveni pártmunkás­küldöttség Rajnai József, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának titkára tegnap fogadta Georgi Kosnyicsarovot, a Szliven me­gyei Pártbizottság osztályveze­tőjét és Encso Kenarevet, üzemi pártbizottsági titkárt, akik a héten Pécsett tartózkodtak és előadásokat tartottak a Bol­gár Kommunista Párt kongresz- szusi határozatainak megvaló­sításáról Szliven megyében, va­lamint a politikai munka ered­ményeit a szliveni üzemekben címmel. A testvérmegye kül­döttsége szerdán találkozott Antal Gyulával, a Pécs városi Pártbizottság titkárával, aki tá­jékoztatót mondott a pártbi­zottság munkájáról. Ezt követő­en a vendégek megnézték a város múzeumait, képtárait és több intézményt. Aznap dél­után előadást tartottak a Ne­velők Házában, majd látoga­tást tettek a Kodály Zoltán úti középiskolai kollégiumban. Csü­törtökön a Mecseki Szénbányák vendégei voltak, ahol a párt- bizottság vezetői ismertették a vállalat gazdasági és politikai munkáját. Délután előadást tartottak a József Attila műve­lődési házban. A szliveni pártmunkások ha­zautaztak Bulgáriába. :e MOZI Petőfi: Egyiptomi történet (10) Pa­nelkapcsolat (4. 6, 8) Kossuth: Hófehérke és a hét törpe (10, 12) Megbocsátás (2, 4) Rend­őrök háborúja (6, 8) Kossuth Klub: Hófehérke és a hét törpe (f3, 4) Park: Hófehérke és a hét törpe (f9, 3, 5) Panelkapcsolat (7) Ságvári: Cha-cha-cha (f 4, fő, f8) Tanárképző: Villámcsináló (4) Fekete Gyémánt: Csak semmi pánik (6) Jó- szerencsét: Vük (10) A Jó, a Rossz és a Csúf (4) Mohács: Szuperzsaru (ő, 8) Komló, Zrínyi: Csillagok hábo­rúja (4, hn7) Komló, Május 1.: A kapitány kalandjai (f5, f7) Szigetvár: Kilenctől ötig (6) Siklós: Péntek, 13. (3) Akiket forró szenvedély hevít (7) Harkány: Nada-csoport (7) Sellye: Agónia (7) Villány: A Koppányi aga testamentuma (10) Várható időjárás az ország terü­letén szombat estig. Gyakran lesz erősen felhős az ég. Főként éjszaka és délelőtt, előbb a Dunántúlon, ké­sőbb inkább csak keleten sokfelé esővel, záporral. A délnyugati, nyu­gati szél gyakran megerősödik. A várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 3 és 8, legmagasabb nap­pali hőmérséklet szombaton 7 és 12 Tok között alakul. Magyar-jugoszláv vasúti tanácskozás Négynapos magyar-jugoszláv vasúti tanácskozás fejeződött be pénteken Szegeden. A két szomszédos ország közös vasúti állandó munkacsoportjának ülésén a MÁV vezérigazgató­ság, a pécsi és a szegedi vas- útigazgatóság, valamint a belg­rádi vasúti vezérigazgatóság, továbbá az újvidéki, a zágrábi és ljubljanai vasútigazgatóság képviselői vettek részt. A ta­nácskozáson többek között megtárgyalták a Murakeresztú- ron elkészült és a Szabadkán létesülő pályaudvarok közös határállomásként történő üze­meltetésének lehetőségeit. Vizsgálták a két ország között közlekedő személyvonatok me­netrendjét, az utazás feltételeit, s egyetértettek abban, hogy a menetrendek összehangolására és a kulturált utazási lehetősé­gek megteremtésére kölcsönö­sen további erőfeszítéseket kell tenni. A JfŐ&éiéf hitei A Magyar Agrártudományi Egye­sület országos elnöksége által ala­pított „A mezőgazdaság fejlesztésé­ért" bronz plakettel és oklevéllel tün­tették ki dr. Álló Miklóst, a Baranya megyei Tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályvezetőjét és dr. Joó Józsefet, a Szentlőrinci Állami Gazdaság igazgatóhelyettesét. A ki­tüntetéseket tegnap Pécsett, a Tech­nika Házában megtartott MAE elnök­ségi ülésen Czégény József, a MAE Baranya megyei Szervezetének elnö­ke nyújtotta át. ♦ — Szász Endre tányérjai. So­ronkívül karácsonyi meglepe­téssel szolgál a Képcsarnok pécsi Ferenczy-terem: ma dél­előtt érkeznek az üzletbe Szász Endre híres tányérjai. A kétféle méretben készült mű­vészi tányérok az ünnep előtti ajándékkínálatot szélesítik. — Karácsonyi halvásár. Az ünnepekre 350'—400 mázsa ponty és mintegy 10 mázsa har­csa kerül az üzletekbe. 24-én a halszaküzlet 13 óráig lesz nyitva, az ezt megelőző három napon pedig az igények sze­rint akár 19 óráig is. Szil­veszterre közel 170 mázsa ponty kerül ismét a boltokba. — KRESZ-vetélkedő gépko­csivezetőknek. A Baranya me­gyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat 65 gépkocsivezetője részére KRESZ-vetélkedőt ren­deztek. Az első díjat — egy szép Zsolnay-vázát — Schnei­der Lajos nyerte. ♦ Közlemények Értesítjük a lakosságot, hogy Üj- mecsekalja területén a nagyközösségi televíziós rendszerbe kapcsolt laká­sokban az antenna főállomás idő­szerű felülvizsgálata és javítása miatt 1982. december 13. és 17-e kö­zött a műsor továbbításában szaka­szos leállásokra kerül sor, az alábbi ütemezésben: 1982. december 13-án a délelőtti órákban és délután 18 órától, 14-én délelőtt 9—11 óráig, 17—19.30 óráig és 20 órától, 15-én délelőtt 9—14 óráig, délután 17— 19.30 óráig és 20 órától. 16-án és 17- én az ellenőrző mérések miatt a dél­előtti, délutáni és esti műsoridőkben még rövidebb leállások várhatók. A felülvizsgálat célja a műsor vé­tellehetőségének javítása, ezért kér­jük az érdekeltek megértését. Pécsi Ingatlankezelő Vállalat. * A Pécsi Nemzeti Színház értesíti kedves közönségét, hogy 1982. de­cember 11-én délután és este az Ordöglovas című operett betegség miatt elmarad. A kiadott jegyek 1983. január 22-én este 7 órára, il­letve^ január 29-én délután fél 3-kor kezdődő előadásokra érvényesek, vagy a színház pénztáránál vissza­válthatók. IMF-hitelek Magyarországnak Magyarország két hitelmeg­állapodást kötött, összesen 600 millió dollárnak megfelelő összegben a Nemzetközi Valu'a Alappal (IMF), amelynek ez év május 6. óta tagja. Az egyik annak az export-árveszteség­nek a részbeni áthidalását te­szi lehetővé, amely 1981 köze­pétől 1982 júniusáig — a világ- gazdasági recesszió miatt — bekövetkezett. A hitel összege 80 millió dollár. A másik megállapodás 520 millió dollár hitelkeretet bizto­sít, amellyel a Nemzetközi Va­luta Alap a külső egyensúly további javítására irányuló 1983. évi gazdaságpolitikai cé­lok eléréséhez nyújt pénzügyi támogatást. ♦ A Magyar Politika­tudományi Társaság közgyűlése Pro Űrbe-Pécs Pro Űrbe, Pécs kitüntetést adott át tegnap Budapesten Illyés Gyulának Komlódi Jó- zsefné, Pécs város Tanácsának elnökhelyettese. ♦ Magyar-kínai műszaki-tudományos együttműködési tárgyalások Góbor András, ipari minisz­terhelyettes a magyar—kínai műszaki-tudományos együttmű­ködési bizottság magyar tago­zatának elnöke vezetésével kül­döttség vett részt a kétoldalú műszaki-tudományos együttmű­ködési bizottság XXI. üléssza­kán Pekingben, Gábor András tárgyalásokat folytatott Sen Lie-csu, gépipari miniszterhelyettessel, a bizott­ság kínai tagozatának elnöké­vel, az együttműködés lehető­ségeiről a mezőgazdaság, az építőipar, a gép- és műszer­ipar, az orvostechnika és a gyógyszerellátás területén. A megállapodásokról jegyzőköny­vet írtak alá. ♦ — Mesterszakmunkások. Hu­szonnyolc autószerelő vizsgá­zott sikerrel a hét végén Pé­csett, a Széchenyi Gimnázium és Szakközépiskola mester­szakmunkásképző tanfolyamán. A szóbeli és írásbeli vizsgát két autószerelő jeles, tizenhét pedig jó eredménnyel zárta, s megfeleltek a többiek is. A legtöbben a Mecseki Ércbánya Vállalat Szolgáltatóüzeméből és a 12. sz. Volántól vettek részt a februárban kezdődött egyéves tanfolyamon. ♦ A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Budapesten megtartott 50. heti lottósorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki: 4, 18, 22 39, 58 ♦ — Nyelvoktatás a TIT-ben. A TIT Baranya megyei Szerve­zetének tegnap lezajlott elnök­ségi ülésén a következő évek feladatai mellett jelentés hang­zott el az idegennyelvi szakosz­tály munkájáról, a nyelviskola helyzetéről és fejlesztésének feladatairól. Az ülésen részt vett Szépe György, a TIT or­szágos alelnöke, az Idegen­nyelvi Választmány elnöke. — Felébredtek a denevérek. Megszakították téli álmukat a pécsi székesegyház padláste­rében tanyázó denevérek a jó idő hatására. Ugyan nem me­részkednek ki, de napközben hallható az erős cincogó hang­juk. Korai ébredésüket egy he­te tapasztalják a környékbe­liek. isi 15-000 A tegnapi lapunkban megjelent közvilágitással kapcsolatos bejelenté­sekre Horváth László, a DÉDASZ köz- világítási csoportvezetője válaszolt. Elmondta: mindezidáig nem érkezett bejelentés hozzájuk sem a Kóczión Sándor utcából, sem Pécsbányatelep- ről. ' A kiküldött szerelők megállapí­tották, hogy a Kóczián Sándor utcá­ban mindössze 2 lámpa ég, ezt ko­saras kocsival tudják csak kijavítani és még ma kicserélik az égőket. A pécsbányatelepi lépcsős átjáró vilá­gítását a jövő héten rendbehozzák. A Nagy-Flórián utcában biztosíték meg­hibásodás volt. A biztosítékot kicse­rélték, remélik, hogy hosszabb ideig lesz ^ jó, mint a múltkor. A Kalinyin út közvilágítása a Somfa utcában lé­vő transzformátor átépítése miatt egyelőre nem korrigálható, amikor ez elkészül, a Kalinyin út világítását is helyrehozzák. Véleményünk szerint jó lenne, ha minden vállalat minden bejelentésre ilyen gyorsan reagálna! A Citrom utcában sajnálatos dolog történt. Az itt folyó építkezés miatt útban volt a lámpa. Nem jelezték a DEDÁSZ-nak, hanem úgy oldották meg, hogy a markológép vezetője egyszerűen letépte, ezzel elszakítva az egész utca világítását biztosító vezetéket. Horváth László elmondta, a DÉDASZ egyelőre nem tud mást tenni, mint megvárni, hogy az új ház felépüljön, legalábbis addig a szin­tig, ahová a vezetéktartót felszerel­hetik. ♦ Hz akadémia Kiadá új kötetei Az Akadémia Kiadó pénte­ken a Magyar Tudományos Akadémia székházában sajtó- tájékoztatón mutatta be a téli könyvvásárra megjelenő kiad­ványait. Karácsonyra kapható lesz a Magyar néprajzj lexikon ötödik, befejező kötete — je­lentették be a tudományos könyvműhely vezetői. A nemzet­közi viszonylatban is úttörő je­lentőségű vállalkozás mintegy 10 ezer szócikket és körülbelül 6 ezer illusztrációt tartalmaz. E témakörben összefoglaló mű legutóbb 50 évvel ezelőtt ké­szült, akkor jelent meg a ma­gyarság néprajza. A most tel­jessé váló lexikon az azóta feltárt adatok gazdag tárházát tartalmazza; tükrözi több rész­terület teljességre törekvő fel­dolgozásának eredményeit, be­mutatja az újabb folklór-műfa­jokat, a néprajzi kutatásokban elért fejlődést. A fő témakörö­kön túl a mű tárgyalja a ma­gyarság eredetét, őstörténetét, kitér a magyar nép táji-történe­ti tagozódására, s tájékoztat a magyarországi nemzetiségek kultúrájáról is. ♦ — A 39-es dandár úti iskola előcsarnokában dokumentum­kiállítással emlékeznek meg Kodály Zoltán születésének 100. évfordulójáról. A kiállítás csütörtökön lezajlott nyitóün­nepségét a JPTE Tanárképző Karának Jobbágy Valér vezé­nyelte női kara tette szereplé­sével emlékezetessé. — Ki minek mestere? A pé­csi Hőerőmű Vállalatnál de­cember 9—10-én kétnapos Ki minek mes'ere szakmai és po­litikai vetélkedő zajlott. Laka­tos és ívhegesztő szakmában 25 fiatal versengett. A lakato­sok közül Tarr Béla, az ívhe­gesztők közül Kis Tibor szerez­ték meg az elsőséget. Kinevezés A Minisztertanács Németh Jenőt, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatalának elnökhe­lyettesévé kinevezte. ♦ — Tegnap délelőtt ülést tar­tott Pécs megyei város Taná­csának végrehajtó bizottsága. A testület többek között meg­tárgyalta és elfogadta az 1983. évre szóló pénzügyi tervet, to­vábbá személyi kérdésekben döntött. — Vásárok. Ma, országos ál­lat- és kirakóvásár, vala­mint autóvásárt tartanak Szent- lőrincen, holnap, december 12- én Pécsett autóvásár. — Mesepiac. A pécsi Út­törőház, a Játszóház nevű programsorozat keretében ma délelőtt 9 órakor Mesepiác címmel kisdobosok részére tart foglalkozást. Ezen a délelőttön karácsonyi dalokat tanulnak a gyerekek és különböző fenyő­fadíszeket készítenek. — Elhunyt Máris György egyházaskozári furulyás nép­művész, a Népművészet Mes­tere 79 éves korában. Csü­törtökön temették el Egyházas- kozáron. ♦ Átadták a Gösser sörözőt Keszthely és Tihany után csü­törtökön délután Pécsett is átad­ták az osztrák Gösser Rész­vénytársaság sörözőjét. Dr. Alfred Wetzendorf, a Gösser Részvénytársaság vezérigazga­tója vezetésével elsősorban új­ságírókból álló népes küldött­ség jött el Pécsre. Varga Csa­ba, a Hungarhotels pécsi igaz­gatója köszöntötte a vendé­geket, majd dr. Alfred Wetzen­dorf mondott köszönetét a Hungarhotels vezetőségének a Gösser-sörök árusításának le­hetőségéért. A közelmúltban megalakult Magyar Politikatudományi Tár­saság pénteken a Tudományos Akadémia székházéban tartot­ta meg első közgyűlését. A ta­nácskozáson részt vett Szent- ágothai János, a Magyar Tu­dományos Akadémia elnöke és Nagy János külügyminisztériu- mi államtitkár. A közgyűlést Péter János, a társaság elnöke nyitotta meg. Az ülésen négy témát tűztek napirendre: jelen­tést hallgattak meg a politika- tudományi társaságok idén Rio de Janeiróban tartott nemzet­közi konferenciájáról, jóvá­hagyták az alapszabály végle­ges szövegét és a jövő évj költ­ségvetést, s a szakosztályok el­nökeinek beszámolója alapján elfogadták a társaság munka­tervét. ♦ Szerencsés Dániel * Uj magyar filmek klubja A Ságvári Endre Művelődési Házban működő új magyar fil­mek klubjának harmadik ren­dezvényén, december 13-án, hétfőn 6 órától Sándor Pál új filmjét, a Szerencsés Dánielt láthatják a klubtagok. E film­klubnak nem kötött a program­ja, hanem mindig a frissen el­készült, még bemutatásra vá­ró magyar filmek közül válogat. Mivel az elmúlt napokban lett kész Sándor Pál filmje, ez ke­rült a műsorra. , A klub életéhez hozzá tar­toznak a vetítés utáni viták, melyeken eddig Kása Ferenccel és Pogány Judittal beszélget­hettek a résztvevők. A hétfői találkozóra várják a film fiatal főszereplőjét és a forgatókönyv íróját, lévén, hogy Sándor Pál külföldön tartózkodik.’ ♦ — Pécsi gyermekrajzok Eszé­ken. Tegnap nyílt meg Eszé­ken a pécsi gyermekek rajz­kiállítása. A két testvérváros közti hagyományos rendezvény­csere az egy hónapja Pécsett tartott eszéki gyermekrajz- kiállítást viszonozza. A Pécsi Építőipari Szövetkezet ajánlata Lakások, lakóházak fenntartási munkáinál vállaljuk O asztalos javítás (zárak' cseréje, nyílászárók javítása) O nyílászárók szigetelése (xiloplast-tömitéssel) O vízvezeték-javítás O csaptelepek stb. cseréje O szögbelövés. MUNKAFELVÉTEL: PÉCS, (SIKLÓSI VÁROSRÉSZ), SAROHIN T. U. 60., FSZT. Telefon: 12-378, Mayer Mihály. Munkanapokon: 7-9-ig, 13—14-ig. A parkokban az ősszel szükséges munkák elvégzésében a pécsi középiskolások is részt vállaltak. A képen az 508-as Ipari Tanuláintézet diákjai az utolsó simításokat végzik Kertvárosban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom